De Lange de Moraaz, Voor ALKMAAR zijn zij verkrijgbaar bij de Firma D. 1. M «Me lil Extra Tram W. M. H. Wijnhandel 6 JULI—15 SEPTEMBER. LUNA PARK. Dr. SCHRIJVER, Bouwterrein sn NoordhoIIandsch -t Land bouwcredlet Buitenl. Geldswaarden Aanbesteding. Watertochtjes NIET VOOR IEDEREEN. Aanbesteding. Café „CENTRAL". - - BOERENDONCK. Kassieis en CommHsionnairs in Eifecten, te ALKMAAR, FROU-FROU De Algemeene Maatschappij te Middelburg Bergen naar Alkmaar. Telet. 582. Langestraat 101, bij de Groote Kerk. BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERING in Mocca Tric-Trac 4 Beslist de besparendste. Alom verkrijgbaar. met de „LINDEBOOM", Uit de baud te koop Huuropbrengst 7 a 8W|0, 's nachts 12 uur van Verdr.oord 117. J. H. Willers. T!2Lmaal°belle^7' MOCC A-AROMA. MBiiMiamniiiffBii ibbiw is voortaan te ALKMAAR te spreken op DONDERDAG 18 JULI, Hotel „de Rustende Jager" Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. Agent voor Alkmaar: A. HILDERING. Bergen N. HOEBE. aanbesfeed c gaaf niet dnoi*< Helnekens Porfmunder en Donker Bier, op 't ijsy een PIANIST en VIOLIST Ie klas, een PORTIER, KASSIER en een ZAALWACHTER. POESJENELLENKELDER, is de ECHTE, Firma Wed. B. van Doesburg. tot beleeneu en aankoopea van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden geeft 4J/a pandbrieven uit, in stukken van t 1000.—, f 500.— en f 100.—, tegen den koers van f 1001li v.h. M. de Wild, Alkmaar Depót te Alkmaar: LEO BAKKER, Tapijtmagazijn, Laat 163. Telefoon 207. Koorstraat 49-51. CITROEN LIMONADE55 FRAMBOZEN LIMONADE„100 Geopend van Voormiddags 11 tot 's Avonds 11 uur. (Zondags van Voormiddags 10 tot 's Avonds 11 uur.) ENTREE: AutO-achtbaan, (voor het eerst in Nederland.) Grottenbaan. Kunstglasblazerij. Duivelsrad. Luchtvaart-caroussel. Panopticum. Hop la Hop. Enz. Enz. Dames- en Heeren-Modeartikelen, Witte- en Tricot-Ondergoederen. RESTANTEN van Dames-Hemden, -Pantalons en -Nachthemden. iss met een overheerlijk Biscuitfabriek „de Lindeboom". Firma Wed. B. van Doesburg. MAAG-, INGEWANDSZIEKTEN en SUIKERZIEKTE, VERDRONKENOORD D 53 Vrijdags en Zaterdags van 11-3 uur. aan den Westerwcg, N^^saukan, NassanplelnEgmonderstraat Lamoraaktraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Nassauplein 41. 1 Chocolade Mocca Stangen Chocolade Walnoten Chocolade Vlinders Biscuitfabriek „de Lindeboom". Firma Wed. B. van Doesburg. in den lommerrijken tuin van het te BERGEN. Vleesch, Brood en Kruideniers waren, over het tijdvak 1 Augustus 1912 tot en met 31 Juli 1913. v.h. M. de Wild, Alkmaar Ons rijwiel is niet voor iedereen. De groote, domme massa wil bedrogen wezen. Wie wijs is laat zich niet bedriegen maar koopt een waarvan iedereen den p r ij s kan controleeren. Het uitvoeren van Grondwerken voor uitbreiding en verbetering van cultuurgronden te Egmond- Binnen. De veiling der perceelen van Mejuffr. de Wed. J, KOOPMAN te Castricum M. G0ÜVERNE, notaris te Alkmaar. Aanbevelend, Bezoekt de TENTOONSTELLING Dordrecht en Omstreken. BRABANTSCH DORP. Piek-doel. Wondermolen. Kruisboog-Schutterij. Volksvermaken. Dansvloer. Gildeteesten. Het gezelschap vau den Antwerpschen in het origineel Interieur. Enz. enz. sluiten beleeniugcn en prolongatiën, neuien gelden in depót. Wacht U voor 1VAMAAK. Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan. nemer, Stuartstraat 68. Prima Snijboonmolens vanaf f 1.60 Bos pat. Snijboonmolen» f 8.50 Snijboonmesjes Komkommermesj es. Komkommerschaafjes. Holland&ch f Jzermogazijn Koninklijke Ntooin-Wasscherij en Bieekerij. Telefoon Ufo. 05. Int. DE RIJZENDE ZON GOUDA Gedeponeerd Fabrieksmerk. Ktoom-Ververij en Chemische Was- schertJ. Telefoon No. 196. Int. I a RIJNWIJNENvanaf 70 ct. MOEZEL WIJN80 CHAMPAGNE D'ANANAS, verfrisschend, mousseerend, 60 ct. per flesch. BRANDEWIJN om vruchten in te maken, p. L. f 110' Zondagsmiddags uti 2 uur gesloten. van 11 tot 6 anr: 50 cent Boerendonck: 10 cent Luna-parkToegang vrij. Na 6 uur 25 cent Boerendoncktoegang vi-y liana-parkToegang vrij. W. F. SLINGER, Speciaal adres voor in alle atdcelingen. Speciaal-arts voor Amsterdam, Weteringschans IOO, Te bevragen bij 'ijgf-v V; <0* ware DELICATESSEN. Golden Thee. Golden Kolfie. Golden Cacao. De Bonnen en zakjes bewaart men voor nuttige en luxe artikelen. Concert des avonds van 71/2 nnr tot Oi/2 uur, Terplicht programma 15 cent, zonder ver* hoogde consumptie. REGENTEN van het STADS-ZIEKENHUIS te ALK MAAR zijn voornemens aan te bestellen de leve- ring van De inschrijvingsbiljetten met monsters moeten ten huize van den binnenvader worden ingeleverd vóór of op Donderdag 18 Juli a.s., 's avonds 7 uur. De voorwaarden liggen aan het Ziekenhuis ter in zage, terwijl Regenten bereid zijn nadere inlichtingen te verstrekken. Namens Regenten, J. VAN DER VEEN, Alkmaar, Juli 1912. Secretaris. Groote voorraad Inmaakkruiken „KRUMMEICH". Inmaakflesschen „IDEAL". Inmaakflesschen „IMMERDICHT". Ringen, Tangen, Deksels, enz. enz. Hollandsch IJzermagazijn met de witte salonbooten der Ajkmaar-Packet van Alkmaar 6810122.80—467.30 uur. naar MARKEN-HOORN - (ENKHUIZEN) VOLENDAM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, de Rnyterkade. 0W" Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. "WI2 BURGERS E.N.R. Op Zaterdag de« 27steu Juli 1913, des na middags ten 21/2 uur, zal in het Kantoor van de Firma NIC. ROOZEN "en ZONEN, Bloemisten te Bennë- broekVogelenzang, in het openbaar worden Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.verkrijgbaar bij de firma voornoemd als ook op het terrein op de dagen van aanwijzing. Aanwijzing zal plaats hebben op Maan dag, Dinsdag en Woensdag den bestedings dag voorafgaande. Naastbijgelegen spoorwegstations zijn Castricum en Egmond a/d Hoef. imr GEWOON TA BIEF. -WC 11nai-i i''nu ti» n u uw. Prachtige gelegenheid in de stad om buiten te zitten. ■■"'i'""'" 111 er vraagt voor in diensttreding 15 Aug. a. s. Brieven franco aan 't bnreau dezer courant met opgave van verlangd sale ris. £WF" Zonder goede referentiën onnoodig DE DIRECTIE, zich aan te melden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4