De Lange de Moraaz, OP REIS. MEDEMBLIK. P. A. BLAAUW. muziekonderwijs. CVerbeus, Opwinden bli abonnement. Om het koude goud. Dr. SCHRIJVER, BflNO WW'Q$ ElüBïBANO HERMS. COSTER ZOON, Noordhollandsch Landbouwcrediet. BELEENINGEN. Van Nieuwkuyk's o Schoenwerk Bouwterrein A A. ,N. T. I Coupe Glarans. 400e STA ATS LOTERIJ. Watertochtjes FROU-FROU Aangiften voor alle Afd. worden aangenomen tot 1 AUGUSTUS 1912. dagelijks te dineeren C. Bakker,Tuinstraat 21 Mocca Tric-Trac Schildersknecht, Houttil 17. Telefoon 59. verhuren loketten, tegen Inbraak en Brandschade. met de „LINDEBOOM" Hollandsche IJzeren - Spoorweg Maatschappij. op Donderdag 25 Juli 1912, ~GR~©OTÉ 4-9 SEPT. 1912, FEUILLETON. is voortaan te ALKMAAR te spreken MOCCA-AROM A. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. TE KOOPT 3 pCt. TIJDGEESTBRIEFJES geven dezelfde rechten en prijzen als Staatsloten. Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. met of zonder verzekering, is de ECHTE. Firma Wed. B. van Doesburg. van Den Helder, Anna-Paulowna, Schagen, Noord-Scharwoude, Heer- hugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castri- cum en Uitgeest naar Leiden, Den Haag en Rotterdam, en terug. Kennemerpark (hoek Ritsevoort), beveelt ziek aan, tot het geven van «Iegelijk Schouten3traat, - - b\j de Laat. Agent van de Oudkarspelsche Brandwaarborg Maatschappij, opgericht 1816. MAAG-, INGEWANDSZIEKTEN en SUIKERZIEKTEN, VERDRONKENOORD D 5 3, Vrijdags en Zaterdags van 11-3 uur. met een overheerlijk Biscuitfabriek „de Lindeboom". Firma Wed. B. van Doesburg. tegen den koers van 101 pöt. - - D. A. W1SSEL1NK. - - HÖLkANDSCHfc - CH0C0LADEKAA5 o p 1 Bus 1 ons 18 cent 72pond 42J4 1 80 2 150 WEIGER NAMAAK. Terstond gevraagd bekwaam VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, ALK.M A A 3R_. Wandel- en Reiskaarten- •- Chocolade Mocca Stangen Chocolade Walnoten Chocolade Vlinders Biscuitfabriek „de Lindeboom". Firma Wed. B. van Doesburg. aan den W citer weg, Natsauiaan, NascanpleinEgmonderttraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BOESTERD. Nassauplein 41. Door alschalflug en plaatsgebrek een ««tilde 1|4, 1)5 en 1|10 Tijdgeestbriefjes kunnen vóór de 5e Klasse gesplitst worden. Wnclit U voor MMAiK. Inlichtingen aan de stations. Zie de aanplakbiljetten. Van DEST HELDElt tot en met ALKMAAR Se kl. t 3.20, 3e kl. f 1.45. Overige stations: 3e kl. t 1.50, 3e kl. t l.OO. noctrdi Ai'nt 11 Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. Aan de Tentoonstelling is verbonden eene VEK- LOTING, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 Febr. 1912, No. 64. 100.000 Loten. 1000 prijzen. Midwoud. H. Jb. AVIS, Secr. Gelegenheid aangeboden voor een aantal Heeren om aan besloten tafel. tegen blliyken prijs. A«lres Hotel Sfeiil, J. Cl. DE GREEF, Cuisinier. U nrwerkm aker, Roman uit bet Duitsch van GEORG HARTWIG. 