Eendeieren. ifttlt «Mug 13.90. rif,if ikk Ondergoederen. Ken, Sokken. Breigarens, enz. Creole keoze BOKKEN F. W.J.DROGE, Ktaarsehe Crediet- en Eliecteott. fegienranM S545 us- normaal OndsrkEeeding BADARTIKELEN. (xöeft voorschot op incasso's. eene DAME, kosthuis PENSION. 1 - Schildersknecht gevraagd. GEVRAAG Dl een flinke DIENSTBODE. Een flink DAGMEISJE twee nette Meisjes kamer met of zonder pension. De Vereenigde Eierhandelaars IS UW LEVER ZIEK? Ii gezonden Mededeeliogeu. ■p* b{tjtenlanü. m.fe - - ADVERTENTIE N. witte gemaakte, katoenen, wollen, Prf 7 en brandnetel DeECHTEProf. Dr. G. JAEGER voor HBERENJLIAMES en KINDEREN. ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17. o/d Kelders C 211. J. DE BOER, Achterdam. TER OVERNAME AANGEBODEN KRUIDENIERSZAAK, men stukken heeft men niet alteen de regeea-ingen van Duitschland, Engeland) en Spanje laten lezen, doch ook den gewezen ministers van buiten!andsebe zaken, Pichon, Orappi en de Selves alsmede dien gewezen mi nister-president Cailloux. PORTUGAL. In enkele streken van Minho zijn moordaanslagen gepleegd van meer of minder ernsti- geu aard. I>e troepen zetten daar hun bewegingen voort. In de brandpunten van de oproerige beweging- heeft de militaire overheid het bestuur op zich geno men. In eenige plaatsen helpen gewapende burger wachten de militaire overheid, om de orde te bewaren. De soldaten, die met verlof waren, zijn teruggeroepen. Te Lissabon is een bom ontploft in de woning- van zekeren Cunlia, die als samenzweerder vervolgd en onlangs vrijgesproken was. Hij werd dood gevon den, gruwelijk verminkt; de voeten en handen waren hem afgeslagen, blijkbaar toen hij bezig was, den bom te vervaardigen. TURKIJE. De „Frankfurter Zeitung" bericht, dat de Turksche minister van Oorlog, Mahmoed' Chefket- pasja binnenkort zijn ontslag zal indienen. Ook ande re bladen berichten, dat de toestand in Albanië een dreigend karakter heeft aangenomen. Uit Smyrna seint men aan het ..Berliner Tageblatt," dat de twee bntaillons, die te Develikeuv gestationneerd zijn, ge weigerd hebben tegen hun broeders in Albanië te strij den. Men beeft tegen de officieren van deze bntail lons geen maatregelen durven nemen. Gemengde mededeellngen. ZES MAANDEN GEVANGENISSTRAF. Uit Diedefihofen word! aan de „Berl. Local Anz. ge seind: „De katholieke vicarissen Cipncher, Hennc quin, Adam en Mathieu uit Diedenhofen en omstre ken zijn door den krijgsraad te Metz tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. Deze geestelijken had den zich in een bijeenkomst tegen den districtsofficier kapitein Bode onbehoorlijk gedragen. Toen zij hierop werden gewezen, dienden zij, zonder den hierarchi- sehen weg te volgen, schriftelijk een klacht in, waarin zij dreigden zich eventueel tot den Landdag te zullen wenden. „De kapitein zag hierin een schending van den ver- schuldigden eerbied en deed' aangifte. De aange klaagden werden daarop wegens oneerbiedigheid, ver zet ,en bedreiging veroordeeld. Een ander geestelijke, die alleen de schriftelijke klacht onderteekend had, kreeg drie d;agen gevangenisstraf. De aangeklaagden hebben reeds beroep tegen deze vonnissen aangetee- kend." AANVARINGEN. Zondagmorgen beeft bij dichten mist de Ameri- kaansche pantserboot New Hampshire het st-oomschip Commonwealth, van New-York naar Boston met 900 passagiers, aan den ingang van Long Island Sound aangevaren. De schok was hevig, in nachtgewaad snelden de passagiers naar het dek. Eer zij het schip verlaten hadden waren de kajuiten vol g-eloopen, maai de Commonwealth kon toch die haven bereiken. De passagiers zijn per trein naar Boston gereisd. Kort daarna, op dezelfde plaats-, had er -een aanva ring' plaats tusschen de