ONkEY WASCH Ze maakt voor Mevrouw alles blinkend Ze maakt voor de meid alles blinkend Ze maakt voor iedereen alles blinkend Ze doet de potten blinken l Ze maakt de koekepan als Ze voldoet een ieder. S. ï/vv jy spiegel STADSNIEUWS. (Apen-Zeep.) MAAKT V00R1£DER£en ALLES BLINKEND 1/ V gevels, waarschijnlijk niet geheel zal worden voldaan." Men zal dus een voor eenige jaren doorloopenden wedstrijd moeten uitschrijven, telkens voor een perio de van drie jaar, en de prijzen wat hooger moeten stellen, opdat de deelnemers van de gevels meer werk kunnen maken. Gemengd nieuw». DE HEER TERNOOY APEL. Naar de „Tel." verneemt is de gezondheidstoestand van den lieer M. J. Ternooy Apel in den laatsten tijd zoo achteruitgegaan, dat die érnstige bezorgdheid wekt. UIT HEER-HUGOWAARD. Maandag 15 Juli wordt naar het Hbldi meldt, al hier een R.-IL school geopend. Daardoor zullen de openbare scholen no. 1, 2, 3 en 4 onderscheidenlijk on geveer 100, 100, 40 en 10 leerlingen verliezen. UIT NOORD-SCHARWOUDE. De Staatscourant bevat de statuten van de Mu- ziekvereèniging „Excelsior" alhier. UIT GRAFT. Door Burgemeester en Wethouders der gemeente Graft is aanbesteed het bouwen van een veldwachters- woning te Graft. Er werd ingeschreven door J. de Groot te De Rijp voor 3300; door Oudejans te De Rijp voor J 3197; door J. Hartog te Graft voor 2985 en C. Slooten te Graft voor 2980. Daar de inschrij vers boven de begrooting waren is het werk niet ge gund. UIT HEILOO. Een ooggetuige déelt ons het volgende mede: De heer Adriguin alhier reed gistermorgen met ziju wagentje in de richting van lammen tegenover het Kapellaantje, toen de ket door het naderen van een auto waarin een vijftal beeren waren gezeten, schich tig werd en dwars over den weg sprong, waardoor de wagen door de auto werd aangereden. De man werd van den wagen geslingerd en kreeg een belangrijke hoofdwond. De wagen alsmede de autoi bekwam eeni ge schade. De in de auto zittende heeren die naar Alkmaar reden verklaarden zich bereid den heer Adriguin de schade te vergoeden. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De benoemde feestcommissie heeft de plannen voor de feestelijkheden op 20 Juli al vrijwel voor elkaar. Onder leiding van 't onderwijzerspersoneel zullen van 9 tot 12 uur kinderwedstrijden op 't Buitenland wor den gehouden, 's Middags 3 uur officieele ingebruik neming van 't riieuwe veilingsgebouw, waarbij o. m. zijn .uitgetnoodigd de commissaris der Koningin en Z. E. den minister Talma. Omstreeks 4 uur optocht met versierde fietsen, waarvoor als commissieleden zijn aangewezen de heeren Reier Slot en A. Jaarsma, bene vens vertegenwoordigers van tuinbouwvereenigingen uit naburige plaatsen, 's Avonds g'ondelvaart met verlichte en versierde vaartuigen getrokken door mo tors vanaf de laadplaats langs het gehe'ele dorp. De commissie daarvoor bestaat uit. de heeren Teensmn, M. Hart, P. van der Molen, Jb. Kossen e_n .Jb. Wage naar. Tot slot: groot vuurwerk op de laadplaats, aan geboden door het gemeentebestuur. Een en ander zal worden opgeluisterd door een paar muziekkorpsen, ter-wijl bij de gondelvaart het gemengde koor ..Hallelu ja," Dir. A. van der Haar en het „dameskoor," Dir. den heer Zaal. zich zullen doen hooren. VRIJZINNIG GODSDIENSTIG WEEKBLAD. De sedert enkele weken verschijnende Kerkbode voor Oudshoorn en Omstreken, is thans uitgebreid tot een Algemeen vrijzinnig godsdienstig weekblad voor Zuid-Holland. Hoofdredacteur is ds. A. J. Adriani t.e Wa rmen huizen. KORTE BERICHTEN. In het kanaal van Terneuzen is een witte paling gevangen, welke is