GROOTE EGMONDSCHE TENTOONSTELLING, Lustre Colberts Compagnon. Maurccfe CretSet- es Bteetcsüuk. I CVerheus, Groote keuze Opwinden bij abonnement. A. J. Eizas Zoon, 1© «9*ullJL© in alle maten in voorraad. A. J. ELZAS ZOON, keukenmeid Een flink Dagmeisje gevraagd bij J. METZ, firma (I GROOT, Laat 154, Kennisgeving. Hudegpacht 245 Extra goedkoops aan bieding van Dagelijks 3 maal Concert, Schitterende Verlichting, Bioscoop-Paleis van Albert Frères, Groote Feestelijkheden, Reddingsdemonstraties, enz. Feestelijke opening VRIJDAG 19 JULI, s middags 2 uur: Extra Concert, Vliegende Man, 's avonds 10 uur Groot Vuurwerk, 12 uur extra trein naar Alkmaar. Kleedermaker. COMPAGNON, Broodbakkersbediende, assistent-wissel looper. Ledikanten, Waschtafels, Nachtkastjes, Kapokmatras sen, Spiraalmatrassen, Ka pok- en Veerenbedden, Watten- Wollen- en Molton dekens bij n&ogffaanip- keukenmeid. -M- IJzermagazijn, -kj- -K- Langestraat 37. -M~ Hoek Houttil, Tel. 141, Alkmaar. Ingezonden Mededelingen. AD V E KTE NT I Ën7~ Meubelmagazijn, Langestraat 35. Maandag 29 Juli 1912, Schoutenstraat, bij de Laat. TUINBANKENTUINSTOE LEN, TUINTAFELS, WATER- FILTERS, IJzeren LEDIKAN TEN, IJzeren WASCHTAFELS, KINDERWAGENS, SPORT KARREN, RIETEN STOELEN, LIGSTOELEN, VLIEGEN KASTEN, SNIJBOONEN MOLENS bij eo sz CM Gemengde Alededeelingen. VERMAAK. Druk was het de laatste dagen in het „Lunapark", het vermaak-terrein nabij Berlijn. Niet om de Kon- gonegers, niet om de Lilliputters kwam de menigte, maar om mister Braun, de kranigste matroos der „Ti tanic,'' die te negen en te tien uur 's avonds optrad. Nog eenmaal doemt de herinnering aan het verniel de prachtschip op: met haar gloriola getooidi zal mis ter Brauin, de gelukkige overlevende, voor tienduizend geestdriftige mensteheni aan den hoogen mast schom melen. Plotseling klinkt een bel: de held van de „Titanic" zal verschijnen. In het witte matrozenpakje een jonge man. Slanke, buigzame ledematein, roode wangen, lachende oogen. Begeerig gaan de blikken van gefortuneerde jongeda mes naar den man van het oogenblik. Mister Braun glimlacht tegen de lachenden, snelt naar een mast.. Rood gloeien de geraniums iin de potten aan den voet van den mast, te midden van versch dennengroen. Een, twee, drie: reeds klautert de man der „Titanic" omhoog zonder te rusten, als een eekhorentje klimt hij met handen en voeten naar boven. Branie-achtig zit hij in den ijzeren gaffel, dertig meter boven de aarde, hij, de gelukkige circus-artiest van de Titanic, die aan den grooten ijsberg ontkwam. Zijn muts zwaait in de lucht, de linten wapperen. Misschien is hij hee- lemaal niet op de Titanic geweest, misschien komt hij eigenli,jk uit een Londensek specialiteiten-theater en is een trapéze-gymnast; een goed acrobaat, een han dig zakenman Hier bootst hij de ramp der Titanic na en alle toe schouwers voelen, hoe. het gegaan is. Langaangehou- den kreten van den ijzeren gaffel, welke den mastkorf voorstelt, gezwaai met de armen boven het agiorno verlichte Luna.park, dat de zwarte zee verbeeldt Ahoi, ahoi, a;-hoi. Zoo zal het nie.t precies gegaan zijn, maar de tiendliizend daarbeneden