y rraa MONKEY BRAND I WV1 Plaatselijke Belastingen. HOOFDELIJKE OMSLAG. *^1 Dit zijn enkele doeleinden waarvoor BUITENLAND. sTA D S N I E U W~s. Ook voor kern was het onmogelijk, ziek op goede gron den beslist uit te laten. Ook voor hem was niet meer beschikbaar dan het rapport van het onvolledig onder zoek. Prof. Spronck heeft dezen, standi van zaken juist be oordeeld en gemeend, dat aan de hand van het deskun digen-rapport geen beslissing kon worden genomen met welk advies de rechtbank accoord ging. Men moet evenwei niet uit het oog verliezen, dat da geneeskundigen Peters en IJkema slechts den plicht, hun door de wet opgelegd, vervulden, toen zij het sectie-onderzoek verrichtten, en zich naar de mate V6n ^un kennis van hun taak kweten. Het gerechte- lijk-gen eeskundig onderzoek vereiseht echter zooveel speciale kennis en ervaring, dat met den besten wil een plattelands-medicus- niet in staat is, een lijkschou wing als de bewuste naar eisch te verrichten. De volle verantwoordelijkheid' voor den on-bevredi- g-enden loop van zaken komt daarom ten laste van den rechter, die aan hen het onderzoek opdroeg; hij heeft, voor hij aan iemand een onderzoek gelast, zich af te vragen of diens competentie als deskundige wel vast staat; aan de rechters is het, te zorgen, dat fouten, zooals in het proces-Ewoldt zijn gemaakt, zich in de toekomst niet herhalen. als onderhouder der wegen. Voor 100 per jaar had d'ezo zich hiervoor bereid verklaard. Voor de gemeen te en de polder kwam dit dus op ieder 50. Met vijf stemmen tegen werd dit voorstel verworpen (voor stemden de heeren Schuit en Kalis). Op voorstel van den heer Kalis werd) hierna beslo ten Deutekom het onderhoud in daggeld op te dragen mits de polder hiervoor ook te vinden was. De door den ontvanger opgemaakte- rekening over 1911, aanwijzende een ontvangst van 9766.44 en een uitgaaf van 9227.36s, sloot met een batig saldo van 539.32s. De heeren Bakker, Duif en Kol werden tot leden der commissie tot nazien dézer rekening benoemd. Besloten werd bij het huis van Zilver een steenen hossie te bouwen hetgeen 91.50 moet kosten onder voorwaarde dat Zilver hiervoor 15 et. per week meer zal betalen, tevens werd besloten voor de weduwe Groen een boetje te bouwen hetgeen 26 buiten het schilderen zal kosten. De vergadering werd hierna door de voorzitter met een woord van dank gesloten. C» t§) ÜIT DE EGMONDEN. Tal van ingekomen berichten van vereenigitngen en gezelschappen toonen nu reeds aan, dat Eg-mond een overdruk bezoek is te wachten. Alle Zondagen en Woensdagen zijn bijzondere feestdagen, met histori sche optochten, wedstrijden en andere feestelijkheden. Op al die dagen rijdt 's avonds 12 uur een extra trein naar Alkmaar. Den eersten Zondag zingt het be kroonde Mannenkoor uit Krommenie, Woensdag 24 Juli zijn er verschillende wedstrijden, terwijl dan de Vliegende Man 's middags van den hoogen toren van het Kurhaus in het dal vliegt en niet morgen, zooals per advertentie was meegedeeld. Vrijdag 26 Jufli wor den demonstraties op de Noordzee gehouden met do Reddingboot en met het «lrijfbare doek „Rettuug" van de firma Dikkers, terwijl daarna bet brandbluschmid- del „Kyl Tyre" wordt beproefd. Morgenmiddag 2 uur heeft d© plechtige opening- plaats. De dag wordt met een vuurwerk besloten. Om twaalf uur rijdt een extra-trein) naar Alkmaar. UIT St.