DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 170. Honderd en veertiende Jaargang. 1912* ZATERDAG 20 JULI. VAN DE OLYMPIA. Egmondsche Tentoonstelling. BINNENLAND. ALRMAARSCRE COURANT. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. (Particuliere Correspondentie) Stockholm, den 15den Juli '12. - III. Straks gaat de eigenlijke Olympia ten einde. Om vijf uur vanmiddag zal de Koning in zijn loge al de prijswinnaars het Olympische goud, zilver en brons toedeelen. Zooals de wedstrijden in het schieten, ten nissen en voetbalspelen een inleiding waren tot de Olympia, zoo krijgt deze ook nog een naspel door de militaire wedstrijden in het rijden, door roei- on zeil- wedknmpen. En begeleid' zijn de eigenlijke Olympi sche spelen door wedstrijden in het zwemmen, in het schermen en in de gymnastiek. Alle soorten van lichaamsoefening zijn hier tot hun recht gekomen. Men heeft met de oud'e vormen van lichaamscultuur evenzeer rekening gehouden als met de eisehen die onze tijd niet zijn hulpmiddelen eisclit bijvoorbeeld van den 'officier. Kaast, den ouden pen tathlon, de vijfkamp, dien te winnen bijna grooter eer nog was dan de Mara lionrace, heeft men een moder nen pentathlon ingesteld', die alles aan physieke be kwaamheden in den officier te voorschijn brengen wil. Dat was een bijster mooie strijd, mooi ook, omdat hier de man, die meer in doorsnee een all round sport man is, betere kansen heeft op de overwinning, dan die zich bijzonder- in een tak van sport heeft ontwik keld. Van alle wedstrijden, die i:k hier heb medege maakt als toeschouwer, heeft mij deze moderne vijf kamp het meest geïnteresseerd. En ik acht het een zeer g-roote lof voor het Zweedsche officierencorps, dat het beslag kon leggen op de vier beste' plaatsen niet slechts, maar op 9 van de eerste plaatsen. Van de deelnemers aan deze wedstrijden werd! geëischt een vaste hand bij het pistoolschieten op 25 Meter, goed degenseliermen, zwemmen over een paar honderd Me ter, een cross country rit en een cross country wed loop. l)eze wedkamp toonde dus alles, wat in een of ficier zit aan physieke eigenschappen, die hem ge schikt maken voor den dienst te velde, als eclaircur bijvoorbeeld. Dit schijnt mij ook een wedkamp toe, die ons later kansen kan bieden bij een volgende Olympia. Mogen wij tot nu toe althans geen men- schen hebben, die in een enkel' sportgebied de verte genwoordigers der andere volken ver overtreffen, de goede doorsnee prae-statife is er, eu die geeft bij de wijze, waarop de overwinning behaald' wordt in den modernen vijfkamp, den doorslag. Alleen ook hier zal liet onzen officieren nog eerst mogelijk moeten wor den gemaakt zich voor te bereiden op den wedkamp. Do Zweden danken hun overwinning niet enkel aan hun ras-eigenschappen, ze danken die voor een goed deel ook aan het feit, dat men het hun mogelijk heeft gemaakt zich voor te bereiden op dezen wedstrijd, ja, dat deze voorbereiding' door de superieuren ten sterk ste is aangemoedigd. Als men bij ons een aantal onzer beste officieren op sportgebied aldus de mogelijkheid had geboden zich te prepareeren op een strijd) de voorbereiding' was immers ten slotte toch weer aan het leger ten goede gekomen dan schijnt het mij zeer de vraag, of wij hier zelfs 'niet nu reeds ons een mooie plaats hadden kunnen bezorgen. Want wat bijvoorbeeld onze schermers hier geboden hebben, dat is de omstandigheden in aanmerking' genomen bewijs genoeg, dat daar wel een sportieve geest heerseht, en dat daardoor ook reeds resultaten zijn bereikt. De bronzen medailles voor onze degen- équipe zeggen niet alles .nog omtrent den