DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 163. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 VRIJDAG 12 JULI. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Stedelijk Museum. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. EEN VERDWENEN MONUMENT. OURANÏ. PlIA1 mmm BEZICHTIGING op ZONDAG 14 JC1I a.s., des namiddags van 13 uur, tegen betaling van I O.IO per persoon. Het is verhorten in de lokalen te rooken. Ingang BREEDSTRAAT. Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten, van 12 tot 16 jaar slechts onder geleide. Gelijktijdig mogen niet meer dan 50 personen in lokalen zijn. ALKMAAR, 12 Juli. Een Fransch senator heeft zich in de Kamer be klaagd over de beoefening- van het kansspel in de re publiek. Drie jaren geleden is er een wet gekomen, welke dit spel verbiedt en in 1911 heeft men deson danks in 123 badplaatsen geconstateerd, dat het» daar op groote schaal werd bedreven. Men berekende zelfs, dat er dat jaar 48.025.564 francs aan de speeltafels is omgegaan. Allerlei min of meer verdachte personen verdienen er schatten aan. De spreker noemde in het bijzonder Enghien, bij Parijs, Nizza, Aix-la-Chapelle en Trouville als plaatsen, waar het bij de wet verbo den euvel welig tierde. lu de meeste Fransch© bladen vindt men geen melding van deze redevoering gemaakt. Nu moet men niet denken, dat de pers den spreker, wijl bij haar be- leedigcle of om een dergelijke zeer begrijpelijke reden, negeerde. Evenmin als men een andere redevoering- van den heer Empereur zou hebben verzwegen, even min zou men melding gemaakt hebben van hetgeen een andere afgevaardigde over dit onderwerp zou hebben gezegd. Van de plaatsen, die in minder prettig verband genoemd werden, wilde men geen kwaad zeggen en daarom werd eenvoudig' dit deel van het Eerste Kamerverslag weggelaten!. Het geval werpt een eigenaardig, een weinig gunstig-, licht op Fransche perstoestanden. Het illu streert de publieke zeden en doet tevens zien, hoe ex- slechte gewoonten in het courantenbedrijf sluipen. De couranten hebben namelijk financieel© verplich tingen aan de ondernemingen, die in den Senaat aan de kaak gesteld werden en daarom werd het verslag verminkt, werd den lezer onthouden hetgeen er ge zegd was. Dié ondernemingen betalen -en zij kun nen dat doen grof geld voor de reclame, welke zij in de pers maken. Natuurlijk wordt die peperdure reclame niet in de advertentie-rubriek gevonden. In de meeste Fransche bladen zijn, zooals men weet, de advertenties en de berichten niet streng gescheiden. Meer en meer wordt het ideaal van den directeur dei- deftige Temps door de practijk verdrongen. De heer Hébrard toch wilde de artikelen, berichten en mede deelingen, afkomstig- van de redactie en waarvoor zij de verantwoordelijkheid aanvaardt, geheel' afgezon clerd houden van het reclame-gedeelte. De adverten tie-kolommen wenschte hij te beschouwen als een muur, waarop ieder die dit wenscht, tegen betaling iets aanplakken kan. Op dien muur noodig voor het leven der courant en in meer dan één opzicht ook in het belang van den lezer kan men onder eigen verantwoordelijkheid verkondigen wat men wil. De lezer leest die aankondigingen, zooals de voorbijgan ger leest, wat er op een muur bekend gemaakt! wordt Hij weet het doel, dat ermede wordt beoogd1, bij kent de maatstaf, waarmede hij 'zé beoordeelen moet. De courant is er niet meer verantwoordelijk voor als de eigenaar van het huis, op welks gevel mededeelingeu staan van pillen, die den gebruiker magerder doen worden en watertjes, die van kaalhoofd'igen moderne Simsons maken. Met dit gezonde systeem dat in de Nederlandsche pers gelukkig- grootendeels nog wordt teruggevonden heeft de Frartsche pers1 vrijwel geheel1 afgedaan De financiers, de handelaren, de kwakzalvers zijn in Frankrijk niet meer tevreden met een plaats op de muur der courant, wenschen ook geen annonces, waar uit duidelijk blijkt, dat zij advertenties zijn en a zoo veel per regel kosten, maar eisehen artikelen en be richten, die met- goud worden betaald, indien maar niet blijkt dat ze betaald worden. De