Nassauplein 7, eet Alkmaar. NETTE RECLAMÉ. een Winkelhuis en Pakhuis, Tentoonstelling te Egmond. Lampions verkrijgbaar in de tent van het Alk- maarsch Warenhuis op het feestterrein aldaar. Merriepaard met Veulen. Nette Jongen gevraagd Vrachtrijderszaak AiiisaarscHs Crediet- es iüratf Zangvereeuiging Üieuw Leven met Mannenkoor Orpheus. 24&v Fr ölon gatië nBeleen in gen5 Ter overname aangeboden: Heinekens P©r*fttaoi7tfiei* en. SSonkei* Bies*, 't ijs, op de Te koop zwart GEËTALEERD. BUITENLAND. ONDERWIJS I. PRINS Az., Oudegracht 285b. Hoewel wij het Alkmaarsch Publiek reeds eenige maanden geleden attent maakten op de manier waarop de Heer R. DE GROOT, Laat 140, reclame tracht te maken voor ZIJN zaak, met ONZE producten (men herinnere zich onze advertenties inzake de dekvelletjes), zijn wij verplicht ditzelfde nogmaals te doen, daar genoemde heer thans in het programma der Egmondsche Tentoonstelling voor reclame een cliché heeft doen drukken, oud meer dan 3 jaar, waarop nog voorkomen de melkwagens der Fabriek „WILHELMINA"Wij waar schuwen daarom onze afnemers nogmaals ernstig, dat hoewel door den Heer DE GROOT weer reclame is gemaakt voor ONZE producten, wij reeds meer dan 3 jaar geleden OM BE KENDE REDENEN de relatie met hem moesten afbreken en sedert dien tijd de produc ten uit de Fabriek „WILHELMINA" uitsluitend verkrijgbaar zijn in on3 eigen filiaal LAAT, hoek BOTERSTRAAT. Of deze manier van reclame maken werkelijk fair en netjes genoemd kan worden laten wij gaarne aan de meening van het publiek over. N.V. Stoomzuivelfabriek „WILHELMINA", Bergen (N.-H.), iff* Prachtige gelegenheid in de nUi! om huiten te Kitten, li n Aanbevelend, ADVERTENTIE N. Dinsdagavond 23 Juli, acht uur, repetitie voor 't geheele koor, lokaal MOOIJ, Koo: straat. Te koop @80 knieën liggende Israël en toen de hoogepriesters ach ter hem stonden, van het afgodisch Israël, uitgeroe pen: Iviest nu, wie gij dienen zult en toen heeft dat volk Israël geroepen als één man: De Heere is onze God, En dat. kwam middellijk door dén dienst van Elia. Wat wij te doen hebben is niet te doleeren met. een boekje in een hoekje, met onze vrienden en geestver wanten -pratende, de kerk overlatende voor diegenen, die voor Christus niet buigen. Wij hebben te blijven op onze post. Als uw huis brandt en gij wordt te middernacht gewekt, kleedt U dan niet haastig aan en gaat heen, maar redt, wat er te redden valt uit het huis. En als de kerk staat in brand van tegenstrijdige meeningen, en onbestaanbare opvattingen, dan hebt gij niet heen te gaan, maar te grijpen, wat gij kunt, opdat gered worde onze kerk, uwe kerk, opdat, zij opgeëischt worde voor den koning der kerk, Christus Jezus, op dat zij dan nog eens worde tot den tempel voor de ge tuigenis der waarheid', opdat kome door Uw trouw werkende geest de tijd, dat allen buigen in die kerk voor Christus Jezus. Dat allen als een nu geloovig geworden Thomas uitroepen: Mijn Heer en mijn God. Daartoe maakt de Heer U getrouw, daartoe schenke Hij IJ de kracht van Zijn woord, dat gij door zijn ver geving, staande op Hw post, belijdende Christus, moogt schragen het kerkgebouw, dat niet vallen zal, want het zal eeuwig blijven, omdat het door God ge maakt is en daarom zullen wij ook heden ten dage zin gen en bidden: „dat wij doen Christus wil, door God te eeren, in alle eeuwigheid. Amen." Nadat het gebed, was uitgesproken werd aan he4 slot dezer godsdienstoefening gezang 130 vers 6 geza menlijk gezongen. UITVAART TH. J. SCHRADER. Hedenmorgen om 9 uur had in de St. Dominicus- kerk de plechtige uitvaartdienst plaats van den Heer Th. J. Schrader, broeder in de orde van den Nederl. Leeuw en drager van het Eerekruis „pro Ecclesia et Pontifice", van wiens overlijden op bijna 91 jarigen leeftijd wij in ons vorig nummer bereids melding maakten. Na de H. Mis van Requiem, gecelebreerd