Lustre-Colberts Zomer-Vesten. A. Fortuin sg I Verloren Kantoorbediende. Dr. SCHRIJVER, IMHüLSEN HOYER. All&d!Ki!t Crediet- es UiecisikiiiL a* de Me der landen S3* VERLOREN aankomende Binder eneen Leerjongen, Huishoudster» QpgS&Hraefci 24üf SANGUINOSE (Zuiver plantaardig tonicum). Zaadmarkt 74, ALKMMR gouden brii met étui. een een eenv. Huishoudster, Een flink DAGMEISJE Een flinke WERKSTER BsHijk P e n*s i GEVRAAGD o n Te huur gevraagd eene Zit- en Slaapkamer woning te huur gevraagd» is voortaan te ALKMAAR te spreken H.H. Landbouwers. 1e qualiteit (vorstvrije 4 en 5 c.M. stroom vermogen) DRAIN EERBUIZEN, I raineerbuizenfabriek De Hoop, HISWLIEYr WITTE CONFECTIE Opruiming van Restanten. Een beslist afdoend middel ANSINGH MESMAN, BUITENLAND. Ingezonden Mededeeliage». De gevolgen van slechte spijsvertering. Langestraat, hoek Houttil, Alkmaar. ADVERTENTIE N. uw Kkeding aanmeten Kleermakerij van 1845 j BRAND - -1 VERZEKERIIVGI INBRAAK Ter BINDERIJ van de N.V HERMs. COSTER ZOON kunnen geplaatst worden een gevraagd voor Woensdags en Za terdags. W. BROMMER, Houttil. gelegenheid tot koffiedrinken a f 2. en f 2.50 per kind en p. w. MAAG- en INGEWANDSZIEKTEN, SUIKERZIEKTEN, VERDRONKENOORD D 5 3, Vrijdags en Zaterdags van 11-3 uur. LAAT 133. - TEL. 532. Nachthemden, Hemden, Panta lons, Rokken, Tailles. Dameshemden met handborduur werk van f 1.10 af. iisn Magdalenenstraat. Telef. 458- ARRONDISSEMEMTS-REOHTBAjSTK TE ALKMAAR. Zitting- van Dinsdag 9 Juli. EEN VERZETZAAK. De eerste, die Dinsdagmorgen de twijfelachtige eer genoot, op het beklaagdenbankje te mogen plaats ne men, was Doniinicus Nicolaas D., arbeider te Mij drecht, onlangs te Berkhout, die van 't voorjaar we gens dronkenschap bij zooveelste herhaling door den kantonrechter werd veroordeeld tot 3 dagen hechtenis en 3 maanden opzending naar de rijkswerkinrichting. Beklaagde is van dit vonnis in verzet gekomen en zegt niet gaarne naar de rijkswerkinrichting gestuurd te willen worden. De Officier van Justitie vraagt echter bekrachti ging van het kantonrechterlijk vonnis. MISHANDELING. Hendrik Pieter P., metselaarsknecht, Jan P., sla gersknecht en G, W., metselaarsknecht, allen te Alk maar, wordt ten laste gelegd, dat zij op den avond van den tweeden Pinksterdag in de Heerenstraat een 3-tal jongelieden, n.l. Gerrit Becker, groentehandelaar en J. Th. v. d. Vliet, tuinder,beiden te Zuid-gchar- woude en Cornells Bergen, landlbouwersknecht te Broek op Langen dijk, hebben mishandeld. Deze waren uit het1 café van Heini® gekomen en wa ren van plan op de fiets te stappen. Een hunner reed bereids, toen hij zag, dat. da heide anderen beetgepakt waren door de drie beklaagden, die weldra ook den derden fietsrijder mishandelden, De Officier achtte het ten laste gelegde bewezen en eischte voor elk der 3 beklaagden 10 boete of 10 da gen hechtenis. Wegens hetzelfde misdrijf .stond terecht Engelber fris van P., visscher te Egmond aan Zee, niet versche pen. Tegen beklaagd'e werd verstek verleend. Hij heeft bij' gelegenheid van een rpzie bij het café van zijn vader met één IJmiudér visschersgezel. Engel Wijker, dezen laatste een messteek toegebracht nabi.i den schouder. De Officier eischt, met toepassing van art. 300 W v. S. 2 maanden gevangenisstraf. WEDEESPANNIGHEID EN BELEEDIGING. Johannes Kasper