-PANCRAS. De Baad1 vergaderde Dinsdag ten 5 ure in voltal lige zitting. Ingekomen was een bericht van de Gezondheids commissie te Schagen, houdende mededeeling, dat de bijdrage van. de gemeente is bepaald op 21.99. Van Gedeputeerde Staten was bericht ontvangen dat aan de gemeente voor het herhalingsonderwijs over 1911 zal worden uitgekeerd 60.60. Ingekomen was voorts een schrijven van den polder Geestmerambacht en Molengeersen, houdende toestem ming tot het leggen van buizen in den zij'berm der we gen, onder voorwaarde, dat de grond in den ouden toestand wordt gebracht en gehouden. Hierna werd het gasvraagstuk behandeld, waarvan het resultaat reeds in het nummer van gisteren werd vermeld. Ingekomen was voorts een adres van de afdeeling St.-Pancras van het Ised. Onderw. Genootschap en een van de afd. Heer-Hugowaard) van den Bond van NedL^ Onderwijzers, houdende het verzoek om de ver goeding voor het herhalingsonderwijs te verhoogen. De voorzitter zeide beide adressen niet goed te be grijpen. Voor deze adressen beeft een dergelijk ver zoek van een der leden zijn beslag gekregen. Wanneer dé heeren couranten lezen, dan hadden zij dat kunnen weten; of zij lezen geen couranten of zij zijn van meening dat de Baad al heel1 gauw omslaat. Spr. vond net tijdstip waarop deze adreseen zijin ingediend dan ook heel ongelukkig gekozen, welke meenLng ook in de vergadering van B. en W. voorzat, weshalve B. en W. dan ook voorstellen de adressen voor kennisgeving aan te nemen. De heer Kloosterboer achtte het beter een bespre king hierover te laten rusten. Het herhalingsonder wijs, ja het geheel onderwijs alhier, kan men beter niet bespreken. Met algemeen© stemmen werd besloten de adressen voor kennisgeving aan te nemem. °P de voordracht aan) den Commissaris der Ko ningin, voor het college van zettere werden de beide af tredenden, de heeren Jb. Wagenaar Sr. en Wetb. Schuit geplaatst, terwijl als hun plaatsvervangers werden gekozen de weth. Wagenaar en de heer G. Groen Cz. Ingekomen een verzoek van de Tuinbo-uwvereeni- ging alhier, houdende verzoek, om in de huurcontrac ten van de gemeente te bepalen, dat de huurders ver plicht zijn, de bepalingen voor de zetkoolreg-eling van de 1 uinbomvvereeniging- te volgen. B. en W. stelden voor daartoe te besluiten. Op voorstel van den heer Kalis werd besloten in de con- traehten op te nemen, dat de huurders zich hebben te onderwerpen aan de zetkoolregeling zooals die dooi de Tuiubouwvereeniging wordt vastgesteld. .Va breedvoerig© discussie werdl op voorstel van den voorzitter^ besloten, inzake het bekende adres der ge meente Nieuwe-N'iedlorp over de woonwagens, artikel 104 van de politie-verordening scherper te handhaven en verder af te wachten welke maatregelen in andere gemeenten genomen worden. Algemeen werd van een gemeenschappelijke regeling heil verwacht. Op voorstel van d.en voorzitter werd de politieveror dening uitgebreid met de bepaling dat motorbooten met geen grooter snelheid dan 3 K.M. per uur in de vaarten van de gemeente mogen varen en verplicht zijn op 100 M. afstand van vaartuigen, waarvoor een paard loopt, te stoppen, terwijl zeilschepen verplicht worden op 100 M. afstand' van een dergelijk vaartui0, het zeil te strijken. De voorzitter deelde hierop mede dat B. em W. de plaatsing van het plakbord bij den stal, èn met het oog op het verkeer èn omdat het daar steeds donker is, met gelukkig vinden. B. en W. stelden daarom voor terug te komen op het in de