arbeid on zer schermers, immers de omstandigheden, waaronder de derde plaats werd veroverd, waren voor de onzen veel moeilijker dan voor anderen. De omstandigheid, dat een équipe vijf wedstrijden heeft uitgestreden, geldt en weegt zwaar, als die équipe tegenover men- schen komt, die er maar drie hadden uit te vechten en intivsschen rust hadden kunnen nemen. Op het. oogenblik, dat ik dit schrijf, kampen onze officieren om een plaats in het finale sabelschermen. In de eerste ronde hebben zij de Denen geslagen, al moesten ze dan ook de vlag strijken voor de zeer ster ke Oostenrijksche ploeg, waarvan ze geen seconde te winnen gehoopt hadden; in de semifinale staan zij tegenover de Bohemers, de Belgen en de Engelsclien. De kansen, dat zij in de finale komen, staan dan ook geenszins slecht, en als ze de finale bereiken, dan is er met vier deelnemers1 bij drie prijzen ook kans op een Olympische belooning. Wat nu de algemeene Olympia betreft. Het pun- tenlijstje staat nog niet heelemaal vast. Maar in de volgorde der eersten kan toch moeilijk nog verandering- komen. Amerika, heeft zich met gemak bovenaan ge plaatst. Dat feit op zich) zelf bewijst minder dan bij voorbeeld de omstandigheid', dat gisteren de Amerika nen bij den Marathonloop de. eenige ploeg waren, die zonder uitzondering' den geheelen afstand aflegde en die zonder uitzondering frisch binnenkwamen. De eer van den dag behoorde aan Zuidi-Afrika. Mc. Arthur en Gitsham, die een en twee binnen kwamen loopen in het Stadion en die den afstand! van 40.200 M. hadden afgelegd in iets meer dan 2% uur, hebben recht op de eerepalmen en dat recht wordt hun ook niet- bestreden. Maar het blijft toch ce.n merkwaardig feit, dat alle tien Amerikanen, die startten, de reis deden en onder de eerste achttien behoorden, terwijl er vijf onder de oerste elf waren. Strobino, de Amerikaan, die derde was, was in zoo uitnemende conditie, dat men zich bij het geringe verschil van nog geen twee minuten afvroeg, of hij niet in staat ware geweest den Zuid- Afrikaan te slaan. Maar hier ligt- het geheim van Amerika.'» succes biij deze wedstrijden, dat deze men schen dusdanig voorbereid zijn op den kamp, dat ze nooit het laatste geven, dat1 ze kunnen. Toen bij de drieduizende Meter wedloop voor équipes een der Amerikanen, tegen de instructie van zijn trainer in, gepoogd had den veel snelleren Fin Konlemainen bij te houden, is hem dat op een berisping komen te staan, omdat hij zich daardoor oververmoeid had. Een Duitsch journalist, die gekomen was om in het bijzon der de overwinningen van eenige zijner landlgenooten bij springwedstrijden te registreeren, was in het begin dezer wedstrijden zeer verheugd', omdat hij zag, hoe de Amerikanen herhaaldelijk bij den eersten of tweeden sprong fouten maakten. Maar hij was onaangenaam vwraat te zien, dat ze dan bij den derden sprong-, al» het er op aan kwam, toch nog heel wat1 meer konden geven dan het scheen. Hier ligt een systematiseering, die waarschijnlijk voor de sport wel hare gevaren zal hebben, maar die mij voor de lichaamscultuur buitengewoon juist voor komt. Trouwens het geheele stelsel der Amerikaan- sc.he voorbereiding is eigenaardig. Aan de voorberei dende training voor wedstrijden mogen alleen die stu denten deelnemen, die bij het laatste examen meer dan voltloendë zijn geweest. Hier wordt er dus voor gezorgd, dat niet alleen de zoogenaamde „domme kracht" het hoogste woord) krijgt. Hun voorbereiding gaat dan naar een bepaalde methode recht op het doel af, cn het aantal overtrainden, dat in Duitseh- land zoo enorm is, omdat men de jongelui zoo spoedig mogelijk