door den ZeerEerw. Heer Pastoor der Parochie J. A. F. Heijs, bij welke gelegenheid het Zangkoor van St. Dominieus, onder leiding en accompagnement van zijn directeur, den Heer S. IJpma, zeer verdienstelijk Perose's requiemmis ten gehoore bracht, werd het lijk van den eerbiedwaardigen overledene omstreeks 11 uur op het St. Barbara Kerkhof ter aarde besteld. De leden van liet St. Laurentius Zangkoor bewezen hun liooggeachten oud-directeur dezo laatste eer en zongen na afloop der kerkelijke plechtigheden in de kapel en bij liet graf ,in de kapel onder directie van den Heer H. A. Maas, met gevoel en toewijding het eenvoudige, maar zeer indrukwekkende „Ecce quomo de" van Handel. De prijzen voor de Woensdag te Egmond aan Zee te houden vliegerwedstrijden zijn uitgestald bij den heer L. Frankenberg en in het Alkmaarsch Waren huis, alhier. „NIEUW LEVEN" EN ORPHEUS". De Zangvereeniging Nieuw Leven met Mannenkoor Orpheus alhier, zal, daartoe uitgenoodigd, op Vrijdag 2 Augustus a,s., des namiddags half acht, een uitvoe ring geven op de tentoonstelling te Egmond aan Zee. TENTOONSTELLING APD. ALKMAAR HOLLAND- SCIIE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. In de heden in het Café Central gehouden buiten gewone vergadering van de afdeeling Alkmaar van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd besloten dit jaar de tentoonstelling op één dag te doen plaats hebben. Voor den tentoonstellingsdag werd weer 18 September vastgesteld. AGENDA. MAANDAG. Kinderkoor Zang en Vriendschap, repetitie balfzes, Harmonie. Liedertafel „De Vereenigde Zangers", repetitie 73/4 uur, Harmonie. DINSDAG. Zangv. „Nieuw Leven" met Mannenkoor „Orpheus", repetitie voor het geheele koor (concert Egmond aan Zee), 8 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. PORTUGAL. De dagbladen meldendat Portugal de uitwijzing uit bet Spaansch grondgebied op het vaste land van alle Portugeesche samenzweerders en de bestraffing van hun aanvoerders eischt. WERVELSTORMEN IN AMERIKA. De wervelstormen teisteren Amerika vaker dan voorgaande jaren, bovendien zjjn zij veel heviger en richten zij meer onheil aan. In de laatste week was het Mexico, dat te lijden had van dergelijke winden. Thans komen berichten uit Nevada van Ongelukken, die teweeggebracht zijn door stormen en wolkbreuken, in 't bijzonder in de steden Mazuma en Seventhough, waar honderden menschen vermist worden. Men vreest, dat zij in het wassende water van de rivier, die buiten haar oevers trad, verdronken zijn. Reeds zijn er vijftig lijken gevonden. Het reddingswerk wordt zeer bemoeilijkt, doordat de beide steden tengevolge van het hooge water van de buitenwereld zijn afge sloten. De menschen uit de omgeving, die in automo bielen toesnelden, kunnen de steden niet bereiken, doordat de bergpassen versperd zijn. Laatste Berichten. AANBESTEDING. AMSTERDAM, 22 Juli. Door de Directie der Holl. IJ. S. M. werd heden aanbesteed het maken van grondwerken, spoorwerken, bestratingen, perrons en bijkomende werken op het spoorwegstation te Schagen. Raming f 28000. Ingekomen waren 28 biljetten. Laagste inschrijver firma Jaarveld en Op de Weegh te Oldenzaal voor f 20370. Ingezonden Stukken. KINDERDAG OP 2 AUGUSTUS. Evenals beide vorige jaren, maar zoo mogelijk op veel uitgebreider scbaal, wil het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Yacantiekolonies trachteu sympathie te vinden voor behoeftige zwakke kinderen onder hen, die zelve op hun vacantiereis zijn. Het Centraal Genootschap heeft een nijpend tekort aan plaats in de bosschen. Twee duizend kinderen worden dit jaar verpleegd. Onder dezen zijn een groot aantal, die een bepaalde meer langdurige herstellingsoord-behandeling behoeven naar het eenparig eordeel van de Medische Commissie van Advies en van alle kolonie-artseh. Reeds is tijdelijk een onzer gehuurde koloniehuizen tot