"~ëmüTte nland. bTn~N~Ë N L A ND. SYNODE DER GEREF. KERKEN. HET 300-JARIG BESTAAN VAN DEN BEEM- STER. bestuur beeft daarom ge-dacht aan het met toe stemming yan B. en W. organiseeren: va-n een bui ten feest op het Dodenveld, bestaande in een kermesse d'été. De heer Stikkel zag hierin een middel, om de kas te sterken. De Vereeniging voor Vreemdelingenver keer had met e-ent kermesse dfété ook groote ontvang sten te hoeken, terwijl haar ledental sleeg van 142 tot 870. De leden moeten echter meehelpen. Het bestuur stelt zich voor in Augustus of bagiu September weer een algemeene vergadering bijeen te rpepen, om dan te doen hooren de ontworpen plannen der feestcommissie. REORGANISATIE HANDELSAVOND CURSUS VOOR HANDELS- EN KANTOOR BEDIENDEN. Reeds in de bijlage tot het. raadsverslag no. 74 van 1910 hadden wij, zeggen B. en W., de eer uwer verga dering mededeeling te doen van een schrijven van den Inspecteur M. O. voor het han delsan derwij s<, Dr. P. Fackens, d.d'. 21 Augustus 1910, na. 1953, houdende, dat eene volledige scheiding,' ook administratief, zal moeten tót stand komen tusschen den Ha-ndelsavond1- cursus en de Burgeravondschool. Deze cursus zal, zoo schreef Dr. Focltensy eene zelfstandige inrichting moe ten worden, onder leiding van den heer Versteege en diens personeel, noodig al» hij het acht, dat partij wor de, getrokken, van de ervaring der in deze gemeente werkzame handelsdocenten. In dit verhand zal eene herbenoeming van de vroegere tijdelijke leeraren ach terwege moeten Wijven, waarvan hun bij schrijven van 4 Mei 11. no. 740 is kennis gegeven. Sedert zijn wij met. den genoemden Inspecteur ter zake herhaaldelijk in briefwisseling getreden en had den wij het genoegen meermalen met hem te conferee- ren, als resultaat waarvan wij uwer vergadering hier bij verschillende ontw-erp-raadsbesluiten ter vaststel ling aanbieden, waarmede de beoogde reorganisatie haar beslag zal krijgen. Het is de bedoeling, dat de Directeur der Handels dagschool als Directeur der Handelsavondschool zal worden aangewezen en tevens zal worden, belast, met het onderwijs in Staathuishoudkunde, Aligemeene han delskennis en Handelsrecht. Gaat uwe vergadering met onze voorstellen mede, dan zal daarvan het ge volg zijn, dat de tegenwoordige 1 eeraar in het Fransch aan de Handelsdagschool voor eene herbenoeming niet meer in aanmerking zal kunnen komen en dat de te genwoordige leeraar in het Nederlandsch ,en die Ge schiedenis aan de Handelsdagschool ontheven woi'dt van het onderwijs in laatstgenoemd! vak a;an de Han- delsdagschool, doch daarentegen heiast zal worden met het onderwijs in lezen en Nederlandsch aan de Handelsavondschool, zoodat al het onderwijs in Neder landsch aan beide inrichtingen in één hand zal komen, wat stellig een groot voordeel is te noemen. Volorts zal een nieuw docent moeten worden benoemd, die de bevoegdheid Eranseh' M. O. bezit en> tevens de akte als Hoofdonderwijzer. Aan dezen zal het onderwijs in Eranseh, Geschiedenis en Schrijven aan. de Handels dagschool en! dat in Rekenen (Cijferen), Aardrijks kunde, Schrijven en Stenografie aan de Avondschool worden opgedragen. Het is de bedoeling, dat deze leeraar eene volledige positie vindt bij het Handelson derwijs hier ter stede en bovendien den directeur bij ontstentenis zal kunnen vervangen. Immers kan er onder de bestaande omstandigheden geen sprake zijn van een regelmatige vervanging van den Directeur bij afwezigheid, daar alle tegenwoordige docenten ook aan andere inrichtingen va:n onderwijs werkzaam zijn of van elders komen ,en zich dus niet voor vervanging kunnen beschikbaar houden. Ten aanzien van de kosten brengen wij in herinne ring, dat onder volgnummer 153 op de gemeentebe- grooting voor 1912 voor den tegenwoordigen Handels- avondcursus is geraamd een bedrag van 3390. Vol gens onze voorstellen zal in het vervolg' voor jaar wedden van het personeel, berekend op 55 per weke- lijksch lesuur en per cursus, een bedrag van 2640 moeten worden uitgetrokken. Daarbij gevoegd voor': Directoraat 300, onderdireet. 