DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No 171. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDA H 22 JULI. W interdienst-regelingen Spoorwegen. Landweer. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. GOED en GOEDKOOP in vierkante bussen l Kg, ƒ1.50 4 Kg. r 0.42-j Vi0- 0,18 LgT/vvl is y2 o.8o BINNENLAND. MAARSCH COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeens kennis, dat ter secretaj .i'io dier gemeente ter inzage zijn nedfergelegd' de dooi de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, de Holla ndsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en de Ned'erland'schp Cpntraal Spoorweg-Maatschappij ingei zonden ONTWERPEN van de WINTER DIENST! REGELING 1912—1913. Eventueele opmerkingen betreffende deze ontwerf pen moeten vóór of op 1 Augustus o.s. rechtstreeks worden ingezonden aan bet Departement van Water staat. - Alkmaar, 20 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, t G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR herinnert de verlofgangers der Militie van de lichting 1904, die bestemd! zijn om op 1 Augustus 1912 naar dt^ Landweer over te gaan, aan hunne verplichting- out zich in de maand! Augustus, yóór of op den 30en dier maand, ter gemeente-secretarie aan te melden, onder pyerlegging yap hun militair zakboekje. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 20 Juli' 1912. Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIÖ. 98) -o- Kostte het hem d'an in 't geheel geen strijd haar ge-I zeischap op te g-evein? s „Goeden nacht zei hij, haar de handl toestekend! „En denk steeds aan mijn verzoek." Zij knikte. Wat eigenaardige gedachte kwam er in) haar op: zij zou het a'a.ngenaam gevonden hebben als zijn hand de h'are nu met kracht omklemd! had, zooals? eens. Hij las de weifeling o!p haar voorhoofd. „Had je nog een wensch, Ute?" vroeg- hij bezorgd. „Niet dat ik weet!" zei zij half lachend. „Dan nogmaals goeden nacht." Zij bleef alleen achter. In haar mooi boudoir, datj hier door hem uit dankbaarheid voor haar was ingo-l richt, stond zij lang-, nadenkend! voor zich uit starend! Vast vertrouwen had' hij zich verworven, achting* van haar kant, een steeds toe-neménden eerbied! vooi^ zijn karaktereigenschappen en dankbaarheid en erken! tenis voor alles wat hij voor haar deed en had gedaan! Dit was toch alles precies zooals zij het zelf ge! wenscht had, precies zooals zij zich had voorgesteld! dat het zou zijn. Zij ging- naar het venster, waar de maan over den bloementuin een spaarzaam licht verspreidde- Herinneringen kwamen in haar boven, terwijl zij het nachtelijke schouwspel gadesloeg, herinneringen aan den man, wien zij in het atelier den afscheidskus' op de lippen had gedrukt, wien zij het. groote offer van haar leven had gebracht. Zij meende dat haar hart weer zoo zou g-aau jagen en ineenkrimpen van smart maar het bleef stil in weemoedig verhazen. Als Karlsson zich thans verder haan brak op den ALIQEAAR, 22 April. Het is een stille week geweest: tijdens de zomer warmte rusten de staatslieden, regeerders en diploma ten uit, zwijgen politiek en diplomatiek. Er zou heden heel weinig te overzien vallen, ware het niet, dat de politieke rust' niet in den nacht vain Donderdag- op Vrijdag- was gestoord' door de kanonnade in d'e Darda nelles Men kan begrijpen, dat de gevallen schoten oen schrik veroorzaakten en angst te weeg 'brachten: niemand kon weten, welke gevolg-en deze nieuwe ge- beurtenis zou hebben, niet slechts yoor de oorlogvoe rende mogendheden, maar ook vóór de Europeesche 'be langen. Wat er nu eigenlijk