Een genezen persoon spreekt. AANGEHOUDEN. HULDIGING NEDERLANDSCH OLYMPISCH ELFTAL. STADSNIEUWS. TuiTENLANa DE BURGEMEESTEE VAN HAARLEM. De Burgemeester van Haarlem heeft Zaterdag zijn ambt overgedragen aan den oudsten wethouder, dr. Kruseman, na afscheid te hebben genomen van de ambtenaren ter secretarie, die hem etsen van Graadt van Roggen aanboden. EEK UITVINDING OP MUZIEK GEBIED. Gemeugd nieuww. In de Zaanstreek werden in den laatsten tijd her haaldelijk waschgoederen uit schuurtjes of van bleek velden ontvreemd. Dank zij de activiteit van een paar burgers, die Zaterdag' een verdacht individu uit een' schuurtje zagen komen en de politie zijn signalement opgaven, is het de politie gelukt, dén vermoedtelijken dader, zekeren S.. geboortig uit Alkmaar, te arrestee ren. HET AMBTSGEHEIM VAN DEN GENEES HEER. Naar het „Centr." verneemt, zou op last van den Minister de Off. v. Justitie itn beroep zijn gegaan te gen de uitspraak van het Gerechtshof te 's Bosch in zake het ambtsgeheim van den geneesheer (Quaestie dr. Diepen te Eindhoven). EEN KATTENVEEIIUURDER. Te Asnières is verleden week gestorven een burger mannetje, die een eenvoudig middel had uitgedacht om ruimschoots zijn brood te verdienen. Hij verhuur de namelijk katten om ratten en muizen te verdelgen Hij werkte volgens vast tarief75 centimes per nacht 1.25 fr. voor voor dag en nacht. Het was een gemakkelijk bestaan; de man zat aan z'n deur en rookte z'u pijpje, en dagelijks had hij z'n zes katten verhuurd. Eta hij had1 er geen onkosten aan. Toen het baasje stierf, deed zich niemand op voor de levende have en zoo doet elke kat tegenwoordig za ken op eigen gelegenheid. BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN. Uit de veelheid der berichten over zwemmers, die verdronken, laten wij er hier enkele volgen: Een 14-jarige jongen, A. v. P., wonende aan de Ro- chussenstraat te Scheveningen, had zich bij het baden in zee ter hoogte van de uitmonding Van het Verver- schingskanaal te ver in zee gewaagd. Een 20-jarige militair, M., bij de artillerie te 's-Gravenhage in gar nizoen, dit bemerk-endfe, trachtte, den jongen te red den, doch niet alleen mocht hij daarin niet slagen, maar ook hij zelf verdween in de diepte, evenals de 14- jarlge jongen. Het 12-jarig zoontje van H. Schelling is gister avond bij het zwemmen in het Zuiddiep te IJsselmon- de verdronken. Te Culemborg is Zaterdagavond een bakk-ersbe diende, die in de Lek ging zwemmen, verdronken. WAARSCHUWING AAN ZWEMMERS EN NIET-ZWEMMERS. De heer P. Varekamp, badarts te Zandvoortis, geeft enkele nuttige waarschuwingen. Het nemen van een zeebad, zegt hij, twee malen per dag, is absoluut verkeerd. Het hart schijnt een dusda- nigen prikkel slecht te kunnen verdragen. Wie niet goed zwemmen kan, blijve zoo dicht mogelijk bij het strand, want niets is verkeerder dan te denkeu, dat het gezonder ia dieper in zee te zwemmen dan aan den kant. Therapeutisch is juist het baden vooraan in de branding het belangrijkst; men krijgt dan be halve het lichtbad als 't ware een. koolzuurbad door de luchtbellen, het schuim der branding, de zanddeeltjes prikkelen de huid eveneens tot functie, terwijl de flin ke golfslag do huidmassage voltooit. Men zorge er voor niet bezweet in bet bad te gaan, besproei hoofd; hals, borst en rug voor het onderdom pelen. Aanvankelijk moet men niet te lang in 't zeebad' blij ven, bijv. 5 minuten, later bij gunstig weer nooit lan ger dan 20 minuten. Baden of zwemmen met een pas gevulde maag is gevaarlijk. Het aan zee. zijn is voor hen, die aan sommige kwalen lijden men vrage hieromtrent het oordeel van den badarts dikwijls even heilzaam als hét in zee zijn. Niet-zwemmers mogen er in het geheel niet aan