vorige vergadering genomen besluit en te besluiten het bord tegenover de secretarie te plaatsen. Besloten werd het bord aldaar voor de haag neer te zetten. Tevens besloot men een grooter, nieuw bord te ma ken en het bestaande voor het Zuid-eind aan den pol- J V te, staan> on<ter bepaling dat de polder bet zal onderhouden. Naar aanleiding van de in de vorige vergadering door den heer Kloosterboer gedane opmerking over de brandmaatregelen aan den Bovenweg, stelden B. en VV. voor, een brandspuit, welke voor 100 te koop was als watertoevoerder over te nemen, daar de dooi- den heer Kloosterboer voorgestelde maatregel hun kost- haar, lastig- -en minder duurzaam voorkwam. Daar de te koopeu spuit eenzelfde is als die welke de gemeente bezit, zou men op plaatsen waar water is dan dadelijk met twee spuiten kunnen weirken. De heer Nol vond het beter dan maar een nieuwe spuit aan te schaffen, daar een spuit van nieuwere constructie beter en gemakkelijker werkt. De heer Kloosterboer verklaarde zich hier voor. Besloten werd met het oog op de gemeentelijke fi nanciën met de te koop aangeboden spuit een proef to nemen en daarna over aankoop te beslissen. is ver- UIT KOEDIJK. In de gisternamiddag alhier gehouden raadsverga dering werden na onveranderde vaststelling der notu len de volgende m-ededéelingen voor kennisgeving- aangenomen. a. dat van die Gedeputeerde Staten goedgekeurd waren terug ontvangen: het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag; het' besluit tot het doen van be talingen uit den post voor onvoorziene uitgaven; het besluit tot het doen van af- en overschrijvingen; het besluit tot dekking der kosten voor het maken van een gymnastieklokaaltje enz.; b. dat van de Gezondheidscommissie te Beverwijk een verzoek bij 't Dagelijkseh Bestuur was ingekomen om verbeteringen' te doen aanbrengen aan de woning- in den molen van de Kleimeer wegens gebrek aan goed drinkwater en gemis aan goede slaapplaatsen c. dat de Gedeputeerde Staten bet verzoek van T. Buys te Sint-Pancras, om vergunning tot het maken van een betonbrug in den Bovenweg hadden inge willigd- op voorwaarde, dat de uitvoering van het werk geschiede in overleg met Burgemeester en Wethou ders; d. dat aan P. J. Stam Dz. en anderen de door het Reglement jop de wegen gevorderde vergunning voor het maken van een overhaal in „de Daalme-er' leend; dat op 28 Juni j.L opneming is gedaan der boe ken en kas van den ontvanger, waaruit bleek, dat het totaal der ontvangsten bedroeg 44579.62s, het to taal der uitgaven aangaf 44367.87 en in kas be hoorde te zijn en aanwezig was 211.756, Voorts werd) voor kennisgeving aangenomen het bericht van den- Rijksontvanger te Alkmaar, dat op 1 Juni 214.02 en oip 1 Juli 211.25 aan den gemeen te-ontvanger was uitgekeerd, zoomede de betaling van J 965.43 op 3 Juli door den Rijksbetaalmeester, en de toezending van eCn exemplaar van het verslag van de werkzaamheden en bevindingen van de Inspecteurs voor het toezicht qp de naleving van die Drankwet over 1911; benevens de circulaire van het Gemeente- bestuur va.n -Nieuwe-^Niedorp, in zake woonwagens. Het verzoek van J. Jonker oon afschrijving van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag zal gelijktijdig met andere dergelijke verzoeken worden behandeld. Het verzoek van Dr. M-elchio-r om ontslag met in gang van 1 September 1912 als gemeente-geneesheer werd op voorstel van Burgemeester