in een wedstrijd' wil hebben, is ginds mini maal. Hier naar Stockholm hadden de Amerikanen niet slechts studenten meegebracht. Hier hadden ze de 142 beste sportsmen, die bij de voorwed's'trijden waren uit gezift, been gebracht. Daaronder,waren politie-agen- ten en zakenmensehen, ze-er, zeer vele studenten en een aantal Indianen. Kortom," zonder onderscheid van maalsehappelijken kring had Amerika het aller beste van zijn sportsmen gestuurd, en dat daaronder een zoo groot percentage studenten was, pleit enkel voor de wijze, waarop aan d'e universiteiten de sport beoefend wordt, Zelfs aan het rasvooroordeel had men het zwijgen opgelegd' en een neger.van Hwai is met de „Finland" naar deze zijde van den Oceaan ge stuurd, om de starspangledi banner te verdedigen en met succes. Maar als men deze dingen bedenkt, dan neemt de eerbied nog- toe voor het kleine land, dat zich op d'e tweede pla.ats heeft weten te brengen: Zweden. Heeft Amerika op dit moment reed's 23 eerste prijzen weten te veroveren, Zweden, welks1 aantal bewoners niet veel meer dan een twintigste is van dat der Vereenigde Staten, heeft er 14, en veertien tweede en 9 derde, te gen 16 en 19 bij de Amerikanen. Hier weegt elke prijs heel wat zwaarder, ook al neemt men in aanmerking, dat de Amerikanen waren gehandicapt door de reis naar hier, die de eigenlijke training ouderbrak en daarvoor slechts een surrogaat gaf, door de climati- sclie omstandigheden en dergelijke meer. Zoo heeft bijvoorbeeld Zweden, dat de wedstrijden regelde, uit den aard der zaak het program daarvoor opgesteld naar de hier in d'e sport geldende gebruiken. Zweden streed als het ware tegen een overmacht, er. de 142 nthleten, die het in het strijdperk zond', waren een bloemlezing uit een veel beperkter keuze. Maar Tie eerzucht, was hier dan ook enorm. Ook onder de Zweedsche springers en sprinters en onder de deelne mers aan de manschapswedstrijden op langere baan waren officieren der beste regimenten. Ieder had het, er op-gezet- om Zweden een goed figuur te doen ma ken, om het zoo mogelijk Engeland! van dë tweede plaats te verdringen, die het in Londen voor vier ja ren nog had gehad. Dat is gelukt, en ook de overwin ningen, die de Engelsehen nog verwachten van de roeiwedstrijden kunnen aan deze omstandigheid wei niets meer veranderen. Op de redenen in te gaan, die Engeland! hebben doen plaats maken voor Zweden, loont zich op bet oogenblik niet, daar de Engelschen, van wie ik poogde materiaal te verkrijgen tot beoordeeling van deze kwestie, zelf met de zaak totaal verlegen zitten. Het schijnt, dat Engeland aan overwinningen op sportge bied gewend geraakt een weinig op zijn lauweren is gaan rusten. Heel merkwaardig' is weer de houding van Finland, dat op het oogenblik vierde staat, hoe wel dat zijn kampioenen, kiezen moest uit- hoogstens een millioen menschen, het andere gedeelte der bevol king van Finland! kon daarvoor in het geheel niet in aanmerking komen. Qok al zouden d'e Duitschers in staat zijn de Finnen nog va.n deze plaats te verdrin gen, dan nog blijft de strijd', dien de Finnen hier hebben" uitgevochten, uiterst merkwaardig, welhaast even merkwaardig als die der rasvervvante Zweden. Wafrt het grootste percentage der Finsche overwin ningen is behaald' door Zweedsch-Finnen, ook al doen de namen soms het tegendeel vermoeden. Kaast de praestaties der verschillende serieus deel nemende naties, verdient ook hun houding de aan dacht. De Zweden hebben in dit opzicht nog een en ander te leeren. Het gejuich gisteren voor den Zuid-Afri kaan, die eerste aankwam in het Stadion, was bijvoor beeld maar