herstellingsoord ingericht. Met het oog op den bouw van een Kinderherstel lingsoord heeft het hoofdbestuur een uiterst gunstig aanbod ontvangen van een ongemeen schoon heuvel achtig boschterrein van 15 hectare, ver onder de waarde. Om deze grond, die bovendien heel gemakkelijk te j GERMAIN AUTOMOBIELEN. Haarsma van Oucoop De |ong, bereiken is, te kunnen koopen, moet in enkele weken 4500 gulden bijeen zijn, gezwegen nog van de som, die voor den bouw van een nieuw „Boschhuis" zal vereischt worden. Moge in elke Zomerplaats, in elk hotel, personen gevonden warden die, op 2 Augustus in spontane op welling een Comité vormen om gelden voor het Kin derherstellingsoord in te zamelen, welke gaarne in ontvangst worden genomen door den penningmeester, den heer Th. M. Ketelaar, Lid van Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland, Joh. Verhulststraat, 9, Am sterdam. Namens het Hoofdbestuur, De AdministrateurA. C. BOS. Egmond aan Zee, Juli 1912. in BOEKHOFDEU en aanverwante vakken ter opleiding voor praktik en examens. Telefoon S62&. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDIIOLLANDSCH LANDBOTTWÖREDTET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld pCt. 31/s ii ij ii 2 BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening pCt. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Ern. 4 Iwang Dombr. 41/j Financ. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 4i/a 11 11 i> Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden 11 Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli n Langkat Idem pref. A'dam Serdang M Bindjey Deli Batavia f) Deli-Maatschappij Medan tabak (1 ti Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. n Amst. Rubber Cult. Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t,. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketaboen Gew. U T Pvr6f- Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik, Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41 /j Comm. Pern aand. div. Preferent n Spoorwegleeningen. Holl. Uz. Sp.-Mij. Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div, Erie Kansas City South. 11 11 Pr®f in ii Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway M Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE Antwerpen 1887 21/3 HONGARIJE. Hongaarsche "Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 Koers van 19 Juli 22 Juli 911/4 9711/1, 1041/a 471/3 85% 875/8 861/4 893/g 1005/g 977/i6 99s/4 IOO1/4 961/2 181 1241/s 168 140.- 163 670 315 3671/2 49 911/2 575 586 241 401 567 206 262 502 170 215 1871/2 751/2 651/2 351/2 561/2 300 8H/4 817/g 241/2 26 69Yi6 561/a 1781/s 4%6 16!5/16 643/4 IOV16 46 86 91 254 IO68/4 106 193/4 34 241/2 573/4 271/4 321/i liS 241/2 110 287/s 166 4'/l6 867/8 1067/xe 10115/je 817/16 118 110 159 456 91 i/s 661/2 104 47 851/2 873/s 87% 88% 1003/g 86 971/4 993/, 179 1621/2 311 360% 911/a 572 583 213 896 568 207 262 4991/2 171 185 791/2 68 305 81 825/8 243/4 26 701/4 57 1781/s 46/8 16»/w 641/2 101/8 45% 86 255 108 19% 343/i6 24% 57% 28 321/2 247/s 110 291/s 168 4'Vl6 1067/16 Koers van het geld. Prolongatie 43/s pCt. Mededeelingen. De stemming- voor Oliewaarden was iets luier, de noteering van' Koninklijke was497 501, clie van Geconsolideerde 26163. Perlakken „wa ren vast. Amerika wasi voor sommige soorten iets vaster, de handel was echter gering. Tabakken voor enkele soorten lager. Culturen onveranderd. Marktberlcliteu. ALKMAAR 22 Juli. 1912. Aangevoerd 9 Koeien en Ossen f 220 a 295, 88 vette Kalveren f 40 130,p. pond f 0,75 a 0,85, 39 nucht. Kalveren f 8 a 24,653 vette Schapen f 24,a 33,370 vette varkens 54 a 60 ct. per K.G., 9 magere id. f 19,— a f 29, AMSTERDAM, 22 Juli. 181 vette koeien, le kw. 8488, 2e kw. 7882, 3e kw. 7478, 150 melkkoeien, 150350, 109 nuchtere kalveren 1218, 26 schapen 2228, 442 Holl. vette varkens, le kw. 5456, 2e en 3e kw. 