en Wethouders op de meest eervolle wijze verleend. De door Burgemeester en Wethouders aangeboden ïekening van den gemeen te-ontvanger, aanwijzende een totale ontvangst van 33390.79, een totale uit gaat van 32373.735 en alzoo een a tig slot van J 1017.05s, werd gesteld) in handen der leden Kramer, Visser en Beets. Wegens periodieke aftreding van 2 leden van het College van Zetters, werd na gehouden stemming eene lijst opgemaakt van 4 personen bestaande uit de hee ren IJ. Bruyn, Jb. Visser, C. Beets en J. Dekker Gz. r°t leden van het stembureau bij de verkiezing van één lid van den Baad, wegens vertrek van het lid Jonker, werden aangewezen met den voorzitter de le den Jb. Visser en C. Beets, en tot plaatsvervangende leden IJ'. Bruyn en H. Kramer. Bij.de rondvraag wees de heer Kramer op het ver ontreinigen der sloot-en door afval van landbouwpro ducten; hij zou gaarne zien dat bij publicatie aan die onhebbelijke handelwijze een einde werd gemaakt. De heer Visser wenschte bekendinaking- in de cou rant. De heer Beets was van oordeel dat bekendmaking door aanplakking _en in de couranten het beste is. Werd besloten eene advertentie in 3 couranten te plaatsen en tevens door aanplakking art. 31 der alge meen© politieverordening in herinnering te brengen. Hierna sloot de voorzitter met een woord van dank de vergadering. wrw—i n,i i.v UIT OUDE-NlEDOIiP. Op de voordracht voor onderwijzeres te Zijdewind, vacature mej. Beun, zijn geplaatst (Alphabetisch) de' dames: M. H. v. Beijnen te Haarlem, G. Brouwer en T. A. Tl. Flens te Alkmaar. DE ENGELSCHE ZATERDAG. In het N. v. d. Dag wordt betoogd, d'at we or ten opzichte van vrije dagen op achteruit gegaan zijn. Hoeveel feestdagen wees in vroeger eeuwen de alma nak aan! Bij Lafontaine nog klaagt de brave werk man over al die heilige dagen: „We moeten maar verletten." Het te vele van- toen is nu zóó ingekrom pen dat onlangs van katholieke zijde zelfs de gebruike lijke dubbele feestdagen vrijwel afgeschaft zijn. Met de kermissen is 't al net zoo gegaan: daar is niet veel van over. Die kermissen zou men eigenlijk kunnen beschou wen als een voortzetting van de Saturnaliën, reeds bij de oude Romeinen dagen officieel' gewijd aan de pret, met. den onvermijdelijken nasleep van uitspattingen' - ie ten slotte ook den doodsteek aan d© kermissen ge geven hebben. Ook dé kalender der F-ransche Revolu tie kende- eenige „dagen van toegift," handiglijk ge- da&en van d© maanden, om de 365 of 366 van het jaar vol te maken, en zoolang die kalender duurde (nog gee® dozijn jaren) had men al dus n soort van officieel© vacantia op de 5 of 6 dagen voor den 22en September vrije dagen die oneerbie- diglyk jours sansculottides werden genoemd. Dat alles- is afgeschaft; goed) maar er is niets voor in de plaats gekomen en dat is niet goed. t Vraagstuk dat we, aldus gaat de schrijver voort, hier maar even. willen aanroeren, is: hoe krijgt, men opmeuw vrije dagen (behalve de Zondagen) waarvan allen, ook buiten onderwijzers, bedienden, chefs enz kunnen genieten? Misschien zal 'tniet wenschelijk zijn algemeene vólks-feestdagen weer in te voeren. Misschien ligt de oplossing m de richting van den Engelschen half-holi day, by voorkeur een vrijen Zaterdagmiddag. Maar me theele leven kan dan stilstaan. En zoo zou 't wellicht op den weg liggen van vakverenigingen, groepen en bonden, het daarop aan te sturen, datbeur- kan gebruikt worden— (apen-zeep) Voor het schuren van keukentafels en vloeren. Om vloerzeil helderen glansrijk te houden. Om geverfde oppervlakten zoo goed ais nisuw te maken, Voor messen en vorken, aardewerk, porcelein en émaille. Voor badkuipen, onverschillig van welk metaal. Voor ontelbare dingen, te veel om op te noemen. 