gebeurd! is, is echter nog steeds niet duidelijk. Schenkt men geloof aan de furksche berichten, dan zijn er twee Italiaansche tor pedobooten verloren gegaan en meerdere ernstig be schadigd. Maar van Italiaansche zijde wordt verze kerd, dat de Italianen er heelemaaL niet aan gedacht hebben, met. een handvol toypedbbooten de Dardanel- len te forceeren; het gold! slechts1 een verkennings tocht en in weerwil van het „hevig- vijandelijk vuur" kreeg men slechts onbeteekenend-e schade. Gevreesd! werd, dat do Porte.de Dardanellen nu wel weer zou gaan sluiten, dbch volgens de nadere berich ten heeft zij door een nieuwe linie vafl onderzeesehe mijnen de vaargeul d'oor de Dardanellen. verengd. Han delsschepen kunnen echter pas-s-e-eren en dat is de hoofdzaak, vooral voor alle graan-uit.voerend'e en grnan-invoerende landen (met name Rusland) en En geland). He kanonnade wordt dan ook thans in de pers beschouwd! als een betrekkelijk weinig-beteekenen- de episode van den Turksch-Italiaanschen oorlog, wel ke alleen de heide betrokken mogendheden aangaat'. Maar dat de schoten reeds zooveel ontsteltenis teweeg kondérï brengt, doet voldoéhde zien, hoe ernstig de Italiaansch-Turksche oorlog het Europeesche even wicht steeds bedreigt. En de vraag hoe lang dit zoo nog duren moet, blijft aan de orde, docli een grondslag voor den vrede is nog- steed's niet gevonden. Italië wil geen afstand doen van zijn aanvankelijken eisch, algebeele en onbeperkte souvereiniteit over Tripolita- nië en Cyrenaica, en Turkije wil niets weten hiervan, ook niet zoo het schadeloosstelling- in geld! krijgt, Zoo is dus thans, nog evenmin als den eersten dag- van den oorlog, te zeggen, hoe de oorlogvoerende partijen tot elkaar moeten worden gebracht, ook al zien ze in, dat de oorlog- niet eeuwig duren kan. Zijn de kosten voor Italië hooger dan die van Turkije, toch heeft het rijk van den Shah ongeveer honderdduizend' man meer dan in tijden van vrede onder de wapenen en.met heel wat meer ontevredenheid te kampen dan vóór den oorlog. Het loopt tegenwoordig heelemaal mis met de Turksche zaken. Het kabinet is afgetreden onmid dellijk nadat de Kamer een motie van vertrouwen in de regeering- had aanvaard met 194 tegen 4 stem men het kon den steun van den heengegagenen mi nister van oorlog niet missen. In dit opzicht kwam de regeering de Beschieting der Dardanellen misschien niet ongelegen zij kon de aandacht' van de exisi» weg van roem en een kunstenaar van naam w.erd, zou dat niet meer aan h'aar offer te danken zijn. Wan neer er niet meer gebeurd! was dan dat zij hem vrij maakte, dan zou hij daarmee nog niet geholpen zijn geweest. Hulp van anderen was nood'ig, anders was hij no-g van gebrek omgekomen. En Ronniges was het geweest, die de middelen verschafte dat hij zich vrij kon bewegen en opvliegen, hoog in het rijk dei- kunst, Als hij in de dagen dat hij dat deed liefde voor haar gevoeld! had', zoo was zijn daad' een zelfver loochening geweest, waarvan zij eerst nu het volle ge wicht gevoelde. Dat moest hem veel strijd! hebben ge kost maar hij hadl overwonnen. Ute's hart sloeg sneller. Had! hij f h'aar werkelijk lief gehad in die dagen, hoe kon hij' dan vrijwillig ijveren voor het geluk van den man, die zijn medemin naar was? Deze twijfel groef zich diep in haar hart. Zij kon hem niet van zich afschuiven, hoezeer zij zich er ook- voor inspande. Bij de officieele visites, die zij wel hier en daar moesten maken, waren te en haar man ook aan Krochels huis gekomen. Krochel gebruikte thans1 ge regeld het ontbijt in het Casino. Hij scheen