opgezonden naar het Museum van de Neder). Heidemaatschappij te Utrecht. In de Maandag te Tilburg gehouden hoofdbe- st.uursverga'dering van den Alg. Ned. Bond van Schoenfabrikanten is een motie aangenomen, waarin als zijn oordeel wordt uitgedrukt, dat de prijsverhoo- ging van schoenen gebiedend noodzakelijk is. In Groningen zijn door een kwaadwillige in een weiland 7 bokken met een mes gedood. In den Rijn bij Arnhem zijn bij het zwemmen 2' personeu verdronken. Een Fransch mijnwerker te Kerkrade ging er vandoor met een rijwiel, waaraan een koffertje met 1500 bevestigd was. Hij werd spoedig gearresteerd. In Slaperstil is in een gracht het lijk gevonden van een bejaarden straatmaker uit Groningen. Men vermoedt dat hij zwavelzuur gedronken heeft in de meening, dat hij water gebruikte. Ju den nacht, van Zondag op Maandag is te War- ga (Fr.) een schipper aangehouden, omdat hij geen pogingen aanwendde, een te water geraakt kind. te redden, zonder dat er levensgevaar voor hem aan ver bonden was. Bij eeu onderzoek is vastgesteld dat d-e schipper op 30 M. afstand van de plaats van het ongeval was, ter wijl de personen, die pogingen tot redding deden, zich op 156 M. afstand bevonden. Twee zoons van de familie B. te Naarden hebben hedenmorgen het ouderlijk huis verlaten, zonder nade re aanduiding van het doel hunner reis. Men ver moedt, dat zij in Amerika hun geluk zullen gaan be proeven. De familie verkeert in groote ongerustheid. Laatste berichten. GROOTE BRAND. ROTTERDAM, 11 Juli. Hedennacht 4 uur heeft een geweldigen brand plaats gehad bij de firma Aikema Co., Goudsehesingel, agenten van buitenlandsehe huizen in machinerieën, vernissen, linoleums enz. Twee bovenverdiepingen en het dak zijn afgebrand. De brandweer trad op met drie stoomspuiten en 8 sectiespuiten, 20 stralen in het geheel. Door het om- stooten van een gevel werd een brandspuitgast door het puin getroffen. Hij kreeg een schedelbreuk en bleek bij aankomst in het ziekenhuis reeds overleden. Eenige anderen werden licht gekwetst. Men meent, dat de brand te wijten is aan onvoorzichtigheid van schil ders, die tijdens de werkzaamheden gerookt hebben. EEN ONGEVAL. HOEK VAN HOLLAND, 11 Juli. Vanmorgen ge raakte de bekende duiker Sperling bij het opruimen van onder water staande palen aan de kop van de Zui- derpier met de linkerhand tusschen den kraanketting beklemd, waardoor een der vingers werd verbrijzeld. TOELATINGSEXAMEN R. H. B. S. Bij het gehouden toelatings-examen tot de R. H. B. S. zijn geslaagd C. Bakker, A. D. J. Berkhout, J. W. Ernste, N. D. Haasbroek, P. A. v. d. Horst, J. Kooij, D. J. Kommer, H. Manuel, J. Otter, C. Potharst, W. Vasbinder, G. C. Zweedijk, J. J. M. Dorbeck, A. J. Quax, A. P. M. Visser, P. C. IJpma, M. A. C. Blok huis, A. Bijpost, L. B. van Maurik, M. P. Mus, F. J. Mus, J. E. Zwaanswijk, J. M. Zwaanswijk, A. M. C. van Grafhorst, D. J. Lap, J. C. Bus, G. Witkamp, I. Willig, C. Groot, P. Boekestein, J. Zaal (voorwaar delijk). Voor de tweede klasse slaagden C. J. Gorter en Js. Rahder. JURYLID. Bij het concours en festival van den Westfrieschen Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen, 4 Aug. te Berkhout-te houden, zal met de heeren G. K. G. van Aken te Amersfoort en Joh. Schuytmaker te Amster dam, de heer H. A. Maas alhier als jurylid optreden. GESLAAGD. Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen M. U. L. O. mej. D. H. M. J. Wanna, alhier. TENTOONSTELLING EGMOND AAN ZEE. Het comité van de Egmondsche Tentoonstelling heeft de Alkmaarsche Gymnastiek-vereeniging „De Halter" naar aanleiding van haar overwinning te Hoorn, waar ze tegenover zes en dertig vereenigingen, den eersten prijs behaalde, uitgenoodigd om met medewerking van de Egmondsche Gymnastiek-vereeniging onder leiding van den heer C. v. Sluis, den vierden Augustus op de Tentoonstelling een uitvoering te geven. Deze uit- noodiging werd aangenomen. TE WATER. Gisteravond, omstreeks 7 uur, reed de heer Otto, schilder te Broek op Langendijk, met zijn fiets van het Waagplein pardoes te water. De heer Valk, die zich ten deele te water begaf, trok den drenkeling naar een schuit, waarna deze op het droge werd ge bracht. Dóór de doctoren Wicherink en Formijne werd assistentie verleend. In de melksalon van den heer Kranenburg werd de heer O. voorloopig onder dak gebracht. HET SCHOOLFEEST. Hebben den vorigen Woensdag' de drie hoogste klas sen der openbare scholen, „de grooten", genoten van hun jaarlijksch uitstapje naar de heerlijke vrije Schoorlsche duiuen, gisteren was het weer d e dag voor de lagere klassen. Om zes uur des avonds kwa men ze samen op de speelplaatsen der verschillende scholen, die aardige kleuters van zeven, acht en negen jaar. Wat zagen ze er vroolijk uit in hun feestpakje, wat straalden die oogjes, wat glommen, die gezicht jes! En toen de spelletjes begonnen, neen maar, dat was eerst een pret! Hoe wonden ze zich op, hoe langer hoe meer, om een prijs te behalen met bal-in-den-ga- per, hoedjebal, kegelen, koekslaan, en wat er meer naar ieders keuze gedaan werd! En hoe heerlijk smaakte dan weer die melk en die limonade met die tulband als ze zich zoo dapper hadden geweerd! De tijd vloog- o mvoor ze, en als ze anders al in hun bedje lagen, joelden ze nu nog de speelplaats rond, dansend en zingend, totdat. de prijsuitreiking en de tombola de bolleboozen in 't spelletje1 beloonde met een echten len en 2en prijs en allen opgetogen blij maakte met een aardig' stukje speelgoed. Dat was het slot van dien prettigen avond, van dat kleine schoolfeest, dat voor 561 kleuters een groote gebeurtenis was, zoo heerlijk, zoo genotvol, dat ze ei' nog dagen lang over praten en er 's nachts nog van droomen I HET CONFLICT AAN DE ALKMAARSCHE IJZER- EN METAALGIETERIJ. Gisteravond werd in de geheel gevulde groote zaal der Harmonie een openbare vergadering gehouden, uitgeschreven door de afdeelingen der drie Metaalbe werkersbonden, de Algemeene, de Roomsch-Ka tholieke en dé Christelijke, waarin als sprekers optraden de heeren P. Danz, secretaris van den Alg. Ned. Metaal bewerkers-bond en L. H. Boomgaard, secretaris van den Ned. R. K. Metaalbewerkersbond met het onderwerp: „De uitsluiting aan de Alkmaarsche Ijzer- en Metaal- gieterij en wat daaraan vooraf ging." De vergadering werd geleid door den heer Grooten- huizein, hoofdbestuurslid van den Chr. Metaalbewer kersbond, die in ziju openingswoord opmerkte, dat door verschillende berichten in de pers de zaak wat scheef was voorgesteld, hetgeen thans recht zou worden gezet. De heer Danz, hierna het eerst het woord verkrij gende, begon met op te merken, dat de strijd in hoofd zaak loopt over de schijf van de patroonsvereeniging, waardoor een kleine 100 menschen zijn ontslagien. liet is zoo niet bedoeld, de werklieden zijn niet ontslagen, maar uitgesloten. Dit is bekend geworden do.or een mededeel img van de Ned, Yei'een. van "Werkgevers in de Metaalindustrie te Amsterdam, gericht aan alle werkgevers in de metaalindustrie, houdende het ver zoek geen der 100 met name genoemde werklieden in dienst te nemen, om het conflict zoo weinig mogielij-k uitbreiding te geven. Hier is geen sprake van een