stoombooten Bu-nkerhill en Massachusetts. Hoewel ernstig beschadigd, konden zij naar die haven terugkeer en. GP EEN DIERENKERKHOF. Berlijn heeft een dierenkerkhof met wel tweebon derd grafheuvels, waarvan de meeaten van grafstee- uen, soms van marmer zijn voorzien. Een graf is met rozenstruiken versierd het is de laatste rustplaats van een geleerden poedel uit het circus Schumann De meeste opschriften zijn gewijd aan de „trouwe*" „onvergetelijke'' „innig geliefde" Polio, Jenny, Minka, Jolly enz. Enkele voorbeelden laten we hier volgen: „Hier hebben wij haar ter aarde besteld, onze goede kleine Vera, die toen mensehen ons in den steek lie ten, met liefderijke aanhankelijkheid en trouw aan ons gehecht was tot haar laatsten ademtocht op 9.1.1912. Haar levensdoel was: „goed1 zijn," Met dankbaarheid baasje en vrouwtje." „Uw blijdschap ten opzichte der menschen was der menschen blijdschap." „Hier rust onze lieve, kleine, trouwe artiest Wald mann Loyal. Hij zal ons onvergetelijk blijven." (Dit betreft een geleerde hond', die een artiestenpaar groot succes had opgeleverd). De namen der eigenaren ontbreken, doch dagelijks komen er personen deze graven bezoeken, terwijl de menschen op geboorte- en, overlijdterusdagen bloemen en kransen brengen. Er liggen hier ook veel katten en zelfs een duif en een kanarie hier begraven. DIE DURFDE'1 Tijdens het proces tegen de Oamorristen voor het Hof van Assisen te Viterbo bracht -een- der beschul digden zich een ernstige wonde toe aan den hals, met een stuk glas. Hij stak zijn vingers in die wonde, om haar nog grooter te maken, zoodat het bloed1 er uit stroomde. Zijn toestand' is ernstig, maar niet hope loos. Verscheidene Camorristen werden tot vrij zware straffen veroordeeld. DE STRTJD OM DEN VROUWENROK. In Inhambane, een stad1 in het Portugeesche Afri ka, is een zeldzame ops'tandi van vrouwelijke inboorlin gen uitg-ebroken. Zij willen zich niet voegen naar het gebod van den gouverneur, om iu de stad rokken te dragen! De marskramers, die wel hoofd- en halsdoe ken maar geen rokken te koop1 hadden, maakten met de „dames" gemeene zaak en de marktvrouwen drei den met boycot, terwijl de mannen van deze „vernede rende" nieuwigheid niets wilden weten en. verklaar den zich elders te zullen vestigen, zoo de eiseli ge handhaafd bleef. De gouverneur zag- zich dan ooi- wel genoodzaakt het hevel in te trekken! VERKIEZINGS VARIA. Een correspondent te Nicuw-York van de N. R. Cf deelt mede, hoe Wall Street Journal de avond- en naehtzitting- van de democratische conventie te Balti more heeft beschreven, welke tot zeven uur 's ochtend duurde. De klok aan den muur van de hal wees reeds over twaalf, en de sensatie als gevolg van Bryan's aanva op de financieele citadel, doorzenuwde nog steeds d menigte, toen plotseling een dter afgevaardigden zijn banier loswerkte en er mede naar de voorzitterstafel rende. (Hier zij opgemerkt dat Bryan een J 0-tal ja ren geleden door een zijner redevoeringen een z.g stampede der Conventie wist te bewerken, waarbij all aanwezigen door de zaal begonnen te mareheeren, d vaandels hunner staten in de processie medevoeren. Om dit te voorkomen, heeft men thans te Bal'timor alle medegebrachte banieren. vastgspijkerd). Dit scheen 'n afgesproken teeken te wezen, waift plotseling stormden afgevaardigden van 22 staten op hun vaan dels aan, werkten ze uit de betimmering los, en stel den zich bij de voorzitterstafel voor een betoog-ing op Het doel dezer beto-oging werd al' spoedig duidelijk Op de sprekers-tribune verscheen mejuffrouw Gene vieve Clark, d'e blijmoedige dochter van den candidaat wiens volgelingen zich aan haar voeten verzamelden. Haar sierlijke, sterk afstekende blauwe