matig, en. de Amerikanen, die drie en vier aankwamen, kregen een zeer klein deel van wat de Zweden aan bijval kunnen geven, als een hunner fnen- scheu wint bijv. De Amerikanen waren in dit opzicht het meest' fair, zij hebben gisteren bijvoorbeeld' ook den Zuid1-Afrikaan, die hun eigen hoop den bodem insloeg, met hartelijk gejubel begroet. Maar het is waar, dat de omstandigheid, dat ze onbestreden bo venaan staan in de lijst der overwinningen, het hun gemakkelijker maakt te juichen. De Engelschen, die uiterst teleurgesteld zijn over het verloop, waren des alniettemin „game" genoeg om ook voor anderer over winningen een hartelijk applaus over te hebben, zeer in het bijzonder als er een Duitsch er bijvoorbeeld) ge slagen werd door een Amerikaan. De Finsche supporters verrieden zeer veel enthousi asme voor éigen overwinningen, maar zij en de Zwe den deelden ook sterk in eikaars vreugde. Duitsehland' speelde bij de eigenlijke Olympia geen rol van'eenige beteekenis. De prijzen, die werden be haald, werden voornamelijk behaald! in het zwemstadi- on en daar nog meer bij het springen en duiken, dat „houding" verlangt, dan bij het zwemmen .zelf. De Duitsche kampioenen, der arena zoo hoogelijk ge roemd, stelden teleur, en konden tegenover die Ameri ka nen in het bijzonder de eer van het oude Europa niet verdedigen. De fout' l'igti ten deele in het feit,- dat zij tehuis uitzonderingen zijn en te weinig onge veer even goede sportslui hebben met wie zij zich me ten kunnen en die hen aanvuren tot betere praesta ties. Dat was trouwens óold de verklaring van de rol door Grijseels gespeeld. Had hij hij ons een aantal menschen, die ongeveer even goede sprinters waren, dan zou hij waarschijnlijk langzamerhand zijn snel heid hebben kunnen "vergrootën. Maar in elk geval, één ding heeft deze Olympia mij geleerd en dat is, dat wij behooren in dezen strijd. Dat het dwaas is daarop neer te zien, want de rol door de ze wedkampen gespeeld is zeer gewichtig. In Londen prijkten wij nog niet op het- prijzenlijst-je, nu staan wij heelemaal onderaan, maar voor het eerst er toch op, in Berlijn in 1916 behooren wij een heel' eind op te schieten, want het gaat hier niet enkel om de medail les en de sportieve eer, het ga'at hier om het belang van een ras in zekeren zin. UKBAK. ii. Het, is niet enkel toeval, dat. de voorzitter van het Tentoonstellingscomité, dë heer A. C. Bos, dc stof voor zijn openingsrede voor een groot- deel putte uit de historie. Bij deze geheele.tentoonstelling toch treft telkens en telkens weer, hoe liet heden en het verleden hier zijn sa am,geknoopt. In het gebouw, waarin Egmonds jeugd! zich oefent, in kracht- en le nigheid, wordt men herinnerd) aan geschiedkundige daden van kracht en van moed. De groote tent van de Koord- en ZuidTIollandsohe Red'dings-Maatschap- pij spreekt tot d'e bezoekers niet slechts van dë uitne mende wijze, waarop thans liet redöin.gswezen is gere geld, maar ook van de heldhaftige reddingen, welke weleer werden verricht merkwaardigerwijze vond deze maatschappij haar eerste succes in 1824 aan Eg monds kust, toen er den Tweeden Kerstdag van de gestrande Twee Gebroeders zes menschen van den dood werden geredi. Oud en nieuw men vindt, deze tegenstelling te rug, waar de stichtingen voor oude zeelieden en voor jon'g-Nederland, stichtingen, welke voor Egmonds verleden van beteekenis waren en dit voor de toe komst ongetwijfeld] zullen blijven, vlak bij elkaar staan. Wij zullen deze eigenaardige en geenszins ver derfelijke! anti-these niet langer voortzetten; ge noeg zij het, er even op te hébben gewezen. De lezer verwacht immers