Dr. SCHRIJVER, na:\ Inmaakflesschen Van Nieuwkuyk's Schoenwerk Om het koude goud nr J Ir Witte Salonbooten eet Clybesskattlig. JWAXINE, c T. I Bouwterrein CVerheus, Opwindan bl] abonnement. Noordhollandsch i Landbouwcrediet Pms HET? BA NO reukloos Jachtwater Nutsfröbelschool 3 Spaar-Premie-Polissen „li ioooo ;i De Vacantie nadert! Houttil 17. Telefoon 59. 1 NACHTLICHTEN A A N F CHED1ETEN. Brillen SI GARE NMAGAZTjN, los is voortaan te ALKMAAR te spreken SPAARGELEGENHEID Premie-Loten f 3861100 25000 II „|.s 10003 3 N. V. Hollandsche Crediet- en Obligatiebank, zijn de beste f alleen ver- krijg baar bij ar. J. DEÏ JFLOOSÈ, Modellen, afwer king, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischan. FEUILLETON. Deksalon en Promenadedek, Riddepsfrisf 10, in FIJNE LEDERWAREN. Scheikundig Rappor! in iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD,BESCHUIT,OEBAK. Onmisbaar voor kinderen is het ANS1NGH MESMAN, ALKMAARSCH WARENHUIS in alle maten 25 ct. Langestraat en Achterstraat. woning te huur gevraagd, MAAG- en INGEWANDSZIEKTEN, SUIKERZIEKTEN, VERDRONKENOORD D 5 3, Vrijdags en Zaterdags van 11-3 uur. WmËMOimÊBBÊBmAWmBÊSBBUÏÏÊÊBË Eerste meest voordeelige a -SJ Gratis-Levensverzekering, Wie op deze manier spaart kan rijk worden!!! "TWI Nijmegen, St. Annastraat 111 f. —O— HOF B 57. -0— Zonder knetteren, walmen of flikkeren brandt Ver- kade's WAXINE Nachtlicht rustig het aangegeven aantal uren. Het is een Nachtlicht waarop gij kunt vertrouwen. 6, 8 of 10 uur brandend. 30 cent per doos. E. G. VERKADE ZN, Zaandam. san den Westerweg, Niissaulawj» NassauplelnEgmcmderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD. Nassauplein 41 Schouten straat, bij de Laat. Grootste keuze in fteis-,Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBEN OODIGDHEDEN. NOOIT UITGEWOGEN. te ALKMAAR. Aangifte van nieuwe Leerlingen Openbare les voor belangstellenden TIJDELIJKE AANBIEDING J. ROOS Az. Speciaal-arts voor Amaiterdam, Weteringschans ÏOO, betaalbaar met t 1,50 p.m. verbonden met een groote winkans aan wettige origineele met gezamenlijke prijzen jaarlijks circa ai a T'P C S enz., enz., en zonder geneeskundig onderzoek. Vraagt Prospectus bij de Ü9a~ Overal solide Agenten gevraagd. Voor de groote tochten is het meest betrouwbare Rijwiel een BURGERS E. N. R. vanaf f 65. f65.- f 100.— f 55.- PAD VINDERS ROVERS ONS EIGEN MERK Prijscouranten op aanvraag aan den Eersten Alk- maarschen Naaimachinehandel ZiADMARKX 60.Telet. 236. Speciale inrichting voor reparatie. -r Weder ontTangeu de nieuwste modellen Roman uit het Duitsch van GEORG ÏÏARTWIG. 82) o- ,.Ik ben verbaasd," viel Bergitzky in, zijn haar aeh- terover strijkend; „je na het zooeven gehoorde over zulke bagatellen te hooren spreken, na het zware ver lies, zeg ik, dat. in de eerste plaats mijn dochter zoo zwaar getroffen heeft." „Och wat!" zei Krochel op minachtenden toon. „Toen de inkoopen gedaan moesten worden, was er nog geen sprake van deze finantieele slagen. Ik zou wel eens willen weten sedert wanneer de bruidegom verplicht is voor heb uitzet van zijn bruid te zorgen? En dan nog wel voor een uitzet als dit?" voegde hij er grimmig aan toe. „Jo spreekt jo zelf tegen, mijn waarde Amiin", zei Bergitzky, langzamerhand zijn voorname houding te rugkrijgend. „Je beklaagt je over het tekort Over een te veel moest je je, logisch gesproken, eerder be klagen. Ik heb je indertijd met zelfverloochenende openhartigheid den treurigen toestand van mijn doch ter uiteen gezet en den wensch daaraan toegevoegd om met het trouwen nog een drietal jaren te wachten, tot mijn kleindochter meerderjarig zou