II., werkman te Alkmaar, niet verschenen, vertoefde dep len Pinksterdag in beschon ken toestand te Egmond-Binnen. De Rijksveldwachter wilde hem een plaatsje geven in het arrestantenlokaal, waarop een zeer hevig verzet, schoppen, trappen, ruk ken en trekken volgde. Ten slotte beleedigde hij dei dienaar van den H. Hermandad door dezen voor een lammeling uit te maken. Getuigen Ruiter en Witte brood assisteerden bij het overbrengen van bekl., het geen voortdurend' zeer bemoeilijkt werd. door diéns verzet. De Officier van Justitie noemde dit een zeer ernstig feit en eischte wtegens wederspannigheid en beleed! ging van een ambtenaar in functie 1 maand gevange nisstraf. ïf< sjï Arte G., werkman te Alkmaar, ontmoette op 26 Mei rijksveldwachter van Lingen toen deze den bekl. uit do vorige zaak, JL, transporteerde. G. schold den rijks veldwachter uit en schopte dezen tegen den onder kaak en trachtte II. uit diens handen te verlossen. Toen de behandeling van deze zaak reeds aan den gang was, kwam bekl., die niet meer op het bankje kon worden toegelaten. W'el trachtte hij vanaf de publieke staanplaats iets ter zijner verdediging bij tc brengen, hetgeen hem natuurlijk werd belet. De Officier vondi dit geval ernstiger dan dat van H-, die zijn eigen vrijheid verdedigde, terwijl deze be klaagde zich bemoeide mot. iets, waarmee hij niets noodig had. Bovendien heeft hij geen blanco strafre gister meer. De eisch luidde ten" slotte 2 maanden gevangenisstraf, (Wordt vervolgd.) FRANKRIJK. De1 Kamer heeft met 339. tegen 217 stemmen het wetsontwerp ter hervorming van het kiesrecht aangenomen. De bootwerkers te Duinkerken hebben tot de al gemeen? staking besloten. ENGELAND. In de Lopdensche haven is ernstig gevochten tussehen stakers en werkwilligen. Alleen de krachtdadige tuissöhenkomst van de politie scheidde de vechtersbazen, waardoor zeer ernstige dingen wer den voorkomen. ITALlë. Op den socialistischen partijdag te Reg- gio Lm ilia heeft Bissolati zijn kamerg'roep verdedigd tegen de aanvallen op baar positieve parlementaire medewerking en tegen het verwijt van vleierij van het hof. KORTE BERICHTEN. Door kortsluiting is tussehen Genua en Voltri een wagen van de eleetrische tram in brand geraakt. Bij het gedrang om uit de tram te komen werd een persoon gedood en 13 ernstig gewond. De Engelsche aviateur Cody viel en kwam op een koe terecht. De koe was terstond dood, doch de kracht van den val was gebroken, öody bleef ongekwetst, de machine werd vernield. Burgerlijke stand. GEBOREN. 10 Juli. Johannes Lourens, z. v. Albert Boots en Geertje van de Nes. 11 Juli. Geertruida, d. v. Martinus Cornells de Hoog en Elisabeth Maria Post. Het bloed wordt gevormd door het voedsel, dat wij tot ons nemenen indien de maaggal en ingewan den behoorlijk werken, wordt het voedsel omgezet in rijk leven-gevend bloed. Gezond en krachtig bloed geeft een gezond en krachtig lichaam. Doch wanneer het voedsel niet behoorlijk verteerd wordt, gaat het gisten en er vormen zich schadelijke stoffen die in het bloed worden opgenomen en zoo doende tal van kwalen met zich brengen, Gij gevoelt u gedrukt en krijgt last van hoofdpijn. Üw tong wordt beslagengij krijgt een onaangenamen smaak in den mond en last van brakingen en hartwater. Um eetlust wordt geringomdat uw voedsel u hin