SWEET MAY TOILET ZEEPI Stedelijk Museum. STADSNIEUWS. FIJN.DUURZAAM.GEURIG. BUITENLAND. Installatie Burgemeester van Limmen. ONDERSCHEIDING. tfbl'd. meldt uit Hilversum, is mevr Noordewier Reddingius uitgenoodigd om een benoe ming tot ieerares aan bet conservatorium te Keulen te aanvaarden; zij heeft echter bedankt. EEN ONGEZONDE SCHOOL. Wegens de vele voorkomende ziektegevallen op do Christelijke bewaarschool te Haarlem is door de Ge zondheidscommissie een onderzoek in loco ingesteld met het resultaat dat de school verbouwd' moet wor den, hoofdzakelijk om meer licht en lucht tie krijgen De kinderen zullen zoolang vacantie krijgen, zegt de N. H. Ct. d.d DE PIANO VAN ALMA TADEMA. De Londensche berichtgever van de Tel. schrijft T Juli: In de „Observer" van hedenochtend Vraagt iemand wat het lot zal zijn van de piano van wijlen sir Lau rens Alma Tadema. Die vleugel, zegt hij, was zeker een der merkwaardigste instrumenten in Londen. Si Laurens had hem zelf ontworpen in ivoor, ebbenhout ingelegd hout en paarlmoer en de lijnen van het strument waren zeker zoo fraai mogelijk. Doch het merkwaardigste ervan was het autogra phisch gedeelte ervan. Op de Dinsdagavonden dat Lady Alma Tadema placht te ontvangen, kwamen in liet bekende Romeinsche huis te St. John's Wood na genoeg alle bekende kunstenaars uit alle landen dei- wereld. Zij speelden of zongen er, en vereeuwigden dan bun naam op vierkante perkamenten stukjes, die op den binnenkant van het vleugel-blad waren aan gebracht. Zulke stuitjes zal men daarop bij honderden vinden en zoo is die vleugel geworden een der belang wekkendste muzikale autograaf-bewaarders ter wereld EEN SCHADEPOST. Gistermorgen kwam aan bet Cuijksehe veer aan een kar beladen met 31 biggen, bestemd! voor de markt te Nijmegen. Paard e.n kar, bestuurd door den varken koopman B„ reden evenwel1 de Maas in, met het ge volg dat de biggen allen verdronken. Het paard werd behouden op het droge gebracht. INDISCH TOILET. Mevrouw, zoo uit de Javaansche binnenlanden, mèt familie èn groot-verlof naar Holland, laat zich een japon' maken, die haar. Diet gewend aan de mode van de ontelbare drukknopjes, zeer ongemakkelijk om de leest past. Zij wil haar modiste uitleggen, dat die japon anders moet, en weet zich niet beter uit te drukken dan: »Jij anders maak, jé Niet knopje, knopje, knopje, knopjeMaar jij maakknopje, wacht 'n beetje knopje wacht 'n beetje knopje wacht 'n beetje knopje, ja (Hbld.) UIT NIEUWE-NIEDORP. oor het examen voor apothekers-assistent, gehou den te 's-Gravenhage is- geslaagd' mej. G. A. Keuken van hier. UIT LIMMEN. Naar wij vernemen is aan Max N., die in ver band met het gebeurde op Oudejaarsavond door de Alkmaarsche rechtbank was veroordeeld, door H. M. de Koningin gratie verleend van de straf, welke hj) nog moest ondergaan. Men herinnert zich dat de andere veroordeelden in hooger beroep gingen en al dus vermindering van straf kregen. KORTE BERICHTEN. Gistermorgen heeft M. v. G. te Etten in een oven een laag steenen op het hoofd gekregen. Hij werd voor levenloos opgenomen. Te Stedum (Gron.) is Zondag D. Tamminga, een oude man, die kippenvoer van den zolder had gehaald, van de ladder gevallen en aan de gevolgen overleden. Zondagnamiddag is een 10-jarige jongen van zekeren K. te Bergumerheide bij het baden in een „dobbe" verdronken. Hij was alleen gaan zwemmen. Nabij Leeuwarden is de 13-jarige H. C., Zon dagnamiddag bij het zwemmen verdronken. De justitie te Middelburg heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van het vinden van een lijkje van een ongeveer 2-jarig kind in een put op