87) o— „Zeg nu eens Wat dit,begon bij. Nu viel echter zijn blik op baar betraande oogen, en de schu- We haast, waarmee zij baar hoed afdeed en haar para sol weglegde, prikkelde hem. „Wat scheelde je nu Vannacht om mij zoo op te winden? Dat is "toch werkelijk nauwelijks te geloo- venAls men een enkel glas te veel gedronken heeft is men daarom dadelijk iemand, die verachting' ver diend beeft? Loopt men daarom als ^e-en geest in huis rond? Heb je nog nooit gehoord d'at men een man, die wat te veel gedronken heeft, niet onnoodig moet ergeren en opwinden? Waar ben je nu van morgen al dezen tijd weer geweest?" „Op het kerkhof ik heb vaders graf bezocht", zei ze zacht, en zonder hem aan te zien. „Nu, dat geloop naar het kerkhof reeds in de vroeg te is toch wel wat gek, vind ik enfin Hij brak af en draaide even heftig aan zijn snor, links en rechts. „Nu en wat nu?" „Ik weet het niet", zei ze, nog- zachter. „Je hebt mij immers gezegd, dat wij niet bij elkander passen ik tenminste niet bij jou." „Wel sakkerloot!" riep hij driftig, „doe dan je, best, dat wij wel bij elkaar gaan passen! Voor wat voor 'n slappen knaap heb je mij dan gehouden? Heb je Aan nooit van den wilden Krochel gehoord? Ik kan al leen zeggen onderbrak hij zich zelf, met geweld zijn drift beheerscbend, „dat het mij spijt, dat dat gis teren zoo tusschen ons moest gaan. Ik hoop, dat dit een goede leer voor een volgenden keer is geweest. Val mij niet weer lastig met dat- angstige gedöe! Nu gpeciaal-arts voor Amsterdam, Weteringschans 100, gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal f 3.000.000. Gestort kapitaal c.a. 1.700.000. Reseives l.OOO.OOO. Uitstaande pandbrieven c.a. 33.300.000.— De Bank geeft 41L pCt. pandbrieven uit, groot t 1000.— en f 500.—, met coupons per 1 Mei en I November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma loon 28 cent per uur. B. BLOOTHOOFD, Schilder Oudorp. VOORHANDEN lu de N V. Boek- ea Han delsdrukkerij, v.k. 1 0.15 0.40 0.75 0.60 O.OS 1.00 r 1 O» 1.00 GIDS Heiloo RUS, Gids voor Bergen v. REENENVölter, Heerlijkheid Bergen Wand eikaart voor Alkmaar HEIMANS THIJSSE, W^ndelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THIJSSE, In sloot en plas HEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen HEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogelboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen 1.00 1.00 l.OO 1.00 1. 0.45 3.25 Weder ontvangen «Ie nieuwste modellen ware DELICATESSEN. Te bevragen by w oor de a.s. reis zijn wij voorzien van M. alle soorten reisbenoodigdheden als: reisne esBaireszaktoileta, sigarenkokers, kanstekers, -knippers en -pijpjes, portemon 1 Maies, banknoot, tasekjes, portefeuilles picnicoouver 1 s, veldbekers en -tlesschen, waaronder de allumlmum, reiskokers met braad- en kookpan, eierkokEdr, koffie- eu theefilter; alles verpakt in kleine ruimte en voor goede picnic onmisbaar. H. Uosserl A Zoon, Huigbrouwerstr., Alkmaar. Te zien K. BLOOTHOOFD, Oudorp. Verkrijgbaar te Rotterdam a/h. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 en te Alkmaar bij Wed. J. TERWEIJ, Koorstraat A 43, HoofdagentschapH. N. v. d. BRINK, Bergerpoort A 5J. HONIG, Dijk 22J. v. d. KLOOSTERP. MIJLHOFF, Payglop A 23te Egmond a. d. Hoef bij S. BOSMANte Heerhugowaard bij A. KOOIJ, Middenweg en bij A. KWANTESte Heiloo bij P. OVERTOOMte Koedijk bij C. PLOEGER te Oudkarspel hij F. BUTTER, Hoofdagentte Schermerhorn bij T. J. NATZIJLte Schoorldam bij G, KRAMER, Schoorlte Zijpe bij J. STRUIF, Burgervlotbrugte St. Pancras, gem. Koedijk bij A. LEEMAN. tmwr. met de wille salonhooteu der Alkmaar-Packei van Alkmaar: 6-8-10—12-2.30-4—6—7.30 uur. naar MARKEN—HOORN (ENKHUIZEN) VOLENDAM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, «le Rn.ytcrk»«le. Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. -Tpli afgeloopenGeef mij een kus en dan niet weer daar over." Zij bleef bewegingloos staan, niet in staat op hem toe te gaan «i zich door hem in de armen te laten trekken of zelf haar armen om zijn hals te slaan. Zijn gelaat werd donkerrood! bij deze weigering. „Nu, moet ik hier wachten tot het. je eindelijk aan staat?" „Je hebt mij weggezonden je hebt mij uit de slaapkamer verbannen", kwam het weifelend over haar lippen. „Nu wil ik je toch .eens even wat zeggen hoor eens!" zei Kröchel, opgewonden op Ella toetredend. „Als je weten wilt hoe ja een man het huis uit moet jagen, zoodat hij zijn vreugde elders zoekt, ga dan maar voort op den weg, dien je hebt ingeslagen. Blijf maar verlegen en vervelend doen je moet. het zelf weten. Maar dan moet je er ook niet verbaasd over staan als t-ooneeltjes zooals die van hedennacht, er het gevolg van zijn. Ik wil een opgewekte vrouw hebben, die mij aangenaam bezig houdt, maar geen droevig en treurend wezen, die- niets kan dan jammerklachten uiten. Heb je dat begrepen?" LI ij keerde zich om en ging de kamer uit. Zij bleef zoo verward staan, dat zij zijn laatste woorden nauwelijks verstond. Een stuk speelgoed was zij dus voor hem, dat men te voorschijn haalde als af leiding gewenscht was en ter zijde wierp als men er genoeg van hadl Kröehel's paard was voorgebracht, een jong, schuw dier, dat, hij bezig was aan wat meer orde te gewennen. Toen hij het paard wilde bestijgen, den voet reeds in den stijgbeugel had, kwam Stups aanspringen. Onder vroolijk geblaf sprong hij tegen zijn meester op. Het paard schrok, sprong ter zijde en sloeg tegen Kröchel aan, die niet op den heen kon blijven en op den grond geworpen werd. Nu greep hem een grenzenlooze woede aan. llij wierp den oppasser de teugels, van het paard toe, greep den hond bij den halsband en trok hem., ondanks zijn heftig verzet, mee. „Wacht jou! Ik zal je wel krijgen." Hij sleurde het arme dier in de gang van het huis, greep zijn rijzweep en begon hem dermate te tuchti gen, dat het. gehuil' en gejank tot in Ella's kamer drong. Zulke jammerkreten had zij nog nooit, gehoord en het was haar of haar hart st.il stond van medelijden en schrik. Zonder zich te bezinnen, rukte zij de deur open en snelde de trap af. Toen zij den hond zag krimpen onder Kröehel's ijze ren greep en de onbarmhartige slagen, die hij het on schuldige dier toebracht, toen zij slag na slag zag neer komen op zijn kop en rug, was het uit met haar schuw heid en angst voor haar man. Zij sprong- vooruit en wierp zich met. het bovenlijf over den hond, zoodat de laatste, slag haar schouder trof. „Houd op! Je bent een onmenseh! Het arme dier! Stil maar Stups-, beste kerel Hij was verbluft en tegelijk uitgeput van de kastij ding' en wierp zijn zweep- weg. „Daar begrijp jij niets van. Zoo'n rakker, om tegen de paarden te blaffen als hij dat weer waagt, krijgt hij nog erger slaag'. En wat gaat jou dat aan? Ik houd niet van zulke scènes. Zul je zoo goed zijn om op te staan?" Zij hoorde niet wat hij nog verder zei, terwijl hij zich bukte om zijn rijzweep weer op te zoeken. Zij streek met zachte hand over Stups' rug en zag met diep me delijden dat er een bloedende striem over z-ijn kop liep. „Wil je wachten tot er menschen komen vroeg' hij, haar