Noordhollandsch -s Landbouwcrediet. PROLONGATIëN. DAMES per paar 16 et. HEEREN Idem 25 ct- reukloos Jachtwater DE RENTE-CASSA. A A N T. I Bouwterrein C. Verheus, Opwinden bij abonneient. HEX Inmaak flesschen H. v. d. SLEESEN. Firma H. E. JUIG, Mient Groote Opruiming' DAMES- en KINDERHOEDER Hotel ■„Nassau-Bergen", Bergen CONCERT floor Snoeck's ensemble. ALKMAAR N V. M Landbouwhuis. Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. m a Witte Salonbooten met Claebeschuttiog. VOOR DE VACANTIE. Tel. 243. J. KOEMAN. 3 "|o Spaar-Premie-Polissen WONING-BUREAU, II! De Vacantie nadert! 19, Hótel-Café-Restaurant a a ALKMAARSCH WARENHUIS Gegarandeerde v v v v v v Gummihakken. Zaanlandsche r~ Spaar- en Voorschotbank, - een millioen guldenf - Onmisbaar voor kinderen is het ANSINGrH MESMAN, r F zijn dm beste 9 alleen ver krijgbaar bij mr* Door het a'anschaffen van grootere glazen, PILSENER BIER vanaf heden 15 cent per glas. legem veel verminderde prijzeny van aan Zee. ZATERDAG 13 JULIp des avonds 8 uury KRIJGSMAN en KLINKER. Zaadmarkt. Deksalon en Promenadedek. Ridderstraat I0y in FIJNE LEDERWAREN. 6 s SIGARENMAGAZIJN, GDMSTELLinC OT. DE K-OOS, PRACHTIG GELEGEN, RUIM TERRAS. TER KENNISMAKING met het Fotografisch AtelierSPOORSTRAAT 36 Onderdeelen Mc. Cormick Maaimachine steeds voorradig. Een Amstel-, The Derby-, Singer- of Krupp- en een Reclame-R ij w i e I van af f 50.— SPAARGELEGENHEID Premie-Loten f 386000 25000 15000 10000 N. V. Hollandsche Crediet- en Obligatiebank, M e d e m b I i k. een LANDBOUWKNECHT, Onovertrefbaar. LANGESTRAAT en ACHTERSTRAAT. gevestigd te KROMMENIE, Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. Directeur: A. DE RUYTEB. san den Wester weg, Nsusaufasn» NassaupleinEgmonderstraat, Lamoraaistraat en Lindelaan. A O. DEN BOK1TERR Nassaupiein 41 Schoutenstraat, - - bij de Laat. —o-— HOF B 57. -o— Aanbevelend, 1 GEKLEURDE FOTO CA D E A U. w» Heeft in voorraad Maaimachines, Harken, Schud- ders en Zwadkeerders en alle andere Hooibouw- werktuigen. Alles wordt op proef geleverd en gratis onderricht. AGENT voor ALKMAAR: Grootste keuze in Reis-,Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBENOODIGDHEDBN. Eerste meest voordeelige 11 1£ s- 3 3 Gratis-Levensverzekering, Wie op deze manier spaart kan rijk worden!!! TWf Nijmegen, St. Annastraat 111 f. NieuweslootB 36, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER. GOVERS, TIJDELIJKE AANBIEDING J. ROOS Az. JULI-nuc 1912 KffiSr JnUVERHElD-SPORT RREIM OUD-HEIDELBERC. De BANK verleent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden ln depöi ge nomen, rente 3i/s percent. Verkrijgbaar 4 deposlto-obligatlën in stuk ken van f WOO.en f IOOO.voorzien van kalf- Jaarlijksche coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. A 20 Ct. per FLACOX van Apothekers en Drogisten. Magdalenenstraat. Telel. 458. Heerengraclitl79(geb.Associatie-Cassa)Amsterdam- Kapitaal .1 1,000,000,— Reservefonds 1,136,531,56 De Rentevergoeding voor gelden h déposito. Met 1 dag opzegging 12i/ Dct (bedragen tot f 5000.— direct te ontvangen)! Met 10 dagen opzegging 3 Voor 1 maand fixe 3 3 31/,2 2 en 3 maanden fixe 1 jaar fixe Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) 1/, pet. onder den prolongatie-koers. T oor de a.s. reis zijn wij voorzien van /nlle soorten reisbenoodigdhedea als: reiane sssaireszaktoilet», sigarenkokers, -/aanstokers, -knippers «n •PÜPj°É! p»it#»ionl Malei, banknoottascbjos portefeuilles pleaiceouver A s, veldbekors on -loasclien, waaronder «Ie allamSnium, reiskokers met braad- en kookpan, eiorkokA^r, koffie- •n thoefilter; alles verpakt in kleine ruimte en voor goede picnio onmisbaar. H. Hoesert ét- Zoon, Huigbrouwerstr., Alkmaar. Te bevragen bjj Uurwerkmaker, .s „de Nachtegaal". leveren wij gedurende de maand JULI bij iedere bestelling ZIET DB ETALiGE. Uitstekend adres voor kinderopnamen. Informeert naar de ai' N. Het Landbouwhuis. Aanbevelend uwrT. Pucks 6.—, 8.10.—, 13.—, ».SO, 4.—, 6 7.30 anr. Van AMSTERDAM 6.80, 8.—, 0.80, 11.30, 8.15, 4.