een erf in de Kuiperspoort aldaar. Aan dr. Hchoute en dr. Kindermann is opgedragen dit lijkje te onder zoeken teneinde de oorzaak van den dood te kunnen vaststellen. Men denkt aan een misdaad. Terwijl C. v. D. Zondagmiddag in het café aan het tramstation te Kaatsheuvel zat kaart te spelen, bleef hij dood op zijn stoel zitten. Onder Veendam en Wildervank is, terwijl de bewoners van drie groote boerenhofsteden, naar de Koningin waren gaan zien, op klaarlichten dag inge broken, waarbij gouden en zilveren sieraden werden meegenomen. Inbrekers hebben een bezoek gebracht aan de Kon. Ned. Glasfabriek J. J. B. J. Bourg, Keizers gracht, Amsterdam. De brandkast word geforceerd, terwyl uit een lessenaar f 20 en een aantal postzegels gestolen werd. J. K., te Amsterdam, hee t cassatie aangetee- kend tegen het arrest van htt gerechtsho'te Arnhem, waarbij hjj wegens smaadschrift tegen commissarissen van Lot-isico tot f 300 boete is veroordeeld. I GEWOND BIJ HET AFSTEKEN VAN VUURWERK. Zondagavond zou op een boot, waarmede een ge zelschap een pleizierreis had gemaakt, vuurwerk wor den afgestoken. De heer Chr. J. van der Mee, letter zetter, wonende in de Stuartstraat belastte zich hier mede. Ongelukkigerwijze sloeg de wind hemde vlammen juist in het gelaat, waardoor ernstige brandwonden ontstonden. Hij werd naar het stadsziekenhuis ge bracht en onder behandeling van den oogarts dr. van der Heijde gesteld. ONTZETVEREENIGING. Door de Ontzetvereeniging was tegen gisteravond half negen een algemeene vergadering uitgeschreven in de „Harmonie." De vergadering was zeer slecht bezocht, om negen uur waren behalve het bestuur slechts 11 leden aanwezig. Toen de voorzitter, de heer F. H. Ringers, dan ook den hamer liet vallen, was dit niet ter opening der algemeene vergadering, maar om de mededeeling te doen, dat de algemeene vergadering niet kon doorgaan. Het bestuur besloot de vergadering uit te schrijven op een nader te bepa len tijd, daar de punten der agenda zeer belangrijk waren. Het bestuur wilde n 1. voorstellen over te gaan tot uitbreiding van het bestuur met twee leden, daar met het oog op de vele werkzaamheden de belangen der vereeniging hierdoor zullen worden bevorderd, hetgeen te meer klemt, waar de gezondheid van twee der bestuursleden te wenschen overlaat. Ook de feestcommissie moest worden aangevuld, terwijl de plannen door vele leden dienen te worden besproken. Verder kwam nog op de agenda voor de rekening en verantwoording van den penningmeester; 2 leden hebben de rekening nagezien, waarmee ze 2l/2 uur bezig geweest zijn. Al die rekeningen moeten worden bekend gemaakt aan de leden. De vergadering zal nu Dinsdag 16 Juli worden ge houden. BEZOEK VAN ENGELSCHE FOTOGRAFEN. Zooals wij vroeger reeds mededeelde, zal onzen stad Vrijdag worden bezocht door de bezoekers van de 27ste jaarlijksche algemeëne vergadering van „The Photo graphic Convention of the United Kingdom", welke te Amsterdam plaats heeft. HET AUTO ONGELUK AAN DEN KENNEMER- STRAATWEG. De Arr.-Rechtbank alhier, sprak heden vrij den chauffeur Cornebs Johannes P. te's-Gravenhage, tegen wien door den officier van justitie 6 maanden gevan genisstraf en 3 jaar ontzegging om zijn beroep uit te oefenen was geëischt wegens het veroorzaken van den dood door schuld. Zy achtte het ten laste gelegde niet bewezen. Als verdediger van beklaagde trad op Mr. W. C. Bosman. ARRONDISSEMENTS-RECTITBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van heden. Cornelis Johannes P., 's-Gravenhage, veroorzaken van dood door schuld, niet bewezen, vrijgesproken. Jacobus de M., Heemskerk, diefstal, 