worden meege sleeptEn het spel van nood en dood! duurt voort: de slanke knaap hangt aan één arm, zijn lieele lichaam kronkelt zich om den mast als een levende wimpel an wild klinkt het: ahoi ahoi.... schip in nood. Nog een ruk een kreet uit duizend kelen —een gekraak suizelend valt de matroos naar beneden. Na die eene kreet klinkt er geen geluid meer. Uzig zwijgen rondom. De seconden, waarin het witte li chaam met uitgestrekte armen naar beneden glijdt als een vogel die de wieken uitspreidt, schijnen een eeuwigheid. Eindelijk een harde, doffe plomp.... ahoi: de dood. Maar neen: het zal een truc zijn. Boven breekt de gaffel, beneden hangt een net.Op de doodsbleeke gezichten komt het lachje terug. Iemand begint te applaudisseeren. De muziek'heft het populaire deun t.je aan: „Dat hebben de meiskens zoo graag Rondom gaat het vermaak zijn gang. Om tien uur zal dat rappe eekhorenkereltje weer komen: ahoi ahoi.Maar de roode geraniums zijn geknakt. De laatste matroos der Titanic heeft het evenwicht aan den mast verloren en zijn schedel verpletterd te gen den harden cement-vloer. Langs1 de geranium potten sijpelt bloed. Tusschen de pretmakende menigte door rolt een a mbul a ncewagen Het laatste slachtoffer der Titanic, dood. slachtoffer geworden van den steeds krankzinniger sensatie-lust der vermaak-zoekende menschheid. EEN MIDDEL TEGEN KANKER? De Weensche professor dr. Albert Adamkiewicz be weert in een artikel, verschenen in het Weensche weekblad „Der Morgen", dat hij een geneesmiddel tegen de kanker gevonden heeft. De kanker is een infectieziekte, waarvan de oorzaak, de kankerparasiet moet worden weggenomen. Dat geschiedt niet door een operatie, die alleen het zichtbare kankergezwel verwijdert, doch de oorzaak laat bestaan. Het nieuwe middel heeft de naam kankroïnehet dringt volgens prof. Adamkiewicz in alle deelen van het zieke lichaam door en vernietigt den kankerpa rasiet. KWAKZALVERIJ. De Hamburgsche uitvinder van een geheimmiddel dat hij Radjo gedoopt had, zekere Wasmuth, is, op een aanklacht van den Nederlandschen gyna> coloog prof. dr. Kouwer, wegens lasterlijke beleecïiging ver oordeeld tot betaling van 600 Mark boete of 40 dagen gevangenisstraf. Prof. dr. Kouwer verklaarde onder eede, dat hij het „middel" dat men hem had toege zonden, terstond na ontvangst door zijn bedienden bad doen wegwerpen. Beklaagde had beweerd, dat prof. Kouwer dit middel bij de Koningin had toegepast. KORTE BERICHTEN. Te Nieuw-York is een getuige in een onderzoek tegen de politie op straat doodgeschoten doorpo litieagenten In Honsiorowo in het district Ostrof is de blik sem in een legerkamp geslagen. Een onderofficier van het Nirof-regiment werd gedood en 45 soldaten van hetzelfde^ regiment gewond. Er moesten 22 van hen in het hospitaal worden gebracht. In twee dagen tijds zijn in het geheel in den Rijn op het gedeelte beneden Keulen 22 menschen bij het baden verdronken. Aan de kust van Great Yarmouth is het lijk van een 16-jarig meisje gevonden. Met de kousen en schoenveters was het meisje vermoord. Op precies de zelfde plaats had 12 jaar geleden een zelfde misdaad plaats, waarvan de