1563 kóndigd kunnen worden. Maar het publiek zou moeten meewerken. Het pu bliek behoort te begrijpen, dat het in dit geval elke unfaire mededinging den' kop moet indrukken, d-gt het, vooraf in kennis .gesteld, vooraf zijn maatregelen moet nemen. Wat weldra mogelijk zal blijken, waa neer een nieuwe bakkerswet dwingend optreedt, kan met minder las* vrijwillig tot standi gebracht worden in andere vakken. Maar het publiek heeft nog heel wat te leeren, in dat opzicht. Als ik Zondags dik wijls nog na twaalf slagersknechts met beladen fiet sen zie voortjakkeren (lnin zuur verdiende rustdag!), dan komt de vraag bij mij op, hoe lang het nog duren zal, dat velen uit onverschilligheid of ongevoeligheid hun medemenschen blijven onthouden wat ieder -toe komt ontspanning. HUNEBEDDEN. Teneinde zoo mogelijk nadere aanwijzingen te vin den omtrent het ontstaan der hunebedden, worden thans bij twee hunebedden, gelegen nabij Drouwen, opgravingen gedaan. Deze opgravingen geschieden onder toezicht van den heer dr. Holwexda, conservator aan het rijksmuseum van oudheden te Leiden. De uit komsten van het onderzoek zullen later worden mede gedeeld. in de Kapelkerli eene godsdienstige bijeenkomst t» doen houden, die geleid zal worden door Dr. A. Rut- gers van der Loeft van Haarlem. SCHERMEN. Men meldt ons uit Almelo Op de te Meppel gehouden nationale sehermwed- strijden behaalden uwe oud-stadgenooten D. J. de Vries en W. v. d. Voort met den heer Jac. J. Meijerink, Almelo, den 4den prijs in de korpswedstrijden op de iieuret. Len mooi succes voor de door hen voor eeni- gen tijd geleden opgerichte vereeniging „Sparta", te meer waar bijna alle deelnemers militairen waren. AGENDA. VRIJDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven met Orpheus,repetitie voor heeren, 8V2 Mooy, Koorstraat. Liedertafel „De Vereenigde Zangers", repetitie 73/. uur, tuinzaal Harmonie. mannenkoor uur, lokaal KORTE BERICHTEN. Van wege het Evangelisch Bijbelgenootschap is thans een vertaling van den Bijbel in de taal der Zi geuners gereed gekomen. Het is- de 440ste taal, waar in de Bijbel is verschenen. D© afdeeling Den Haag van den Bond van Ne der). Onderwijzers zal in verband, met de heers-chende buitengewone warmte aan B. en Whet verzoek rich ten, de zomervaoantie met één week te verlengen en te doen ingaan o-p 19 dezer. Dinsdag is bij het zwemmen te Moerdijk de zoon van den aannemer v. d. P. verdronken. Toen de vader zich van Dussen per stoomfiet» naar de plaats van het ongeluk begaf, reed hij tegen een kruiwagen, viel en brak een arm. Bij Dordschebrug (Dr.) is 0p een tram gescho ten.. Een arbeider werd1 even boven de slaap getrof fen. Te Rotterdam zakte een 81-jarige man door de warmte ineen. Bij een familielid binnengedragen, kon slechts de dood) worden geconstateerd. Een 9-jarig meisje te Dussen is aan de gevolgen van zonnesteek overleden. Iemand- te Gilüe liep de vorige week bij ongeluk in een-hazenstrop, viel en is- na hevige pijnen aan de gevolg-en hiervan overleden. In het NoorderpLantsoen te Groningen geraakte een kinderwagen met een 1-jarig kind in een gracht. Ken