2 weken gev. Jacobus Dominicus R., Hoorn, beleediging, f 15 boete of 15 dagen hecht. Simon Sch., Castricum, loopen over eens anders grond, het verzet werd niet ontvankel. verklaard. Jacob N. en Romke de Vr., Zijpe, mishandeling, elk 2 weken gev. TOELATINGGYMNASIUM. By het le toelatingsexamen, gisteren en heden voor het gymnasium alhier gehouden, zijn geslaagd voor de le klasse J. Belonje, D. Breebaart, E. C. Bruins, H. J. J. Grevinck (voorwaardelijk), J. Horst, P. A. van der Horst, H. A. W. Jacobi, C. H. Lind, G. J. Qldeman, J. G van der Ploeg, J. I. Prins, M. G. de Ruijter, D. Schroder, K. Singer, J. H. Stoel, één 'CRndidaat werd afgewezen. Geslaagd voor de 4e klasse N. Zwiep. SCHOOLREISJES. Men schrijft ons: Hebben 't vorige jaar de hoogste klassen der drie kostelooze openbare scholen een reisje gemaakt, dit jaar konden vijf op reis gaan. Drie klassen zijn naar Amsterdam geweest en twee (hoogste) maakten een uitstapje naar den Haag en Scheveningen. Trouw hebben de leerlingen elko week hun spaarpenningen gebracht, terwijl 't ontbrekende geld wederom is ver strekt door de „Commissie voor Schoolreisjes" van de Afd. Alkmaar van het N. O. G., daartoe in staat ge steld door milde bijdragen van enkele ingezetenen. Evenals 't vorige jaar hebben de kinderen veel genoten, doch ongetwijfeld ook veel geleerd. Voor de geleiders zjjn het vermoeiende dagen geweest, doch door de dankbaarheid van de ouders, zoowel als van de leer lingen zijn ze ruimschoots beloond geworden. GEHEEL-ONTHOUDING. Naar wij vernemen is hier ter stede een kweeke- lingen-geheel-onthoudersbond opgericht, met aanvan kelijk 10 leden, leerlingen van de Normaallessen alhier. BADHUIS „HET WITTE KRUIS." Ta de week van 1 tot 0 Juli zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 79 kuipbaden, 109 regen- baden le klas, 197 regenbad'en 2e klas, te zamen 385 baden. AGENDA. DINSDAG „Nieuw Leven" met 8 Va mannenkoor uur, lokaal Zangvereeniging Orpheus," repetitie voor heeren, Mooij, Koorstraat. WOENSDAG. „Vereenigde Zangers", 8 uur, tuinzaal Harmonie. DONDERDAG. „Zang en Vriendschap", repetitie 7a/4 'avonds Har monie. Laatste berichten. KONINKLIJK BEZOEK AAN DEVENTER. DEVENTER, 9 Juli. Hedenmorgen om half elf kwam II. M. de Koningin met klein gevolg in 2 auto's van liet Loo aan. Zij werd in de buiten-sociëteit ontvangen door den eere-voorzitter, Baron van Heemstra, burge meester van Deventer en den voorzitter van het ten toonstellingscomité, P. H. van Groningen, die haar naar het conferentiegebouw leidden, waar voorstelling van autoriteiten volgde. De heer v. Groningen deelde een en ander over de tentoonstelling mee. Toen volgde een langdurige rondte over de tentoonstelling, waarbij de regeeringsvertegenwoordigers Dr. H. T. Hoen en M. Nassy H. M. voorlichtten. De Koningin was in 't wit, droeg een blauwen hoed met veeren, Zij zag eenigszins vermoeid uit, doch de heele tentoonstelling werd des ondanks bezocht, ook boven. Een ruiker werd aangeboden door mej. Kolkert, een gebatikte catalogus door mej. van Groningen. Ten slotte zette de Koningin handteekening in het fraaie gedenkboek, waarna een autotocht van een kwartiertje door de stad volgde. Tegen 12 uur vertrok H. M. naar het Loo terug. Er was veel publiek op de been, vooral de schoolj ugd, die vrij had, was goed vertegenwoordigd. Een levendig gejuich ging op bij het voorbijrijden der auto's. voer drie naderde werd! de klok van het raadhuis ge- luid. Vele burgers wachtten den burgemeester op. De burgemeester begaf zich naar de burgemeesters kamer. Nadat in de raadszaal de presentielijst was getee- keud