massa-ontslag, maar van een uitsluiting. Spr. ging na deze opmerking uitvoerig na, wat door de organisaties is gedaan vóór het nieuwe fabrieksre- glement werd aangeboden. Den 16 October 1011 is- tot de directie der Alk maarsche IJzer- en Metaalgieterij het verzoek gericht het personeel een loonsverhooging van 2 ets. per uur toe te staan, over te gaan tot invoering van den 10- urigen arbeidsdag (welke reeds was ingevoerd, doch niet behoorlijk geregeld) en door-betaling van het loon op de Christelijke feestdagen. In een conferentie met den boekhouder en den chef (de directeur was ziek) werd het standpunt dfer direc tie meegedeeld, n.l. dat de organisatie voor haar werk lieden niet met verzoeken mocht komen, maar dat iedere werkman afzonderlijk zich moest richten tot zijn haas. Daarna is een algemeen verzoek gedaan in verband met de dure tijden. 21 November is een conferentie aangevraagd met den directeur. Geen onderhoud, zelfs geen antwoord op het verzoek werd verkregen. 16 December werd weer een schrijven tot- den di recteur gericht met verzoek om een conferentie op 22 December. Den 20 December werdi hierop bericht ontvangen, dat de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgie terij was toegetreden tot de Ned, Vereen, van Werk gevers in de Metaalindustrie te Amsterdam, en dat men verzocht werd zich daarheen te willen richten. De organisatie richtte zich diaarop met' hetzelfde verzoek tot de patroonsvereeniging. Den 28 Decem ber werd echter een schrijven ontvangen van de Alk maarsche IJzer- en Metaalgieterij, met het verzoek, haar verzoek van 20 December als vervallen te be schouwen, en met de mededeeling, dat zij een verder onderhoud no-odig tnoch wenscheiijk achtte. De' con clusie werd hieruit getrokken, dat de Alkmaarsche fa briek niet was aangesloten bij de patroonsvereeniging en geen conferentie wilde, en dat dé verzoeken dus waren afgewezen. Don 4e,n Januari kwam bericht in van de Ned. Ver een., dat de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij geen lid der Vereeniging was en dat het tot ha-ar gerichte schrijven dus niet in behandeling kon wordten geno men, m. a. w. richt n tot de Alkmaarsche fabriek zelve. Er werd nu, in verband met een gunstige uitlating van den directeur, afgewacht wat zou gebeuren. Den 20 Mei werd opnieuw een schrijven gericht tot de directie met andere verzoeken: invoering van den vrijen Zaterdagmiddag met behoud van loon of ver hooging van het uurloon naar verhouding', zooals dit te Amsterdam is ingevoerd bij fabrieken, waarvan de directie eveneens is aangesloten bij de patroonsveree niging, en 2 vac-antiedageii met behoud van loon. Verder werd in dit schrijven meegedeeld, dat 2 be stuurders 22 Mei zouden komen, om tot een vergelijk te komen. Spr. merkte op, dat de arbeiders toen gaarne genoe gen zonden hebben genomen met een gedeeltelijke in voering- van den vrijen Zaterdagmiddag. De conferentie had niet plaats. De 2 bestuurders vervoegden zich bij de directie en door een der onder geschikten werd hun de mededeeling gedaan, dat de directie voor hen niet te spreken was. Den 25 Mei werd weer een schrijven gezonden, houdende de vraag, of de directie, indien ze de bestuurders niet wilde ont vangen, dan schriftelijk haar antwoord' op de verzoe ken wildé mededeelen. Den 31 Mei kwam het antwoord waaruit bleek, dat men zich weer had aangesloten bij de patroonsvereeni- ging. Den 5 Juni werden de wenschen der organisaties be kend gemaakt aan de-Ned. vereeniging. In het schrij ven verklaarde men zich gaarne bereid tot confereeren of schriftelijke