DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No 166. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 16 JULI. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters .naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan H. M. de Koningin ingediende verzoek met bijlagen van den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Amsterdam, om vergunning tot het oprichten van een smederij met stoomketel en eene electrische inrichting tot het leveren van stroom voor het bewegen van liften op het perceel Stations emplacement sectie E, No. 2370 en 2731 en sectie C, No. 2348. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Maandag 29 Juli e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 15 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR', 16 Juli. Er moet, zegt de heer Wolff in het Tagéblatt, een merkwaardige stemming over Europa hebben ge- heerscht, toen honderd jaar geleden Napoleon over de dorre, onvruchtbare, eentonige vlakte van Rusland, over de groote begraafplaats- van zijn geluk reed en liet. eerste bericht van zijn rampspoed door de landen ging. Wij, wier nieuwsgierigheid snel bevredigd is, wier berichtenhonger prompt gestild wordt-, wij hebben -slechts een geringe voorstelling van de spanning, die er toen moet zijn geweest, van het luisteren in de ver te, van dit steeds toegenomen ongeduld. De wereld van thans heeft niet- in zoo'n bevende, opwinding be hoeven te leven, nu, honderd jaar na Napoleon, de heer v. Bethmann Holhveg dtoor het Russische rijk trok, want voor een behoorlijk zenuwachtige toestand kon opkomen, waren wij reeds ingelicht over het resul taat van de re-is. De heer v. KiderlenWachter heeft in Kissingen tot degenen, die hem- met zijn geboorte dag kwamen gelukwen-schen, gesproken over het „bo ven verwachting schitterend! resultaat" en met blijd schap verbreidden de gevleugelde boden der officieuse persbureaux zoo snel mogelijk de overwinningsbulle tins. Nu keert de heer v. Bethmann Hollweg, door gelukkige indrukken, en ervaringen verfrischt, tot zijn volk weer. Den 18den Juli zal hij, in kleinen kring, den derden verjaardag van zijn kanseliersschap vieren. De goede berichten uit Rusland zijn snel tot ons gekomen, maar zij lijden, zo.oals dikwerf bij dergelijke bulletins het geval is, aan een zekere onduidelijkheid'. Wij hebben met bevrediging van het schitterend- ver loop der besprekingen gehoord, maar wij weten tot dusverre nog niet, waarin het schitterende bestaat. Dat kan niet anders, men kan den juisten inhoud' van zulke besprekingen niet uitbazuinen, de diplomatieke geheimhouding is volkomen begrijpelijk, en het eenige niet g-eheel begrijpelijke zijn alleen de halve toespelin gen, welke hier en daar in de pers zijn verschenen. Er Roman uit het Duitsch van GEORQ HARTWIG. 88) J0- „Neen, neen het is niets," antwoordde Ella met lachenden mond, terwijl zij bittere smart in het hart voelde. „Wat u daar zegt, is treffend maar Ute verdient dat ook. „Ja-, zij is een zeldzaam wezen," zei mevrouw Bic kenbach, geheel vergetend wat zij alzoo aan onaange naams aan Utes adres had gericht vóór haar verloving en huwelijk. „Wat- zeg je wel vau den op-roep, dien je grootvader openlijk in de couranten wil doen, om te we ten te komen, aan wie je vader zijn geld heeft weg geschonken „Wil hij dat doen? vroeg Ella niet weinig ontsteld en verbaasd. „Maar kind waar leef jij dan tegenwoordig? Wat zegt je man daar dan- van? Wat zei hij van het testa men t „Hij wil er niets meer van hooren," zei ze, niet weinig verlegen. „Daarom spreek ik er ook maar lie ver niet over." „Nu is het maar goed dat jij met je honderdduizend mark in veiligheid bent. gebracht. Dat zou een mooie geschiedenis geworden zijn