werd de heer Nieuwenhuysen door den wethou der Kuys binnengeleid' en werden de raadsleden aan hem voorgesteld. De burgemeester nam plaats in den voorzitterszetel. De wethouder de Jong hing hem de ambtsketen om en sprak hem ongeveer aldus toe: Mijnheer de Burgemeester, Het is mij een groote eer en een bijzonder voorrecht, U thans alTtmzen nieuwen burgemeester te mogen be groeten. In naam der burgerij van de gemeente Limmen, wenseh ik U geluk met de hooge onderscheiding, welke Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin U heeft gegeven bij deze benoeming. Altijd heeft Limmen een goeden vader tot hoofd gehad; vijf jaren lang heeft- de Ilaad' vriendschappelijk .samengewerkt met den onver getelijken Baron van Fridaghonzie gezamenlijke ar beid had tot grondslag de eer van God en het geeste lijk en tijdelijk welzijn van de gemeentenaren. Thans eerbiedigen wij U voor het eerst als den handhaver van het gezag dat van God op Uw schouders is neder gelegd; wij erkennen in U den plaatsbekleeder van onze geliefde Koningin, wij zien in U den man, die evenals Baron van Fridagh voor de Limmers een voor beeld zal zijn van maatschappelijke deugden, en wij vertrouwen dat het moreele en het tijdelijke belang van ons dorp door II krachtig zal bevorderd worden. Moge onze, nieuwe burgervader vele jaren onze roem en onze steun zijn in bet maatschappelijke leven. Wij van onzen kant, burgemeester Nieuwenhuysen, beloven onzen krachtigen steunGod zegene onzen arbeid tot in lengte van dagen. De burgemeester antwoordde hierop aldus Mijne heeren, aar ik gereed sta, het bestuur over deze gemeente te aanvaarden, wensch ik in de allereerste plaats mijn eerbiedigen dank te betuigen, clat het H. M. de Ko ningin behaagd heeft mij wel te willen benoemen tot- burgemeester der gemeente Limmen. Dien dank ben ik ook verschuldigd! a-an Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken en den OommL s'aris der Koningin van dit Gewest, die door hunne voordracht deze benoeming hebben mogelijk gemaakt. Br zijn oogenblikken in het leven1, waarin het moeie- lijk valt onder woorden te brengen, wat er in het hart omgaat. Zoo gaat het mij in deze gewichtige ure, waarin ik als voorzitter van den Raad met de leiding der zaken in deze gemeente word1 belast. Want ik gevoel ten volle, dat een eervolle doch niet minder omvangrijke taak aan mij zal worden toever trouwd. Het is mijn ernstig streven, ja mijn levenstaak ge weest om tot dit hoogtepunt te komen. Nu ik het heb mogen bereiken, ben ik mij ten volle van het gewicht bewust. Toch aanvaard ik mijn ambt met groot vertrouwen, vooral waar ik van heeren Wethoudens dezer gemeente reeds zooveel tegemoetkoming mocht ondervinden. Zeer dank ik U, mijnheer den oudsten Wethouder voor Uwe tot mij gerichte hartelijke woorden, waar mede U mij in mijne nieuwe functie beeft willen in- stalleeren. De wijze, waarop U en Uw collega de andere Wet houder mij zijn tegemoet gekomen, doen mij vertrou wen, dat ik niet tevergeefs op uw 'steun e.n medewer king- een beroep zal doen. Hoewel uwe voorzitter in het College, mijne hee ren Wethouders, weest er van overtuigd, dat ik als jongste in uw midden, gaarne dloor uwe meerdere be kendheid met die gemeente en uwe rijpere levenserva ring zal zijn voorgelicht. Hetzelfde mag ik zeker verwachten, ook van U, Hee ren Raadsleden dezer Gemeente. Hoewel wij minder met elkander zullen vergaderen, is toch de beslissing over de gewichtigste belangen der gemeente bij den Raad. Ik doe -een beroep op uwe lief de voor de gemeente uwer inwoning thans ook mij ne gemeente om hare belangen met groote