bedrijver werd opgehangen. Men vermoedt, dat een badgast de schuldige is. Bij Bologna is een auto met chirurgen, die met spoed waren ontboden, in botsing gekomen met een andere. Beide auto's werden vernield, vijf der zes in zittenden levensgevaarlijk gekwetst. Marktberichten. Land- en Tuinbouw-Vereeniging „De Eendracht. MEDEMBLIK 16 Juli. Groote Muizen f 1,35 a 1,40, Kleine Muizen f 0,30 a 0,40, Groote ronde f 0.70 a 0.80, Bonte f 1.25 a 1.35, Blauwe f 1.20 a 1.30 per half H.L. Aanvoer 3000 manden of zakken. NOORDSCHARWOUDE, 16 Juli. Groote muizen I 1.45 a 1.75, drielingen f 0.60 a 0.90, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.60 a 2.—, drielingen f 1.60 a 1.80, Gladblaadjes f 1,60 a 1,90, Schoolmeesters f 1.50 a 1.75, Eigenheimers f 1.20 a 1.30 per 35 Kg. Aanvoer zak. Zilveruien f 4,30 a 5.20 per 50 K.G. PURMEREND, 16 Juli. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 1,30 a 3,30, Doperwten f 2,— a 3 60, per 100 pond Tuinboonen f 0,10 a 0,20, Slaboonen f 0,34 a 0,43, Klapbessen f 1,70 a 2,95, Aalbessen f 16, a f 28,—. Handel vlug. BOYENKARSPEL, 15 Juli. Groote muizen f 2.65 a 2.95, kleine id. f 0.95 a 1.05, ronde f 1.70 a 2.—, blauwe f 2.70 a 3.25. Aanvoer 7875 zak. BROEK OP LANGENDTJK, 17 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 1.75 a 2.30gew. muizen f 1.30 a 1.85aanvoer 1900 zak, Julia muizen f 1.40 a 1.50, Schoolmeesters f 130 a 1.90, 22 zak drielingen f 0.50 a 0.60, zak tuin boonen f 0 a 0.53000 slaboonen f 0.39 a 0.49, 0bos uien f 0.55000 bos wortelen f 0.80 a 1.60 30900 bloemkool le soort f 6.a 13.20, 2e soort f 1.70 a 2.50, 7000 roode kool f 4,90 a 7.80, 90 witte f 8,— a 0,gele f 0,— a 0, A. Fortuin AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van bet NOORDHOLLANDSCH LAN DB O U WORED IET Voordam, O 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Ta'iaksleening Brazilië Funding Mexico binneni. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Koers van pCt. pCt. 3Va 21/3 6 6 5 4 4 4 4 5 4 41/3 pCt. 4 41/3 4 div. Financ. enlndustr. ondernemingen, enz, Nationale Hypotheek Bank Noordkollandsch Grondcrediet II M Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak 1( (j Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim M Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. R I'* T Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent f Marinebonds pCt. 41/s Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. n Mij. tot cxpl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric Kansas City South. n r pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v Rock Island gcw. .Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 21/3 HONGARIJE. Hongaarsehe Hyp. 4 Idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleening 1800 5 RUSLAND. 