al-s je vader je moeder en jou geheel enfin, hij is dood vergeten had en al les aan anderen had' weggeschonken. Maar, wat ik je nu eigenlijk vertellen wou: de Bachmann's vieren in October hun zilveren bruiloft." Bij het woord Baehmann trilden Ella's lippen, maar zij knikte zwijgend. ,,rk kan tante- Linda nu juist vervolgde mevrouw Bickenbach, terwijl zij even den neus ophaalde, „nu juist niet zeer beminnelijk vinden, maar bij het regi ment is zij geacht en bemind en de dames 'en heeren I werd beweerd, dat de Duitsche en Russische- leidende personen elkaar alle belangrijke acties te voren zouden mededeelen, niets doen, zonder den ander op de hoogte te houden, en daarbij zou het innige vertrouwen aan den dag gelegd worden, dat de regeeringen van Düitschlafad en Frankrijk vereenigt. Intusschen, Rusland en Frankrijk zijn met elkaar verbonden, de Russische minister van buitenlandsche zaken ontving voor en na de besprekingen den Franschen gezant te St. Petersburg, Louis, en tus-schen St. Petersburg en Londen is liet verkeer zeer intiem. Onder deze om standigheden zullen de Russische en Duitsche diplo maten moeielijk altijd in staat zijn hun laatste harts geheimen te onthullenj Wat verder in het algemeen over de hartelijkheid der betrekkingen en over de vriendschappelijke gezindheid der Russen is medege deeld, gelooven wij ten volle, maar het is niet nieuw en de vriendschap bestaat niet slechts sinds Baltisch- port. Rusland heeft, tijdens, voor en na Algeciras «ijn Fran-schen bondgenoot gesteund, maar het is vooral sinds het vertrek van den lieethoofdigen Iswolski eerder bemiddelend dan prikkelend opgetreden, en wij zijn er al lang van overtuigd, dat het met ons in vre- delievenden geest wil leven. Had men in Baltischport en St. Petersburg deze bekende feiten nogmaals ge constateerd, dan was dit een vanzelfsprekend iets, en -daar men ons van schitterende resultaten spreekt, moet er wel nog iets anders ook zijn gebeurd. Rus- 'lahds politiek in het Oosten heeft den laatsten tijd -dengenen eenige zorg gehaard, die in eei\ verdere ver zwakking of zelfs in een ontbinding van Turkije een hoogst- bedenkelijke zaak zien. De blijdschap der in gewijden doel hopen, dat de heer v. Bethmann Holl weg kalmeerende verzekeringen meebrengt naar huis. De rijkskanselier heeft in Rusland niet slechts de -ernstige politiek besproken, hij heeft zijn aandacht ook geschonken aan de opwekkende kunst en ook vlijtig' musea bezocht. De verslaggever van een officieus Berlijnsch blad telegrafeert, dat de heer v. Bethmann Hollweg „zijn -omgeving heeft doen verba-zen door zijn nauwkeurige kennis en zijn deskundig .oordeel -in alle- kunstzak-en" en hij voegt er aan toe, dat „dit vooral bij het gesprek over de Grieksche plastiek en de ontwikkelingsperiode van Rembrandt aan den dag kwam." Het recht, alle museum-directeuren en vakmannen door zoo uitgebrei de kennis in verbazing te bren-gen, was tot dusverre eigenlijk voor monarchen gereserveerd-, maar het stemt slechts tot dankbaarheid, dat ook de hoogste ambte naar van het rijk den vreemdelingen zulke volkomen ^taaltjes vau de Duitsche ontwikkeling geeft. Men istelt zich'graag voor, hoe de heer v. Bethmann Holl weg die voor dat correspondent,engezeur niet ver antwoordelijk is in de Ermitage te St. Petersburg voor de marmeren bekoorlijkheden van Venus stond en als een allegorie van zijn zending mag het hem zijn voorgekomen, toen hij Rembrandt's „Verzoening van hebben daar het plan gevormd haar en Baehmann een feest aan te bieden, waarbij ook de bloem uit andere kringen genooddgd zal worden-. Er zullen tal van ver rassingen bereid worden. Men heeft nu mij ook ver zocht daartoe te willen meewerken, en ik heb mij la ten