dert en maagpijn bezorgt. Uw huid wordt geeluw lever werkt niet meer behoorlijk en gij hebt hinder van de gal en gij gevoelt u ten slotte ellendig. Door een kuur met Foster's Maagpillen worden alle spijsverterings-organen versterkt en gereinigd. Hun werking is zacht en weldadig en zij zijn de best-be kende medicijn voor alle ongesteldheden der maag lever en ingewanden. Zij bezorgen u een gezonden eetlust en regelen de vloeiing der gal, die uw voedsel verteert en gezond en krachtig bloed maakt. Foster's Maagpillen (let op de juiste spelling van den naam) .zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestr. 83 k f 0,65 per flacon pf f 3,60 per zes flacons. Hebt gij een bleeke gelaatskleur? Bleeke lippen; bleek tandvleesch? Hebt gij dikwijls 1~H1 hoofdpijn? Ontbreekt u de eetlust? Zijt gij gedurig vermoeidSlaaptgij slecht in Wordt gij nooit eens recht verkwikt wakker Dan lijdt gij door bloedarmoede of zenuwzwakte! Dan moet de Sanguinose gebruiken Wat dankbare gcnezeBeu zeggen Ik had veel last van zenuwen in het hoofd, en kon haast niet eten, ik voelde mij gedurig moede, loom en lusteloos, maar na een gebruik van vier flesschen Sanguinose is dat alles bij mij verdwenen. Mijn eet lust is teruggekeerd ik gevoel mij veel beter, rustiger en sterker; en heb ook geen last meer tn het hoofd. Den Haag. Mej. P, J. VAN DORP, Wat ervaren geneesheerei» zeggen: Het zal mij aangenaam zijn uwe Sanguinose te re- commandeeren. Da lijders aan bloedarmoede kunnen er hun voordeel mee doen. Grand-Menil. Dr. PALEM. De resultaten, die ik verkregen heb met uwe San guinose zijn uitmuntend, zoodat ik niet aarzelen zal dit voortreffelijke middel aan alle zwakken en her stellenden voor te schrijven. Brussel. Dr. AUG. ALEXANDRE. He Sanguinose wordt verkocht in groote flacons van ruim 300 gram inhoud, Prijs per flacon f 1.50; 6 flacons f 8.— 12 flacons f 15.— Wacht U voor namaak Den Haag, De Riemerstraat. Bij alle Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co. Te Alkmaar bij: NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MESMAN Apothekers; Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuidacharwoude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUT- DlJ - TER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna Paulowna H. DEN ENGELSCHEN g Ondkarspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOEGERWarmenhuizen p BAKKUM PASTOOR. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 11 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 12 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.2 te Breslan eo Kopen|jage$, De laagste stand van den barometer 735.2 te Sey- disfjord. VERWACHTING. Meest zwakke wind uit zuidelijke richtingen, ge deeltelijk bewolkt, droog weer, behoudens kans op onweer, warmer. GEVONDEN VOORWERPEN. Een fietspomp, een poppenwagen, een hondenhalg- band, een pakje band, een potlood, een cahier, eenig geld, drie zilv. armbanden, drie portemonnaies met eenig geld, een dasspeld, een sigaren knipper, een hor- loge, een paar handschoenen, een ceintuur, een gou den broche en een parapluie. Alkmaar, 10 Juli 1912, De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. tot in do grootste maten in voorraad. AMSTERDAMSCHE BEURS Opgave van het NOORDHOLLANDS OH LANDBOTP\VCREDIET Koers van