-dTTschrüvér; Van Nieuwjkuyk's Schoenwerk o> P. A. BLAAUW. muziekonderwijs. HERMS. COSTER ZOON, Noordhollandsch -i Landhouwcrediet. SAFELOKETTEN. C.Verheus, OpwindeD bij abonnement. Bouwterrein Egmondsche Tentoonstelling. Vliegerwedstrijden, BOESNAC, de vliegende man, 400e STAATS LOT 13 RIJ Watertochtjes v|h. HERMs. COSTER ZOON, ei. m nit bv. Hótel-Café-Restaurant, AMSTELBIEREN. J. DE LANGE Corns. Jobs. Zn., MEDEMBLIK. Houttil 17. Telefoon 59! dagelijks te dineeren, Alyem8ene Paarden- en Veeverzekering-Mij, Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. WOEMSOJIG 24 JULI, groofte vliegt 's middags en 's avonds van de hoogste toren van het Ktirhaus in het Tentenkamp. Stationsplein 106, tegenover het station H. IJ S. MALKMAAR. Ruime bergplaats voor Rijwielen, per abonnement f 1 per maand. HYPOTHEKEN. PROLÜN GATIëN. 4-9 SEPT. 1912, Aangiften tot I Augustus a.s. Grof Bankwerkers, Vuurwerkers en Metaaldraaiers. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. De Lange De Moraaz, is voortaan te ALKMAAR te spreken Verdr.oord 117. J. H. Willers. TE2L^?,0bN„„2n47- BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERING 3 pC«. TIJDGEESTBRIEFJES geven dezelfde rechten en prijzen als Staatsloten. 1&T LANDBOUWERS en VEEHOUDERS. WEIDERUNDEREN Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. VOORDAM C 9, Telef. No. 3, ALKMAAR. mooie gelegenheid voor het geven van DINER-PARTIJEN en VERGADERINGEN, eenigst adres van PILSNER UftOIIELLi het fijnste Buitenlandsch bier. Kantoor: PASTOORSTEEG. GROOTE Breedstraat. Alkmaar. MAAG-, INGEWANDSZIEKTEN en SUIKERZIEKTE, VERDRONKENOORD D 53 Vrijdags en Zaterdags van 11-3 uur. Kennemerpark (hoek Bitsevoort), VOORDAM C 9, Int. Tel. No. 3, JL. L J3L. MAA 'JOL. Wandel- en Reiskaarten.] Schoutenstraat, bij de Laat. aan den Westerweg, Nassaulaan, NassanpleinEgmonderstraat Lamoraalatraat en Lindelaan. A. O. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. Deze week eXtTa aanDleaingen DASSEN en SOKKEN, TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN. 1|4, 1|5 en IjlO Tijdgeestbriefjes kunnen vóór de 5e Klasse gesplitst worden. in gebruik op de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL, HANDELSDAG SCHOOL en het GYMNASIUM, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs, zijn voorradig bij de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Bjj contante betaling 5 pOt. korting. Paarden. Runderen, met en zonder melkstaten. Schapen. Varkens. Kaas en Boter. Groententeelt. Vruchtenteelt. Bloemisterij. Bloembollen. Akkerbouw. Voorts worden LANDBOUW-, TUIN- en ZUIVELGEREEDSCHAFPEN ter opluistering gevraagd. Te tegen den koers van 101 pOt, D. A. W1SSELINK. - Effecten, Coupons, Prolongatiën, Hypotheken, Brand- assurantiën, Verzekeringen, Incasseeringen, Inbraak- verzekeringen Disconteeringen Wissels op Binnen- en Buitenland, Gelden ii dépósito, Handelscredieten. Speciaal-arts oor Amsterdam, Weteringsclians IOO, Weder ontvangen de nieuwste modellen BUS f 1.50 Vol- fijnste delicatesse /R,pporP