toelichting. lil plaats dat hierop een antwoord werd ontvangen, werd 22 Juni een proclamatie aangeplakt in de fa briek, waarin werd kenbaar gemaakt, dat het nieuwe reglement tusschen 24 en 29 Juni moest worden getee- kend en dat bij niet-teekening ontslag volgde. Aan de patroonsvereeniging is toen om verlenging van den termijn voor teekenen met 8 dagen verzocht. Dit uit stel werd niet verkregen, daar de vereeniging geen re den voor verlenging kon vinden, immers, zoo werd gezegd, de bepalingen van het reglement waren reeds lang bekend. Spr. merkte op, dat het Amsterdamsche reglement bekend was, niet dit, waarin ten opzichte van den vrijen Zaterdagmiddag niets bepaald bleek te zijn. Spr. zeide, dat alles geprovoceerd was door de Ned. Vereen, van Werkgevers in de Metaalindustrie. De indruk van de werklieden is dat de directie gunstiger over de arbeiders denkt dan bovengenoemde patroons vereeniging. Was z-e hierbij niet aangesloten, dan zou liet conflict gauw uit de wereld zijn. Den 26 Juni werd weer een schrijven gericht tot de patroonsvereeniging, met de mededeeling', dat geen antwoord was ontvangen op het schrijven van 5 Juni en dat het reglement niet de sporen droeg van inwil liging van de verzoeken. Uitdrukking werd gegeven aan den wensch tot iiet houden vatn een conferentie, om tot oplossing te komen. Spreker merkte op, dat de organisaties zich op het standpunt stelden, dat d'e arbeidsovereenkomst door beide partijen moet worden aanvaard en niet van bo ven af moet worden-gedecreteerd. Den 28 Juni werd weer aan de Ned. Vereen, ge schreven naar aanleiding van de mededeeling, dat de werklieden aan de Alkmaarsche fabriek niet verlang den naar inwilliging der verzoeken. Een geteekenck verklaring van de werklieden, dat het echter wel hun wensch was, werd verzonden. Den 4 Juli werd antwoord ontvangen van de Ned. Vereen., evenwel niet op het schrijven van 5 Juni, waarin de gelegenheid tot een bespreking van de ver zoeken werd gevraagd. Medegedeeld werd dat de'Alk maarsche IJzer- en Metaalgicterij verplicht was als lid der Ned. Vereen., om het reglement, in te voeren. De vrije Zaterdag-middagen waren wèl ingevoerd (5 uur), vrije dag-en, aldus het schrijven, mochten niet worden ingevoerd op straffe van hooge boete. In een schrijven van 6 Juli werd' d-e Werkgevers Vereeniging nog eens gewezen op het rechtvaardige van het verzoek, bij schrijven van 5 Juni tot haar ge richt. Spr. geloofde, dat ieder onbevooroordeelde van oor deel zou zijn, dat liet optreden der organisatie volko men correct is geweest Nooit is gezegd: We eischen dit, anders zullen we dit of dat steed's is een confe rentie gevraagd. Spr. meende dan ook, dat de werk lieden de sympathie hadden van dé burgerij. De loonen der werklieden aan de Alkmaarsche IJ zer- en Metaalgieterij mededeelen dé, meende spr., dat het gevraagde niet overbodig wa.s. Hij vond- het een verkeerd standpunt een arbeider te Alkmaar minder te laten verdienen dan een te Amsterdam, waar toch hetzelfde werk wordt gepresteerd en 5 a 6 ets. per uur meer betaald wordt. Ook krijgen te Amsterdam de werklieden een aandeel in de winst, hetgeen het vori ge jaar 25 bedroeg. Deed men dat hier ook, aldus spr., dan kon men de twee vacantiedagem wel laten vallen, de werklieden zouden ze best voor eig'eti reke ning kunnen nemen. Alles is een provocatie van de Ned. Vereen. Deze begint, hier een spel, dat ze verder wil doorvoeren, al dus spr. Blijkens de circulaire is men bang, dat de ar beiders weg zullen gaan. Doch het- is den werklieden verboden weg te gaan, de strijd moet uitgevochten