Fransche „echo's", de „chroniques" bevatten deze mededeelin gen. Er is echter meer. De menschen, die zooveel geld er voor gaven, dat er goeds van hun artikelen in de courant werd gezet, begonnen ook te eisehen, dat er niets kwaads van hen in voorkwam. Hadden ze la gehad met politie of justitie de courant moet het niet wagen daarvan melding te maken. Deed ze het dan zou ze haar inkomsten zien verminderen, zweeg ze evenwel, dan zou ze daarvoor wel beloond1 worden Maar nog- meer is ei'. Wanneer men in de Fran sc-he couranten en periodieken echo's leest, welke den lof bezingen van de Azuur-kust van het klimaat van Monaco, van het landschap nabij Enghien, dan moe men niet denken, dat deze reclames worden betaald in de hoop menschen te trekken. Zij dienen enkel om te voorkomen, dat er in die couranten geschreven wordt over de wanhoopsdaden, welke er voorkomen in de plaatsen, waar gelegenheid tot kansspel gegeven wordt. De Parijsche Kamer van Koophandel heeft herhaal delijk geklaagd over Enghien, waar tallooze Parijsche handelaren geruïneerd werden en honderden faillisse menten werden, veroorzaakt. De couranten hebben daarover steeds het stilzwijgen bewaard en wanneer ze eens een campagne op touw zetten, deze wel spoe dig gestaakt, hetgeen te denken geeft. En zoover is het kwaad thans ingekankerd, dat nau welijks 1(1 procent van de Parijsche dagbladen melding maakt van een redevoering- door een senator gehou den! Het zou komisch zijn als het niet zoo droevig ware. ARMOEDE OP BONAIRE. Op het eiland Bonaire, dat tot het Gouvernement van Curaqao behoort, heerscht groote armoede door ecne totale mislukking van den oogst. Gebrek aan drinkwater en aan goed voedsel is bovendien de oor-, zaak van veel ziekten. De Konitigin heeft een bedrag van 1000 doen toe zenden aan den Gouverneur van Curasao tot leniging- van den nood onder de arme bevolking van Bonaire. UIT NOORD RÖHARWOITDE. - Op het tweetal te Oulembox-g komt voor ds. J. W, van den Bosch alhier. DE DITITSCHE TORPEDOBOOTEN. De „Frankf. Ztg." meldt: De Duitsche torpedobóoten, welke van Rotterdam ko mend, Düsseldorf, Keulen en Bonn aandeden, werden, naar gemeld wordt, door Nederlandsche stuurlieden Rijn-opwaarts gebracht en zullen door dezen ook te ruggevoerd worden naar de Noox-dzee. Nederlandsche stuurlieden werden door den Duitschen consul te Rot terdam verplichtend gesteld. In de leringen van oud gedienden bij de marine, in het bijzonder der stuurlie den, heeft dit onaangenaam getroffen. Het zou voor hen een eerezaak geweest zijn, de torpedobooten naar de Rijnhavens te geleiden. EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren kwamen aan de orde ver schillende wetsontwei-pen. Bij het voorstel tot verhooging- en wijziging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1912 uitte de heer Vermeulen (R.-K.) zijn bevreemding over :1e mededeeling van den minister, dat binnen niet al te langen tijd een ontwerp tot regeling van het voor bereidend hóoger onderwijs het departement zal verla ten, waar van dit kabinet geen oplossing van belang rijke onderwijsvraagstukken verwacht mocht worden. Bovendien wordt nu voorgesteld omzetting van twee I-jarige II. B.-scholen in 5-jarige, terwijl door het ont werp misschien alle 3- en 5-jarige II. B. S. zullen ver dwijnen. Het confessioneele middelbaar onderwijs handels- en ambachtsscholen heeft zich nog niet krachtig kunnen ontwikkelen. De regeering «mag in deze periode geen maatregelen nemen, die het open baar onderwijs versterken. De heer Woltjer (A.-R.) wees er op, dat voor de wet de 3-jarige en de 5-jarige H. B.