zijn. Je liefde sloeg dit voorstel nf. Dus, daar mijn dochter niets bezit, moest Ella's vermogen voor alles opkomen. Dat was de gedachte, waarvan wij uitgiifgen", voegde hij er met- waardigheid aan toe, „zooals ik ook eenigc da gen geleden reed-, aan Ella verklaard heb. Wij wil den jouw geldbuidel, mijn beste Armin, niet te zwaar belasten." „Wel, sakkerloot!" zei Krochel deels verbluft, deels tot het uiterste opgewonden. „Met al die ophelderin gen komt u een paar dagen te laat. Wat mij betreft wij ik die lieele geschiedenis wel als voorbij beschou- tv?.', Ai«kW' t/.A'i/ "vv j_ «imir: Thüringsoh Van ALKMAAR 8.—, 16.— 12.—, 2.30, 4.—, 6.—, 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30, 8.—, 6.30, 11.30, 8.15, 4.—, 6—, 7.80 iiMl. W oor de a.s. reis zijn wij voorzien van M. alle soorten reisbenoodigdkeden als: reisns ^*4 essalreszaktollets, sigarenkokers, -/aanstekers, -knippers en -pijpjes, portemonl Males, banknoottaschjas, portefeuilles picniccouver M veldbekers en -Uessohen, waaronder de all um Milium, reiskokers met braad- en kookpaneierkok JL^ i koffie- en thee/titer; alles verpakt in kleine ruimte en voor goede picnio onmisbaar. H. fiossert k Zoon, Huigbrouwerstr., Alkmaar. Te bevragen bjj: IJ nrwerkmaker, wen.. Laat ik dat dan betalen best. Maar het geld", onderbrak hij zich zelf heftig, „dat u thans in den zak hebt, geachte heer, is mijn geld. En als ik het geld dat voor Ella in die fabriek belegd is, als haar toebe.- hoorende, buiten beschouwing- laat, dan lieb ik u hon derdduizend mark in den buidel geworpen. Weet u dat? Of weet u dat niet? Hoe zit. dat?" „Neen", zei Bergitzky, schijnbaar getroffen en met zoo goed geveinsde verbazing, dat Krochel zijn drift een weinig intoomde, „neen, dat is mij nog niet. heele- maal duidelijk geworden. Het was een verplaatsing- van kapitaal zooals zij iederen dag voorkomt. Iets anders heb ik niet bedoeld. Daarover, namelijk dat het hier een onrecht, jou aangedaan, zou betreffen, wil ik 'eerst eens nadenken. Laat eerst de schrik van dit verschrikkelijke uur wat voorbij zijn, dan kunnen wij de zaak nogmaals en dan kalmer bekijken. Je zult mij echter toch in elk geval wel willen toegeven, dat ik je nooit tot deze regeling- heb willen overhalen. Ik heb alleen een voorstel in deze richting gedaan om aan je verlangen om spoedig' te trouwen tegemoet te komen. .Niet waar? Van het weggegeven geld van Bickenbach, dat Fidelia nie.t bezat, konden wij geen feest geven en nog- minder eenigo kamers weelderig laten inrichten." „Nu laat het dan rusten!" zei Krochel, die van deze uiteenzetting' weinig begreep en ook geen geduld had haar langer aan te hooren. „Ik betaal die zaken en daarmee basta!" Hij groette vluchtig en verliet, met zijn sporen rammelend, de kamer. Bergitzky zag hem met een somberen blik na. Toen gleed e>r een spottend lachje om zijn lippen. Hij brom de tusschen do tanden: „Pas maar op dat je niet nog een anderen steen op je weg vindt domkop!" XX. Do neerstroomeude regen en een koude, steeds maar weer opzettende wind wilden dagenlang geen eind ne men. A 20 Ct. per FLK O.V van Apothekers en Drogisten. Magdalenenstraat. Telet. 