denken, verder in zee te gaan dan de badman zegt, d. w. z. het zeewater mag niet boven de heupen komen, daar men anders door het trekken1 van het water ge vaar loopt, het evenwicht te verliezen en dieper in zee te ito men. Houdt de kinderen beneden 8 jarein uit het zeebad, maar vooral: stop ze er nooit, met geweld in. Stadskinderen doen, vooral in den aanvang, goed het poot.jesbaden hoogstens 10 a 20 minuten vol te houden. Ten slotte een enkel woord aan u, opvoeders der jeugd; aan u, onderwijzers, die, een onvergoteiijken in druk achterlaat bij het zoo ontvankelijke kind. Zeer zeker is liet leerzaam voor de kinderen, dat zij iets af weten van de kosmographie; dat zij weten, dat eb en vloed afhankelijk zijn van den stand van maan en zon; maar leer hun vooral, dat, die eb en vloed jaar in, jaar uit slachtoffers maken, dat nog steeds door onwetend heid met die krachten verdrinken aan zee vogrkomt; leer hen, dat het zwemmen pal aan de kust beter is dan dieper in zee; wijs hen op de verschillende geva ren, daaraan verbonden. Kunstmatig ademhalen, zuurstof inblazen, enz. enz. zijn voorzeker prachtige hulpmiddelen voor den dren keling. maar meestal is het te laat en geldt ook hier, dat het: „voorkomen beter is dan genezen". DE WARMTE. Te Rotterdam is Zaterdagavond; een1 temperatuur geregistreerd van 30.8° C. Een avond temperatuur bo ven de 30 n was daar nog nooit waargenomen. Ter vergelijking diene, dat het verleden jaar, toen op 10 Augustus in den middag de recordtemperatuur voor Rotterdam 34.2° C. vastgesteld was, des avonds om 7 uur niet warmer was dan ongeveer 25° O. Aan het Centraal-st-ation te Amsterdam heeft Za terdagmiddag ter eere van de overwinning van het Nederlandsch Olympisch elftal bij zijn terugkeer in het vaderland de officieel© huldiging plaats gehad. Het woord' werd' gevoerd namens den Amsterdamschen Voetbalbond door den heer John Coucke. Verdei' werd het woord gevoerd' door den voorzitter van den NederlandSchen voetbalbond, den heer Jasper Warner. Met een driewerf hoera stemden de talrijke aanwe zigen met de huldiging in. Aan Feith als leider en aan den bekenden keeper Göbel: werden buldigings- kransen overgereikt. In „Kras" was het receptie. Daar werden vele speeches afgestoken, die getuigden van waardeering dei' verrichtingen va;n het Nederlandsch Olympisch elftal. De heea' Leo Lauer, de directeur der Revue der Sporten, had het origineele idee gehad, den spelers elk een „heuschen" voetbalschoen, met daarin een prachtigen ruiker aan te bieden, iets wat, blijkens het hartelijk applaus, zeer geapprecieerd werd. Voor den trainer Chadwiek was er bijgevoegd een met. bloemen opgemaakte flesch embrocation benevens handdoek, de emblemen 'van zijn beroep. j We hebben, aldus de Leeuw. Ct., eenige maanden geleden van een uitvinding van den heer J. K. Elzin ga te Oenkerk melding gemaakt, die vroeger reeds door het ingenieus bedachte mechanische kunstwerk „Salomo's rechtspraak" van zich had doen spreken Het was een toestel voor het omslaan der muziekbla den, zonder dat de handen daarbij behoeven te worden gebruikt, zoodat elk die musiceert daar voortaan zelf voor zou kunnen zorg dragen en het zonder de hulp van anderen doen. Dezer dagen heeft de uitvinder zijn toestel voor mis gedemonstreerd, en we moeten erkennen, dat het heel vernuftig bedacht is. Het wordt eenvoudig o.p der muziek-lesseuaar geplaatst, waar het geen hinderende ruimte in beslag neemt, en het werkt met absolute ze kerheid. Dat het toestel waarlijk in een „algemeen gevoelde behoefte" zou voorzien, valt af te leiden uit het feit dat de uitvinder, op ons bericht van destijds, van alle zijden in 't binnen- en buitenland brieven ontving, waarin hem om nadere