-scholen vel schillende soorten van scholen zijn, hoewel de tegen woordige toestanden daarmede veelal niet: in overeen stemming zijn. Wordt nu de school ingericht voor voorbereidend hooger onderwijs en het leerplan gewij zigd, dan zou dit niet in overeenstemming kunnen zijn met de bedoeling der ouders. De heer Van der Felitz (L.): meende dat men zich ten onrechte op het standpunt plaatst, dat de wettelijke regeling van het M. O. spoedig tot stand zal komen. In afwachting- daarvan wordt nu de om zetting- der scholen voorgesteld. De heer W o 11 j e r wees er den vorigen spreker nogmaals op, dat voor de wet de 3-jari'ge H. B. S. een andere school is dan de 5-jarige. De minister van binnenlandsche zaken, de heer Heemskerk, zei, dat hij op 15 Dec. 1911 ondubbel zinnig gezeg-d heeft, dat hij den status quo1 niet wilde handhaven. Verrassend was dus' zijn mededeeling over de indiening- van een ontwerp in zake het voor bereidend hooger onderwijs allerminst, al kan men er ook niet verwonderd over zijn, dat belt onderwijsvraag stuk, dat het kabinet niet in vollen omvang- aan de orde heeft kunnen stellen, nog: niet verder is gebracht. Dat het ontwerp reeds in liet begin van het volgende zittingsjaar zal ingediend worden, kan spr. niet ver zekeren. Bescheidenheid liet hem zeggen, dat do 4 ontwerpen niet belangrijk zouden zijn. Wat de om zetting- betreft, de minister had deze niet voorgesteld, indien hij gemeend had; dat zij de verwezenlijking' van de plannen der iueenschakelingscommissie in den weg stond. De stelling, dat de wet op het M. O. de 3-jarige en de 5-jarige H. B.-seholeu kent als' ver schillende instellingen, is onjuist. Spr. zal'de oprich ting van nieuwe Rijks H. B.-schxolen blijven weigeren; hij betreurt dat er R. II. B.-scholen zijn. Maar de wet op liet- L. O. eischt eenmaal, dat er vaak kleine school tjes worden opgericht en dus kan men zich niet op het standpunt plaatsen, dat het openbaar onderwijs niet ontwikkeld moet worden. Voorziet het bijzonder onderwijs niet in de behoefte, dan moet men ook voor het middelbaar onderwijs van staatswege daarin voor zien, al is er hier geen wettelijke verplichting. De beraadslaging werd gesloten. Bij het wetsontwerp tot wederopenstelling van de gelegenheid tot inwisseling van muntbiljetten zei de minister van financiën, de heer Kolkman, dat hij ten opzichte van den termijn van de inwisseling- niet verder kan gaan. Bij het wetsontwerp tot wijziging der wet van 4 April 1870, gew. bij wet van 31 Dec. 1897, houdende bepalin gen omtrent de uitgifte van schatkistbiljetten, verde- digdd de minister van financiën de wijze van op lossing, door liet ontwerp aangegeven, als de minst omslachtige met een beroep op Pierson. Bij het wetsontwerp tot verklaring vtan het. alge meen nut der onteigening, ten behoeve vatn den aanleg van de staatsmijn Hendrik, van een mijnjspoorweg- tot verbinding van deze mijn met de staatsmijn Emma, enz., zei de minister van waterstaat, de heer L. W. H. Regout, dat de vraag-, of ten behoeve van de staatsmijn onteigend kan worden, reeds bij vroegere gelegenheden bevestigend beantwoord is. De minis ter van landbouw schenkt aan de wijziging van de mijnwetgeving zijn aandacht. De 24 wetsontwerpen werden alle z. h. s. aangeno men. -» De Kamer begaf zich daarna in "comité-igeïieraal tot behandeling- van de raming- van uitgaven voor 1913. Na heropening van de openbare vergadering- werd' de Kamer na voorlezing der notulen verdaagd) tot na dere bijeenroeping. Gemengd nieuws. BENOEMD. Bij Koninklijk besluit zijn benoemd in Noord-Hol land: tot lioofding.-plaatsv. van Westfriesland vanwe ge liet ambacht Geestmerambacht, C. Brinkman, N.- Scharwoude; tot dijkgraaf van den Prins Hendrikpol- 'der, P. Düinker, Texel; tot id. van den Terschellinger polder, A. .1. de Boer, Terschelling.' E NU ELS OH E P11OTOGRAEEN. Te Amsterdam wordt de 27e jaarlijksche a,lgemeene vergadering- gehouden van „The photographic conven tion of tlie United' Kingdom." Het denkbeeld om het Engelscbe photografengenootschap tot een vergade ring in ons land over te halen bij de Engelschen bepleit door den redacteur van het vaktijdschrift Lux, den heer J. R. A. Schouten is met groot succes bekroond. Ongeveer 200 leden der Convention heb ben zich ter deelneming aan de jaarvergadering naar Amsterdam begeven. Na de1 openingszitting op Maan dag, gevolgd' door een avondbijeenkomst, waarin leden der Nederlandsche Amateurphotografenvereeniging een reeks lantaambeelden van ons land vertoonden, had nog alleen Dinsdagavond een vergadering- plaats. De dagen n.l. worden door