japon was met een Amerika a nschë vlag omwonden. Ze ontdeed zich van de vlag en wuifde ermede. „Hoera voor Genevie- e," riep een der afgevaardigden, en in een oogwenk was de reusachtige hal aan een Clark-dëanonstratie ten prooi, welke aangevoerd en overzien door de jeug dige verschijning, vijf en veertig minuten aanhield. I)e naam Clark schetterde bijna een uur d-oor d'e ruim te, het. was alsof een 'reuzen-koor telkens en telkens een Clark-kreet uitstiet, en de wanden ze jolend en joelend met dubbele heftigheid terugstieten. Afge vaardigden die hun jassen nog niet hadden uitgetrok ken deden het thans. Door een helsch lawaai en tu mult vergezeld, gooiden zij hun jassen de. lucht in, en hét uitzicht op de sprekers-tribune werd door een neerdalende jassen-regen als 't ware verduisterd. Toen men echter weer vrij uitzicht verkregen had, kon men de Clark-afgevaardigden oorlogsdansen zien uitvoe ren,ren, zooals de Sioux het- in de dagen vóór Nelson Miles het westen introk het hun niet zouden hebben verbeterd. Het muziekkorps probeerde te spelen. Op grond van ingewonnen inlichting en geloof zij kier medegedeeld, dat de muzikanten werkelijk speelden, doch deze bewering is geheel gebaseerd op het feit, dat men den kapelmeester met zijn stok zag zwaaien, en dat muzikanten in volle actie werden gezien. doch niet gehoord. Het was ove-r half zeven in den ochtend, toen uit vermoeide kelen een schor: „Stemmen, stemmen" werd gehoord. Aldus werd besloten. De namen wer den afgeroepen, de afgevaardigden sprongen op en luisterden aandachtig wanneer de beurt aan die sla- ten kwam welker afgevaardigden geen bindend man daat hadden of wier stem twijfelachtig was, en zon ken lusteloos in hun stoelen terug nadat die gedele geerden hadden gestemd. Yele afgevaardigden lieten het hoofd op hun doorweekte overhemden vallen en sliepen den slaap welke onafwijsbaar zoowel de recht vaardigen als onrechtvaardigen bezoekt. Toen de stemming was afgeloopen, kwam een voor stel aan de orde om de zitting tot vier uur in den na middag te verdagen. Jongere gedelegeerden wilden er niet, van hoeren. „Allen die voor het voorstel zijn, zegge Aye", klonk het van den voorzitterszetel. „Aye", riep een trage, slaperige menigte. „Wie tegen is, zegge No." „No", riepen de jongere vechtersbazen. „De „Ayes" zijn in d-e meerderheid", besliste de voorzitter, „en de beraadslaging is dus geschorst tot vier uur." Het muziekkorps schrikte op uit zijn. hazen-slaap. Het speelde een min of meer levendig liedje onder het uiteengaan der Conventie. Een half uur later was de Democratische partij volkomen eenstemmig zij snorkte. KORTE BERICHTEN. In het laatste jaar zijn er in het Berlijnsehe raadhuis 1,5 millioen couverts, li3/* millioen vellen papier, 4000 liter inkt, 9000 gros pennen, 17.400 pen houders, 40.750 potlooden, 4600 stuks radeergum- mi. Het Palasthotel te Berlijn, dat zeven jaar gele den werd' gekocht voor 6.500.000 mark is nu verkocht- voor 6 millioen mark. Een onderwijzer te Kolm'ar, die een leerling een oorvijg gaf, waardoor diens trommelvlies beschadigd werd, is niet allen gestraft maar ook veroordeeld tot betaling van 3000 gulden. Te Londen Jieeft een Spaansche danseres aan den ingang van een theater een. Duitschen jongenman van 20 jaar doodgestoken. Bij Jonkers, te.n noorden van Nieuw-York, von den arbeiders een kist, waarin vrees-elijk verminkt een 12-jarig meisje lag, dat slechts kon zeggen „een man was het" en toen overleed. Men denkt dat een vage bond de moordenaar is. In Noordelijk Syrië breidt zich de cholera on rustbarend uit. In Aleppo maakt- de ziekte dagelijks veel slachtoffers. Ook Antiochië is- besmet. In een bij Lipezk (Rusland') gelegen suikerfa