een verslag, wil weten wat er te zien valt. [let gymnastieklokaal dan, bij de lagere schooi, welwillend d-oor Egmonds meewerkend bestuur be schikbaar gesteld heeft een geduchte gedaantever wisseling ondergaan. De Amsterdamsche antiquair Vecht, zorgde door een mengeling van oud' en nieuw oude betimmering en nieuw papier- en stiicwerk er voor, dat de omgeving een ouwerwétsch tintje kreeg. Schouw, haardstee en lichtkroon, antieke por- celein- eu andere kasten, beschilderde glazen, koper en ijzerwerk, spinnewiel' en- pijpenrek (zinnebeelden van benijdenswaardige oud-IIollandsche gezelligheid!) geven een aardig cachet aam deze afdeeling', die overi gens een sprekend getuigenis is van de historische ■kennis, den verzamelingsijver en den zin voor orde en netheid, welke de kenmerken zijn van onzen Alkmaar- sehen gemeente-archivaris. Vergissen wij ons niet, dan leeren wij hier den heer Bruinvis ook als teeke naar kennen. Hoe oud-Egmond kermis vierde, hoe er iu 1764 hier strandde een „cagelot of potwalvisch," lang omtrent 60 voeten, hoe de reddingen en de zeeslag-en plaats vonden, lioe oude, eerbiedwaardige gebouwen er uit zagen en nog veel meer vindt men hier afgebeeld, ter wijl liefhebbers van handschriften, handteckeningeri en "oude kronijken en historische boekjes er hun hart kunnen ophalen. Zooveel is hier te zien, zooveel plaats neemt het tentoongestelde in, dat men stellig' wel ruimte zal te kort komen en, als het een beetje druk wordt, de bezoekers zullen moeten wachten. In het witte tentendorp, het eigenlijke tentoonstel lingsterrein, trekt allereerst de hooggelegen ruime tent met de nieuwkleurige volledig-toegeruste red dingsboot de aandacht. Den waterdoop heeft deze boot ontvangen, maar binnen enkele dagen zullen acht paarden haar weer stehoft-striemend naar zee trekken, 10 roeiers en de bootsman zullen haar bemannen, proe ven zullen worden genomen met het vuurpijltoestel en de belangstellenden zullen zeker in grooten getale komen opdagen om van dit zeldzame schouwspel getui ge te zijn. De dagen, dat er geen demonstraties- wor den gehouden, moet men zich tevreden stellen met het min i at uur-vu ur pij 1 toes telle tj e, dat aardig doet zieu op welke wijze schipbreukelingen in een reddingsbroek in veiligheid gebracht wordén, zoodra maar verbin ding met het wrak is verkregen. Wil meij weten hoe veel menschenlevens de dappere redders aan onze kust de zee hebben ontroofd dë lange reeks reddingen van 18241912 biedt een overzicht. Hoe gevaarlijk de Holla ndschë kus%t overigens is, leert dë ka'art, aan gevende de scheepsrampen, welke aan die kust zijn voorgekomen van 18871908. Hulde-bewijzen als di ploma's en medailles, beschrijvingen in dicht en on dicht van strandingen, roepen herinneringen wakker aan' Egmonds helden, terwijl1 hier ook dë nagedachte nis wordt verlevendigd van Jaepie-Jaepie. Van de zeehelden, naar de oude zeelieden, dat is maar één pas, al is het dan in werkelijkheid op het ten toonstellingsterrein iets langer. De mannen, die op zee hun leven grootendeelsi hebben gesleten, en nu in de Prins Hendrik stichting' een rustigen ouden dag genieten, toonen dat zij hun oude liefde, hoe wreed die soms ook mag zijn, niet vergeten. In. uren van ledig heid gaan zij aan het optuigen van brikken, fregatten, schoeners en andere schepen, en met hun oude oogeu en oude handen maken ze de rag-fijne takelag'es, welke bewondering wekken. Ku eens is het heel fijn peuter- werk, wonder van geduld en handigheid, in een flesch geborgen, dan weer een kloek model vam flinke afme tingen. Maar is1 het wonder, dat bij sommigen dier oudjes, die