de Engelsche gasten, onder leiding van het comité van ontvangst, besteed aan verschillende uitstapjes. Zoo werd Marken en Volen dam bezocht, Woensdag Den Haag, terwijl gisteren een bezoek aan Haarlem plaats had en voor heden een bezoek aan Alkmaar op het programma staat, ter wijl de Zaterdag besteed zal worden aan de bezichti ging van Amsterdam. De Engelsche, photografen blijken tot dusver ten zeerste ingenomen met het eigenaardig schoon van ons land en zeker zullen de talrijke kiekjes die de gasten mee naar huis zullen nemen een goede reclame zijn voor ons mooie land. Gisteravond had in het „American Hotel" te Am ■sterdam een feestmaaltijd plaats, waaraan o.m. dooi den burgemeester het woord werd gevoerd. Een toost op de dames werd door Lady Hertsiet, de echtgenoote van den president van „The Photographic Conventi on", beantwoord. Gisteren werden de congressisten en hun dames teu Stadhuize door den burgemeester ontvangen. In de Raadszaal heette jhr. Röell hen welkom, zijn vreugde uitsprekend, dat de Engelschen Amsterdam hadden uitgekozen, om liun vergadering te houden. Spr. hoop te, dat elke Engelschman, wanneer hij weer in zijn land teruggekeerd was, zijn landgenooten zou opwek ken, om in grooten getale Holland te bezoeken. Sir Cecil Hertslet, de president, dankte het stadsbe stuur voor de hartelijke ontvangst en zeide, dat allen do meest aangename herinnering aan dit congres; zul len behouden. Daarop werden de congressisten door eenfge zalen en vertrekken van het Stadhuis rondgeleid, waar d verschillend© schilderijen en wapenborden door hen bezichtigd werden. Vervolgens begaven de congressisten zich, onder lei ding- van de heeren Bispinck en Schouten, voorzitter en secretaris van de „Ned. Amateurphotografen-ver- eeniging," per tram naar Zandvoorf. Na. 1603 werd in de kerk te Gorkum in plaats van den toen ontruimden grafkelder der Arkels een tombe opgericht, dragende de beelden van Jan van Aj'kel den Sterke en diens gemalin Bertha van Ochteil, w< beelden voor dien den ouden kelder dekten. Toen de oude kerk in 1844 werd afgebroken, werden meteen de daarin aanwezige tombes weggeruimd: die der Arkels, van de familie Paffenrode en van de fa milie Van der Does. De beelden, hoewel geschonden, werden op last. van den kerkeraad in de kerk begraven. De plaats van begraving was niet meer bekend. De opening van het museum in het huis „Bethle hem" heeft thans den heer H. A. van Gogh te Amster dam aanleiding gegeven de mededeeling- te doen, dat in de notulen van den kerkeraad van 29 Januari 185' aanwijzing is te vinden omtrent de plaats, waar de beelden begraven werdén. Hierdoor geleid, kan men het. onderzoek met goede kans op resultaat gaan lier- vatten. BURGEMEESTER VAN HAARLEM. I Jhr. Mr. van Lennep heeft te kennen gegeven niet in aanmerking' te willen komen voor burgemeester van 5 Haarlem. ii MI DDE NST ANDSCONGRES. Gisterochtend om 9 uur werd het Congres in den Schouwburg- te Deventer voortgezet. Allereerst werd de vraag besproken of de belangen der crediteuren bij faillissement voldoend© bij d© wet zijn gewaarborgd. Daarvoor waren praeadviezen uitgebracht door le. nu-, J. G. Schiirman. van Rotterdam, die oordeelt, dat in hoofdzaak de actie tot bevordering van contante betaling van den middenstand zelf moet uitgaan. „Door zich meer bewust te worden, zich vaster aan een te sluiten en gezamenlijk de stadsbelangen te be hartigen, zal de middenstand doot eigen kracht kun nen bereiken, wat, bij gebrek aan eigen energie, ook eene uitgebreide middenstandswetgeving hem niet zal kunnen verschaffen." 