zich er niet aan te storen, wat zijn vrouw diaarvan vond. Ella had uit vrees voor haar man, uit verlegenheid' en ver bittering „niet thuis" gegeven. In haar ellendfe was zij aan Ute ontrouw geworden. Zij was zoo moedeloos, dat zij geen kloeke stap meer durfde doen. Zij schaamde zich voor Ute en durfde zich niet, in den toestand waarin zij veikeerde, voor^ Imar oogen vertoonen. Zelfs Ute vail wie zij zoo innig veel hield, Ute, haar liefste en meest ver trouwde vriendin moest zij ontwijken. Achter de gordijnen verborgen, keek zij met oogen vol smart, en verlangen het wegrollende rijtuig na en tusschen haar lange, sidderende wimpers kwamen langzaam de tranen te voorschijn. Nog- weinig dagen dan zou Krochel's regiment uit rukken voor de manoeuvres. Han was zij alleen. Bij die gedachte kreeg zij een gevoel of er een steen van haar borst werd gewenteld. eenigszins afleiden, totdat de nieuwbenoemde minis ter-president Tewfik Pasja, tot dusverre gezant te Londen, te Konstantinopel is aangekomen. De offi cieren roeren zich echter nog steeds en de sultan heeft zich in een bloemrijke proclamatie tot hen gewend, hen gewezen op hun plicht, en een beroep gedaan op hun trouw aan de grondwet en hun vaderlandsliefde. Of dit baten zal? Tn China schijnen de zaken weinig beter te gaan, dan in Turkije. De president Joeantsikai heeft met tallooze moeielijkheden te kampen en het nieuwe stel sel vindt slechts zeer langzaam meer ingang. Het had heel wat inspanning gekost- een nieuw kabinet inel- kaar te timmeren en nu het eindelijk gereed is geko men, blijkt de Nationale vergadering er niet van ge diend. Er is nu sprake van een voorloopig ministe rie, bestaande uit slechts' di-ie mannen, maar het is d'e vraag of een dergelijke onvolledige, zij het dan ook tijdelijke, regeling naar den zin der Nationale verga dering is. Met belangstelling wordt de Europeesche reis van prins Katsoera, van den toekomstigen leidenden Ja- panschen staatsman dus, gevolgd. Daar d'e Japanners andere menschen niet in hun geheime plannen plegen in te wijden en d'e prins enkel als „tourist" reist, ver neemt de buitenwereld eferst iets van het doel der reis, wanneer het succes1 reeds is behaald'. Zoo is deze week reeds officieus gemeld', dat er een Russisch-Japansche entente tot stand gekomen is over Mongolië en Mant! sjoerije, Blijkbaar zijn de heide vroegere vijanden het volkomen eens geworden Jen koste van China na tuurlijk. Intusschen kwam het bericht, dat de Mika do van. Japan ziek is. Ilij lijdt aan nierziekte en zijn toestand schijnt ernstig. De keizer verkeerde gisteren nog steeds in een staat van bewusteloosheid, leed! aan kramp in de bovenste deelen van bet lichaam, had geen eetlust en genoot geen gezonden slaap. Nog andere, ernstige sympto men werden waargenomen. De Mikado Moetsoehito is zestig jaar. Hij aan vaardde in 1807 als vijftienjarige de regeering en is de 120ste spruit der dlynastle Dsjoemoe Te-nno, die sinds 660 vóór Christus onafgebroken op den troon zit. In 1851 trad! hij in'het huwelijk met Haroeko, die den naam van keizerin draagt-, hoewel tie Mikado later ter wille van do troonopvolging nog een tweede vrouw nam, waartoe de wet hem het recht geeft. Uit dit laatste huwelijk werden 13 kinderen geboren, vijf kna pen en acht meisjes, maar van de jongens bleef alleen één in het leven, prins Josjihito, de tegenwoordige kroonprins, die in 1879 werd geboren, in Europeeschen zin werd opgevoed en in 1900 in het huwelijk trad. Gemengd nieuw*. NED. IIERV. KERK. De Ned. Herv. Gem. te Zutphen had voorheen twee rechtzinnige