100, leermiddelen enz. 400, vuur en licht enz. 250, belooning con cierge. 120, administratie 50, mobilair 40, totaal 1260, zoo zullen de totaalkosten 3900, slechts 510 hoo- ger zijn en nochtans dé voordeden, welke van de reor ganisatie het gevolg zullen zijns beduidend grooter mo gen worden genoemd. Gelijk uwe vergadering hekend is, wordt voor de Handelsavondschool ee.n rijkssubsidie van 1625 erf een provinciaal subsidie van 475 ge noten. Het toezicht over de nieuwe inrichting zouden wij met liet oog op de gelijkvormigheid' der behandeling van zaken, gaarne zien opgedragen aan de Commissie van Toezicht op de Handelsdagsichaol. Hoezeer wij van meening zijn), dat dit onderwerp tot de zeer belangrijke ousder-werpen moet gereken d worden welke ter behandeling aan uwe vergadering zijn toe vertrouwd, hebben wij ons in deze niet kunnen houden aan ons voornemen Om gedurende den vacantietijd slechts onderwerpen van weinig aanbelang ter tafel te brengen. De laatste conferentie, welke wij ter zake niet den Inspecteur van het M. O. mochten hebben, had op 3 Juli 1.1. plaats. En daar de school, op ver langen va.n den genoemden Inspecteur, die daarbij het gevoelen uitspreekt van. den Minister van Binnenland- schie Zaken, met 1 September a.s. zal zijn te openen, zoo was in deze een uitzondering noodzakelijk. Tenslotte stellen B. en W. voor de betrekkelijke ver ordeningen vast te stellen. het college te wenden onder mededeeling dat hij thans de meerdere paarden verwijderd' had! om ver gunning tot plaatsing' van teil hoogste vier paarden in het betrokken perceel. Uit een rapport) van den Directeur der gemeente werken bleek evenwel dat Laan niet voldaan had aan de lastgeving. Integendeel1, waren daar op het oogen- blik van dienis verzoek nog drie paarden gestald. Dit gaf het college aanleiding om bij besluit van 24 April j.l., mede in verband miet den voor omwonenden te veroorzaken! hinder, afwijzend op het verzoek van Laan, om hoogstens vier paarden te mogen plaatsen, te beschikken en. hem te berichten dat, waar uit een ter plaatse ingesteld onderzoek is gebleken, dat door hem geen gevolg is gegeven aan den last, hem ver strekt bij besluit cLd'. 28 Maart j.l., Noi. 10, om binnen 2 X 24 uur na ontvangst van dit besluit de meerdere dieren, dan waarvoor hem destijds vergunning was verleend, uit genoemd perceel te verwijderen, het be sluit van 16 November 1911, No. 6, door dit college wordt ingetrokken, met last, dat de dieren, krachtens vergunning in meergemeld perceel gestald, uiterlijk op 14 Mei a.s. daaruit verwijderd moeten zijn. Uit een door de politie ingesteld' onderzoek is geble ken, dat aan deze lastgeving door Laan is gevolg ge geven. B- en W. stellen den Raad voor, na kennisneming van het bovenstaande, a.an den heer N. Laan, naar aanleiding van zijn (ongeteekend') adres d.d. 14 Mei j.l., te berichten, dat er na-ar de meening van den Raad voor zijn tusschenbomst .geen-e aanleiding be staat. BENOEMING LEERAAR GYMNASIUM. De heer J. B. van Amero-ngen, leeraar in het En- gelsch aan het Gymnasium alhier wordt voorgedragen voor een vaste benoeming. IIERHALINGSONDERWIJ S. B. en W. stellen voor te benoemen: lo. tot onderwijzer, belast met het herhalingson- derwijs voor jongens-, den heer J. J. T. Kooij, onder wijzer aan de