briek brak eergisternachb een'groote brand uit. Zes tig arbeiders, die in een loods overnachtten, werden in den slaap door den brand verrast en kwamen allen in de vlammen, om. Ten gevolge van de aanhoudende - stortregens heeft de Udd-Tsehuna (Siberië) het lager gelegen ge deelte van de stad Nisjni Udai-nsk (gouvernement Js- koetsk) onder water gezet. Het water staat vier en een halve meter hoog. De bruggen zijn door den stroom meegesleept. De bevolking is o-p de daken ge vlucht. Verscheidene inwoners zijn omgekomen. Bij de land.sspaa-rkas te Hjo-rjing (Denemarken) zijn l1/2 millioen kronen verduisterd. Dc 78-jarige di recteur van de spaarkas Christensen heeft acht weken geleden zelfmoord gepleegd. Het geheele kapitaal van dc spaarkas is verloren. In Havanna heeft zich een geval van pest voor gedaan in de nabijheid van bet paleis van den Presi dent. Later werden in andere doelen van de stad nog meer gevallen van pest geconstateerd. Ook uit Por- torico wordt liet uitbreken van pest gemeld. Men heeft veel ratten gevonden, die aan pest gestorven wa ren. De gegoede inwoners verlaten in grooten getale de besmette stadsgedeelten. Ingezonden Mededeellngen, PURMEREND, 9 Juli. Aangevoerd 652 runderen, waaronder 344 vette 72 a 90 ct. per K.G. en 308 melke- en geldekoeien f 150 a 330prijshoud. mtg., 34 stieren f 0 a 0, 244 vette ka veren f 0.75 a 0.95 per pond, mtg., 373 nuchtere f 14, - a 28.mtg, 47 paarden f a 1188 schapen f 26,a 33.517 lammeren f 11,a 15,—, prijshoud vlug, '286 vette varkens 54 a 60 ct. per kilo, mtg., 20 magere id. a 18.— a 25.—, mtg., 208 biggen f 8 a 13, mtg Kleine fabriekskaas f 29.— kleine boerenkaas f 32,50, middelbare f 28.50, commissie f vol vette f aangev. 163 stapels, handel stug., 1255 kilo boter f 1.30 a 1.40, kipeieren f 3.75 a 4.25, eendeieren f 4,per 100. Maak hem dan in orde; het is gemakkelijk te doen. Zonder pijn, zonder stoornis; alleen door het heilzaam effekt merkt ge dat ge genezen zijt door BI arktberlehteu. PURMEREND, 8 Juli. Afslag-vereoniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 1,20 a 2,10, Doperwten f 1,70 a 3,70, per 100 pond Tuinboonen f 0.24 a 0.37, Slabooaen f 0,50 a 1,40, Klapbessen f 1,50 a 2,05, Aalbessen f 9,a f 15,50. Handel stug. BOVENKARSPEL, 8 Juli. Grcote muizen f 2.40 a 2.50, kleine id. f 1.a 1.20, ronde f 2.75 a 3. blauwe f 2.80 a 3.30. Aanvoer 12152 zak. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 8 Juli. Groote Muizen f 1,15 a 1,30, Kleine Muizen f 0,40 a 0,50 per half H.L. Groote ronde f 1.40 a 1.65, Bonte f 1.45 a 1.50, Blau we f 1.30 a 1.40. Aanvoer 3COO manden of zakken. NOORDSCIIARWOUDE, 8 Juli. Groote muizen f 1.20 a 1 45, drielingen f 0.60 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.40 a 1.80, drielingen f 0.— a0.— Gladblaadjes f 1,30 a 1,90, Schoolmeesters f 1.10 a 1.40 per 35 Kg. Aanvoer 1600 zak. BROEK OP LANGENDIJK, 9 Juli. Heden werd besteed voorgladblaadjes f 1.75 a 2.70, gew. muizen f 1.20 a 1.60, Julia muizen f 1.25 a 1.55, Schoolmeesters f 1.40 a 1.75, aanvoer 1900 zak, 2 5 zak drielingen f 0.40 a 0.70, 36500 bloemkool le soort f 6.50 a 9.20, 2e soort f 2,70 a 3.80, 84000 bos wortelen t 1.a 2.per 100 bos, 1200 roode kool f 14,90 a 15,90. 250 bos rabarber f 0 60 a 0.—. SCHIEDAM, 8 Juli. Moutwijn f 13.50, jenever f 17.50, Amst. proef f 19. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld Bulgarije Tabaksleeuing Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Era. Iwang Dombr. pCt. 31/s 21/s pCt. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4i/j Financ. enlndustr. ondernemingen enz. pCt. 