predikanten. Na de emeritaats-aanvrage op geneeskundig advies van d!r. W-estrik (rechtz.) Ella zette haar hoed! op en ging door de tuindeur de straat op, waar de zon met haiar gouden stralen de muren bespeelde. Langzaam ging zij voort in da sehadirw der huizen, het lieve gezicht half onder haar 'ho-edl verborgen, de blauwe oogen neergeslagen met het oog op het helle licht. Plotseling, geen twintig schreden van haar af, kwam een officier uit een zijstraat en wendde zich naar haar. Als betooverdi bleef Willi von Bachmann staan. Bij al zijn gedachten en in al zijn herinneringen zag hij steeds slechts het lieve meisje, zooals zij indertijd' te gen zijn borst had! geleund, zag hij haar gelukkig- glimlachen, haar schelmsch gezichtje -naar hem opge heven, vol blijdschap en liefde voor hem. Het greep hem heftig aan. Wat een verandering had' er met haar plaats gegrepen hij kon het niet aanzien. Hij wist het immers nu sinds lang- dat Bergitzky's- list en de zorgen van zijn ouders hem tot medeplichtige aan Ella's ongeluk hadden gemaakt. Zijn laffe en toch met hartebloed geschreven brief, waaruit zij niets anders had! kunnen opmaken dan.zijn ontrouw en verraad', brandde hem weer op de ziel, terwijl hij met schuwe en tegelijk lietfkoozende blikken haar tengere gestalte beschouwde. Niets vermoedend kwam zij nader. Daar greep hem de angst aan zij moest hevig schrikken als zij hem onverwacht voör zich zag staan! Llij wilde terug-tre den, onikeeren Nu zag zij op. Wat er in haar omging in dit oog'en- blik wist zij niet. Zij had' een gevoel dat. haar hart zoo heftig bonsde, dat zij geen adem meer ko-n halen, dat zij moest stikken. Al haar bloed! stroomde terug naar haar hart, d'aardoor werd' haar gelaat sneeuwwit en haar blik star en leeg. Willi's hand greep naar zijn pet. Had zij hem her kend? Wilde zij hem niet kennen? Thans was hij zoo d'icht bij haar, dat hij de blonde lokjes op haar voorhoofd! bijna kon tellen en nog -steeds rustte haar blik vreemd en onzeker op hem. Eindelijk kwam het bloed weer in haar wangen terug •bleek liet kiescollege deze vacature door een moderne te wille%doen vervullen. De Ver. voor Evangelisatie heeft nu als hulpprediker benoemd! ds. H. van Dijk, pred. te Oosterhout. („Ned.") WE GaaN NOG NIET NAAR HUIS. Te Schiedam. Op een zoelen zomeravond'. Aan de glooïng van een dijk. Huibert en Klaartje zitten er, minnekozend' onder Amor's- vleugelen. Er nadert een gezant van Hermandad. Verscheurt hun zoete mijmeringen met stentorstem: „Hé daar! Willen jelui wel es als de drommel maken dat je hier wegkomt! Je mag- da-ar niet' zitten!" 't Onthutste paartje is half overeind gekrabbeld en vraagt als- één man aan den diender: „Mig d'at niet? Waarom niet? We zitten toch gewoon te prate?" Waarop de agent: „Nee, 't mag niet. Artikel' Lib is van de politieverordening zegt (hier krijgt 's mans stem een ietwat officieele nuance) „Het is verboden in gezelschap met iemand van an dere kunne, te zitten, of te liggen op openbare wegen of dijken of op hun bermen, glooiingen of onderkant. T)cze bepaling is niet van toepassing, indien de be doelde personen met elkander gehuwd zijn of elkander in den eersten of tweeden graad van bloedl- of aan verwantschap bestaan." Gedurende d'e voorlezing- zijn de "gelieven weer lang zamerhand in de oorspronkelijke houding- gaan zitten en luisteren ze verder met gepaste aandacht. De agent zwijgt nu beteekenisvol' en kijkt' 't vrijend paar tje mqt triomfantelijke blikken aan. Huibert, als toekomstig- lioofdl-des-gezins, waagt nog- één woordeke pleidooi „Maar meheer agent-, we