18.4 5 Ex-dividend. W 99 I» II II II II II pCt. 4 16 Jul 91i/4 66i/2 104% 46% 85s/8 88% 869% 873/4 10015/ 863/4 97% 993/4 1001/4 961/» 179% 124% 1638/4 140]/» 163 682 320 364 49 93% 569 590 247% 408 575 207 264 500 166 184 68% 56 38 59 315 82 l/g 821/g 24% 253/4 687/8 563/8 1781/2 4% 16% 64% IO1/16 46 857/8 911/4 254 106i/4 106 191/s 3315% 25 581/2 27 328/4 115 24% 1081/2 287/s 165 4% 863% 1069% 1013% 817% 118 110 159 \456 17 Jnli 911/4 66% 9711/16 467/g 851/a 881/3 •8611% 88 8615% 971/4 180 1648/4 141 163 670 320 370 49 560 587 246 405 571 2067/s 265% 506 167 213% 1861/a 703/4 61 35% 561/2 305 821/s 80% 218/4 68V16 56 178% 45/s 16H% 643/4 IOV16 46 857/8 91% 1057/s 191/2 333/4 293/4 583/4* 26% 321/2 241/g 108% 283/s 165 4% 106IJ% 1031% Koers van het geld. Prolongatie 43/4 pCfi Mededeelingen. De Amerikaansche markt viel hier ter beurze niet mee, bijna alle soorten bleven de vorige koersen handhaven. Oliewaarden vast met betere prij zen. Noteering Koninklijke 502—5063/4 slot 506. Ge consolideerde. 265—267 slot 265y2. In Tabakken ging weinig om; de koersen zakten in. Mijnen verlaten. Culturen prijshoudend. Gevonden voorwerpen. Een zweep, eenige postzegels, een zilv. armband, een insigne, twee paar handschoenen, een leesboek, twee portemonnaies met geld, twee horloges, een rozen krans, een lorgnet, een bi il, een hoed, een paar schoen/ tjes en een schildershemd. De Commissaris van Politie, W. TH. VAN GRIETHUIJSEN. Alkmaar, 17 Juli 1912. Bnrgerlijke stand. GETROUWD. I 17 Juli. Jacob Schrieken, wed. van Pietje Jansen, en Maria Christina Naber. Nic.oiaas Oudeman en Aafje Visser. GEBOREN. 16 Juli. Jan Cornelia, s. v. Alfonzus Bernardus Deuze- raan en Catliarina Blom. Jacob Nicolaas, z. v. Louis Guillaume Jacques Adolphe Daal der en Petronella Anna Clasina Bakker. 17 Bertha Johanna, d. v. Johannes Jacobus Groen land en Adriaca Venneker. OVERLEDEN. 16 Juli. Jan Peereboom, 64 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 17 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandscli Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 18 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.9 te Stornoway. De laagste stand van den barometer 758.9 te Cler mont. VERWACHTING. Zwakke tot matige noordoostelijke tot noordelijken wind', toenemende bewolking, waarschijnlijk droog weer behoudens kans op onweer, daling van tempera tuur. HOOG en L41G HATER Te BERGEN AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 17 Juli 4.35 5.00 12.35 1.00 18 6.15 6.38 2.15 2.40 19 7.00 7.25 3,05 3.30 20 7.50 8.15 4.00 4 20 Te EGMOND AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 17 Juli 5.10 5.35 1.15 1.45 18 6.— 6.23 2.— 2.25 19 6.45 7.10 2.50 3.15 20 7.35 8.— 3.45 4.05 jjje zomer is een g vaar voor ons kleine nage slacht, want de warmte verhaast niet alleen het bederven van levensmiddelen, maar werkt ook da delijk ongunstig op het verteringsvermogen van de zuigelingen. Braakloop en diarrheëen zijn dan aan de orde van den dag. Men zij dus tijdig óp zijn hoede en voege aan de melk „KTFEKE" tee of geve „KIJFBKE" alleen in water gekookt. Deze licht verteerbare en voedzame kost wordt steeds uitstekend verdragen, regelt de spijsvertering en is in staat he vige ziekten te vcorkomen. UITSLAG VEILING, gehouden bij opbod, op Dinsdag, 16 Juli jl. ten over staan van den notaris Mr. A. P. H. de Lange, van de volgende perceelen te Alkmaar 1. Winkel- en woonhuis met erf en afz. bovenwoning, aan het Ritsevoort No. 25, groot 84 e.a. Str. de heer S. Gaus, f 5900.