DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 162. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DONDERDAG 11 JULI. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. B INNEN LAND? ALRMAARSEHE ALKMAAR, 11 Juli. Een berichtje in het nummer van Dinsdag zeide, dat aan het einde dezer week een Franseh geelboek zou verschijnen aangaande de onderhandelingen over Ma rokko, die aan liet verdrag tusschen Frankrijk en Duitschland zijn voorafgegaan. Waarschijnlijk echter zal de verschijning van dit boek nog wel ©enigen tijd! op zich laten wachten. Er is plotseling een eigenaardige vertraging gekomen. Reeds was het boek zoo goed als gereed, d. w. z. de vormen konden worden afgedrukt, toen nog allerlei veranderingen in den tekst kwamen. Het gebruik brengt namelijk mede, dat de ministers, die aan de totstandkoming van het verdrag hebben meegewerkt, een proef ter inzage ontvangen van de documenten, welke tijdens liun ministerschap zijn gewisseld. En nu heeft zich het geval voorgedaan, dat de heeren Pi- ehon en de Selves tot hun verbazing opmerkten, dat sommige telegrammen, welke in het boek zijn opgeno men, niet den zelfden iiihoud hebben, a.ls die, welke zij ontvingen. Zij beklaagden zich hierover en verna men, dat de tekst, zooals diile in het boek voorkomt, is vastgesteld door de heeren Jules Camhon, Franseh ge zant te Berlijn en von Kiderlen Wachter, Duitsch staatssecretaris. Natuurlijk zullen de verbeteringen worden aangebracht, doch hoewel zij slechts bijkom stigheden betreffen, zullen zij kwaad bloed zetten. Er zal terecht of ten onrechte, dit moet nog blijken beweerd worden, dat bier weer diplomatieke intriges in het spel zijn en de Parijsche couranten, die der re geering weinig vriendschappelijk gezind zijn (en haar aantal is niet gering!); zullen gretig van deze gele genheid gebruik maken, om haar te kapittelen. Vooral als Duitschland er bij betrokken is oefent een deel der Franseh© pers gaarne oritiek op het ministerie. Juist nu valt daarvan een sprekend staaltje te vermelden. De nationalistische pers heeft n.1. dezer dagen zeer kras den minister van liander Fernand David aange vallen, omdat hij de buitenlandsche nijverheid, en met name dé~Duitsche, zoo goed gezind heet te zijn. Zoo schreef de Intra nsigeant: „Deze minister behoort tot een kabinet, dat wij in tegenstelling met liet ministe- rie-Caillaux allen nationaal hebben genoemd. En nu scheept zich deze offieieele vertegenwoordiger van onzen Jiandel in de groote Fransche zeehaven Cher bourg op do Engelsche boot „Nomadic" in, welke van de „White Star Line" is. Hieraan knoopte het blad een algemeene klacht vast over het toenemen van bui tenlandsche schepen in de Fransche havens. Drie En gelsche, een Amerika arische, een Belgische en drie Duitsche scheepvaartmaatschappijen zijn er, die een geregelden dienst naar Amerika hebben georganiseerd. „Het is niet de zaak, zoo besluit het artikel, alle njet- Fransche elementen met de vuist te bedreigen, maar wij worden het eindelijk moe den buitenlanders de vrije hand te laten in do waanzinnige concurrentie, welke tegen ons is geopend1. Wij zijn besloten, ons op handelsgebied evengoed te verdedigen als op elk .an der. De heer Fernand David moet ons toestaan, dat - Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWXG. 84) _o- En dat was de reden dat hun samenzijn, in plaats van aanleiding' te geven tot. spanning en gedwongen, pijnlijkyZw^gen, steeds ongedwongener werd, steeds meer een vrij geven van beide zijden. Niets was na tuurlijker dan dat zij als het te pas kwam tegelijk met Lili hem de hand toestak en het lachend duldde, dat hij daar een kus op drukte. Eenmaal had hij dat ver geten, waarop Lili zei: „IJ hebt uw liefste nog niet ile hand gekust", wat een zacht rood op Ute's- wangen had gedreven. Hij lachte en vroeg Ute zijn fout te mogen herstellen. „Kinderen houden er niet van dat zij den ©enen dag iets minder krijgen dan een volgenden", had Ronniges schertsend