kracht voor te staan. Gaarne wensch ik mijnerzijds de verzekering te ge ven, dat mijn streven zal zijn om strikt onpartijdig uwe vergaderingen te leiden; terwijl mijn levensdoel zal zijn een burgemeester te worden voor de gansche gemeente en al hare ingezetenen, getrouw aan mijne in handen van den Commissaris afgelegden eed. Ten slotte wensch ik nog de medewerking te verzoe ken van allen, in welken tak van dienst ook aan de gemeente verbonden. Mijn oprechten wensch is, dat wij eendrachtig mo gen samenwerken voor het heil der gemeente en dat op die wijze, met Gods zegen, de gemeente Limmen moge bloeien en een schoone toekomst moge tegemoet gaan. Op deze toespraak volgde luid applaus. De heer Vis, raadslid:, wenschte den burgemeester geluk en hoopte, dat d© Raad nog langen tijd) met hem zal mogen samenwerken. Met een woord van dank werd do vergadering dooi den heer Nieuwenhuysen gesloten. De plechtigheid werd bijgewoond door de ouders, ©enige andere familieleden van den burgemeester en tal van burgers. Winkel, wonende in de buurt van bet huis van Bosch, weet te verklaren, dat dé beklaagde tusschen 4% en 5 uur, alvorens -naar huis te gaan, daar een praatje is komen maken, terwijl hij toen niet van den grintweg BeekKilder, maar van den Dassenboomschen weg. welke weg voorbij de plaats des misdrijfs, op den weg Beek—Zeddem uitkomt, kwam afrijden. Zouden deze, ongetwijfeld vage aanwijzingen, in een ander geval der- justitie wellicht geen aanleiding heb ben gegeven tot eene vervolging te besluiten, het- feit, dat de verdachte reed's eerder wegens aanranding van een minderjarige is veroordeeld geworden, en ook nog onder verdenking staat van andere oneerbare hande lingen met meisjes, zoo ook met een zusje van het ver moorde kind, heeft blijkbaar den doorslag gegeven. Bosch heeft nu heden om 10 uur voormiddag terecht gestaan, beklaagd: „dat hij op den 18en Februari 1912 te Beek in de gemeente Bargh, opzettelijk Maria Frederika Hartjes van het leven heeft beroofd, door voornoemd kind op zettelijk de keel dicht te knijpen en aldus te verwor gen." erkrachting is niet ten laste gelegd. Ofschoon men aanvankelijk in de meening verkeerde, dat het meisje ook was gevioleerd, bleek .dit later onjuist. Te gelijkertijd zal de beklaagde zich hebben te verant woorden voor eene op een vroeger uur van dienzelfden 18en Februari gepleegde openbare schennis der eer baarheid, welk feit met den geïm puteerden doodslag niets te maken heeft. De rechtbank is samengesteld uit de heeren: Mrs. P. Gratama, president, P. F. A. Cremers en P. C. Klaassesz, rechters, terwijl het openbaar ministerie zal worden waargenomen door don substituut officier Mr. J. P. Hofstede. Door dezen laatste zijn 32 getuigen, waaronder Dr. de Voogt, tevens als deskundige, gedagvaard, terwijl door den verdediger Mr. J. R, H. van Schaik 5 getui gen a decharge zullen worden voorgebracht. Er is zeer groote belangstelling zoowel op de publieke als op de gereserveerde tribune. Beklaagde is volkomen kalm. Hij ontkent den moord te hebben gepleegd, of zelfs het meisje op den 18en Februari te hebben gezien. Wat de hem ten laste gelegde op een vroeger uur van dien zelfden dag- gepleegde openbare schennis der eerbaarheid' betreft, daarvan weet be klaagde niets ten gevolge van dronkenschap. Beklaag de vertelt uitvoerig hoe hij den bewusten dag heeft doorgebracht. De President maakt1 h-em er op opmerk zaam dat hij bij de instructie herhaalde malen op leu gens is betrapt. De wachtmeester der marechaussee'» te Bergh heeft op 19 Februari 's morgens het kinderlijkje gevonden achter een houtmijt