inlichtingen gevraagd' werd, Een muziekschool in ons land deed zelfs al dadelijl een bestelling van drie honderd stuks tegelijk. Zoover is de lieer Elzinga echter nog niet. Hij bezit op het oogenblik van zijn toestel nog slechts het mo del, waarop hij voorloopig in Frankrijk patent aange vraagd heeft, dat hem dezer dagen is verleend. Daar mee voor een jaar tegen namaak in alle bij de interna tionale unie aangesloten landen verzekerd, zal de beer Elzinga zich nu eerst pas van de noodige patenten in andere landen voorzien, om in den: verkoop daarvan zijn belooning te vinden. Het is namelijk zijn bedoe Lirig, niet zelf tot het aanmaken van de toestellen over te gaan, maar de fabricatie in het groot aan daarvoor beter ingespannen inrichtingen over te laten. In Frankrijk, Amerika en Duitschland worden daarvoor reeds onderhandelingen gevoerd'. We hopen spoedig in de gelegenheid te zijn van het. succes in deze richting van dezen knappen Frieschen kop te berichten. UIT HEER-HUGOWAARD. Voor de harddraverij aan „De Hengstman" werden 12 paarden ingeschreven, waarvan echter door een on geval vóór de draverij twee uitvielen. Hierbij kregen een paard en de pikeur C. Bier ernstig letsel. Veel publiek woonde de draverij bij; de prijs werd gewonnen door „Ach" van den heer J. Zwart te Alk maar, berijder de eigenaar; de le premie behaalde „Jola," de 2e premie „Fermant," beide van D. Schui temaker te Mid'woud en bereden door P. Kout.. UIT LIMMEN. Voor de op 16 Augustus a.s. vacant komende betrekkingen van onderwijzeres en onderwijzer aan de O. L. School alhier, hebben zich aangemeld resp 16 en 16 sollicitanten. UIT BERGEN AAN ZEE. Het door het bekende „Snoeck's Ensemble" Zater dagavond in het hotel „Nassau-Bergen" gegeven con cert viel zeer in den smaak. Het aantal bezoekers was ditmaal bijzonder groot. Naar wij vernemen, wordt a.s. Zaterdag bij goed weer wederom een dergelijk concert gegeven. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de week van 8 tot en met 13 Juli wer den aan de veiling te Broek op Langendijk aange voerd 12698 zak aardappelen, 854000 bos wortelen, 230800 bloemkool, 13750 roode kool, 100 witte kool, 250 bos rabarber, 82000 slaboonen, 355 pond aalbes sen, 67 zak tuinboonen en 160 bos uien. UIT DE EGMONDEN. Bij het gisteren te Zaandam gehouden muziekcon cours werd een derde prijs (zilv. medaille) verworven door „Lamoraal van Egmond" te Egmond aan den Hoef, directeur de heer N. F. Soorner, terwijl ook met het verplichte nummer een derde prijs werd gewonnen. In do mooie duinvallei van Egmond aan Zee wordt op liet oogenblik, ondanks de hitte, hard' gewerkt aan de tentoonstelling. Reeds zijn er verschillende tenten geplaatst, welke tegen het prachtige duinlandschap aardig uitkomen. De omvang der tentoonstelling- wordt, iri verband met de getoonde belangstelling, grooter dan aanvankelijk het plan was, zoodat men mag zeggen, dat er voor een plaats met 3000 zielen iets zeer bijzonders zal zijn te zien. Men deelt ons mede, dat er een fraai bioscoopthea ter komt, van gebr. Alberts frères, welke 1000 perso nen kan bevatten, luxueus is ingericht en waarin de nieuwste films, ook de sprekende films, zullen worden vertoond. UIT BERGEN. Zaterdagavond te 8 uur hield de Vereeniging Hulp in nood" alhier haar half-jaarlijksche algemeo- ne vergadering in café „Hilbratnd" alhier. De voor zitter, de heer J. van Reenen, opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom. Spreker eonsta- teerdte dat van de 250 leden er slechts 26 ter vergade ring opgekomen zijn, wat ongetwijfeld zijn oorzaak vindt in het feit dat velen, die een warme dagtaak hebben volbracht, er tegen op zien zich ter vergade ring te begeven. Spreker zeide voorts