gezegd. En Ute had daarop met onbevan gen bereidwilligheid haar mooie rechterhand nogmaals in die van Ronniges gelegd. „Nu heeft Lili haar zin en zal ze wel bevredigd zijn", zei TTte. „Vindt je het werkelijk goed", vroeg hij, terwijl zij verder wandelden, „dat zij den moedernaam verandert in het woord liefste? Mijn liefste onze liefste?" Hij stond stil, brak een tak af, die langs haar hoofd streek en wierp dien ter zijde. „Zeker volkomen goed", zei ze kalm. „Ik benjjd er haar om, dat zij zulke teedere namen kan beden ken. Maar als jij het niet prettig- vindt „Ik zeg nogmaals", viel hij in, „dat je mij gelooven moet als ik zeg, dat jouw gevoelen voor mij altijd den doorslag geeft." „Je hebt een hoogen dunk van ons, vrouwen", zei ze, hem aanziende. „Van jou heb ik dat in elk geval wel. En ik waet wij hem tot de orde roepen, omdat hij dit voor één dag vergeten heeft." Veel boozer is echter de Action fraugaise op den minister, omdat deze tijdens denzelfden officieelen tocht de mijnen heeft bezocht, welke thans door de Duitsche firma Thijssen worden geëxploiteerd. Dit blad zinspeelt zelfs op omkoopbaarheid: „Raymond Poin- caré .(do minister-president), die een man van eer is en de zakenwereld kent, zal goed doen, het optreden van zijn minister van handel, dat meer dan compromit- teerend is, nauwkeurig te bewaken. De misdadige te gemoetkomingen van onze politici jegens Duitschland hebben ons genoodzaakt een keuze te doen tusschen deze twee mogelijkheden: öf onteigening van onze 011- deraardsche minerale schatten, van onze havens, van onze nijverheid en van onzen handel ten gunste van onzen erfvijand öf met geweld terugnemen van de wederrechterlijk verleende voorrechten en daardoor een direct oorlogsgevaar. Het dreigement van Agadir had: niet slechts betrekking' op de koloniale kwestie, maar evengoed op de uitbuiting van den Franschen bodem." Niet anders oordeelde de Autorité: „Zonder oorlog en zonder macht hebben de Pruisen in de nabijheid van Cherbourg de ijzermijnen van Dié- lette vermeesterd. Eveneens zonder oorlog- en zonder macht hebben ze de capitulatie van den minister ge- eischt, die den nationalen handel en de nationale nij verheid moet verdedigen. Welk motief had Fernand David voor een dei-gelijken ontzettenden stap? Wij kunnen nauwelijks gelooven, dat hij gratis de algemee ns verontwaardiging en het gevaar in het leven geroe pen heeft, om het zoogenaamde nationale ministerie- Poincarê ernstig te compromitteeren." Zooals men ziet. is deze 'beschuldiging niet gering. Maar men moot niet vergeten dat zij een uiting van chauvinism^ is, zij het dain ook een van ernstigen aard. En men bereide zich erop' voor, dat wanneer strakjes het geelboek over Marokko is verschenen, er. nog wel heel wat anders zal worden geschreven! BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING. In de gisteren te Leeuwarden gehouden vergadering van den Bond! voor Staatspensionneering' werd in huishoudelijke vergadering de propaganda voor de verkiezingen in 1912 en 1913 behandeld. Aangenomen werd: lo. die propaganda te eoncentreeren in de districten waar in verband met die stemmencijfers van 1909 de kans bestaat, dat; een Tweede Kamerlid, tegenstander van staatspensionneering, plaats make voor een voorstander; 2o. dat1 het hoofdbestuur aan de Tweede Kamercandidaten schriftelijk vraagt of door de federaties of afdeelingen doet vragen hoe zij den ken over staatspensionneering, en de antwoorden be kend maakt aan de federaties of afdeelingen; 3o. dat bij de kiesvereenigingen in de kiesdistricten - wordt aangedrongen op het stellen van Candida ten, voorstan ders van staatspensionneering. De vraagis het wenschelijk, Kamercandidaten, voorstanders van staatspensionneering, officieel met alle door de statuten toegestane middelen te steunen, ook dat jij daarvan overtuigd bent, overtuigd zijn moet." En eens, toen Lili al naar bed was gebracht en in den laten avond de maan in de kamer ischeen, waren zij