op een plaats waar hij zeker weet, dat het den vorigen avond toen hij de plaats met een karbietlantaarn afzocht, niet lag. Hartjes en zijn vrouw waren bij hef onderzoek heel gewoon. Hartjes zelf zocht steeds m-ede en was ook zeer verwonderd toen 's morgens het lijkje werd gevonden, terwijl het er den vorigen avond niet lag. De gemeente-veldwachter Olerx legt nog verklarin g-en af omtrent het onderzoek. Desgevraagd zegt hij nog dat het verhoor in het geheel niet; gesuggereerd is, de meisjes verklaarden geheel vrij Bosch op den weg te hebben gezien. Dr. De Yoogt. heeft het lijkje geschouwd en verklaart dat het kind waarschijnlijk door verworging is gestorven. Van verkrachting is geen spoor gevonden. DE ZAANDAMSCHE KWESTIE. ZAANDAM, 9 Juli. De Haarlemsche Rechtbank heeft heden naar de openbare zitting verwezen de zaak van jhr. rnr. Elias; burgemeester van Zaandam, voor zoover betreft het doen opmaken van een valute reispas voor zijn minderjarigen zoon, om dien als meerderjarige deel te kunnen laten nemen aan het gezantschap naar Petersburg, gezonden ter gelegen heid van het huldeblijk aan de Tsaar. Van het ge bruik maken van de pas is hij buiteu vervolg gesteld. VREESELIJKE MIJNONTPLOFFING. LONDEN (V. D.) 9 Juli. Hedenmorgen had een ontploffing plaats in de Oadebymijn te Coni.sborough (I orksliire). 40 personen werden gedood, een groot aantal gewond. Als een bijzonderheid vermelden wij nog d'at de Koning juist herten in een mijn zou af dalen, op slechts 10 mijlen afstand» van de mijn waai de ontploffing plaats had. (Ongecorrigeerd1.) BEZICHTIGING op ZONDAG 14 JIJLI a.a des namiddags van 13 uui% tegen betaling van f O.IO per persoon. Het is verboden in «Ie lokalen te reekeu. Ingang BHEEDSTRAAT. Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten, van 12 tot 16 jaar slechts onder geleide. Gelijktijdig mogen niet meer dan 50 personen in de lokalen zijn. TWEEDE KAMER. 's-GRAVENHA&E, 9 Juli. De motie van den heer Duijmaer van Twist1 voor wijziging der standpensioe nen dér onderofficieren, werd' zonder stemming aan genomen. Het amendement van dfen heer Thomson, om aan nieuwe officiers-pensioenregeling geen terug werkende kracht te verleenen tot 1 April 1911 doch tot 24 November 1911, werd verworpen met- 32 tegen 31 stemmen. Hedenmiddag' had te Limmen dfe installatie plaats van den nieuwbenoemden burgemeester, dén heer J. J. N ieuwenhuysen. De heer Nieuwenhuysen, die met den sneltrein van twee uur uit den Haag kwam, werd aan het station te" Alkmaar ontvangen door de wethouders der gemeente, de heeren KI. de Jong en P. Kuys. Van lvet station ging men in een landauer naar Limmen, waar van het raadhuis en zeer vele particuliere gebouwen de driekleur woei. fo#n het rijtuig van d«a burgemee»ter fs kwart DE MOORD TE BEEK. Men herinnert zich den vreeselijkem moord thans bijna maanden geleden te Beek gepleegd op de 7-ja- rige Marie Hartjes, die midden in het bosch door de hand van een moordenaar den wurgdood! was gestor ven en hoe, nadat eerst een zekere Derksen, voorname lijk op aanwijzing van eene dame uit, Emmerik, en la ter het ouderpaar zelve verdacht werden deze vreese- lijke misdaad1 te hebben begaan, d'och weder werden vrijgelaten en hoe ten slotte een zekere Herman En- gejbert Bosch in den laten avond' van 19 Maart op het punt zijns ouders woning binnen te treden gearres teerd werd! en korten tijd daarna naar het Huis van Bewaring te Arnhem werd overgebracht. De tegen Bosch gerezen verdenking bleek niet wei nig zwaarwichtig. Hij was in den middag van den 18en Februari wezen biechten in de kerk te Beek, en daarna