—, 6—, 7.SO nnr. komen zuiver. Fijnste delicatesse /r,pi)orM op brood, beschuit en gebak. BUS BUS 18 cent Fabrikante Cacaofabriek Alcraaria J. C. BAAN C, Co., ALKMAAR. betaalbaar met f 1,50 p.m. verbonden met een groote winkans aan wettige origineele met gezamenlijke prijzen jaarlijks circa a o a 19 .js. o ■ffS IB as MP a 5 S 4> V t enz., enz., en zonder geneeskundig onderzoek. Vraagt Prospectus bij de Overal solide Agenten gevraagd. -M TE KOOP: Een flink ingericht WLNKELHUIS, etasade op e«n der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en aebter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Solide geldbelegging. UIT DE HAND TE KOOP: Zes in goeden staat verkeevenda B URGE R W O ON - MUIZEN, allen verhuurd. de bij di llen flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem.. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEEREN 11U1S met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kauaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateuss. Een degelijk HEERENHUIS, staande aan Oudegracht nabij het Ritsevoort. Aanvaarding overeenkomst. TE HUUR: Een PAKHUIS, Paardenmarkt. Aanvaarding reet. Een flink ruim PAKHUIS, staande in de Hekel straat, huur billijk, aanvaarding direst. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid' dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een HEERENHUIS, bevattende kamer» es suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeuken, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flink® «older nul dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en acht», tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwealoot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegracht No. 178. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een flink HEERENHUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staande Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Ter overname van de huur, een heerenhuis bevat tende 7 kamers, serre en tuin, gas en waterleiding. Aanvaarding tegen 1 October, huurprijs 325 per jaar, bewoond door deni WelEd. Heer H. B. d« Blij, Prins-Hendrikstraat No. 42. Een HEERENHUIS, staande Steinstraat No. 19, bevattende beneden 2 kamers en suite, serre en tuin, boven 3 kamers, zolder en dienstbodenkamertje. Huurprijs 300 per jaar. Aanvaarding half Augustus of 1 Sept. Een HEERENHUIS, staande Kennemerstraatweg. Huurprijs 312 per jaar. Aanvaarding bij overeen komst. Een PAKHUIS, staande Oudegracht, Huurprijs 1.25 per week. Aanvaarding direct. 2 nieuw gebouwde HEERENHUIZEN, staande aan de Lamoraaistraat te Alkmaar, bevattende 2 kamers en suite, serre, tuin-vestibule, gang en keuken, boven 4 kamers, zolder en dienstbodekamer. Alles solied' af gewerkt. Aanvaarding naar verkiezing. Te huur of te koop: Een HEERENHUIS, Nieuwlandersingel bij do Emmastraat, E 52, huurprijs 500 per jaar, bevatten de 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrain, direct te aanvaarden, tevens te bevragen Kinheimstraat 39. LAAT, ltoek HOFSTRAAT. van een partij Oude Vorstenlanden Sigaren, deze is goed belegen en eenige jaren oud, voor Rookera van een krachtige kwaliteit sigaar is dit eene bijzondere aanbieding. Fer 100 stuks 13.70, proefzakjes van O stuks 1 6.35, Aanbevelend, Pension. GEZIN met kinderen, 4910 jaar, vraagt voor 29 JULI—12 AUG. billUke aanbieding in of I»VJ Alkmaar. Brieven onder No. 3745 aan het Adv.-Kantoor van J. H. DE BUSSY, Rokin 60—62 Amsterdam. WORDT OFVRAAOD tegen 1 OCT. a.s. ongehuwd, salaris f SOO-I 310 per jaar, met kost, inwoning, verpleging en na 6 weken der in diensttreding' vi'(je dienstkleeding. Aanmelding ten kantore van den Geneesheer-Di recteur. Voor de groote tochten is het meest betrouwbare Rijwiel een BURGERS E. N. R. vanaf f 66.— PADVINDERS f 65.— ROVERS f 100.— ONS EIGEN MERK f 55.- Prijscouranten op aanvraag aan den Eersten Alk- maarschen Naaimachinehandel ZAADStAKKT 66. Telel. 336. Speciale inrichting voor reparatie. Druk N.V. v.h. Heims. Coster Zn., Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4