bewegen lid vau het feestcomité te worden. Ik kom juist van de eerste vergadering. Twee quadrilles, een, blijspel, drie of vier levende beelden zijn voorloo- pig genoemd." Ella's hart klopte steeds sneller. „Natuurlijk hebben wij iu de eerste plaat-s Willi Baehmann in vertrouwen gen-omen. Hij zal na de ma noeuvres een groot verlof vragen en hier zijn hulp ko men aanbieden." „Hier hulp bieden", herhaalde Ella. Haar gedachten waren zoo verward, dat zij niet wist dat zij dit zei. „Wij zouden ook graag willen dat jij meewerkte tot het welslagen van het feest", vervolgde mevrouw Bic kenbach, Ella's hand nemend, „wij zouden nog graag eens, zooals indertijd het heideroosje...." Ella schudde het hoofd. Haar hart joeg' wild in haar borst. Zij had een gevoel of de kloppingen steeds hooger in haar keel kwamen. „Maar bij de generale repetitie kom je toch zeker wel? Krochel heeft dat ook zeker graag. Ik vind het wel wat.gek", ging mevrouw Bickenbach voort-, „dat tante Marie Soden met- alle geweld nog mee wil doen bij de levende beelden, maar zij wil het nu eenmaal en Soden ook. IJdelheid is toch iets dat met de jaren niet verdwijnt!" „Zei u Ella was niet in staat Willi's naam uit te spreken, „dat de jonge Baehmann stellig aan het feest zal deelnemen? Is hij dan weer goed Ik meende gehoord te hebben, dat hij ze-er ziek is ge weest?" „Gezond als een visch in he-t- water", zei mevrouw Bickenbach opstaand. „Natuurlijk blijft het geheele jrian yoorloopig een geheim vopr de Bachmann's. Dat kegri.jp je zeker wel? Ik wilde je er alleen maar even ïm-c op de hoogte stellen. Het zal schitterend worden. Dat zal voegde zij er genoeglijk lachend aan toe, Eznu en Jacob" met- het toekijkende volk op den don keren achtergrond zag. In Moskou bestudeerde hij den in Duitschland niet architectonisch toegepasten Byzantijnschen stijl. Zoo wijdde hij zijn tijd nfwisse lend aan de gewichtigste staatszaken en aan de goden van Griekenland. Als hij nu huiswaarts keea-t, gaat zijn trein over den bodem, waarop voor een eeuw -de. groote tragedie plaats vond. Hij heeft vaak bewezen-, dat hij van historisch philosophische beschouwingen houdt en de herinnering aan deze geweldige gebeurtenis biedt rijke stof voor zulke beschouwingen. Ilier, waar hij als overwinnaar thuis komt, reed de keizer der Franschen aan de spits van zijn verspreid, vluchtend leger en Thiers verze kert, dab de overwonnen Napoleon op dat oogenblik de hoogste mate van genie heeft getoond. Genie? vraagt spottend ïolstoi -een man in de positie van Napoleon is beperkt en moet beperkt zijn, want hij moet alles wat hij d-oet en denkt, voor buitengewoon gewichtig ho-u-den. Genie-? „Men heeft lang geleden voor degenen de theorie van het genie uitgevonden, die de macht hebben." Den veelbelezen heer v. Beth rnann Iiollweg is deze strijdvraag zekér bekend en het zou belangwekkend zijn te weten, hoe hij er over denkt. De verketterende meening van Tolstoi ontkent hij ver moedelijk en hij moet wel meenen, dat men geheel zonder genie de volkeren niet kan besturen. Intus schen, iets van die hoogste gave heeft den Franschen keizer toch zeker ontbroken. Anders, zoo besluit d heer Wolff zijn fijn-ironisch artikel, zou wellicht ook bij als overwinnaar uit Rusland zijn teruggekeerd. Gemeugd nieuws. EEN GROOTE GIFT, De afgetreden burgemeester van Haarlem, jhr. mr. J. M. G. van Boreel van Hogelanden, heeft naar het llaarl. D'gbl. meedeelt, 4000 gld. geschonken aa.n de algemeene armen dezer gemeente. Gisteravond om 9 uur werd den afgetreden burge meester door de Muziekvereeniging „Harmonie" een serenade gebracht. Dank zij het heerlijke weer waren honderden voo-r des burgemeesters woning in het Ke naupark bijeen. Jhr. Boreel dankte