— 2. Huis en erf, aan de Baanstraat, No. 12, groot 69 c.a. Str. de beer J. van der Molen, 2655.— 3. Huis, erf en steeg, aan de Baanstraat, No. 14. groot 80 c.a. Str. dezelfde, 2600.— 4. Winkel en woonhuis met erf, aan de Bo- terstraat, No. 5, groot 1 a. 64 c.a. met 1/4 steeg, uitkomende aan de Kraanbuurt. Str. de heer T. Basjes, 4500,— 5. Winkel- en woonhuis aan het Fnidsen, No. 121, groot 1 a. 15 c.a. Str. de heer F. H. Ringers, 9000. 6. Bouwterrein, aan de Wilhelminalaan en Verlengde Kruislaan, geheel groot 8 a. 81 c.a. in 3 perceelen, a. groot pl m. 3 a. 21 c.a. Str. de heer S- Pluimgraaff 4000. b. groot pl.m. 2 a. 80 c.a. Str. dezelfde 1750. c. groot pl.m. 2 a. 80 c.a. Str. de heer S. Gaus, 1750.— Totaal f 32155.— De afslag en combinatiën blijven bepaald op Dins- dag, 23 Juli a.s., des avonds 7 uur, in het koffiehuis van Mej. de Wed, Peperkamp, aan de Breedstraat, te Alkmaar. Geboren: JACOB NICOLAAS, zoon van L. G. J. A. DAALDER en N. A. C. DAALDER-BAKKER. Alkmaar, 16 Juli 1912. Berger weg 14. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde be huwd-, groot- en overgrootvader de heer OTTO STIKS, in den ouderdom van 88 jaar en 11 maanden. Uit aller naam KI. BAK Kz. Broek op Langendijk, 16 Juli 1912. Voor uitbreiding eener zeer goed rendeerende zaak, wordt gevraagd een die te beschikken heeft over minstens 15 mille. Br- onder letter A 245, aan het Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd een bekwaam tegen flink loon, bij R. VAN MEURS, te Midden- Beemster. j De Firma D. A. WISSELINK vraagt een Aanbiedingen worden uitsluitend schriftelijk ingewacht. Mevrouw DE WOLF, Nassaulaan, vraagt tegen 15 Augustus een Met AUG. gevraagd een flinke P.G., goed kunnende koken en netjes werken, v.g.g.v- Salaris f 150.—, wasch- en kamgeld f30.per jaar en verval. Franco brieven ERANKENSLAG 19, den Haag. GEVRAAGD tegen hoog loon, bij Juffr. DE JONG, Nassauplein. DIRECTEUREN van de ONDERLINGE BRAND- WAARBORGMAATSCHAPPIJ voor GEBOUWEN, genaamd „Schermeer's Brandcontract", opgericht in 1813, geven hiermede kennis aan de deelhebbers dat de Jaarlijksche Algemeene Vergadering zal plaats hebben op 's namiddags ten 2 ure in het lokaal van den Heer K. BRAK te Stompetoren. Agenda: 10. Benoeming van een Directeur, wegens periodieke aftreding van den Heer P. VADER P.Dz. V oor dracht: 1. P. VADER P.Dz. 2. P. COUWENIIOVEN. 3. C. KRAMER GLIJNIS. 20. Benoeming van een Commissaris ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer Jb. SLOOTEN Kz. Alphabetische aanbeveling: W. DE GEUS Cz. D. HUIJSER VAN REENEN. F. POSCH. De stemming zal dien dag gehouden worden van half elf 's morgens tot half twee's namiddags. 30. Rekening over het boekjaar 1911/12. P. S. De rekening ligt voor belanghebbenden ter inzage ten huize van den Penningmeester, den Heer D. DE JONG te Stompetoren vanaf 20 Juli tot en met 27 Juli 1912. Namens Directeuren voornoemd. D. DE JONG, Secretaris. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Plaatst en bezorgt voor derden gelden op bypotbeek. IJ nrwerkmaber, UJ b— Q 0C 03 co Pd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3