Burgerschool; 2o. tot onderwijzeres, belast met de leiding van het herhalingsonderwijs voor meisjes, Mej. J. Kijlstra, on derwijzeres aa.n d-e Meisjesschool. IIET CONFLICT AAN DE ALKMAARSCHE IJZER- EN METAALGIETERIJ. Zooals we gisteren mededeelden, noodigde de direc teur de werklieden uit op ongeteekende briefjes hun vvensch- te kennen te gev-en: Zaterdagsmiddags werken tot 5 uur -of tot 2 uur. Aan de stemming is niet deel genomen door jongens tot 17 jaar, waardoor 68 stem men werden uitgebracht. Hiervan verklaarden zich 61 voor het- eindigen op Zaterdag om 5 uur, 7 voor 2 uur. GESLAAGD. Voor de kweekschool voor Zeevaart te Amsterdam slaagde D. de Haan, alhier. Aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosch- bouwsehool te Wageningen is geslaagd van het late naai' het 2de studiejaar P. N. Boekei, alhier, die tege lijk geslaagd is voor overgang van het 2de tot het 3de studiejaar. HANDELSDAGSCHOOL ALKMAAR. Tot de -eerste klasse zijn toegelaten: N. Bak, Sj. Bottin-ga, H. B. Br-egma-n, J. M. Breuk-el, B. Broers; J. H. Bijl, J. Dik, Nellie Eecen, B-loeme Elzag, Catha- rina van Eyk, K. Klaver, Judith v. di. Kop, VV. P. Ma joor, J. Met, H. M. Posthuma, A. J. G. de Raat, A. J. A. M. van Ree, S. Valkering, J. van Wijk. Bevorderd zijn van de 1ste naar de 2de klasse: P. Bos, P. v. d, Horst, J. Kistemaker (voorwaardelijk), J. Knaap, D. Kossen, J. Ohlen, J. van der Plas (voor waardelijk), J. Res, Johanna Ruyter, P. Schmidt, S. Bpruit, H. Valk (voorwaardelijk); C. Wagenaar, N. de Wit, Anna Ypmai, I. Zwager, J. Zweedijk. Niet bevorderd 4 leerlingen. Van de 2de na-ar de 3de -klasse: J. Akkerman, N. Blokker,N. Bruin, M, Davidson, P. de Geus, H. H. Haytema, W. de Jongh, P. W. Matjoor, J. Rolff, A. J. iWitsenburg, D. de Wolff Peereboom, Niet bevorderd 5 leerlingen. Het diploma der school verwierven: E. H. Bijl, Hen- drina Hooyer, J. E. W. Ober, P. F. Slot-, W. Vennik, H. C. Wien-ker, A. Winkel, J. Th. de Wit. Aan 3 leerlingen- kon het diploma niet worden uit gereikt. EIND-EXAMEN R. H. B. S. Na Maandag, Dinsdag en heden gehouden monde ling examen is van de eerste groep het einddiploma R. H. B. S. met 5-jarigen cursüs uitgereikt aan: A. R. Bake, Haarlem; S. J. Andriessen, Alkmaar; A. J. H. van Lijnden, Haarlem; mej. N. Modoo, Haar lem; J. B-edijn, Hoorn; mej. M. M. C. von der Möhlen, Haarlem; II. J. Kuneman, Hoorn; C. Sandberg, Haarlem; J. C. G. Nottrot, Hoorn; LI. J. Scboo, Haarlem; W. Aten, Zaandam; J. M. H. Vixeboxe, Haarlem; C. van Dam, Zaandam; J. J. Heijting, Hel der; J. Balder, (extraneus), G. C. Dibbetz, Helder; E. J. Beerni-nk, (extraneus). -GEEN MISDAAD. In verband met het verdrinken van J. M. is het vermoeden van misdaad uitgesproken. Bij informatie is ons gebleken, dat do gedachte aan misdaad geheel moet worden uitgeschakeld. UIT SCHOORL. *Met ingang van 20 dezer is tot burgemeester de zer gemeente herbenoemd' de heer A. .T. Peeck. UIT SINT PANCRAS. *In de gisteren gehouden voltallige vergadering vam TURKIJE. De grootvizier heeft een rede gehouden waarin hij verklaarde dat de regeering en de Kamer het eens zijn over de voortzetting van den oorlog, om de souvereiniteit over Tripolitanië te behouden. „Wij zullen alleen eervolle voorwaarden aanvaarden, die onze rechten in hun geheel waarborgen. INTREKKING VERGUNNING TOT HET HEB BEN VAN EEN PAARDENSTAL. Ter voldoening aan de toezegging, -gedaan in de raadsvergadering van 26 Juni j.l., sub lp, geven B. en W. den Raad, ten aanzien van het (ongeteekend) ver zoek van den heer N. Laan, d.d. 14 Mei j.l., om het daarheen te willen leiden dat hem- alsnog door Burge meester en Wethouders vergunning worde verleend tot het blijven gebruiken van het