Voor onze zaak wordt niet gereisd. Wij hebben geen wederverkoopers. W\j geven aan niemand extra korting. Wij hebben slechts een verkoopsprijs voor al onze klanten. ZSondagrü tot 1 uur greopend. j>- f Dienstbode leerling of halfwas 1 Huishoudster. ris rif Schoutenstr. 18, Wed. Jac. van Beek. vlh. HERMs. COSTER ZOON, f 90.-- W. Scheepmaker, nieuwe Bessensap. Attsairscte Credist- ea Eltsctenliaiit. Een flinke dienstbode Badtoesteilen. Geyser- en émail Badkuip, ZAADMAUKT 50. Huishoudster, noodhuip-koetsiei* aankomende Binder en een Leerjongen. flinke JONGENS Het üta!gfüti©iiiw van liet Kurhaus", onmiddellijk gren zend aan den ingang van de Tentoonstelling, is vanaf 19 Juli tot 19 Augustus te huur voor den sneestbiedeirssici, teneinde het NICO VAN VUURE. DIENSTBODE. T~-: FRUITHANDEL 7- exploiteeren als: Rijwielenbepgplaafsi Paarden- sta!lisngf OPRUIMING van RESTANTEN. VOORDAM C 9, Telef. No. 3, ALKMAAR. Firma H. 8. CLOECK, LAAT, boek BOTERSTRAAT, Alkmaar, Tel. 212. Elfen werkplaatsen a.b. magazijn. Firma H. 8. CLOECK, MKT, haak BOTERSTRAAT. Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIAAL voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat OJNTÜEJR.WIJS I. PKINS Az., Oudegracht 285b. Telefoon 339, ie gtfV i j M marktberichten. AD VERT EN TIEN. ,v jÖJ.Lewt,Mient22„ compleet vanaf ■ÊÊÈfë*** Ter BINDERIJ van de N.V. HERMs. COSTER ZOON kunnen geplaatst worden een In het Kaaspakhuis der firma DE BOER EDEL, Baangracht, kunnen geplaatst worden. STATIONSWEG. - Van heden af Koopt en verkoopt vreemd geld. Zelfbinders, Gek!. Overhemden, Wandelstokken, Petten, Bretels, Stroohoeden, SokK811, enZ. Aanbevelend, ^gebruik op de RIJKS HOOGERE BUBGERSCHOOL, HANDELS DAG SCHOOL en het GYMNASIUM, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs, zijn voorradig bij de N V. Boek- en Handelsdrukkerij By contante betaling 5 pCt. korting. Kleedermakers, KT WITTE HUIS Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.b. magazijn. hulp te verkenen en eventueel ook van wetenschappe lijke doeleinden te dienen. Te Ziirich is een nlgemeene staking afgekondigd. Het verkeer staat volkomen stil en de winkels zijn ge sloten. Op het schietterrein te Lummersdorf bij Berlijn is hij de ontploffing van een granaat een soldaat ge dood. Vijf zijn gewond. Het dorp Debstedt in het district Lele (Duitsch- land) is door een vreeselijken brand geteisterd. 27 boerderijen, 30 schuren, een mooie oude kerk en een aanzienlijke hoeveelheid vee werden een prooi der vlammen. Het vuur ontstond in een schuur. Blijkens een uitgebracht rapport zijn op de rub- berplantages te Peru de meest ernstige gruwelen ge pleegd op weerlooze Indianen dooi' agenten van de Pe ruvian Amazon Company. Talrijke 'moorden en ver krachtingen hebben plaats gehad. In de laatste 12 jaar hebben ten minste 30.000 menschen moeten ster ven om 4000 afgeperste tonnen rubber te leveren. De Zwoedsche boot „Noordkaap" is met twintig man in de Oostzee vergaan. Bij stakingsc nlusten te Marseille werden twee agenten door revolverschoten zwaar gekwetst. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 15 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot, den avond van 16 Juli. In liet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.2 te Kopenhagen en Wisby. De laagste stand van den barometer 752.5 te Sey- disfjord. VERWACHTING. Zwakke tot matige winden uit oostelijke richtingen, licht bewolkt, droog weer, zelfde temperatuur. HOOG en LAAG WATEB. ALKMAAR 15 Juli. 1912. Aangevoerd 7 Koeien 6D Ossen f 225 a 300, 82 vette Kalveren f 45 a 114,p. pond f 0,80 a 0,95, 49 nucht. Kalveren f8 a 24,232 vette Schapen f 24,-— a 33,—, 291 vette varkens 52 a 58 ct. per K.G., magere id. f a f NOORDSCHARWOUDE, 13 Juli. Groote muizen f 1.10 a 1.50, drielingen f 0.40 a 0.70, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.60 a 2.drielingen f 1.10 a 1.60, Gladblaadjes f 1,80 a 1,60, Schoolmeesters f 1.20 a 1.40, Eigenheimers f 1.a 1.10 per 35 Kg. Aanvoer zak. Zilveruien f 4.10 per 50 K.G. PURMEREND, 13 Juli. Afslag-vereeniging DEEM STER PURMEREND en OMSTREKEN. Óp de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0,50 a 1,—, Doperwten f 0,60 a 1,70, per 100 pond Tuinboonen f 0.15 a 0.35, Slaboocen f 0,37 a 0,57, Klapbessen f 1,05 a 1,95, Aalbessen f9,— af 18,Handel matig. BROEK OP LANGENDIJE, 15 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 1.30 a 1.80, gew. muizen f 1.15 a 1.75, aanvoer 1660 zak, Julia muizen 1 1.15 a 1.20, Schoolmeesters f 1.80 a 1.75, 20 zak drielingen f 0.20 a 0,60, 10 zak tuin boonen f 0 12 a 0.—, 30000 slaboonen f 0.84 a 0.88, 0— bos uien f 0.—, 42000 bos wortelen f 1.40 a 2.90 53000 bloemkool le soort f 3.— a 9.10, 2e soort f 1.30 a 1.90, 5400 roode kool f 9,60 a 13.20. y» F v 'Vi* A7V Koers van het geld. Prolongatie 43/4 pCt. Merledeelingen. De Tabakken hadden heden de meeste aandacht op de markt; wederom was de stem ming zeer vast, in het bijzonder voor de groote soorten en was de liandel flink. Op de Amerikaansche markt bestond weinig animo, alleen Steels konden zich pl. m. een procent verbeteren. Oliewaarden verlaten op la- gore koersen. Noteering Koninklijke 499%501 slot 499. Geconsolideerde 261—268 slot 26174. Mijnen hooger. Culturen prijshoudend. Rubbers zwak. Rnrgerlijfee stand. OVERLEDEN. 13 Juli. Adelbertus Dirk Son, 19 j., wonende te Cas- tricmn. in BOEHHJttlDESl en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens, Te BERGEN AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 15 Juli 3.46 4.11 11.50 12.15 16 4.85 5.00 12.35 1.00 n 5.25 5 50 1.80 2.00 18 6.15 6.88 2.15 2.40 19 7.00 7.25 3.05 3.30 20 7.50 8.15 4.00 4 20 Te EGMOND AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 15 Juli 3.30 4.00 11.30 4.20 4.45 12.20 12.45 17 5.10 5.35 1.15 1.45 18 6.— 6.28 2.— 2.25 19 6.45 7.10 2.50 3.15 20 7.85 8.— 3.45 4.05 AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORÜIIOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET Voordam, C 11 Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld pCt. 3 Va 21/i Ingezonden mededeelingew. a r Kaasbericht. ALKMAAR, 12 Juli. Kaas. Kleine volvette met njksmerk f kleine fabriekskaas f 29.50, kleine boerenkaas f 32,—. commissie f 31.—, middelbare t 32.—Aangevoerd 373 stapels wegende 220981 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f -. Handel stug. ^™?£Tï"in^uw-Vereeniging »De Eendracht. i 13 JuIi- Groote Muizen f 1,15 a o cn o °i. ,ui,Z™ f 0,35 a °'40> Groote rondo f 0.60 n n ®ont.e f E50 a 1.55, Blauwe f 1.50 a 1.55 per flail H.L. Aanvoer 2006 manden of zakken. AMSTERDAM, 15 Juli. 207 vette koeien; le kw f6-89».2* kw- 82—84, 3e kw. 76—80. 130 melk- en kalflcoeien 150-350. 140 nuchtere kalveren 1218 29 schapen1 2428. 455 Holl. vette varkens, le kw! 53—57, 2e en 3e kw. 53—55. Overz. en Geld. le kw 55—57, 2e en 3e kw. 53—55, ROTTERDAM, 15 Juli. 157 vette runderen, 245 vette- on graskalveren, 1 nuchter kalf, 1177 schapen of ™™ereo> 797 varkens; Prijzen vette koeien 86—84, 78,70, ossen 82, 74, kalveren 95, 85, 75, schapen 60, 55, oO, lammeren 60, 70, handel traag, varkens 60, 58. 