de trap van de veranda afgegaan, het park door, langs bloemperken en heesters, jong groen en geurige bloesems. Langzaam gingen zij voort. De avondvrëde werd door niets gestoord. Om hen gonsden vliegjes en kevertjes, waarvan een enkele in Ute's haar ver ward raakte. „Kom laat me je helpen!" zei hij, toen zij tever geefs trachtte zich van het beestje te bevrijden. Toen hij haar hoofd! aanraakte, het volle, zachte haar, kwam weer de liefdesgloed uit de diepte van zijn hart naar boven. Hij voelde dat zijn hand beefde. „Ik ben zoo onhandig, vergeef me als ik je pijn heb gedaan. Hij wierp het insect in liet groene gras. „Als ik eens vaker wat voor je mag doen, zal het wel beter worden." Zij knikte en zweeg. „Weet je wel dat ik nu al tegen den winter opzie?" vroeg hij lachend. „Er is d^n zooveel te doen dat wij voortdurend uit den huiselijken kring zullen worden gerukt, om dan over niets belangrijks te praten en niet overvolle magen naar bed te gaan." „Het is nog niet lang geleden", zei zij lachend, „datik meende dat je daar juist veel van hieldt, ja, dat je daar eigenlijk eerst in je element was." „Dat praten over niets in gezelschap en die over volle maag?" riep hij lachend en bleef op een plek staan, waar het maanlicht met vollen glans over ha-ar mooi gelaat stroomde. „Dat was geen gunstig oor deel!" „Ik bedoelde „Ik weet wat je bedoelde", viel hij haai'hartelijk in de rede. „Maar ik weet ook dat je nu beter ziet en acht je mij daarom minder?" Jlet klonk als een vraag en hij zag haar ook vra gend in de oogen. „Iloogei', omdat je je. zelf zoo goed kunt beheer- schen", zei ze en een ongewoon wanne en hartelijke werd aangenomen, met den mits, dat het steunen moet geschieden onder nadere goedkeuring van het. hoofd bestuur, gehoord de federaties en afdeelingen, en zon der dat- bij dat steunen partij wordt gekozen tusschen voorstanders leden v-an verschillende partijen. Verder werd besloten de jaarvergadering voor 1913 te. houden in April en tevens dat het hoofdbestuur di ligent blijft van het oogenblik af dat het ontwerp- Talma. in behandeling komt. Tot leden van het hoofdbestuur werden gekozen mej. Eliste Jochim te Amsterdam, H. de Ruiter te Stiens en U. G. Dorhout te Venhuizen. MIDDENSTANDSCONGRES. Gisterochtend werd de algemeene vergadering van den Middenstandsbond om 10 uur te Deventer ge- 'opend. De bondsvoorzitter, de heer J. S. Meuwsen, hield een openingsrede, waarin hij een terugblik wierp op het tienjarig- tijdvak, dat de middenstandsbeweging heeft doorgemaakt en zijn hoopvolle verwachting voor de toekomst uitsprak. De rekening over lret afgeloopen jaar sluit in in komsten a 2754.20 en uitgaven ft 2695.39. Het ba tig saldo is 58.81. De begrooting over 1912 sluit in inkomsten en uit gaven met 2878.81. liet verslag der commissie, van onderzoek der ad ministratie van den penningmeester, den heer Dus uit Utrecht, werd goedgekeurd evenals de begoroting voor het volgende jaar. Aan II. M. de Koningin werd een telegram van hulde gezonden. Medegedeeld werd, dat de bondssecret-aris, de heer Nieuwenhuizen uit Nijmegen, eenigen tijd geleden zijn ontslag heeft genomen. Diens functiën worden waar genomen door den heer Gorris uit Amsterdam. Het congres werd bijgewoond dooii' een vertegen woordiger der Belgische regeering en van de Belgische Middenstandisvereeniging, den heer Jules Schoon- hejjdt te Antwerpen. Namens de regeering was aanwezig mr, Everwijn Lange, referendaris, chef van de afd'. Handel. Mede waren aanwezig de burgemeester van Deven ter én het lid dier Tweede Kamer Mr. Marehant. Tot lid van het Hoofdbestuur werd in de vacature- Crebas gekozen de heer D. P. Rodenberg- te Gronin gen. De periodiek aftredende leden werden herkozen. Daarna werden de praeadViezen behandeld over de vertegenwoordiging va,n den Middenstand. Bij het debat wensclite de lieer Koppel uit Den Haag, lid van het hoofdbestuur, zekere, middenstands- kamers met beperkte bestuursbevoegdheden. In gelij ken geest