458. DE BESTE. Ella stond voor het raam, zag naar de langs de rui len neerbiggelende droppels en naar de natte straat, waarin af en toe paardengetrappel en wielgeratel klonken. Zij bad een gevoel of de zon voor altijd ondergegaan was. Zij voelde en begreep de Verbittering van haar man tegen haar moeder en grootvader, zonder dat hij er met een woord iets van liet blijken. Zij vermoedde, dat hij iets geheel anders van het samenleven met haar verwacht had, dan zij hem aanbood. Zij vreesde zijn ontevreden stemmingen, die ontstonden doordat hij zich, met het oog op den tijd van rouw, verschillen de dingen en genoegens moest ontzeggen. Maar zij kon daaraan niets veranderen. Met een bitter-bedroefd hart stond zij naast hem, die juist een vroolijke, levenslustige vrouw verlangde, die de dingen licht opnam en wat coquet deed, ©en vrouw die hartstochtelijk was, die, als hij boos was, den draak met hem stak, een sterke vrouw, dapper op het paard, aan wi© hij een steun had bij al zijn plan nen, die van uitgaan hield en gerucht. En zij stond naast hem in een rouwjapon, waarvan de kleur hem zeer onsympathiek was, bleek en zwak in het gelaat, schuchter en met oogen, waarin het verdriet te lezen stond, niet verlangend naar zijn aan halingen, niet hartstochtelijk, maar stil en verlegen. De gespannen boog moest springen de spanning- was te erg, en hij sprong. Zoodra als Krochel's felle begeerte bevredigd was, de begeerte, die hem naar Eli» toe had getrokken, volgde een teleurstelling' van zijn kant. Hij merkte het iederen dag meer, dat zij niet de vrouw was, die hij verlangde, hij zag al dat gene wat hem in haar had aangetrokken, haar schuch terheid, haar tengerheid, dingen waren die niet ver anderden en op den duur meer aanleiding tot ergernis werden dan tot vreugde. Zijn gevoelens voor Ella veranderden. Daarbij kwam nog het niet uitgesproken, maar vol doend bekende oordeel van de regiments-dames, dio met de jonge vrouw, die zich vex- hield van alles, wat met de cnvallerie in verband stond, niet wisten wat zij beginnen zouden. Na eenig» vergeefsch» moeite ga- T&Ghniniim litnAIISlI Hoogere Teclm. Leersohool I SblIIIIUUIII IlllloMdU T. Machinebouw en Eleo- troteohniek. Afdealingen roor Ingenieurs, Teohnici en Werkmeesters. Groote fabrieken voor praktische Torming van Volontairs. Staats-examen commissie. Toegang v. Vreemdelingen. Prospectus gratis. Dir. Prof. SCHMIDT. hij de Directrice, Mej. BAKKER, Kerkplein, Helst vtfdr 15 Juli. Donderdag 11 Juli, vaa tot lli/2 uur v.iu. HET BESTUUR. LAAT, koek HOFSTRAAT. van een partij OudejVorstenlauden Sigaren, deze is goed belegen en eenige jaren oud, voor Rookers van een krachtige kwaliteit sigaar is dit eene bijzondere aanbieding. Per 100 stuk» t 2.70, proelzakjeg vau 9 stuks 1 0.25. Aanbevelend, dag- Hall Augustus een huurprijs 2 A 3 gulden per week, voor klein geziu. Brieven S. WESTRA, 3 Vegelindwarsstraat No. 80, Leeuwarden. Kantongerecht te Alkmaar. Zitting van 5 Juli 1912. J. H. te Bergen, overtreding- Provinciaal Reglement, 1 boete of 1 dag hechtenis. J. v. E. te Beverwijk, H. B. te Alkmaar, overtreding Trekhondenwet, de 'ie 1.50 boete of 2 dagen hechte nis, de 2e 1 boete of 1 dag hechtenis. J. P. v. L. te Alkmaar, strooperij, 4 boete of 2 da gen hechtenis. - S. D. te Broek op Langendijk, loopen in hooiland, 1 boete of 7 dagen tuchtschool. J. K. te Alkmaar, in staat van dronkenschap eens anders veiligheid! bedreigen, 6 boete of 3 dagen hechtenis. J. T. te Volendam, G. H. te Spaarndam, overtreding Visscherij-reglement, de le 2 boete of 1 dag* hechte nis. de 2e 0.50 boete of 1 dag hechtenis. E. G., P. G. te Egmond aan Zee, J. K., W. S. te Schoorl, Jaclitwetovertreding, dö le en 3e ieder 3 boete of 3 weken tuchtschool, de 2e berisping, de 4e 3 boete of 2 dagen hechtenis. A. de G. Jz., J. de G. Jz., J. S. Az. te Egmond aan Zee, R. R. te Schoorl, overtreding Vogelenwet, de le en 2e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e 5 boete of 2 dagen hechtenis, de 4e 2 boete of 1 hechtenis. J. S. te Alkmaar, nachtrust verstoren, 2 boete of 2 dagen