perceel Groot Nieuwland No. 31, tot het stallen van drie paarden, onder over legging van de ter zake -gewisselde stukken, een kort (Overzicht van de behandeling dezer zaak bij hun col lege. Bij besluit- van 16 November 1911, No. 6, werd' aan den heer Laan, op zijn daartoe strekkend verzoek, door het college vergunning verleend tot het stallen van één hit en twee trekhonden in het perceel Groot Nieuw- land, No. 31. Den 13en Maart d.a.v. verzocht Laan- het college in het bedoelde perceel, in plaats van één, drie hitten te mogen stallen, bonevens da-ar nog tijdelijk 3 jonge honden te mogen houden. Het bleek B. en AV. intusschen echter dat Laan reeds op eene eventueele vergunning was vooruitge- loopen en dat hij, nn van te voren door den opzichter der bouwpolitie herhaaldelijk te zijn) gewaarschuwd, bekeurd was wegens overschrijding van de vergunning verleend bij bovenbedoeld besluit-, zulks mede in ver hand met de van de buren ingekomen klachten. Bij besluit van 28 Maart j.l. werd hem dan ook me degedeeld dat zijn verzoek niet werd ingewilligd en hem voorts gelast "binnen 2 X 24 uur na ontvangst dier beschikking de meerdere dieren uit het perceel te verwijderen, bij gebreke waarvan de vergunning vam 16 November 1911, No. 6, onverwijld zou. worden inge trokken. Dit besluit gaf Laan aianleiding zich nogmaals tot AGENDA. WOENSDAG. Liedertafel „De Vereenigde Zangers", repetitie 78/4 uur, tuinzaal Harmonie. „Zang en Vriendschap", repetitie 78/4 'avonds Har monie. VRIJDAG. Zangvei'eeniging „Nieuw Leven met mannenkoor Orpheus," repetitie voor heeren, 8V2 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. DE RIJKSMIDDELEN. De Rijks-middelen hebben in de vorige ma-and prach tige resultaten gegeven. De opbrengst was veel hoo- ger dan die in de correspondeerende maand van 1911, terwijl het meerdere over bijna alle rubrieken verdeeld was. De geheele opbrengst was 18.487.468.73, ter- terwijl het meerdere over ijna alle rubrieken verdeeld Het accres bedroeg dus 1.440.767.49V2, eeu vermeer dering over één maand, die zeker zeer groot mag boe ten. Over de eerste zes maanden van dit jaar werd in het geheel ontvangen 89.951.711.97^2, tegen 86.032.313.73V2 in dit jaar, dus thans 3.919.398.24 meer. DE TARIELAVET. Aan de Tijd! wordt) uit d'en Haag gemeld', dat de commissie van voorbereiding voor de Tariefsherzie ning met hare werkzaamheden is gereed! gekomen en dat haar eindverslag tegen het einde van deze week zal worden gepubliceerd, overeenkomstig de onlangs op voorstel van de heeren Kuyper, Lobman en Loeff in het reglement van orde van de Tweede Kamer aan gebrachte wijziging, waarna de openbare behandeling in de Kamer kan volgen. In de te 's-Gravenhage gehouden buitengewone sy node der Geref. kerken is gisteren aan de Theologi sche school te Kampen in- de vacature-Noordtzij tot hoogleeraar in de exegese van het Oude Testament benoemd dr. O, G. Aalders te Ermelo^ en tot vijfden hoogleeraar, belast met het onderwijs in de ambtelijke vakken, dr. J. C. de Moor te 's-Gravenhage. Gemengd nieuws. KAMERLEDEN OVER STENOGRAFIE. De Ned. Stenografen-vereeniging „Stolze-Wéry" bestaat 20 jaar. Het vereenigingsorgaan „Da gevleu gelde pen" verschijnt ter gelegenheid daarvan als feestnummer. Aan verschillende personen heeft de redacteur hun oordeel gevraagd' „over het nut der ste no-grafie". Het katholieke Kamerlid Victor de Stuers schreef: „Sinds den val van Adam -en Eva heeft de mensch geen noodlottiger uitvinding bedacht dan de stenogra fie; want daardoor wordt onnoemelijk veel geklets, ge zanik en geraaskal letterlijk en in exteraso vastgelegd. Gelukkig daalt de kwaliteit van- het pa-pier." De liberale afgevaardigde