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordkollandsch Grondcrediet w Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij, t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. ZuidPerlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper 6y. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pOt. 41/g Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij, Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atck. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aar.d. div. Eric Kansas City South. it 11 i, pref. Miss K. Texas C. v. ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELG IE Antwerpen 1887 2i/j HONGARIJE. Hongaarsehe Hyp, 4 idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 Koers van het geld, prolongatie 37/8 pCt. Mededeelingen. Oliewaarden noteerden iets luier, de handel was echter van weinig- beteekenis. Amerika was wederom flauw speciaal voor Amalgamated Cop per en Steels. Tabakken ongeveer op vorige prijzen. Mijnen flauw voor Graat Oobar. Koere van 8 Juli 9 Juli 92 917/8 671/4 671/2 98i/4 104 1041/4 467/w 85 883/4 88 7/g 867/8 869/10 877/s 378/.,. 10015/ie 1001/2 87 8611/10 971/8 973/8 991/g IOO1/4 961/., 1798/4 1798/8 1641/2 1641/2 140 140.20 159 678 678 301 300 351 349 50j/3 891/, 891,4 523 523 568 5671/2 230 231 391 390 563 561 214 219i/fl 2661/? 267 510 508 I6I8/4 1621/j 233 186 1843/4 70 69is/16 64i/2 40 40 60 60 325 325 861/4 78 82 791/s 243/4 21 5/8 25 251/4 711/8 697/8 58 57 1773/4 4% 41/2 171/8 16l/s 651'8 65 IO1/4 103/8 46 46 86 93 2563/4 2558/4 IO71/4 106 201,8 345/s 251 g 247/8 596/8 2V7/fi 281/a 33 32l'i 116 25i/]6 247/8 110 293/8 291/4 1701/4 169i 4 4% 41/2 39i/io 881/3 107i/2 10116/k 1013/, 827Is 1171/4 1183/4 112 156 \456 Burgerlijke stand. OVERLEDEN 8 Juli. Karei Johannes Rijker, 1 jaar, wonende te Noord-Schar woude. K LEGE AF ISOH WE ER BERICHT. 9 Juli. Medegedeeld door bet Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt., Geldig tot den avond van 10 Juli. In liet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 766.7 te Parijs. De laagste stand van den barometer 741.9 te Vest- manoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidelijke tot westelijken wind, meest zwaarbewolkt, weinig of geen regen, behoudens kans op plaatselijke onweersbuien, zelfde temperatuur. Getrouwd: H. L DINGEMANS, Ontvanger Reg. en Dom. te Zwolle en JOHANNA F. PALM. Amsterdam, 9 Juli 1912. De Heer en Mevrouw DINGEMANS- PALM zeg gen tevens dank voor de ontvangen bewijzen van be langstelling. Door het verbindend worden der eeDige litiieelingslljat is het taillissement van JACOB LUUWTJK8manufacturier, wonende te West-Graftdijkgeëindigd. De Curator iu genoemd faillissement, Mr. P. A. OFFERS. Alkmaar 9 Juli 1912. KantoorGed. Nieuwesloot 83. #ger tor Spnlitl tricot i—■iwiiii i ii TELEFOONNUMMERS 439 en 499. HOBTTTIL 43. GEVRAAGD, tegen hoog loon, Nassauplein 7. Mevrouw AG. PLATE—KAT, Huize Hanca, B e r- g e n, zoekt voor direct tot 1 Aug. tusschen 25 en 35 jaar, die met haar, kinderen-logé's kan verzorgen. Nadere conditiën mondeling. GEVRAAGD voor de EGMONfiSCHF, TJEN- TOOSSST13IXING van lO JULI tot 1» AU GUSTUS voor den verkoop v»*n chocolade, enz. Brieven onder letter G 244. bureau van dit blad. Eenvoudig JONGMENSCH zoekt een net en zindelijk met vrije zit- en slaapgelegenheid. Br. fr. onder II 244, Bureau van dit Blad. 2 DAMES vragen begin AUG. voor 1 week eenv. degelijk pension te HFILOO. Br. met prijsopg. letter M, Boekh. S. OCHTMAN ZOON, Zierikzee. Een HEER rrnngt tegen 15 Juli, voor drie weken, Franco brieven onder letter A aan den Boekh. P. GEERTS te Hoorn. een druk loopende ruime woning, nette straat, overnemingssom billijk, eigenaar is g-n°geu een maand te Ieer< n. I Adres: Hobbemastraat 123123A, Den Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3