Ned. Werk. Staatsieeningem. NEDERLAND. Schuld pCt. 31/2 BUITENLAND. Bulgarije Tahaksleening pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope H 4 Consol 4 1906 6 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. - 41/s Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 4i/s TT I) Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli f) u Langkat Idem pref. A'dam Serdang f| Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij n Medan tabak (f (J Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim M Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketaboen Gew. >p pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Sy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij, Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. n pCt. 4i/s aand. div. n 4 Top. Cert. v. Convert pCt Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. Pref-1> Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. 'n Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 18 4 ft ft pCt. 4 3 3 21 h 4 8 6 5 10 Juli 91 678/8 981/4 1041/4 461/4 85 887/3 86 #/8 88 100i/2 8615/16 978/8 99i/3 lOOi/j 961/2 1783/4 1211/2 163 l/j 1381/2 159 678 300 33 881/4 525 570 231 895 562 210 266 508 162 283 186 69]%. 641/0 40 50 329 78 25 251/4 70.', I77s/, 41/3 108/g 461/2 86 918/8 2553/4 1073/4 106 20i/8 233/4 25 59 271/„ 327/8 116 25 110 29 169 48/4 10115/40 10l3/1( 827,'8 119l/o 112 158 \456 11 Juli 919/ia' 67 881/4 86:y16 IOO3/4 8611/(0 971/g 998/4 1778/4 163 140 50 678 303 347 537 576 236 396 5681/2 210 260i/3 505 1641/a 1851/2 38 59 320 82 79%* 24 68 Vic 563/8* 40/ic 165/8 643/4 101/8 46 254t/i8 1071/4 198/8 343/8 241/2 286/8 165* 45/8 891/16 107i/8 81 lB/,8 118 Ex-diviflend. floors van het geld, prolongatie 4 pOt. Mededeelingen. Do Amerikap.nsche markt was iets flauwer gestemd. Olieiyaurde.n wederom vast voor Rehibajeff, het slo( yoor Geconsolideerde was op den /aagsten koers h, 1. 260%, noteering Geconsolideerde 200/2 2651 s, 1 a bakken in zeer vaste stemming voor Deli Batavia, ook Deli Mij. en Senembah noteerei; hooger, Mijnen onveranderd. Marktberichten. PURMEREND, 10 Juli. Afslag-vereniging BEEM* STERPURMEREND e» OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 1,10 a 3,—, Doperwten f 1,20 a 3,10, per 100 pond, Tuinboonen f 0.22 a 0.27, Slahoor.en' l „°£5 a, °'90' klapbessen f 0,80 a 1,80, Aalbessen f 6,50 a f 12,50. Handel vlu^, Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 10 Juli. Groote Muizen f 1,10 a 1,25, Kleine Muizen f 0,35 a 0,40, Groote ronde f 1.40 a 1.60, Bonte f 1.40 a 1.45, Blauwe f 1.S5 a 1.40 per half H.L. Aanvoer §840 manden of zakken, NOORDSCHARWOUDE, 10 Juli, Groote muizen i 1.20 a 1,40, drielingen f 0.60 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.40 a 2.—, drielingen f 1.30 a 1.60, Gladblaadjes f 1,30 a 1,90, Schoolmeesters f 1,20 a 1.45 per 35 Kg. Aanvoer 2200 zak. BROEK OP LANGENDIJK, li Juli. Heden wej'd besteed voor: gladblaadjes f 2.— a 8,95, gew. muizen f 1.10 a 1.35, Julia muizen i 1.15 a 1.25, Schoolmeesters f 1.40 a 1.75, aanvoer 2460 zak, 20 zak drielingen f 0.45 a 0.45, 38100 bloemkool le soort f 5.50 a 9.10, 2e soort f 2,80 a 4.—, 59600 bos wortelen f 1.— a 1,80 per 100 bos, 2700 roode kool f 14,80 a 17,10. —0 bos rabarber f 0.a 0. HOORN 11 Juli. Kleine kaas f 32.commissie f 31.