gane die volgende maand trouwen; dus dan benne we nou toch wel' al in do eerste graad van aanverwantverschap, vindt u niet?" Schiedam's gemeentelijk gezag dreigt via den dien der te worden ondermijnd d'e man stuurt z'n wijsvin ger naar z'n voorhoofd, drukt den top deszelven er te gen aan en peinst.jaida'» gek.ja hoe moet je nou. Al peinzend! wandelt hij heen. steed's verder weg- van de heillooze plek. E'n 't. paartje hervat de werk zaamheden. (Dit alles zal kunnen gebeuren, als de Schiedam- sche Raad het genoemde artikel goedkeurt, dat B. en W. hebben voorgesteld, verzekert De Ned.)' UIT BERGEN. Op den mooien, eenigszins koelen Zondagmiddag van 21 Juli, werd in den lommen-ijken tuin van het, koffiehuis „de rustende jager" alhier, het vijfde Zan gersfeest gehouden van den Noord-11 oilandschen 'bond van gemengde zang-vereenigingen. De tuin was aar dig versierd met lampions en vlaggen 's avonds zou er concert en bal ehampêtre zijn en gevuld met een vrij talrijk en belangstellend' publiek. Het feest werd geopend' door het- gezamenlijk zingen van het bondslied' en het Wilhelmus, onder leiding van dien heer J. Paardekooper, met begeleiding- van het harmoniekorps van Bergen, op de kerkruïne. Ongeveer te kwart voor twee nam de samenzang een aanvang, waaraan de- volgende vereenigingen, weder om onder leiding van den heer Paardekooper, deelna men: „Harmonie," van Beemster, „Zanglnst" van Broek in Waterland, „Thalia" van Hoogkarspel, „Ons Genoegen" van As-sendelft, „Caecilia" van Barsinger- horn, „Dan. dó- Lange" van Koog, a. d. Zaan, „Spaarn- dam's Gemengd koor", „Kerkelijk koor" van Bergen. Bij deze nummers zou ook de Berger Harmonie be- van den verl-amimenden schrik! had! zij zich eenigs zins hersteld. Haar lippen, begonnen te trillen alsof zij moeite deedl haar opkomende tranen terug te drin gen. Reeds was zij half voorbij, nu groette hij met beven de hand, haastig en wat gebrekkig. Zij dankte niet, Zij ging verder met gesloten oogen ;ils in een droom En een droom was het ook voor haar, een verschrikkelijke en aangrijpende droom. Hij keek haar niet na. Ilij dwong zich-zelt' verder te gaan. Hij had het sinds l'ang vermoed dat zij leed. Thans had1 hij het gezien, nu wist h.ij het met. groote zekerheid. De dames van het feestcomité voor de aanstaande zilveren bruiloft van do Baelnnanns hadden reden zich over de verstrooidheid van Willi Bachmann te beklagen. Nooit kreeg mevrouw Biekenbaeh echter de gedachte, dat, een jonge man, die. op haar dochter ver liefd was geweest, maar haar nu met kalmte en vriendschappelijkheid' kon naderen, wel verdriet kon hebben over Ella Biekenbaeh, die ook niet zijn vrouw had kunnen worden. In tegendeel zij was van mee- ning, dat de geschiedenis met Ella sinds lang tot het verleden behoorde. Zoo vast was zij ervan overtuigd, dat Willi Ella had vergeten, dat zij hem zonder eenige omzichtigheid mededeelde, dat Ella's fortuin verloren gegaan was, niet vermoedend, dat ieder woord hem weer oen steek in liet hart gaf. Ook sprak zij hem er over, dat Soden vast overtuigd was, dat professor Biekenbaeh nooit krankzinnig geweest, was, wat zijn haal tegen Bergitzkv on diens listig dirijven nog deed toenemen. Zijn ouders, die de eenigen waren, die wisten hoe het met hem gesteld was en wat er in zijn binnenste omging, vermeden met pijnlijke zorg don naam van Krochel te noemen. De zaak was dood, meenden zij. Er was niets meer aan te veranderen. Het eenige waarvan zij duidelijk blijk gaven, was hun afkeer te gen Bergitzky en Fidelia. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1