dat op deze ver gadering gemist wordt iemand die reeds ongeveer 13 jaar voor de vereeniging werkzaam is geweest n.l. de bode Th. Blankendaal, die na een smartelijk lijden is overleden. Spreker bracht in warme bewoordingen hulde aan den overledene, die zijne taak steeds met de grootste nauwkeurigheid heeft vervuld. Voorgelezen werd' een schrijven van de weduwe vau genoemden bode waarbij deze verzocht met- de bode-werkzaamheden te worden belast, de verzekering gevende, dat zij hare taak met behulp van haren zoon met de grootste toe wijding zou volbrengen. De voorzitter zeide voorts dat het laatst verloopen halfjaar geld gekost heeft. De financiën zijn er niet op vooruitgegaan. Zooals reeds meermalen gezegd is, blijkt-, dat de uitkeeringeu de financieele krachten wel eenigszins te boven gaan. In eene vergadering van commissarissen is besloten nogmaals eene lijst aan te bieden ter verkrijging van donateurs. De heer A. van Reenen heeft reeds toe zegging gedaan als donateur te willen toetreden. Hier na werden de notulen der vorige vergadering door den secretaris, den heer Jb. Min voorgelezen en onder dankzeg-ging goedgekeurd. Vervolgens werd door den penningmeester, den heer L. Top, verslag uitgebracht over het le halfjaar 1912. De ontvangsten bedroegen aan: contributie leden 634.25, boeten 12.50, bijdragen voor dragers bij be grafenissen 59.25 en donateurs 116, totale ontvang 822. De uitgaven beliepen: uitkeering aan leden 940.53. bodeloon 99.50 en draagloon 18, totaal 1058.03, zoodat de penningmeester reeds, voorgeschoten heeft de som van 236.03. Den penningmeester werd dank gezegd voor zijn beheer. Medegedeeld werd dat op de Spaarbank te Bergen is geplaatst 1086.73 en op de Rijkspostspaarbank 639.62. De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren C. iJpijor, N. Weijers, Ide Min en Jacob Min, werden hij acclamatie herbenoemd. De voorzitter merkte op dat er enkele punten te bespreken waren, doch! met het oog op het gering aan tal ter vergadering opgekomen leden, zou dit beter op spreker dat omtrent het bodeschap niets in het regie m-ent staat vermeld. Het Bestuur zal deze aangele genheid regelen op de wijze die het meest in 't belang der vereeniging iis. Nadat de voorzitter met ernst en dringend verzocht had de taak van heeren commissa rissen vooral niet te bemoeilijken maar integendeel deze te vergemakkelijken en dien wensch had uitgespro ken dat het volgend halfjaar een gelukkig en zooveel mogelijk van ziekte vrij blijvend halfjaar mocht zijn, werd de vergadering onder dankzegging gesloten. KORTE BERICHTEN. Eei'g'isternacht zijn uit het woonhuis van den beer P. G. W., aan den Rijnsburger weg te Leiden, drie rijwielen gestolen. De ketting-, waarmee de huisdeur gesloten was, is doorgezaagd en meegenomen. De 14-jarige dochter van K. Cleveringa te Spijk is doo-r^ in een roestigen spijker te trappen, aan bloed vergiftiging overleden. - In een gezin met 10 kinderen te Rotsterhaule (Fr.) is diphtheritic uitgebroken. Alle kinderen zijn aangetast. Zaterdag zijn 2 overleden. Te Gouda viel het op, dat een inwoner plotse ling zeer corpulent was geworden. Men liet hem op 't politiebureau komen, waar bleek, dat hij eenige stren gen gestolen hennep om zijn bloote lijf gebonden had. Een ventende vrouw kwam ongemerkt over de grens te Dinxperlo en zette het op een loopen, toen er een Pruisische commies aankwam. Zij liet echter haar mand met negotie vallen. De commies keek ech ter vriendelijk en zei-, dat het boeltje wel gehaald mocht worden. De echtgenoot van de vrouw kwam enwerd gegrepen en moest voor zijn vrouw 7 Mark betalen. Fatsoenlijk is anders! Twee gladde jongens, ter confrontatie naar Hui zen gebracht, daar ze onder