komea 1 brood, beschuit 1 ^U,V" y en gebak. BUS 1 on* 18 cent BUS /.Kg. f 0.42'/i BUS f 0.80 l «(pikante Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN fi Co., ALKMAAR. Gelegenheid aangeboden voor een aantal Heeren om aan besloten tafel tegen billijken prijs. Adres Hotel Kent, J. C. DE DREEFCuisinier. beveelt zich aan tot het geven van degelUk VOORHANDEN in de N.V. Boek- en Han delsdrukkerij, v.b. GIDS Heiloo RUS, Gids voor Bergen REENENVöi.ter, Heerlijkheid Bergen Wandelkaart voor Alkmaar HEIMANS THIJSSE, Wandelboekje HEIMANS THIJSSE, Hei en dennen HEIMANS THIJSSE, In het bosch HEIMANS THIJSSE, In sloot en plas IIEIMANS THIJSSE, Van vlinders, vogels en bloemen HEIMANS THIJSSE, In de duinen IIEIMANS, Wandelen en waarnemen HEIMANS, Met kijker en bus THIJSSE, Vogolboekje Practische zakboekjes voor natuurvrienden, per No. Kaart van het Koninklijk der Nederlanden, opgeplakt op linnen met rollen geheel ge reed om op te hangen t O.IS 0.40 «>.78 0.60 O.Ö5 1 MO 1.90 1Mb J.MO 1.90 1.MO 1.90 1.— 0.45 3.28 Éft U nrwerkmaker, Te bevragen bg: 's middags 2 uur, vele schoone prijzen. Ie Prijs prachtig zilveren Heeren- of Dameshorloge. In alle afdeelingen. anrthioHinnpn vail fijne HEEREN-OVEKHEMDEN, Heeren Netflanellen Maco Heeren Pantalons vanaf 70 ct. £161 u8 eiaiage*. vallat f 1.20. Verkrijgbaar te Rotterdam a/h. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 en te Alkmaar bij Wed. J. TERWEIJ, Koorstraat A 48, Hoofdagentschap; II. N. v. d. BRINK, Bergerpoort A 5; J. HONIG, Dijk 22; J. v. d. KLOOSTER P. MIJLHOFF, Payglop A 23te Egmond a. d. Hoef bij S. BOSMANte Heerhugowaard bij A. KOOIJ, Middenweg en bij A. KWANTES te Heiloo bij P. OVERTOOM; te Koedijk bij C. PLOEGER, te Oudkarspel bij F. BUTTER, Hoofdagentte Schermerhorn bij T. J. NATZIJLte Schoorldam bij O. KRAMER, Schoorlte Zijpe bij J. STRUIF, Burgervlotbrug; te St. Pancras, gem. Koedijk bij A. LEEMAN. Verzekert Ewe PAARDEN en RENDEREN bij de 's-GRAVENHAGE, (DE OUDE ZYvOLSCHE VAN 1895). STOLBERGI.AAN O, tegen VASTE premiën met onmiddellijke schadevergoeding tot 90 0/0. premie f 1.50 per t 10ö.— en per halfjaar. Verzekeringsduur 6, 7, 8 of 9 maandenbet risico van hemelvunr in bet open veld inbegrepen. Vraagt onze uitvoerige tarieven alsook voor werp- en veulenverzekering. LINTHOUT, Directeur. Agent: de Heer JAN DAM, Bergerbont, Alkmaar. met de witte salonbooten der Alkmaar-Paeket van Alkmaar: 6—81012—2.80—46—7.80 uur. naar MARKEN—HOORN(ENKHUIZEN) —VOLENDAM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, de Ruylerkade. Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. •tniirz BEN 6» LEE GEOPEND Aanbevelend, AANBEVELEND, rlfltfPhöPni nfiüP Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. Het PROGRAMMA bevat de Afdeelingen: Waarvoor FLINKE PRIJZEN worden ultge- loofd. Aan de Tentoonstelling is verbonden eene VER LOTING, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 29 Febr. 1912, No. 64. 100 000 Loten. 