allerhartelijkst voor de hem gebrachte hulde. LANTAARN-AUT OMATEN B. en W. van Zaandam vragen den raad een orediet van J 12.000 voor het invoeren- van een automatisch opsteek- en blusschingssysteem voor de. straatïan taarns. Zij meenen, dat deze tot- besparen van kosten aanleiding zal geven. B. en W. stellen verder voor aan den thans nog in dienst zijnde lantaarnopstekers een toelage te verstrekken. EEN POLITIEAGENT TE SOEEABAJA VERMOORD. Het Hbld. heeft van zijn correspondent te Batavia een telegram ontvangen, dat de politieagent Seholten te Soerabaja. door een bende inlanders is doodgesla gen. EEN WRAAKNEMING? Zondag 7 Juli bemerkte de- chef-kok van het hotel „ook wel het laatste zijn, waaraan ik op dit gebied mijn hulp zal verkenen." „Hoe dan vroeg Ellla, niet begrijpend'. „Hoe dan? Wel, omdat oom Artur als president waarschijnlijk spoedig deze plaats zal verlaten. Nu, de groeten aan je man. Zie dat je hem wat- meer aan zijn huis bindt, kleine mevrouwtje", zei ze schertsend. Ella keerde als in een droom uit de gang, waarheen zij mevrouw Bickenbach uitgeleide had gedaan, terug- naar haar kamer. Willi zou dus hier komen zij zouden elkander wederzien.Zij gevoelde dat zij met haar gedach ten op een dwaalweg kwam e-n de gestalte van tante Louise Siebokl trad vermanend voor haar blik. De slag, dien Krochel op haar schouder had gege ven, was goed aangekomen. Haar schouder begon haar pijn t-e doen. Dat bracht haar tot bezinning. •Krochel keerde kort daarop uit het Casino terug. Hij was in goede stemming en zinspeelde met geen woord op. hetgeen voor zijn vertrek voorgevallen was. Hij riep Stup-s, bekeek de wonde en joeg hem de trap af naar den stal. Blij dat zij over iets ikon spreken, dat haar persoon niet direct betrof, vertelde Elia van het aanstaande zilveren feest der Bachmann's en van de plannen, die daarvoor werden gemaakt. „De spreeuwen roepen het al van de daken", zeid< Kroehel lachend. „Als zooveel vrouwen er haar han den en tongen in steken, dan is het zoo goed als zeker dat het spoedig- overal in de stad bekend is. Mij willen ze ook vragen maar daar komen ze voor een geslo ten deur. Laten zij hun grappen maar alleen uitha len. Wij" hij k-nikte Ella spottend toe „spelen hier t-h-uis al genoeg comedie." Eenige dagen later kwam hij met een courant in de hand de kamer binnen. „Lees eens! Een mooie geschiedenis! Het is iets waar de kletsers hun neuzen over bij elkander kunnen steken." Ella nam het blad met zichtbare bezorgdheid van hem over. „Ach, lieve, arm« vaderl" zei ze diep bedroefd. Palais Ro-yal te Amsterdam, dat de patissier zelfs in de keuken genegenheid toonde voor een lid van het vrouwelijk personeel. Aangezien in de groote hotels op dit punt de meest strenge discipline wordt gehand haafd-, werd bedoelde patissier tegen 1 Augustus ont slagen. Den volgenden dag reeds gevoelde de- chef-kok zich minder wel en Dinsdag werd hij plotseling, na het ge bruik van het middageten, hevig ongesteld. Eerst werd hier geen bijzondere aandacht- aan gewijd, maar Vrij dag werd een dokter geraadpleegdi. die in- het braaksel en de faecaliën van den patiënt arsenicum vond. Gis termorgen is de chef-kok overleden. Het lijk zal van wege de justitie nader geschouwd worden. De ontslagen patissier en het vrouwelijk lid van het personeel, met wie hij verkeerde, zijn op liet politie bureau aan' een zeer ernstig en langdurig ve-rhoor on derworpen. De chef-kok was 35 jaar, gehuwd en vader van 3 kinderen. Sedert 7 jaar was hij in het hotel werkzaam. WATER-NOOD. Een groot deel van Amsterdam, in het bijzonder de bewoners der bovenhuizen, heeft gisteren geleden on der water-nood. Juist op het warmste gedeelte van den dag weigerde de drinkwaterleiding ook