een welverzorgd thuis vonden, huiselijke neigingen ontstaan, welke tot uiting- komen bij liet vervaardigen van wollige kleedjes, eigenaardig van kleurschakeering, ingewikkeld soms van teekening? Keen immers -maar hoewel het waar is, is- het haast niet te gclooven, dat deze voorwerpen zijn vervaardigd door menschen, die nimmer onderricht kregen in tee kenen. Vaardigheid verraadt ook de stamboom van liet Huis Oranje Kassau, waarbij, beginnende met Willem den Oude en -eindigend! met het Prinsesje, in hout de beeltenissen dei' vruchten van dezen boom zijn gesneden. Niet minder is dit het geval niiet de naald- en-dïaadteekening van „de Anna Marie." Aan den ingang van de met seinvlaggen rijk ver sierde. tent vindt men een propaganda-plaat. van Braakensiek, met het pakkende onderschrift: „Och m'n ouwe maats zouden er ook zoo graag in willen, maar de Heeren zeggen, daar is nog geen geld voor. zou daar geen raad' voor wezen?" Het klinkende of ritselende antwoord! op die vraag kan men het best geven in het busje, dat er onder geplaatst is. Ledige uren, die op de minst-kostbare wijze nuttig en onderhoudend! ipneten worden be»t®»d men kent ze niet slechts in het Tehuis1 voor oude zeelieden, maar eveneens in de Vacantie-kolonies, zij liet, dan ook ge lukkig in geen grooten getale. En men Weet er raad mee, getuige het papieren eonterfeitsel van het, kolo niehuis Zwartendijk, de naief-geestige Ohineesche Va- cantie-kolonie, (van Curagausche amandelen 1), het manden-magazijn, de bóeren-huizen, en de Kunspeet- fiche pop, waarbij de naam hier de rol van Asschepoes- ters1 muiltje vervult. Aardig gevonden is de meterslange foto met het on derschrift„Deze 425 kinderen worden in de maand Juli gelijktijdig in 7 huizen van het Centraal genoot schap verpleegd." Statistieken en andere gegevens vullen verder de voorstelling aan, welke men hier kan krijgen van het nut en den zegen van de Vacantie-ko lonies. Wij moeten nog even op het reddingswezen terugko- men. In een groote tent zijn door onderscheidene in- zenders een uitgebreide verzameling artikelen bijeen- gebracht, welke beveiliging géven tegen d© gevaren der zee en hulp bieden in geval van ongelukken. Al die firma's noemen kunne,n we thans niet misschien bestaat, daartoe gelegenheid) bij da te houden demon straties, indien n.l. de betrokken firma's zouden kun nen besluiten in de practijk dë toepassing te laten zien van hetgeen ze thans netjes hebben uitgestald. Een uitzondering mogen we echter maken voor de firma Werner, welke ook al dë tenten leverde en voor d'e Alkmaarsëhe scheepswerf Kicolaas Wits en, die een vitrine met modellen van vaartuigen en niotorbooteu en teekeuingen inzond. Heel vluehtigjes gleed! de voorzitter Ln zijn ope ningswoord heen over liet B ad-bedrijf. I)iq afdeeling is dan ook de rubriek „Varia" geworden, welke schier aan elke tentoonstelling verbonden is. Kiet ten. on rechte staat Alkmaarsch Warenhuis in het program ma boven aan. De ondernemende heer Jansen heeft hier een Egmonds Warenhuis gemaakt, een bij uitstek welvoorzien magazijn waaraan kosten nochmoeitenzijn gespaard en waaraan de bezoekers ongetwijfeld gaarne veel aandacht zullen schenken. De Alkmaarsëhe hee ren B. Kuiper en W. van Vuure' hebben samen een huis ingericht -de een leverde een eetkamer- en slaapkamer-ameublement, de andere ee,n badkamer en een serre. Waar de N. V. Stoomzuivelfabriek „Wiï- helmina" te Bergen ook in Egmondl hare afnemers heeft, mocht zij hier niet ontbreken zij zond naar de oude zeeplaats „de Titanic", als symbool zeker niet gelukkig gekozen, maar als tentoonstellings-nummer wel aardig. Kaast