worden, anders zouden anderen onder hetzelfde juk komen. Spr. wees er ten slotte op, dat de strijd niet tegen personen gaat, niet tegen de firma Van Spall. Kort geleden is bij het 25-jarig jubileum van den heer Mo- lijn dezen een huldeblijk aangeboden, spr. verwachtte, dat de werklieden zich eventueel bij een jubileum van den heer Van Spall ook niet onbetuigd zouden laten. Hij eindigde onder luid applaus met het uitspreken van de hoop, dat de Alkmaarsche burgerij aan dé ar beiders voldoenden steun zoude verleenen, wanneer het conflict lang mocht duren. Hierna was het woord aan den heer L. H. Boom gaard, secretaris van den Ned. R. K. Metaalbewer kersbond, die het nieuw aangeboden fabrieksreglement besprak. In art. 2 wordt bepaald, dat als- regel ten hoogste 60 uur per week zal worden gewerkt. Wie meent dat hier dns de 10-urige werkdag is ingevoerd, heeft het mis, want deze bepaling wordt opgeheven door art. 4, waar geschreven staat, dat voor overuren op de eerste vijf werkdagen der week 25 pet. boven het gewone uurloon wordt uitbetaald, zoödra er 11% uur werktijd na den gewonen aanvang van den werkdag verstreken is. Deze eerste 1% uur wordt natuurlijk het eerst en soms alleen overgewerkt, zoodat er feitelijk een 11%- urige werkdag is. In hetzelfde art. 4-staat-, dat voor werk ten behoeve van eigen bedrijf op Zaterdagmiddagen tusschen 5 en 7 uur geen verhooging boven h.et gewone uurloon wordt gegeven. Overigens wordt voor dat werk de helft van het hierboven toegestane mengeld uitge keerd. Spr. hoopte, dat men hier toch zou te doen hebben met een vergissing, van den samensteller van het reglement. Artikel 8 is het artikel, waarin 11 strenge boete bepalingen zijn opgenomen. In de eerste plaats ver schillende boeten voor liet te laat komen of verzuimen zonder wettige redenen, met de bijbepaling, dat een arbeider, indien hij meer dan 15 minuten te laat komt over dien tijd geen loon uitbetaald wordt, terwijl ie mand die meer dan 30 minuten te laat komt, slecht» met toestemming van den chef tot, de fabriek mag worden toegelaten. De willekeur van den chef, aldus spr., kan hier den arbeider alle mogelijke parten spelen. Verboden is o. m. bet collecteeren in de fabriek, tenzij verlof is gegeven, op straffe van boeten van 20, 40 en 60 ets., Deze bepaling is niet alleen opgenomen, aldus spr., met het oog op liefdegiften. Bij liet verliezen of onbruikbaar maken van het controlenummer zal tegen betaling van 0.20 een nieuw nummer worden verstrekt, wat spr. voor een stukje compositie-tin met een nummer er op geslagen veel te veel vond. Maar de slot-alinea van art. 8 zegt meer dan alle boetebepalingen in dat artikel: Indien een -arbeider zich bij herhaling schuldig maakt aan een der hier voor vermelde feiten, zal de werkgever bevoegd' zijn, de dienstbetrekking zonder inachtneming van eenigen opzeggingstermijn en zonder deswege tot eenige scha deloosstelling verplicht te zijn, op staanden voet te beëindigen. Art. 9 luidt: Het loon zal, in afwijking van art. 1638c en 1688d, van het B. W., nimmer worden be taald voor den tijd, gedurende welken de arbeider geen arbeid heeft verricht, zelfs niet al was de arbei der verhinderd te werken door ziekte of ongeval, we gens vervulling van staatrechtelijke plichten of we gens andere, buiten de schuld van den arbeider ont stane omstandigheden. Evenmin zal loon verschuldigd zijn, indien de werkgever, hetzij door eigen schuld, hetzij tengevolge van een hem treffende verhindering- geen gebruik heeft gemaakt van den bedongen arbeid. Uitvoerig stond spr. stil bij