verdenking van diefstal staan, werdén door den gemeente-veldwachter in den toren gesloten, doch wisten te ontvluchten, zoodat de Amsterdamsche politie hen opnieuw opsporen moet. In den Haag werd de brandweer gealarmeerd om den grooten wespenzwerm aan een reclamebord te verwijderen. Nauwelijks was dit geschied of een nieuwe wespenzwerm koos dat bord Pot rustplaats. Om sabotage te plegen is in de machinekamer van een rijnsleepboot te Rotterdam een kraan openge zet. en een pijlglas stuk geslagen. Het zinken der boot kon nog juist bijtijds voorkomen worden. Vier kerels zijn gearresteerd. De ongeveer zestigjarige hoofdeonducteur G. uit Amersfoort, die met den trein van twee uur te Apel doorn aankwam, viel bij het openen der portieren plot seling achterover en bleef op het perron dood. Wjj zijn het niet alleen die aan de bloedarmen zeggen „Neem de Pink Pillen en gij zult genezen"; ook allen aan wie zij de krachten en de gezondheid hebben weergegeven, zeggen dat met ons en verkon digen den lof der Pink Pillen. Daar hebt gij heden Mejuffrouw P. v. d. Bruggen, wonende Bossche weg no. 198 te Tilburg, die ons schrijft „Door het lezen in de kranten over de genezingen door de Pink Pillen verkregen, ben ik op de gedachte gekomen deze pillen te nemen, die alleen mij hebben kunnen genezen. Ik deel u dus mijne genezing mee en geef u op mijn beurt verlof haar bekend te maken, in de hoop dat mijn voorbeeld aan eenige zieken nuttig kan zijn. Zooals ik reeds zeidewaren alle middelen zonder uitwerking gebleven. Ik leed vreese- lijk aan aanhoudende hoofdpijnen, verteerde mijn eten siecht en werd door maagpijnen gekweld. Ik was zoo zwak geworden dat mijne beenen mij niet meer kon den dragen en alle werk was onmogelijk geworden. Van het eerste oogenblik af dat ik de Piok Pillen gebruikte, begonnen mijne krachten terug te komen. Zooals gij wel denken kunt, ben ik met het gebruik doorgegaan en, dank zij deze weldadige pillen, ben ik nu geheel en al genezen." Alle vrouwen, of zij joDg zijn of van gevorderden leeftijd, zullen zich wel bevinden bij het gebruik dei- Pink Pillen. De Pink Pillen schijnen in het bijzonder voor de vrouwen uitgevonden te zijnzoo zeer is hunne welking gt éigend om de zwakte van haar ge stel te bestrijden. De Pink Pillen geven bloed, en de vrouwen heb ben gewoonlijk arm bloed en zijn blootgesteld aan groote bloedverliezen. De Pink Pillen geven eetlust, en er is niets zoo wisselvallig als de eetlust van een vrouw. De Pink Pillen doen het eten goed verteren. De Pink Pillen versterken het zenuwstelsel en het zenuwstelsel der vrouw is ongemeen gevoelig. De Pink Pillen zijn onovertroffen tegen bloedar moede, bleekzucht, algemeene zwakte, maagkwalen, schele hoofdpijnen, zenuwpijnen, plaatselijke pynen, neurasthenie. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1.75 de doos en a f 9.— de 6 doézen bij NIEROP SLOTHOU- BER, drogisterij, Langestraat, Alkmaar. HET CONFLICT AAN DE ALKMAARSCHE IJZER EN METAALGIETERIJ. In den stand van het conflict is nog geen verandering gekomen. Van de zijde der werklieden vernamen we, dat, trots de mededeeling van de Vereen, van Ned. Werkgevers in de Metaalindustrie gericht aan de ver schillende metaalfabrieken, Zaterdagmiddag alhier eeni ge werkmeesters waren, om personeel te werven, echter zonder resultaat, daar men zich stipt houdt aan het voorschrift van het hoofdbestuur, om de stad niet uit te gaan. RECTIFICATIE. In de Zaterdag opgenomen ongecorrigeerde naam lijst van geslaagden voor de overgangs-examens R. H. B. S., was vermeld onder de van de le tot 5e klasse bevorderden: J. J. Boogh. Dit moest zijn G. A. J. Boogh. AGENDA. DINSDAG. Ontzet-Vereenigin'g, Harmonie, 8^2 uur. ZangvereenigiBg „Nieuw Leven" met Mannenkoor „Orpheus", repetitie voor Dames, 8 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. WOENSDAG. Liedertafel „De Vtraenigde Zangers", repetitie 73/,j uur, tuinzaal Harmonie. Laatste berichten. KONINKLIJK BEZOEK. AMSTERDAM, 15 Juli. II. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik brachten hedenochtend een be zoek aan het kamp van Oldebroek. De koninklijke auto arriveerde om half acht. De Koningiu en de Prins werden begroet door den commandant van het kamp, majoor J. C. Meerdink. Onmiddellijk werd naar het schietterrein gereden, waar het vorstelijk echtpaar de schietoefeningen bijwoonde tot half twaalf. De schietoefeningen werden uitgevoerd door het 3e regiment uit Bergen' op Zoom en verschillende cadetten uit Breda. Er werden den hoogen bezoekers ververschmgen aangeboden. ERNSTIGE BRAND. AMSTERDAM, 15 Juli. Vanmorgen ontdekte men in een onbewoond benedenhuis op de Bilderdïjkkade brand in een hoop krullen. De vlammen grepen zoo snel om zich heen dat in korten tijd negentien gezin nen dakloos gemaakt en beroofd waren van hun hava en goed. Eenige der bewoners zijn niet verzekerd. Niet onmogelijk moet d'e oorzaak worden toegeschre ven aan kwaadwilligheid dér straatjeugd. DE WARMTE. DELFT, 15 Juli. Gistermiddag is het 11 maanden oud zijnde dochtertje van Z. te Delft dood in de wieg gevonden, hetgeen volgens mededeeling van den dok ter gevolg moet zijn van de groote warmte. OUD-KATHOLIEKEN. AMSTERDAM, 15 Juli. Naar de Oud-Katlioliek meldt heeft de heer F. Kenninck zijn benoeming tot bisschop der oud-Katholieken te Haarlem niet aan vaard. De verkiezing van een nieuwen bisschop |heeft op 30 Juli a.s. plaats. FRANKRIJK. De belasting waarmee men hoopt, eenigen perk te stellen aan het bederf van het land schap met groote reclame-borden, is door Kamer en Senaat aangenomen en alle reclames, na 11 Juni 1912 geplaatst, zullen jaarlijks moeten betalen 50 frs. per M2. voor reclames van minder dan 6 M2., 100 frs. per M2. voor reclames, grooter dan 6 en kleiner dan 10 M2., 200 frs. per M2. voor reclames van 10 tot, 20 M"., 400 frs. pel M2. voor reclames van meer dan 20 Ma. Dit alles: per enkele reclame, EN GELAND. De kiesrechte rouwen zijn weer mooi aan den gang. De Engelsche minister van binnen- landsche zaken heeft achter een gordijn ito. zijn bureau een bom gevonden, afkomstig van een kiesxeehterouw. Een andere vrouw heeft getracht, de woning van den minister van koloniën in brand te steken. En toen minister Lloyd George Zaterdagmiddag zou spreken over de verzekeringswetten, sloeg een aan hanger der kiesrechtvxouwan hem op zijn hoofd. DUITSCHLAND. De groothertogin-moeder Augusta Carolina van MecklenburgStrelitz, geboren prinses van Groot-Brittanje en Ieland, wordt den 19den Juli negentig jaar. Zij is de oudste Europeesche vorstin. Den 22sten Juli 1848 werd haar eenig kind geboren, de tegenwoordige groothertog Adolf Friedrich. Sinds 1904 is zij weduwe. Blijkens de statistiek is er in 1910 voor onge- veer 5 millioen mark minder prikkellectuur verkocht dan het jaar te voren. Boekhandelaren beginnen steeds meer mee te wer ken, zoodat mag worden gerekend, dat de omzet van de verderfelijke boeken in 1911 wel 10 millioen mark minder zal zijn. Ruim 50 millioen wordt er jaarlijks nog aan besteed dat is 50 millioen te veel TURKIJE. De crisis duurt vont. Do laatste kabi netsraad eindigd' zonder dat er een besluit genomen was. De mogelijkheid, dat het geheele ministerie zijn ontslag zal vragen, neemt toe. PORTUGAL. Gemeld wordt, dat er gisteren 10 rebellen gedood en 15 priesters gevangen genomen zijn. Te Bellas hadden huiszoekingen plaats in de wonin gen van verschillende leden der aristocratie. Verschei den