politieagent wist de kleine te redden. In het grensplaatgje Isselborg heeft zekere R. een 2-jarig kind geheel verwaarloosd! en laten uithon- g-eien. )e arme kleine is in een gesticht opgenomen. Ie Lochem wordt door verschillende hotel pensionhouders erg geklaagd) over het geringe v ïeemdelingen, dat Lochem en om-streken van zijn vaeantie-uitstapje kiest. Een vrouw, moeder van vijf kinderen, huizen, wilde haar hoofd wat verfrisschen t-e water en verdronk. Te Utrecht is ,een sergeant der Genie bij het ba- den verdronken. Het meisje, dat vóór eenige weken te ITommerts por ongeluk door een bakkersknecht met een buks werit getroffen, is aan de gevolgen biervan overleden. Ie Schiedam draaide een jongen een anderen jongen een arm om, waardtoor deze brak. - De heer Smit, die vóór eenige jaren in de kajuit f «n nee Zaandamsche booten een portefeuille met 80.000 aan diamant vond, vond dezer dagen weel een portefeuille met een groote geldswaarde, welke door zyn goede zorgen spoedig weer in handen van don reichtmatigen eigenaar kwam. In Den JTnag hebben de mestschippers, welke werkzaam zyn voor den aannemer, die het vervoer van het gemeentelijk vuil op zich heeft genomen, het, werk neergelegd om loonsverhooging af te dwingen. Het is begrypelyk, dat hier spoedig zeer onaangename ge volgen zullen intreden, wanneer niet dra dit vervoer wordt gecontinueerd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat het primi tief kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1912, door den Gemeenteraad vastgesteld den 10 Juli j.l. en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd den 17 Juli d.a.v. No. 21, heden aan den Gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt en gedurende vijf maanden ter Secretarie in afschrift voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Bezwaren tegen den aanslag kunnen op ongezegeld papier worden ingediend binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 18 Juli 1912. en aantal als doel te Uit geraakte Laatste berichten. NED. HERV. KERK. 18 11626 maand Ie Middelburg gehouden stemming en herstemming voor gemachtigden in het kiescollege der Ned. Herv. Gem. zegepiaalden de candidaten van „evenredige vertegen woordiging", waartoe Vrijzinnigen en Ethischen samen werkten. Tot nu toe waren de Confessioneelen over- heerschend. t>Tt\ UIT PORTUGAL. MADRID, 18 Juli. Onder voorbehoud wordt bericht, dat bij de politie de waarschuwing ontvangen is, dat de^I ortugeesche samenzweerders hedennacht een nieu- wen inval zouden doen. AMERIKAANSOHE VER KTEZ TNGS - WAPENS. 1 18 Juli- De secretaris van presi dent 1 aft heeft, in diens schrijfbureau een pakje met. 6 pond dynamiet, e-n een bra-ndende lont gevonden UIT TURKIJE. KONSTANTINOPEL, 17 Juli. D© Sultan liet ontslag van het Kabinet aanvaard. heeft tehngs in dit bedrijf en daarna weer dat een' vrije dag B. en W. stelden hier; met den polder den werkman Deutek- nn voor om in samenwerking om aan te «tellen of halve dag gedecreteerd werd. VaXag de kniide" niers, over n week of een maand de kappers, en zo< voort. Aldus zonden voor elk vak een aantal vncnn 'tie da gen of half-holidy'», bij onderling overleg, af ge EVANGELISCHE UNIE. Tot plechtige herdenking van het feit, dat door het eindbesluit van het Provinciaal Kerkbestuur van Zee land de rechten der Vrijzinnig Hervormden in de Ne derduitse! Hervormde Kerk in hoogste instantie zijn erkend, heeft het