omstreeks 4 uur een glas bier gaan drinken in het bierhuis van Ten Benzol, Op hetzelfde oogenblik was Marietje Hartjes daar heb pakje lucifers komen halen. Hij moest het- kind' dus gezien hebben, schoon hij dit, zelf ontkende. Volgens zijn verklaring was hij van Ten Benzei per rijwiel gereden over den Kilder- schen weg naar zijn onderlijk huis en daar omstreeks half vijf aangekomen. Tal van personen evenwel, wo nende aan den Kilderschen weg-, zijn komen getuigen, dat zij tusschen 4 en 4% uur op of aan dien weg zijn gewéést en Bosch niet hebben gezien, terwijl hij zelf niemand kan opgeven, die hij is tegengekomen. Daartegenover staat dat de vrouw van Hartjes ver klaart, op een hoog en open punt in het bosch nabij hare woning, vanwaar men een vrij uitzicht heeft over de zich kruisende wegen en ook op het koffiehuis van Ten Beuzel, omstreeks ruim 4 uur iemand uit dat koffiehuis te hebben zien komen en per fiets den weg naar Zeddam oprijden. Het bosch heeft dien persoon toen aan haar blik onttrokken, terwijl ZÜ hem niet heeft- teruggezien op een verder, weder opengelegen gedeelte van den weg. En juist in dat boschgedeelte nabij den weg, heeft mejuffrouw Gottsmann uit Em merik een man met een kindje gezien en i-s het lijkje later gevonden. Ook een 13-jarig meisje, Agues te BELGIë. In het Vlanmsche stadje Roesselaere is een groot, feest gevierd, waaraan vier ministers deel namen. De minister-president zelf was ondanks zijn belofte niet verschenen, zoodat zijn programrede. door enkele elevicale bladen al reeds aangekondigd, achter wege bleef. Het' feest begon met een plechtig Te Deum; daarna ging een optocht van 10.000 tot 12.000 man rond en tenslotte spraken dé ministers in 3 af zonderlijke, volksvergaderingen de Vlaanische boeren toe. Daarbij verklaarde de minister van Justitie, de heer Carton de Wiart, dat België geschiedkundig een katholiek land was. Sedert Philips II hadden de Bel gen het geloof boven de vrijheid' gesteld en daarom waren zij tegen Philips II, den „Jacobijn" opgestaan. De minister van Koloniën, de heer Renkin, deelde me de, dat de regeering tegen grondwetsherziening is, en dus ook tegen elke herziening van de kieswet. Een an der elericaal spreker sprak het volgende zinnetje „Al zijn niet alle anti-clericalen canaille, wel is alle ca naille anti-clericaal." Het feest schijnt bijzonder ge- 'noeglijk te zijn afgeloopen. ENGELAND. Een officieele mededeeling, volgens welke de Koning op raad van de ministers den 17deu dezer niet naar Oost-Londen zal gaan, om er den eersten steen voor de nieuwe Albert-haven van Noord- Woolwich te leggen, verwekt in Oost-Londen algemee ne ergernis en teleurstelling. Aan den oenen kant laakt, men de verantwoordelijke ministers, aan den an deren kant de leiders van de stakers. Deze laatsten kenden de beslissing des Koning-s nog niet, toen zij tot de stakers in Hyde Park spraken. De leider Ben Tillett sprak daar weer zeer dreigend, verklarende dat de stakers geweld zouden gebruiken, als dé patroons blijven weigeren om over de billijke eiscben van de werklieden te onderhandelen en ze in te willig-,en. De beslissing- des koning» werd genomen wegens het voortduren der staking' en omdat de leiders der stakers verklaard hebben, de straten met zwart t'e zul len behangen en d'oodenmarschen te spelen op den doortocht van het koninklijk paar. FRANKRIJK. Einde dezer week zal het geedboek verschijnen nopens de onderhandelingen aangaande Marokko, die aan het verdrag tusschen Frankrijk en Duitschland zijn voorafgegaan. De daarin opgeno-.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2