personen werden gearresteerd. BALKAN-SCHIEREILAND. In een Russisch blad deelt een oud-minister van Montenegro mede, dat Koning- Nikita zich! altijd door de beide staten Rus land en Oostenrijk-Hongarije heeft laten betalen. Van 1878 tot 1902 heeft Rusland' voor de welwillendheid van den koning der zwarte bergen alleen 37 millioen roebel betaald, hetgeen Nikita voor eigen doeleinden gebruikte, zonder ooit rekening' en verantwoording te willen geven, h.oewel graaf Witte meermalen poog'de, hem daartoe te krijgen. De vorst- deed het steeds voorkomen, alsof hij geldgebrek had, terwijl hij in waarheid millioenen op Europeesche banken heeft. Graaf Witte moet, deze mededeelingen bevestigd heb ben. AMERIKA. Een desbetreffende staatscommissie heeft als haar meening te kennen gegeven dat de kwestie der duurte van de levensmiddelen kan worden opgelost door het snelvervoer van stukgoederen op alle spoörweglijnen in de Vereenigd'e Staten te verla gen met gemiddeld 15 Gemengde mededeelingen. ZONDERLINGE GRAFSTEENEN. Op een grafsteen in Canada leest men: „Hier rust Abraham Stokes, stichter der firma Sto kes en Co, die sinds vele jaren handelt in zuur en in gemaakt, fruit. Het beste van alles." Een hoedenmaker in Ohio kocht een graf en liet er een steen op plaatsen met het volgende opschrift: „Hier zal John Emerson rusten, de beste hoedenmaker in den staat Ohio." Elders leest men: „Hier rustde geliefde, ontslapene echtgenoot van mejuffrouw. die zijn zaak in huishoudelijke artikelen voortzet en alleen goede waren levert. A contant." In Italië vindt men soms de treurende weduwe op een grafsteen afgebeeld. En als het adres er niet bij staat, dan weten de beambten van het kerkhof dit wel! KORTE BERICHTEN. - Gisteren, den warms ten dag tijdens de wedstrij den, is te Stockholm de Marathon-wedloop gehouden. Verschillende loopers vielen flauw, één1 moest naar het hospitaal worden vervoerd. De einduitslag' van de-u dag- van gisteren, over een afstand van 40.2 K.M. was: 1. K. K. Mc. Arthur (Zuid-Afrikaan)2. C. W. Gitsham (idem); 3. G. Strobino (Amerikaan). In Hochkönig (Oostenrijk)' zijn de lijken van twee op 25 Dec. verongelukte skiloopers gevonden. Ze zijn in een rotsspleet van honger omgekomen. In een schrijven verklaren ze, dat ze zich de polsen wilden afsnijden, om den dood spoediger te doen intreden, maar dat ze er de noodige kracht niet voor bezaten. Bij een botsing tusschen twee sneltreinen te Chi cago werden dertien personen gedood en velen gewond. Vódrines is gisteren te Reims wereldrecordhou der geworden van alle afstanden van 10 tot 200 K.M. Hij bereikte een gemiddelde snelheid van 169 K.M. 810 M. in het uur. De 200 K.M. legde hij af in 1 uur 10 min. 5 sec. Te Hamburg zijn drie menschen in een drogiste rij door een vergiftig gas gedood. Bij een auto-wedstrijd om den Tsaar-prijs te Moskou kwamen twee personen bij een botsing om het leven. Op het schietterrein te Kummersdorf bij Berlijn genwoordig proeven genomen met reusachtige vliegers, waarmede twee personen naar boven gaan. Zaterdag avond had er een ongeluk plaats, de beide luchtreizi gers stortten van een hoogte van 60 meter naar bene den, maar bleven ongedeerd, daar de vlieger als een valscherm bleek te werken. De laatste 12 maanden zijn bij de Londensche politie 118 meisjes van 10 tot 16 jaar als vermist opge geven. 2676 vrouwen boven de 16 jaar zijn eveneens vermist. In het „Tageblatt" wórdt het denkbeeld' geopperd tot instelling va,n internationale „patrol boats," d'. w. z. booten die op den Oceaan zullen kruisen, om, zoo goed ais de rivier-politie, toezicht te oefenen, te waar schuwen voor ronddrijvende wrakken, zoo mogelijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2