adviseerde namens de algemeene winkeliers vereeniging de heer van der Maesen uit Amsterdam, die de volgende motie indiende: „De middenstandsvertegenwoordigmg moet be stuursbevoegdheid hebben, doch dit congres verzoekt het hoofdbestuur dit vraagstuk door eene commissie bestaande uit mannen der prakrijk, aangevuld met enkele wetenschappelijke mannen te doen voorberei den, en aan deze commissie opdracht te geven de re sultaten har-er studiën in een ontwerp neer te leggen, vergezeld: van eene uitvoerige memorie van toelich ting; voorts dit ontwerp en de memorie, van toelich ting te laten drukken en rond te zenden aan de aan gesloten vereenigingen, en te-bekwamer tijd vraag lb weder aan de orde tei stellen. De lieer Marehant, afgevaardigde voor Deventer, vreesde dat de Middenstand nog niet rijp is voor deze actie en waarschuwde tegen teleurstelling. Wat de Middenstand tob nog- toe door eigen kracht toon was het, waarop de woorden werden gezegd. Hij greep niet naar haar hand, hoewel die vlak bij hem was. Geen schrede deed! hij nader bot haar op den met maanlicht overgoten weg, waarboven de boomen hun takken slingerden. „Ik dank je, dat ja een zoo goede gedachte van mij hebt", zei zejkalm. En weer een anderen keer gingen zij met z'n driéën door de koele woudschaduwen, langzaam, zooals het voor Lili voorgeschreven was en spraken over de op handen zijnde scheiding, nu Ronniges' verlof ten einde spoedde. „Zult u heel vaak aan ons denken, papa?" vroeg Lili, die Ute's hand vasthield'. „Natuurlijk", zei hij lachend. „Dat. behoef ik ei genlijk niet eens1 te beloven dat staat wel vast." „Aa n wie echter het: meest, aan mij of aan de lief ste; vroeg Lili weer, met kinderlijke volharding. „Aan jelui beiden zal ik denken, want jelui beiden heb ik lief." „Maar een van ons moet u toch een beetje, een heel klein beetje dan, liever hebben dan de ander! Wie is dat?" hield Lili vol. „Daar moet ik nog eens over nadenken", zei hij, het zachte rood, dat op Ute's wangen was gekomen, met dezen scherts verdrijvend. „Als ik liet weet, zal ik het je wel zeggen." „Ik geloof dat het de liefste is!" riep Lili, half ge wichtig, half lachend. „Papa, ik geloof toch stellig dat het de liefste is." „Daarom noem je haar ook de liefste", zei hij, „daar boven kan men niet gaan." Ute had gezwegen, maar hij zag-, dat zij in ongewo ne ontroering het hoofd' ter zijde keerde, „Vergeef het mij?" vroeg hij zacht. „Lili heeft mij tot een uitspraak gedwongen. Het lag niet in mijn macht, haar het zwijgen op te leggen." „Hoe zou je dat ook kunnen", zei zij en wel klonk haar stem rustig, maar een blosje kwam bij deze woor den nogmaals verraderlijk op haar wangen. Er stak een wortel uit den grond. Ute zag het niet. «tiet er met den voet tegen aan en struikelde. bereikt heeft, noemde spr. zeer veel. Hij ga op dien weg voort. Men rekene niet te zeer op den steun der wet. Bij voortgaan -als tot nu toe volgt de belangstel ling der Regeeging van zelf. De rede van het Kamerlid voor Deventer werd met luid applaus beantwoord. Do heer mr. Do Vries uit Amsterdam lichtte hierop zijn prae-ad'vies nader toe en belichaamde dat in een motie, waarbij spr. aandrong dat bij de voorbereiding van wetten en algemeene maatregelen van bestuur meer de wenschen van den Middenstand werden ge vraagd. Vervolgens behandelde de heer mr. E. J. Korthals Altes zijn prae-advies. Om vier uur werd! het Congres geschorst en begaveu zich de Middenstanders naar de Koloniale Landbouw tentoonstelling in de Buitensocdeteit. Aan den d'aarna gehouden feestmaaltijd namen on geveer 250 personen deel. Onder langdurig, geestdriftig applaus stelde de bondsvoorzitter, de heer Meuwsen, een dronk in op II. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendrik, H. M. de Koningin-Moeder en Prinses Juliana. Verder wer den aan den feestdisch officieel gehuldigd de minis ters van landbouw, handel en nijverheid en van justi tie, voor het afvaardigen van hun vertegenwoordigers, de heeren mr. Everwijn en mr. Collard'; het gemeente bestuur van Deventer, alsmede het voorbeeldige comi té van ontvangst van het Negende Middenstandscon- gres. Mededeeling werd gedaan van een telegram van de Koningin, waarin II. M. dank zeide voor het haar ge zond'en telegram van hulde. Tegep negen uur togen de congressisten weer stad waarts, in de, eerste plaats naar den van gemeentewege keurig versierden en met veel smaak verlichten Brink. Het Deventer Strijkje bood te half-elf in den schouwburg den congresleden een feestavond aan, die eveneens uitstekend slaagde en eerst na middernacht eindigde. A NT I-RE V. GEMEENTEPROGRAM. I)e „Rotterdammer" bevat oen anti-revolutionair gemeente-program, in een vergadering vam 4 Maart j.l. vastgesteld, d'at bij verkiezingen voor den gemeen teraad! door de anti-rev. kiesvereenigingen te Rotter dam aan de door haar te stellen Candida,ten zal worden voorgelegd en gevraagd of de cand'idaten er mede in stemmen. Hun antwoord' zal ter kennis van de leden vergadering worden gebracht, alvorens tot- definitieve candid'aatstelling zal worden overgegaan. Het program bevat de punten Zondagsrust, Openba re Zedelijkheid, Volksontwikkeling, Onderwijs, Finan ciën, Belasting, Grond- en Woningpoli riek, Vrouwelij ke Ambtenaren, Sociale aangelegenheden, Hygiëne. GEVELWEDSTRIJD. Men schrijft aan de Stand, uit Leiden: Tri 1910 is een gevelwedstrijd uitgeschreven, waarbij voor de mooiste geveltjes in '1911 en 1912 gebouwd, een prijs zou worden toegekend. Sinds deze wedstrijd begonnen is, is er niet veel gebouwd, zoodat hij waar schijnlijk niet veel succes zal hebben. Het verslag van liet Bouw- en Woningtoezicht over 1911 meldt, er van: „Thans reeds kan de opmerking gemaakt, worden uit de ingekomen bouwteekeningen, dat aan de ver wachting-en om door dezen wedstrijd verbetering te brengen in het doodsche en eentonig aanzien, dat onze nieuwere straten verkrijgen door een aaneengeschakel de reeks van alle op elkaar gelijkende niets zeggende „Héb je je bezeerd?" vroeg Ronniges, dadelijk be zorgd. „Niet zeer gedaan." „Maar ik zie, dat je pijn hebt. Wil je mij je arm ge ven, dan zal ik je naar het pension terug brengen. Werkelijk, het is beter zoo." Nu rustte haar arm iu den zijnen en hij voelde dat zij werkelijk eenigen steun zeer noodig had. Dus drukte hij haar arm vast tegen zich aan en bracht hij haar zoo langs den terugweg naar huis. De volgende dagen viel het loopen haar moeilijk. Dan ging hij, als Lili ter ruste was gegaan, naast haar zitten en las haar voor. Toen liij eens onder het lezen opkeek, zag hij Ute's oogen met zoo diepen ernst op zijn gezicht: gericht, dat hij snel afbrak en het hoek ter zijde legde. „Ben je niet tevreden over mij?" vroeg hij. „Voor zoo ondankbaar moet je mij niet houden. Ik dacht „Waar dacht je aan?" vroeg hij zachter. „Aan iets dat met mij in verband staat?" De vraag kwam niet ijverzuchtige haast bij hem op: ol aan een ander? Maar Hij onderdrukte die gedachte. /ij had liet echter toch gevoeld en keek voor zich uit op den grond, zooals indertijd in Marie Soden's kleine kamer, toen zij hem bekende dat haar hart niet meer vrij was. „Kun je het mij niet zeggen vroeg hij zacht. Haar donkere wimpers werden langzaam opgehe ven. Helder en rein straalde haar oog in het zijne, zoodat hij ëen dr.ukkenden last van zich voelde vallen. „Niets, dat je in het minst bedroeven of krenken kan", zei ze. „Dat is mij genoeg, ik dank je", zei hij hartelijk. Bij het afscheid nemen toen zij tegenover elkander stonden aan Lili's bed en op het slapende kind neder- zagen, welks blonde schoonheid' een lang vergeten beeld weer voor zijn blik riep, klopte zijn hart sneller door vele herinneringen. Wat Hij toen ter tijd aan hoop en verwachting naar liet graf had gedragen, sti nd weer tegenóver hem. Hot was een pijnlijk ge voel dat zich hij deze gedachten van hem meester maakte, liet scheiden viel iieni zwaar. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1