—, fabriekskaas f 29,50, aangevoerd 187 stapels, wegende 73895 K.G., handel vlug. SCHAGEN, 11 Juli. Aangevoerd 14 paarden f 80 a 260,—, 0 stieren en ossen f 0 a f 12 stieren f 110 a 305, 41 magere geldekoeien f 160 a 240, 77 vette id. f 200 a 845.—, 20 kalfkoeien f 200 a 280, 0 vaarzen f a —0, pinken f 0 gras- kalveren f a 40 nucht. id. f 7 a 24, —0 lam meren f a 180 magere schapen f 14 a 21.—, 640 vette id f 22.— a 82.50, —0 overh. f a magere varkens f a 60 vette id. 48 a57 et', per kilo, 60 biggen f 8 a 12 10 konijnen f 0.20 a 0.75 80 kippen f 0.20 a 1.—0 eenden f 0.— a 0. ganzen f 0.— a 0.—, duiven f 0. - a 0,—, 65Ó kg. boter f 1.10 a f 1.30, 100 kg. kaas f 0.50 a 0.60, 2500 kipeieren f 3.25 a 4.35 per 100, —0 eendeieren f 0.— 135 lammeren f IQ a 16. BO VENKARSPEL, 10 Juli. Groote muizen f 2.35 a 2.60, kleine id. f 1.10 a 1 30, ronde f 2.50 a 2.80 blauwe f 3,10 a 3.40. Aanvoer 9780 2 Heden overleed, plotseling, onze lieve Moeder en Behuwdmoeder, Mevr. (leWed. WAIJMOLT T01YCKEN8- HOBK6F8 1»K IIAAS, in den ouderdom van 65 jaar. Heiloo, 10 Juli 1912. A. C. BRUINS -TONCKENS. E. C. H. Chr. BRUINS. Eenige kennisgeving. Verzoeke geen rouwbeklag. Telefoon 143. De vinder wordt alsnog beleefd verzocht tegen be looning dezelve terug te brengen bij den heer H. J DE VRIES, Oudegracht D 35. in de stad een DIAMANTEN OORBEL. De eer lijke vinder, die haar terugbezorgt aan het bureau van dit blad, kan op een goede belooning rekenen. Op een kantoor hier ter stede wordt gevraagd een BEDIENDE, 16 17 jaar oud. Bekendheid met kantoorwerk vereischte. Brieven onder letter 8 244 bureau van dit blad. DEN HAAG (vroeger Zu(pften) Directie HENNY KAPITAAL r f 4.0C0000.00 RESERVEFONDS ruim- 1-500.000.OU GEVRAAGD tegen 1 September in een klein gezin in N H. van de P.G., middelbare leeftijd, v.g.g. voorz genegen alle werkz. te verrichten, wasch buitenshuis." Br. fr. onder M 244, Bureau van dit blad. GEVRAAGD, tegen hoog loon, Nassauplein 7. voor man vrouw en 3 kinderen van 2, 3 en 10 jaar voor den tijd van 27 JULI tot 4 AUGUSTUS, Óm- streken van Alkmaar..» Blieven met prijsopgaaf C. W. PRfiESER, Fannius Scholtenstr. 68, Amsterdam. Bij BESCHAAFDE FAMILIE bestaat genegen kinderen gelierl in pension te nemen. Uitstekend toezicht op hunne stn- «iiëu. Brieven fr. lett. K 244, bureau dezer courant. van 17 JULI tot 5 AUGUSTUS. Brieven onder motto „Kamers" aan den Concierge der R. H. B. School te Alkmaar. Balt Augustus een huurprijs 3 A 3 gulden per week, voor kb in gezin. Brieven S. WESTRA, 3 Vegelindwarsstraat No. 30, Leeuwarden. Speeiaal-arts voor Amsterdam, Weteringschans 1ÜO, Aan de draineerbuizeniabriek „de Hoop'* te VISVLIET zijn wederom verkrijgbaar tegen niterst billijke prijzen. Om onnoodige hooge transportkosten te voorkomen, is een combinatie van eenige landbouwers onderling, het beste, 't Is nu de tijd van lage vrachtprijzen. voor Dames, Heeren cu Hinderen. 3#" Nieuwe in<»del!.en. 'W tegen K.IPPENLUIS it 3D Ut. per flacon, vol doende voor een hok met zes kippen, is „EENIG." Kippen, die door de luis uit de leg zijo, komen door het gebruik van dit middel weder dadelijk aan de leg ALLEEN VEKKBIIGiSIAU Apotheek TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Verschaft Urodieten en neemt Gelden A Ddposito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3