dit- artikel, waarbij ge noemde wetsartikelen geheel worden uitgeschakeld. In art. 10 wordt den werklieden de verplichting op gelegd lid te worden van het sedert 1 November 1909 bestaande ziekenfonds der werklieden van de Alk maarsche IJzer- en Metaalgieterij, daarvan lid te blijven en daaraan contributie te betalen. In het ge- heele reglement, aldus spr., worden echter de rechten welke de arbeider in het ziekenfonds heeft, nergens omschreven. Art. 11 bepaalt, dat de werklieden zich pjoeten on derwerpen aan iedere visitatie door den werkgever of door de daartoe door dezen aangewezen personen, wanneer visitatie door hen wenscheiijk wordt geacht. Dit noemde spr. een schandelijke bepaling yoor werklieden, die men als eerlijk kent, want anders zou den ze reeds lang' hun ontslag hebben gekregen. Zoo iets vindt men op een tuchtschool nog' niet eens. Art. 12 schrijft voor, dat op verlangen des werkge vers in tarief gewerkt moet worden. Hier had bijge zegd moeten worden, aldhs spr., dat bij t-a.riefwerk nooit minder zou worden verdiend clan het uurloon. In art. 16 leest men, dat als dringende redenen voor het onmiddellijk doen -eindigen der dienstbetrekking, zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen- voor den werkgever steeds zullen gelden de door de wet uitdrukkelijk genoemde dringende rede nen en bovendien: lo. liet deelnemen aan een werksta king-, 2o. het gedurende één of meer dagen niet te werk komen zonder dat daarvoor geldige redenen be staan en 3o. weigering door den werkman aan redelij ke bevelen, door of namens den patroon gegeven, te voldoen of het zich tegenover dezen verregaand bru taal uitlaten. Dit noemde spr. alles veel te elastisch. Is- bijv. col lecteeren deelnemen aan een werkstaking? Wanneer is men verregaand brutaal? In liet geheele reglement, vervolgde spr., vinden we geen rechten, maar wel overal plichten. Spr. riep den steun van allen in, om het conflict zoo spoedig moge lijk te doen beëindigen, door er toe mee te werken, dat aan de wenschen der arbeiders zoo spoedig moge lijk wordt tegemoet gek-omen. Van de gelegenheid tot debat werd gébruik gemaakt door den lieer W. Sauer, die den eersten spreker vroeg, waarom deze van meening was, dat de firma van Spall dit conflict niet zou hebben uitgelokt, doch dat d» Ned. Vereen, haar de baas is, waar even te voren ge zegd werd, dat een onderhoud werd geweigerd. Wilde de firma het niet op de spits- drijven, dan had ze zich eenvoudig af te scheiden van de patroonsvereeniging. Ten slotte hoopte spr., dat de arbeiders niet zonden ingaan op den slechten raad den heer van Spall iets te geven, wanneer deze een jubileum viert, Hij heeft, genoeg aan de werklieden verdiend, De heer Danz antwoordde, dat hij gezegd had, al thans meende te moeten zeggen, dat de firma van Spall dit conflict niet zou hebben uitgelokt, wanneer ze geweten had, welke gevolgen dit zou hébben. Spr. gaf den indruk weer, welken bij van de werklieden kreeg. Ze zijn niet persoonlijk tegen den lieer van Spall. Iedere werkgever heeft voordeel van zijn arbei ders, dat is het gewone kapitalistische stelsel, waar over thans niet te strijden valt. De strijd gaat hier niet tegen de werklieden, maar tegen de organisaties. Spr. hoopte, dat de firma van Spall haar standpunt zou verlaten, hij had den indruk dat ze zich had laten moesleepen door de Werkgeversvereemig'ing. Na een opwekking' aan de vrouwen, om een steun voor hun mannen te zijn in dezen strijd, eindigde spre ker. Hierna werd de vergadering om ruim elf uur ge sloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2