Bestuur der Vereeniging van Vrij zinnig Hervormden „De Evangelische Unie" alhier besloten op Zondag 21 Juli a i., des avonds te 8 uur, ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. De Italianen hebben 400 gewonden, komende van Zanzoer, op het eiland Kos ontscheept. - Heb ministerie van oorlog heeft een lijst open baar gemaakt van de Turken, die sedert den aanvaug van de-n oorlog zijn krijgsgevangen gemaakt. Op de lijst komen voor: 88 officieren, waarvan 24 naar hun land zijn teruggekeerd, 57 onder-officieren, 160 korpo raals en 1436 soldaten, waarvan 2 naar hun land zijn teruggekeerd. Drie korporaals en 19 soldaten zijn overleden. FRANKRIJK. Hervé, de beruchte anti-militairist is in vrijheid gesteld. In het gisteren verschenen num mer van de Guerre Sociale" richt hij een open brief aan den minister-president Poincaré en Briand, waar in hij voor de begenadiging dankt, maa-r in zulke gro ve scheldwoorden, dat wfj ze hier niet kunnen weerge ven hij zinspeelt op het woord'), dat Cambronne bij W aterloo moet hebben gesproken tegen den naderen den vijand. AMERIKA. De Peruaansche minister van buiten- landsche zaken heeft naar Londen geseind, dat de rubber gruwel© n zijn voorgevallen vóór 1907. De Pe ruaansche regeering zal binnenkort nadere verklarin gen te dezer zake publiceeiren. Zij heeft de u-oodiga stappen gedaan om een herhaling der gruwelen onmo gelijk te maken. - In den la-atsiten tijd) heeft de heer Taft, een aan-- (al zijner aanhangers in Ohio tot ambtenaren be- h.66™/'- meent hieruit te kunnen opmaken, dat hij of een groote campagne ten b-ate van zijn candida- tuur voorbereid of het hopelooze van den strijd inziet en zijn vrienden nog gauw aan een baantje wil helpen. De hoer Roos-evelt heeft gezegd' op zijn campagne- reizen geen extra-treinen meer te zullen nemen, maar met gewone treinen te zullen reizen. AFRIKA. Het onderzoek van de samenzwering te gen den Khedive van Egypte is afgeloopen. Er is ga- bleken, dat men te doen' heeft- gehad met een a Heen- staande beweging van eenige overspannen individuen. Gemengde mededeelingen. ZICHZELF GEOPEREERD. Jules Reg11 auit, een Eransdi marine-dokter, heeft onlangs bij zichzelf een breukoperatie verricht. Hij paste plaatselijke gevoelloosmaking toe door middel van cocaïne met toevoeging van adrenaline en een voorafgaande inspuiting van- morfine. Twee heel meesters waren by cle hand, om hem zoo noodig te hel pen, maar dit behoefde niet. Regnault schrijft nu aan de „Temps", dat hij de operatie bij zichzelf heeft verricht om aan t-e toonen le. dat de plaatselijke gevoelloosmaking bij tal van groote operaties de algemeene narkose kan vervan gen, daar hij zichzelf zonder pijn heeft kunnen operee- -ï'en; 2e. dat een chirurg op een afgezonderde plaats met behulp van die gevoelloosmaking in geval van nood zichzelf zonder pijn- kan opereeren. Voor de dokters aan boord' vaar schepen of in de tropen is dit laatste punt van groot belang. DE WARMTE. De „Manchester Guardian" heeft temperatuur-me- tingen laten verrichten onder verschillende hoeden. De echte Panama won het met 78 graden. Onder an dere strooien hoeden was het 8082 graden, onder den witten vilten hoed) 86, onder een hoogen hoed 89, onder een pothoed 92, onder een lakensch© pet 94, on der den helm van een politie-agent 97, en onder "eau automobiel-pet, 98 graden Fahrenheit,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2