met een geweldigen ruk oprichtend. „Wij spre ken er nog over als ik terug kom." Met die woorden g'ing hij de deur uit, sprong op zijn paard en reed weg. „Moet Stups weer in den stal?" vroeg Stobmeier met een lokkende handbeweging. „Neen," zei ze, als in een droom voo-r zich uit sta rend. „Hij zal bij mij blijven." Toen Stubs naast haar de trap op ging, streek zij hem bemoedigend met de hand over den kop, zonder het eigenlijk te willen of te bemerken. Eerst toen hij De GEDEPUTEERDE STATEN van NOORDHOLLAND deen te weten, en zulks ten vervolge op hunne kennisgeving van 22 November 1911 No. 78, opgenomen in het Provinciaal Blad van dat jaar No. 119 dat op de Secretarie der gemeente AKERSLOOT en op de griffie der provincie NOORD- HOLLAND, van den 17den Juli tot en met den 31sten Juli a.s. voor een ieder ter inzage is nederge- Iegd een afschrift van het door hun College aan den Minister van Waterstaat uitgebracht verslag omtrent de aanvraag van Jhr. Mr. P. VAN FOREEST te Heiloo, J. F. MOENS te Alkmaar, H. G. TH. MANN te Petten en Mr. W. C. BOSMAN te Alkmaar om concessie tot droogmaking van een gedeelte van het Alkmaar der- of Langemeer, onder de gemeente Akersloot, welk verslag tevens inhoudt hun ter zake uitgebracht advies. Haarlem, 10 Juli 1912. Gedeputeerde Staten voornoemd VAN LEEUWEN, Voorzitter. DOZY, Griffier. zijn snuit dankbaar in haar hand drukte, bemerkte zij wat e-r eigenlijk gebeurde-, Zij fronste het voorhoofd en bewoog' haar wimpers om haar tranen terug te drin gen. Toen wiesch zij' de wonden van den hond uit, bond! haar zakdoek over zijn kop en beval Stups, zich aan haar voeten in den erker neder te leggen. Zij moest, daar lang' gezeten hebben zonder te letten op het glijden der uren en het slaan van de klok op den schoorsteenmantel, toen er getikt werd en me vrouw Bickenbach, Utes moeder, aangediend werd. Als verlost van booze geesten, sprong Ella op en snelde de bezoekster tegemoet. Si-nds het huwelijk van haar dochter met. president von Rönniges had mevrouw Bickenbach, ook zelfs als zij het heel goed meende, e-en zekere neerbuigendheid in haar toon. Zij voelde zich hoog boven velen en dat was merkbaar, Ook thans, nu zij de jonge vrouw hartelijk de hand drukte, schemerde daarvan iets door bij de begroeting.^ „Ik moest juist je deur voorbij," zei ze, plaats -ne mend. „Wat scheelt die patiënt daar?" vroeg' zij, op Stups wijzend. „Een w'ond!e," zei Ella zacht. „Een kwaadaardige buurman? Die honden schijnen elkaar af-en-toe eens t-e moeten beet nemen. Ik zag je man bij liet casino van het paard springen. Ontbijt hij daar altijd?" „Ik geloof het wel." „Werkelijk? mijn man deed dat nooit. Rönniges zal jelui spoedig een bezoek brengen. Gisteren is hij bij ons geweest. Kind, je kunt niet gelooven hoe ge lukkig hij is!" Ella's liart klopte snelle.r. „Is Ute al weer terug?" vroeg zij, een kleur krijgend. „Neen. Maar wij zijn bezig haar kamers te laten inrichten. Zij zal het zoo mooi hebben al-s vrouw van den president als maar eenigszins mogelijk is. Dat Rönniges Ute liefheeft en z-ooals hij haar liefheeft, is werkelijk gelukkig, werkelijk bijzonder, maar dat- hij Ute vereert als een hooger wezen, dat, mijn lieve Ella is toch. Scheelt je wat kind?" Je wordt zoo bleek." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4