hechtenis. C. D., A. G. te Alkmaar, overtreding Arbeidswet, de le 5 boet©/ of 3 dagen hechtenis, de 2e 3 boete of 3 dagen hechtenis. C. B. te Egmond' aan Zee, J. S. Jz. te IJmuiden, W. K. te Harenkarspel, J. B. Gz. te Zuid-Scharwoude, in staal van dronkenschap de orde verstoren, de. Ie 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 3e. en 4e ieder 4 boete of 4 dagen hech tenis. P. W. Q. J. II. J. te Heiloo, D. de B. te Broek op Langendijk, O. V. te HarenkarspeJ, J. M. te Heer-Hu- gowaard, V. D. te Uitgeest, J. P.. 0. T. te Akersloot, F. G. S., J. II. te, Bergen, J. B., A. H., A. S., D. S. te Alkmaar, S. K„ II. K„ IJ. Z„ te Wijde Wormer, over treding Rijwielreglement, de le 1 boete of 7 d agen tuchtschool, de 2e: .1 en 3 boete of 1 en 2 dagen hechtenis, de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 14e, 15e en 16e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 13e 2 boete of 1 dag hechtenis. C. B., C. S., te Bergen. C. Z. Tz„ K. V. Tz„ P. Z. Cz„ G. W. Kz„ J. V. E'z., G. 1). IIz„ T. V., te Egmond aan Zee, J. S., de Rijp, P. W„ te Heer Hugowaard, W. B. te Oudcarspel, J. P. V. te Leiden, J. II., A. L.. T. K„ A. G„ P. .7. V„ ,T. S., B. v. E„ te Alkmaar, dronkenschap, de le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 71e, 13e, 16e en 19e leder 1 boete of 1 dag hechtenis, de JOe .1 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 12o 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 14e 3 dagen hechtenis, de 15e 7 dagen hechtenis, de 17e 3 boete of 3 dagen hech tenis, de 18e en, 20e ieder 2 boete of 1 dag hechtenis. W. P. de B., te Allernaar, overtreding Boterwet. 4 boete of 2 dagen hechtenis. ven zij de pogingen op om Ella in haar kring te trek ken. Daarover kwam het- tusschen Krochel en Ella dan eindelijk tot heftige scènes, zij werden steeds talrijker en gaven aanleiding tot voortdurende gedruktheid en stoornis in huls. Sinds lang was de kale salon jn een weelderige da meskamer veranderd. Ella's plaats in den erker, een praehtige zijd'eni zetel, had niets meer te maken met den harden, leelijken stoel- die er eerst gestaan had; maar zij, die in dien zetel zat, urenlang alleen en aan zichzelf overgelaten met den trouwen Stups tot eenig gezelschap, voelde geen blijdschap over de verande ring, die hier had plaats gegrepen. Overal waar zij heenzag, werd zij gebonden en be lemmerd in haar bewegingen. De Bachmann's zorg den er voor dat er een onzichtbare, scheidende wand tusschen hen en Ella bleef staan. Soden's steun en troost mocht zij niet zoeken. Ook wilde Krochel geen familiairen omgang met de familie Bickenbach, den regeeringsraad' en zijn vrouw, aanknoopen met het oog op Ute natuurlijk niet. En het verst achteraf schoof hij Louise Siebold. Voorts had hij al voldoende laten mérken, dat eenige intimiteit met dte familie Ronniges hem zeer ongewenschto voorkwam. Dat was de hardste slag voor Ella geweest, te meer, omdat de eigenlijke reden van Krochel's tegenzin te gen de Ronniges' voor haar verborgen bleef. „Waarom wil je mij dat. niet gunnen?" had zij ge vraagd. met meer vrijmoedigheid en kracht dan ooit iets daarvoor. „Jij bent de eerste, die schuwt, voor de omgang- met Ute. Anderen rekenen het. zich als een voorrecht toe als Ute vriendschap met hen wil slui ten." Toen was hij woedend geworden. „Je behoeft niet altijd over die familieleden van je te zeuren. Laat hen met rust. In mijn kring van kennissen moet je je inleven en je best doen dat. de menschen je aardig vinden en bewonderen. Maar vóór dat je dat beproeft, kan ik lang wachten." (A^n'ilt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4