Lieftinck schreef: „Het kortschrift vereischt veel oefening en bovenal veel intellekt. Het is een der nuttigste vindingen-, en zou alleen door de kunst va-ra kortspreken kunnen wor den overtroffen. Deze vordert nog meer intellekt en nog meer studie." De heeren kunnen het weten BO OT T OCHT- S CH A AKWEDSTRT JD Men schrijft ons: Op Dinsdag 30 Juli a.s. zal de Nederlandsche Schaakbond voor zijne: l-eden en introducés een boot tocht houden: Amsterdam, de Zaan, Noordzee-kanaal, IJmuiden, Oranjesluizen, Amsterdam. Vertrek van de de Ruyterkade 10 uur v.m.terugkomst 8 uur n.m. Tijdens den' tocht wordt door de deelnemende leden een wedstrijd van 2 ronden gehouden met daaraan ver bonden tombola-prijzen, waaraan ieder met ê^n winst punt of 2 remises mededingt.. Voor gezelligheid! aan dek en gelegenheid tot scha ken met dera inwendigen mensch zal worden- zorg ge dragen. Leden, die verhinderd zijn, hébben het recht introdu cés den tocht te laten medemaken. Introductiekaarten t e t eera beperkt aan tal zijn voor Amsterdam te verkrijgen bij den heer H. D. B. Meyer, Singel 276 en overigens bij den heer J. II. de Ruwe te Hilversum. \rerdere bijzonderheden in het Julinummer Tijd schrift N. S. B. Reeds nu kan intusschen medegedeeld worden, dat elk bondslid' voor zijn persoon 1.50, voor elk zijner introducés boven de 15 ja/ar 0.75 en voor die onder dien leeftijd 0.50 te bet-alen heeft. Baby's zijn echter vrijDus welk een prachtkans tot vroegtijdige ontwikkeling van eventueele „Mor- phijs" in. de lange kleeren! Door de feestcommissie in den Beemster is een uit voerig programma vastgesteld. AVoensdag 28 Augustus 10 uur: koraalmuziek van den toren door het fanfarecorps „Koningin AVilhelmi- na". Opening der Land- en Tuinbouwtentoonstelling. 102 uur: Kinderfeesten. Daarna: Bijtoer -naar de verschillende versieringen, Donderdag 29 Augustus: Historische- en Allegori sche optocht, beginnende, te 9 uur hij de R. K. kerk, gaande langs Jisperweg, Oosthuizerweg, Middenweg, ontvangst bij Burgemeester en Dijkgraaf té IOV2 uur, Middenweg, Zuiderweg, Purmerenderweg, aankomst Tuinbouw 12x/2 uur, vertrek 1 uur, Purmerenderweg, Volgerweg, Middenweg, aankomst te Midden-Beem- stei' 2% uur, ontvangst voor het Raadhuis, toespra ken, muziek, ontbinding. Het historische gedeelte stelt voor bezoek van Prins Maurits en Erederik Hendrik aan den droogge- maakt-en polder (4 Juli 1612). Voorts volksspelen. Vrijdag 30 Augustus: Veetentoonstelling, begin nende te 10 uur. IOV2 uur: Eietsrijden met hindernissen. 1 uur: Harddraverij en Tofobespel. 57 uur: Muziek op verschillende punten van „de Buurt". 8 uur: Ommegang. 9 uur: Bal chamjpêtre en Bioscoop. WIE' DOET DAT NA? Men schrijft uit Zelhem aan de Zut-f. Ct, „Goeden middag, tuinman." „Dag meheer!" „Warmpjes hè?" „Zeg dat wel, meheer! Dat héb ik in den laatster, tijd ondervonden." „Ja vriend, maar ik ook." „Dat gel-euf ik best; maar ik ben tien dagen met mijn zoon uit hooien geweest," hernam de drie-en-ze- ventigjarige arbeid'er, die in mijn tuin kwam spitten. „Zoo, zoo; neen zóó kwaad! heb ik 't niét gehad. En was dat vér vain huis?" vroeg ik. „Op dé stadsweide achter Does-burg. Dat is drie en een half uur gaans." „Zoo, dat' is niet' naast de deur." „Ja, ziet u, mija zoon stapte 's morgens en 's avonds op d© fiets, maar ik trok het leer om de hakken en moest loopen. En als dan 't hooien 's avonds gedaan was, trapte mijn zoom gauw naiar huis en ik kon loo pen. En als den anderen dag de zon aan den hemel stond!, was ik al weer een heel eind1 op 't pad. Dat ging zoo tien dagen, en al kan ik da-t zeer wel doen, ik ben er toch niet rouwig om, dat he-t hooi binnen is en ik weer bij mijn huis