2e. Het praeadvies van mr. J. O. Hesse van Gro ningen concludeert, „dat onze wetgeving voldoende de belangen vair dl- schuldéischers beschermt bij faillisse menten, maar dat het' aan d© nakoming en aan do uit voering dier wettelijke bepalingen ligt, indien de-be langen der crediteuren schade lijden. Grooten invloed kunnen de sehuldeischers. uitoefenen op dei nakomng dezer wettelijke bepalingen en ik hoop, dat dit opstel er toe zal meewerken bij de crediteuren de overtuiging te vestigen, dat zij ook zorg- moeten dragen voor een behoorlijke nakoming der wettelijke bepalingen. Zij dienen in hun eigen belang den curator zooveel moe gelijk inlichtingen te geve nomtrent den toestand van den boedel en hunne medewerking te verleenen om tot de meest voordeelige wijze van liquidatie te gera ken." Prof. Jitta uit- Amsterdam gaf den raad materiaal te verzamelen om daarmee bij de regeering te komen als er klachten zijn. In de vergadering lichtte hedenmorgen allereerst mr. Schürmann zijn praeadvies nader toe. Mede in overleg met mr. Hesse diende spreker een motie in, waarin wordt uitgesproken dat de belangen der crediteuren bij faillissementen, voldoende zijn be hartigd, doch wordt aangedrongen op een wettelijke re geling van het. onderhand'seb accoord buiten faillisse ment, en de vakvereenigingen uit hun midden een persoon aanwijzen, die de belangen barer leden bij een faillissement vertegenwoordigen. Dit werd' bestreden namens de Algemeene Winke- l'.ersvereeniging te Amsterdam, die voorstelde om. de vraag, of de belangen der crediteuren bij faillissement voldoende bij de wet gewaarborgd zijn, als: volgt te be antwoorden Neen; de faillissementswet behoort te worden aan gevuld met c-en regeling, die de benoeming- van een of meer gesalariëerde deskundigen tot bijstand van den curator, hoofdzakelijk bij den boedelverkoop, aan den rechter-commissaris verplichtend stelt, althans wan neer het faillissement een actief van 1000 te boven gaat. De heer Molijn uit Tiel stelde voor, dit te wijzigen door inlassching der drie waarden „de taxatie en" voor het woord boedelverkoop e.n aan het voorstel het volgende toe te voegen: „En dat de curator verplicht wordt het advies der commissie te volgen voor zoover betreft dat taxatie en realisatie der goederen, behou dens beroep op de rechtbank." Na verder debat verdedigden de praeadviseurs nu'. Schürmann en mr. Ilesse nogmaals hun meening. De eerste wilde zijn motie aanvullen met een zinsnede, meer overleg- in praktijk tusschen curator en crediteu ren aanbevelende. De Amsterdamsche winkeliersvereeniging verklaar de als nu zich in hoofdzaak te vereenigen met de mo- tie-Schürmann. De vertegenwoordiger van den minister van justitie, referendaris mr. Collard, vertolkte hiex-op de belang- telling van den minister voor het congres. Met algemeen© stemmen werd nu de motie Schür mann aangenomen. Vexwolgehs werd de bespreking van het onderwerp van gisteren „publiekrechterlijke vetregenwoordiging van den middenstand1," voortgezet. Mr. de Vries uit Amsterdam stelde, mede namens den heer Das, voor vraag 1 (de wenschelijkheid eeüei' publiekrechtel. vertegenw.) bevestgend te beantwoor den in den zin van een krachtige vrijwillige organisa tie en op vraag 2 (bestuursbevoegdheid of ndvisee- rend) te verlangen: wettelijke vertegenwoordiging met uitgebreider bevoegdheid dan de Kamers van Koophandel en van Arbeid: dus niet slechts zuiver ad- viseerend. Voorts stelde de heer De Vries voor dat het eoxl- gresbestuur den raad zou opdragen dit nader in studie te nemen. De heeren mx-s. Korthals Alt es en Schürmann stel den voor te verklaren, dat. noodig- is een college dat texx aanzien van de middenstandsbelangen, medewer king verleent, zoowel adviseerend als uitvoerend, en net bondsbestuur dit nader te doen bestudeeren. Hierop deelde mr. Schünnaun mede de motie van hem, en mr. Korthals Altes aan te vullen met de woorden „uit en door deni middenstand! gekozen." Verschillende sprekers voerden nog liet woord. Alsnu sprak de burgemeester van Deventer de ver gadering toe, daarbij betoogende, dat, als te Deventer iets tot stand gebracht kan worden, dit te danken is aan den krachtigen middenstand. (Applaus). De Bondsvoorzitter-, de heer Meuwsen, bedankte den burgemeester voor diens hartelijke woorden. De lieer mr. Marchant adviseerde de vergadering een voor-tel van den heer Barendse uit Arnhem, (om de geheele zaak nader te bestudeeren en coinnxissori aal te nxaken) aan te nemen. Dit voorstel werd ver worpen met 132 tegen lil stemmen. Het voorstel van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1