1000 prijzen. Midwoud. H. Jb. AVIS, Seer. Aan de PletterU voorbeen L. J. ENTHOVEN «fc Cie. te Delft kunnen dadelUk geplaatst worden Zich in persoon aan de fabriek aan te melden, mits voorzien van goede getuigschriften. gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal f «LOOO.OOÖ.— Gestort kapitaal c.a. 1.700.000.— Rese -es 1.600.000.— Uitstaande pandbrieven c.a. 22.200.000.— De Bank geeft élk p€t. pandbrieven uit, groot 500.—, met coupons per 1 Mei en f1000.— en f 1 November, s ALKMAAR ten kantore van de firma Kantongerecht te Alkmaar, Zitting- van 19 Juli 1912. P, G. Jz., E. G. Dz., J. W. te Egmond aan Zee, loopen oyer verboden grond', de le berisping- met voor waardelijke tuchtschool voor den tijdi van 1 maand met een proeftijd' van een jaar, 2e 'teruggave aan zijne ouders, de 3e 3 iboete of 3 dagen hechtenis. P. V. te Xoord-Scharwoude, overtreding- Woning wet, J 2.50 boete of 2 dagen hechtenis, P. v. T. te Ursein, P. J. II., J. K, G. C. S., J. H. te Alkmaar, G. K. te Akersloot, T. S., C, S. te Bergen, overtreding Rijwielreglement, de le, 2e, 4e, 6e, 7e en 8e ieder .1 boete of 1 dag hechtenis-, de 3e en 5e ieder .1 1 boete of 1 week tuchtschool. P. I)., J. S. te Schoorl, J. G. Pz., A. S. Az., P. G. Pz„ P. G. Hz., J. S. Az., C. B. Gz, J. G. Az., T. B. Lz., N. S., J. Z. te Egmondl aan Zee, overtreding- Vo- gelwet, de le J 2 boete of 2 d'agen hechtenis, do 2e, 3e, 4e, 5e en 8e ieder J 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 6e 2 maal j 2 boete of 2 maaL 2 d'agen hechtenis, de 7o J 6 boete of 3 dagen hechtenis-, de 9e 1 boete of 1 dag hechtenis, de 10e J 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 11e en 12e teruggave aan, hun ouders. W. Z. Jacz. te Egmond aan Zee, C. O. te Egmond! Binnen, in staat van dronkenschap d'e orde verstoren, de le 5 boete of 5 dagen hechtenis-, de 2e 4 boete of 4 dagen hechtenis. A. de G. te Li mm en, D. M. da G., A. T., T. J. K. te Alkmaar, K. B. t-e Zijdewind, G. J. P. te Heiloo, overtreding politie-verordening, 'de le en 5e ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e en 3e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 4e 12 boete of 4 dagen hech tenis, de 6e- 3 boete of 1 week tuchtschool. E. B. v. d. W. te Amsterdam, K. V. Tz., W. Z. Tz. te Egmond aan Zee, O. K., A. D., N. 73. te Alkmaar, L. G. te Bergen op Zoom, Dronkenschap, de le, 2e, 5e en 7e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 3e 15 boete of 3 dagep hechtenis, d'e 4e 10 d'agen hechtenis, de 6e 10 boete of 3 dagen hechtenis. P. B. te Broelc op Langendijk, M. N., T. L. N. te Beverwijk, P .S., J. O. S., J. C. S., N. J. S. te Am sterdam, S. K., S. W. K., G. IJ., J. M. te Uitgeest, S. II., J. S., J. S., H. S. te Heer-Hugowaard', de le, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 13e ie-der 1 boete of 1 dag hechtenis, d'e 2e en 3e ieder 5 boete of 3 dagen hech tenis, voor den 2e 3 weken tuchtschool, voor d'e 3e en 11e 1 boete of 7 dagen tuchtschool, de 14e en 15e ieder 0.50 boete of 7 dagen tuchtschool.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4