mijn werk kan doen en hier bij meheer, zal 'kmaar zeggen." UIT HOORN. Een tjalk, met schelpen geladen, geraakte heden morgen in de Zuiderzee lek. Al spoedig ver keerde het- schip iu zinkenden toestand', waarin het verkeerde het schip in zinkenden toestand', waarin het door een Volendammer botter werd opgemerkt. Door voortdurend hard aan de pompen te werken, wist- men de tjalk drijvende te houden en slaagde men er in haar Hoorn binnen te breng-en en op 't droge te laten loopen. VAN TEXEL. *I-n het jaarverslag der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, uitgebracht door den secre taris, den heer J. P. Thijsse, wordt met grooten dank melding' gemaakt van de bemoeiingen van den burge meester van Texel, den heer Gaarland, die met groote energie waakt over het natuurschoon, waarmee zijn gemeente zoo rijkelijk is bedeeld. Daar Texel hoe langer hoe meer bezocht wordt, en vooral buitenland- sche natuurvrienden hun hebzucht dikwijls op erger lijk© wijze botvieren, is een dergelijk optreden van het hoofd der gemeente ten allerteerste te waardeeren. den Raad waarvan een verslag volgt"deelde de voorzitter bij de rondvraag mede, dat in de gemeente over het aansluiten bij de gasfabriek aan de Langedij- ken direct zich voor aansluiting op den voet van het door den directeur uitgebrachte rapport 183 hoofden van gezinnen hebben verklaard. Op voorstel vara den voorzitter besloot de Raad ook met het raadhuis en de scho-ol aan te sluiten, terwijl de heer Kalis mededeelde, dat de kerk ook zou aan sluiten. Wij hebben dus, zoo zeide de voorzitter, 186 aanslui tingen. Dit is procentsgewijze ruim zooveel als aan de Lamgedijken zelf. B. en W. stelden voor om de gascommissie, die tot dusverre van advies gediend had!, hiermede in kennis te stellen en hare medewerking ,te verzoeken, o-pdat. de gemeente door een spoedige afwikkeling van zaken, nog deze winter aangesloten zijn kan, wat volgens een verklaring van den' directeur dan, mogelijk was. Met algemeene stemmen werd! hiertoe besloten. KORTE BERICHTEN. Naar aanleiding van het feit, dat het 25 jaar was geleden, dat de oliefa-briek aan den heer Twyn- stra te Akkrum overging, heeft de eigenaar 10,000 geschonken) voor het reeds bestaande werkliedenpen sioenfonds. I11 een paar bureaux ten' -stadhuize te Utrecht is ingebroken. Er is, tot zoover men kon nagaan, niets vermist. Zeer waarschijnlijk hebben de daders gehoopt gelds waarde te vinden, doch niets naar hun gading werd gevonden. Reeds eera vijftal personen werden in verhoor geno men, doch iniemand is gearresteerd. Te Amsterdam doet het gerucht: de ronde dat de Nederlandsche justitie afgezien heeft van verdere maatregelen tegen de gearresteerde gebroeders Van Eijck en dat ze dientengevolge t-e Boston weer op vrije voeten zijn gesteld". Te Anjum, bij Dokkum, is Zondag een 5-jarig kind in aanraking gekomen met een ketel kokend wa ter; gisteren is het aan de brandwonden overleden. Zondagnamiddag heeft het 7-jarige zoontje van den timmerman H. Zwals te Erm (gem. Sleen), een trap van een paard tegen het gezicht gekregen, tenge volge waarvan het kind -enkele uren later is overleden. In het grens-plaafsje- Holtwick bij Winterswijk heeft de wethouder, omdat jongelui moedwillig het ge was op zijn landerijen vernielden, schrik aan te jiagen, een schot hagel gelost. Een 19-jarige jonge man werd ongelukkigerwijs doodelijk getroffen. Op Urk is een groote vogel, vermoedelijk een jon ge steenarend, gegrepen door J. Stokebrand, die al kruipend door het weiland zich wierp op het blijkbaar vermoeide dier, dat uit westelijke richting over de zee was komen aanvliegen. De lengte der vleugels bedraagt 1,20 M. Het dier