5254. Overz. en Geld:, le lew. 5456, 2e en 3e kw. 5254. ROTTERDAM, 22 Juli. Aangevoerd 154 vette run deren, 236 vette- en graskalveren, 1444 schapen of lammeren, 905 varkens. Prijzen vette koeien 8684, 2e kw. 78, 3e kw. 70. Kalveren 95, 2e kw. 87y2, 3e kw. 80, handel traag. Schapen 70, 60, 54. Lammeren 8070, handel redelijk. Varkens 6061, 58, 3e kw. 54. L:cht soort 4850, handel traag. BROEK OP LANGENDIJK, 22 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 1.60 a waarin sinds jaren met succes gedreven wordt een zanb in Kruideniers- en Grntterswareu. Voor uitbreiding vatbaar. Gelegen in een welvarend dorp van Zuid-Holland aan Spoor en Boot. Wegens terug trekken uit zaken voor bijlijken prijs ter overname aangeboden. Brieven onder letters M. V. 73 W. N. J. VAN DITMAR's Alg. Adv. Bur., Witte Huis, R'dam. Café „CENTRAL". Oroot Lampionfeest 2.10, gew. muizen f 1.25 a 1.60, aanvoer 2290 zak, Julia muizen f 1.30 a 1.50, Schoolmeesters f 1.40 a 1.60, Blauwe f 1.65 a 1.75, 0 baal zilveruien (nep) f 0.a 0.0 zak drielingen f 0.a 0.—, 34500 bloemkool le soort f 8.20 a 16.30, 2e soort f 2.50 a 3.40, 10700 roode kool f 7.20 a 9.30, 200 gele f8.60 a 9.30, 0 - witte f 0.a 0.44900 bos wortelen f 0.60 a 1.70, 84000 slaboonen 1 0.35 a 0.38. MEDEMBLIK 20 Juli. Groote Muizen f 1,40 a 1,45, Kleine Muizen f 0,30 a 0,35, Groote ronde f 0.85 a 0.95, Bonte f 1.35 a 1.45, Blauwe f 1.35 a 1.45 per half H.L. Aanvoer 2980 manden of zakken. NOORDSCHARWOUDE, 20 Juli. Groote muizen f 1.40 a 1.55, drielingen f 0.60 a 0.80, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.55 a 2.—, drielingen f 1.70 a 1.90, Gladblaadjes f 0,a 0,Schoolmeesters f 1.10 a 1.30, Eigenheimers f 1.10 a 1.35, blauwe f 1,50 a f 1,75 per 35 Kg. Aanvoer 1500 zak. Zilveruien f6,— a 6.90 Drielingen f 2,80 a f 3,— per 50 K.G. Aan voer 80 balen. PURMEREND, 20 Juli. Al'slag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0,a 0,Doperwten f 0,a 0, per 100 pond, Tuinboonen f 011 a 0.20, Slaboonen 1' 0,38 a t0,43, Snijboonen f 0.80 a 1.30, Klapbessen f 1.a 2.25, Aalbessenf f 8.50 a f 13,Vlug. BOVENKARSPEL, 20 Juli. Groote muizen f 2.85 a 2.95, kleine id. f 0.80 a 0 90, ronde f 2.15 a 0.— blauwe f 2.70 a 3.10. Aanvoer 9870 zak. Bloemkool (le soort) f 10.a f 13.—, Roode kool f 5.— a f 7.50 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 22 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 23 Juli. In liet gebied van de waarneming is de hoogste le kende stand van den barometer 772.9 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 754.8 te Memel. VERWACHTING. Zwakke tot matige winden uit noordelijke richtin gen, veranderlijke bewolking, mogelijk regen of on weersbuien, zelfde temperatuur. Bnrgeriyke ««tand. OVERLEDEN. 22 Juli. Johanna Helena Boskamp, gehuwd met Jan Asjes, 51 j\ HOOG en LAAG WATER, Te BERGEN AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 22 9.30 10.- 5.30 6.— 23 10.30 11.10 6.30 7.10 24 11.50 12.25 7.50 8.25 25 12.25 1.— 8.30 9.— 26 1.33 2.05 9.30 10.05 27 1 Y) 2.30 2.40 10.30 10.40 Te EGMOND AAN ZEE. Datum Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 22 9.15 9.45 5.15 5.45 23 10.15 10.55 6.15 6 65 24 11.85 12.10 7.35 8 10 25 12.10 12.45 8.15 8.45 26 1.20 1.50 9.15 9.50 27 215 2.25 10.15 10.25 ais Op den 25sten Juli a.s. hopen onze geliefde Broeder en Zuster fW. PLOEGER en IJ. PLOEGEtt -Langerels X te Hensbroek, hunne 40-jarige Eehtver- eewiglng te herdenken. tvl Hunne dankbare Broeders en Zusters. W Heer-Hugowaard. K. Ploeger. t>& M. PLOEGER—HaRToa. A JisP- P- KLOPPER. F. KLOPPERPi.oeg: er. X "Juli 1912. Te bevragen D. BREGMAN, koopman, Snaarmaus- laan, Alkmaar. bij de Firma C. KEG, Langestraat. Loon f 4 p. week. van Alkmaar naar Langeudijk. Brieven onder letter M 245, Bureau van dit Blad. TELEFOONNUMMERS 439 en 499.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3