deze Alkmaardërs mag de Eg mondsche heer Middelkamp worden genoemd, die flin ke reclame maakt voor zijn rijwielhandel. Katuuriijk zijn er tenten, waar sigaren, tabak, siga retten, banket, koek, chocolade, vruchten worden aan geboden hét ligt in den aard' van den menscli het aangename met het nuttige af te wisselen, niet alleen de oog-en maar ook den mond! oip tijd' den kost te willen geven en de heeren II. Dolmans, B. Reitsma, Johs. Schuit willen hier de bezoekers gaarne tegemoet ko men. De Amsterdamsche firma Vas, Diaz eindelijk streelt de meuschelijke ijdelheid en de gehechtheid aan souvenirs door haar foto-tent. En hiermede hebben wij vluchtig' verteld wat er op "het hoefijzer-vormige terrein waarvoor in het bij zonder den architect Kockx lof toekomt. valt te zien. Rost ons nog' te spreken over de vermakelijkheden en over de verlichting bij avond. Doch daarover pen volgenden keer. Over den dag' van gisteren zij nog medegedeeld, dat het bezoek druk was, dat er op het verlichte terrein een vroolijke stemming' heersehte en dat het concert van Lamoraal van Egniond, het bal-champêtre, en het vuurwerk uitnemend slaagden. Het comité ontving telegrammen van dankbetui ging van 11. M. de Kóningin en Z. K. IT. Prins Hen drik, terwijl de heeren Bipping, burgemeester, en mr. A. F. II. de Lange, notaris, beiden te Alkmaar, elk een verguld zilveren cn een zilveren medaille ter be schikking van het comité stelden. Morgen geeft- de Mannenzangvereeniging te Krom menie (125 zangers,, directeur de heer L. Robert) een matinee en zal prof. Kokadoris zich laten hooien. FEESTDAGEN. De Minister van Oorlog, het wenschelijk achtende vast te stellen welke dia gen zijn aan te merken als feestdagen, bedoeld! in het Hoofdstuk „Van den dienst op Zon- en Feestdagen" van dë Reglementen op den Inwendigen Dienst, heeft onder intrekking van de thans geldende beschikking bepaald, dat als feestda gen bovenbedoeld zullen worden beschouwd!: lo. Voor de Protestantsclie militairen: Nieuwjaars dag, Goede Vrijdag, le en 2e Paaschdag, Hemelvaarts dag', le en 2e Pinksterdag en le en 2e' Kerstdag. 2o. Voor de Roonisch-Katholieke militairen iu het geheele land, met uitzondering van het Bisdom Roer mond: Kieuwjaarsdag, Kriekoningen (6 Januari), le Paaschdag, Hemelvaartsdag, le Pinksterdag, II. H. Apostelen Petrus en Paulus (29 Juni), Maria ten He melopneming' (15 Augustus), Allerheiligen (1 Novem ber), en le Kerstdag. Bovendien voor de Bisdommen 's-Hertogenbo.scli en Breda de feestdag van Maria Onbevlekte ontvangenis (8 December), terwijl in het Aartsbisdom Utrecht op dien dag alleen verplichting' bestaat tot mishooren, met uitzondering van enkele parochies, waar- de Ka tholieken zich ook van slafelijk werken op dien dag- moeten onthouden. Tn het. Bisdom Roermond zijn. aan te merken als feestdagen bovenbedoeld: le Paaschdag, Hemelvaarts dag, le Pinksterdag', Maria ten Hemelopneming (15 Augustus), Allerheiligen (1 November) en le Kerst dag. 3o. Voor de Israëlietische militairen: Het Paaseii- feest (dë eerste twee en dë laatste twee dagen), het Wekenfeest (twee dagen), het Kieuwjaarfeest (twee dagen), de Verzoendag, het Loofhuttenfeest (twee da gen), het onmiddellijk op het Loofhuttenfeest volgen de Slotfeest (twee dagen), de tweede dag, ook „Vreug dedag der Wet" genaamd. Al deze feestdagen treden-, evenals de Sabbath, reeds bij het begin van den vooravond in. Aan deze militairen zullen, voor zoover zij niet aan de gestrenge Krijgstucht zijn onderworpen en voor zooveel de belangen van deni dienst daardoor niet een-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1