wordt naar dan Dierentuin' te Amsterdam gebracht. Tengevolge der hitte is te Drachten een jonge man van 28 jaren bezweken. Afkomstig van Be-etster- zwaag was hij in de hooiing hij een veehouder aan de Zuiderdlwarsvaart aldaar. De heer Q. Sars, Wethouder te Kerkdriel, vierde gisteren zijn gouden jubilé als lid vara den Raad. Het water der Zuiderzee is de laatste machten sterk lichtend; de golven verheffen hare verlichte top pen en wanneer men een voorwerp in het water werpt, is het alsof er vonken omhoog spatten. Ook op de toppen der masten' en andere uitstekende punten van vaartuigen wordt dit verschijnsel waarge nomen. Zekere- K. te Heemstede is door de politie aan gehouden en naar Haarlem overgebracht. Hij noem de zich hoofdagent van een te Bergen (N.-H.) geves tigd ziekenfonds, dat evenwel bij onderzoek niet bleek te bestaan. Aan sommigen is webelij Ik zi-ektegeld uitgekeerd, maar zieke leden wachtten reeds eenigen tijd vergeefs: op uitkeering. Omstreeks 200 personen moeten daarvan de dupe geworden zijn. De firma Hirsch Co. te Amsterdam laat met de tegenwoordige warmte hare ateliers om 1 uur slui ten. Allen die daar werkzaam zijn, komen om 7 uur 's morgens en eindigen hun werk dien dag ten 1 uur voor goed. Te Spanheim (gemeente Rhedera) had gisteroch tend de loodgieter O. het ongeluk zijn soldeerlamp te dicht bij het touw te houden, waarmee; zijn ladder was bevestigd, met het ongelukkig gevolg dat het touw schroeide en de man met ladder -en al omlaag stortte. Hij is ernstig gewond. Aan het examen voor de akte Fransch L. O. nam ook deel een 66-jarige ingezetene van Groningen! Tusschen Beilen en AAijster is aan de spoorlijn een opengesneden postzak gevonden, afkomstig uit Iloogeveen. De zaak is iin onderzoek. Laatste berichten. INDISCHE DEFENSIK s-GRAVENHAGE, 17 Juli. Hedenmiddag te drie uur hield de Staatscommissie vcor Indische defensie haar eerste vergadering, die de voorzitter, minister Heemskerk, opende miet een rede waarin hij den na druk legde op he't feit dat het onderzoek ook zou zijn uitgesteld als het voorstel-Wentholt tot aanbouw va-n een pantserschip ware aangenomen, omdat- het niet gaat om de vraag, welke type schepen- Indië behoeft, maar over alle vragen van algemeen militairen en ma- ritiemen technischen en fi-nancieelen a-ard, alsmede over de verhouding ter deze tusschen moederland en koloniën. De minister eindigde met den wenseh dat hetgeen de commissie als mogelijk zal aangeven, ook zal ge schieden en alzoo haar arbeid niet negatief zal zijn. ITALIAANSÖH-TURKSCHE OORLOG. De commandant van Tripolis klaagt er over, dat de Italianen de bronnen vergiftigen. De Turksche ge zanten worden uitgenoodigdl bij de mogendheden de rioodige stappen te doen om tegen deze on menschel ij ke handelwijze, indruischend tegen het volkerenrecht, op te komen. ENGELAND. De Londensche bladen- bevatten een oproeping van den hertog van Norfolk en anderen ten behoeve van een roomsch-katbolieke missie naar de Putumayo, en eera mededeeling, waarin de regeering van Peru de mededeelingen van het rapport van Sir Roger Casement tracht te ontzenuwen. FRANKRIJK. Gustave Hervé, die, nog meer dan 4 jaren gevangenisstraf te goed had voor anti-militaris tische vergrijpen, is gister, met nog een aantal andere politieke gevangenen, ter gelegenheid van het feest van den 14-deu Juli in vrijheid! gesteld. De heer Hervé zat sinds Maart 1911 in de gevange nis. Hij beloofde aan zijn vrienden' en medewerkers, die hem van het station haalden, dat hij op zijn manier minister Poincaré zijn dank zal betuigen in het heden verschijnend nummer van de Guer.re Sociale.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2