maar een drupje vaai het kostbare vocht-, waarnaar velen smacht' ten, te schenken. Volgens een ©fficieele mededeeling was, door het springen van een huis der duinwaterlei ding te Leiduin, de watertoevoer naar Amsterdam ge deeltelijk gestremd, en zal ook na voorloopig herstel in de eerste dagen het water niet met de gewone re gelmatigheid van druk geleverd kunnen worden. Voor al bij het gebruik van verwarmingstoestellen en gey sers wordt daarom voorzichtigheid! aanbevolen. DE MORGENSTOND HEEFT. Een hengelaar uit Augustinusga ging heel vroeg ver voor zonsopgang per fiets naar het Kolonels- diep, om te gaan visschen. Nauwelijks peddelde hij, of hij kreeg proces-verbaal wegens fietsen zonder licht. Pas had hij zijne hengels uitgeworpen, of zijn tweede verbaal volgde, hij vischte met meer dan één hengel. Een uurtje daarna hij had al wat gevangen kwam een veldwachter de visch meten. E-r waren er bij „onder de maat"; een derde verbaal. Hij had. ze geborgen in zijn speikzak, deel zijner militaire uitrus ting, wat ook niet. mag. Dus 4e verbaal. Toen is de hengelaar maar weer naar huis gegaan. 8TR ANDGE V ALLET JE Zondag zat een stads-joggie op z'n zandlioopje aan het Zaridvoortsche strand, daar waar gebaad wordt. De vloed zet op en telkens komt een volgende golf zijn wijkplaats van zand bedreigen. Hij houdt echter het oog gericht op een buitengewoon dikken bader; en eindelijk roept- hij „Och meneer, zoudt u wat minder- willen plassen in het water, want er slaan telkens hoogere golven over m'n zandhoop?" (Hbld.) EEN FLINK PENSIOEN Blijkens do Staatscourant van gisteren is aan een onderwijzer bij een voorbereidende, klasse aan de Rijks normaallessen een jaar-lijksch pensioen toegekend van. 2. MILITAIRE MARSCH. Naar aanleiding van het bericht uit het „Vad.", als zou er n.l. te Arnhem een soldaat van het 10e -regi ment, tengevolge van een militairen marsch bezweken Ella begon te lezen: „De in Juli van dit jaar alhier gestorven professor Heinrieh Ludwig Bickenbach heeft, zooals blijkt uit zijn testament, de som van tweehonderd duizend mark zij zijn leven aan een ongenoemde persoon geschonken. Daar de gestorvene sinds jaren niet meer in het bezit van zijn geestelijke vermogens was en deze schenking dus in liet nadeel van de familie op onwettige wijze is tot stand gekomen, zoo wordt hiermee niet alleen de betrokken begiftigde persoon, maar ieder, die inlich tingen kan geven over de.bedoelde schenking, opge roepen, zich bij den ondergeteekende te vervoegen. In dien hieraan niet voldaan wordt zal hq moeten over- aan tot een gerechtelijke vervolging van den betrok ken persoon of de personen. Namens de familie: Stanislaus v. Bergitzkv." „Allerliefst vindt je niet'? Wat?" zei Krochel, toen Ella de advertentie gelezen had. „Droevig, te droevig om er woorden voot te vinden", antwoordde zij, hem de courant terug gevende. „En dan te denken dat. de betrokken begiflig-de persoon een zoo groote ezel zal zijn, dat hij zich be reidwillig bij den braven Bergitzky zal komen aanmel den! Ik 7.(111 wel eens willen weten of er nog wel een andere familie is, waar zulke schandalen worden uit gebazuind als- de jouwe. Ik voor mij wil met deze ver- dachte geschiedenis niets te doen hebben dat is zeker." „Maar mijn geld is toch in elk geval gered", zei zij, tot zekere boogie om hem te troosten. Hij wierp haar eeu blik toe, dien zij niet begreep, sf.-nd op en verliet de kamer. Toen echter kwam er een dag, dat zij, van, alle kracht verlaten en door brandende schaamte getrof fen, zich aan d< n rand van de tafel moest vastgrijpen ni niet neer te vallen van schrik voor de van toorn fonkelende oogen van haar man. (Wordt, vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1