54, licht soort 4648, handel matig. BUITENLAND. Bulgarije Ta'-akaleeuing pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e £m, 4 Iwang Dombr, t> 4i/3 Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 N oordhollapdsch Grondcrediet 4l/g >1 if 1, 4 Ned. Handelmaatschappij rese. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden >1 11 Winsthew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat idem pref, n A'dam Serdang j Bindjey j Deli Batavia j Deli-Maatschappij i Medan tabak i Rotterdam Deli j Senembah Tabak-Mij, j Amst. Rubber Cult." I Gecons. Holl. Petrol. Cert. A j Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum I Dortsche Petroleum Moeara Enim 1 Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. P )l p pref» f Redjang Lebong j Great Cobar n Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru r l'pfpppn f Holl. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. 11 Convert r Deny, en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. 11 11 1, pref. Miss K. Texas C. v. A ew-York and Ontarie Norfolk W estern C, v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew, RUSLAND. Wladikawkas 1886 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 Gemeente-cred. 8ELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. idem OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 RUSLAND. 5 is 4 pCt. 41/3 aand. div. Koers van 12 Jul i 15 Juli 916/8 911/4 606/i(S 661/4 97 1041/a 46i/4 461/s 85 881% 883/s 86SU 869/16 88 873/4 1001/2 1001%8 868/4 868/4 977/16 973/4 998/4 1001/4 96i/2 1 7Q3/d 1 TQq 1 0°j g 1211/2 11 w tt pCt. 4 pCt. 4 3 3 21/s 4 3 6 5 140 162 679 310 357 51 90 568 578 239 414 577 208 2601/a 5021/2 1631/4 2131/ 185 681/4 63 88 59 315 81 79»/, 6 241/4 251/g 681/s 563/8 1781/2 45/s 166/8 65 103/ 46 857/8 913/4 2543/4 1063/4 106 191/2 33 247/8 5813/] 27 321/4 115 241/4 108 28E/g 165 4is 8815/4 /16 1071/4 1013/16 8D/16 118 110 159 456 1638,4 1401/2 1627'g 682 318 365 493/4 92 580 591 244 410 580 208 26U/4 499 1641/4 185 56 801/4 79% 243/s 251/s 68V16 561/a 49/ie 163/g 648/4 101/2 46 857/s 911/4 254 IO61/2 191/8 33i/,6 248/4 577/r 265/s 29% 108 285/8 164 41/2 I Massief Gouden Heerenkettingen. Loon naar overeenkomst, G. KAAIJ, Kooltuin 13, Alkmaar. Direct gevraagd wegens ziekte der tegenwoordige een flinke bij C. SPAAN te Koedijk. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar d.d. 11 .Inli 1912 is HENDRICUS GERARDUS KROON, landbouwer, wonende te 't Zand, gemeente Zijpe, verklasrd in staat run failli^eme t, met benoeming- van den E. A. Heer Mr. FOCKEMA ANDREASlid van gemelde Rechtbank, tot Rechter commissaris- en van den ondergeteekende, Advocaat en Procureur te Hoorn, tot Curator. 1 De Curator, Mr. A A. HUIZENGA. GEVRAAGD bij BL BUTTER, Stationsweg 106. Voor directe indiensttreding gevraagd bij 8 BOUMA Szn., Stoffeerderij, Zijdam C 9. Er biedt zich aan nu of later eene nette Juffrouw als middelbare leeftijd, P.G., liefst bij eenig Heer of We duwe, reeds vole jaren als zoodanig werkzaam geweest, waarvan de beste getuigschriften kunnen worden over gelegd. Br. fr. lett. J, Advertentie-Bureau J. B. DE JONGE, Bergen (N.-H.) Mevrouw TELJER, Langestraat 29, vraagt tegen 1 Augustus eene GEVRAAGD een «He goeii kan rijden. Zich direct te vertoe- gen bij «leu Direeteur, PARKSTRAAT 2. TELEFOONNUMMERS 489 en 499. Ex-dividend. £'iü»cbr^jvingen vddr Woensdagavond 7 sur, voorwaarden bij «te Directie. l! «Hl II l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3