DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 172. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 23 JULI. FEUILLETON. I Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. ALKMAA «SdBlAV ALKMAAR, 23 Juli. „Is Rosenthal- al vermoord?" Die vraag werd, naar een dezer dagen vermeld "be richtje, aan de redactie van een blad te Kieuw-Lork twintig minuten vóór het p-legen van den bekenden moord telefonisch gedaan. Het berichtje klonk wel héél erg Amerikaansch, maar behoefde desondanks geenszins onwaar te zijn. Hoe meer men over dezen brutalen moordl leest, hoe meer men overtuigd wordt, dat het politie-wezen in de genoemde stad1 er al heel zonderling uitziet. Het schijnt inderdaad1, dat de politie tevoren geheel op de hoogte was van den moord1, dat zij thans de daders allen kent, maar hen in de gelegenheid stelt nog een tijdje goeden sier te maken, met het „verdiende" geld. Slechts een enkel orgaan durft nog volhouden, dat het nog niet bewezen is, dat de politie de hand had in den moord' en te waarschuwen, geen generaiiseeren- de conclusies te trekken uit hetgeen reeds- aan het daglicht kwam en de politie als geheel verantwoorde lijk te stellen voor de handelingen van enkele schurf tige schapen in het. korps. Maar. het blad wil doen vergeten, dat mep, in dit geval te doen heeft met Amerikaansche politie, welke nog een graadje erger moet! zijn dan do Italiaansche camorra. Wij weten hoe mannen van invloed, als Roo sevelt en Gaynor tegen de politie en haar optreden ge kampt hebben. Toen dé heer Roosevelt zijn functie als hoofd der politie te Nieuw-York aanvaardde, be gon hij met zeventien honderd nieuwe agenten aan te stellen, achtduizend kroeghouders in één jaar in hech tenis te nemen en tal van huizen van spel' en overspel uit te roeien. Een dergelijke groote schoonmaak, heeft vaker plaats gehad en toch blijft) het kwaad voortwoeke ren, zooals het geval-Rosentha! bewijst. Rosenthal was houder van een der speelhuizen. Hij stond in verbinding met de politie, hij wist het een en ander van de politie en hij zou de rechtbank materiaal leve ren en daardoor er toe medewerken, dat in het open haar weer eens de aandacht op de wantoestanden werd gevestigd. Hij wordt echter op de brutaalste wijze doodgeschoten, zoo niet door dan toch zeker met. mede werking' van de politie. Het is onbegrijpelijk, als men het AmerikaanSche politie-stelsel niet kent en met name het' Nieuw-York- sche niet, met zijn Tammany-Hall-bederf. De Nieuw-Yorksche politieagent wordt over het al gemeen zeer geroemd. Hij is. over het geheel flink van postuur, in de kracht van het leven, handig en moedig, beleefd jegens het. publiek, dat ontzag voor hem heeft. Maar het "stelsel brengt mede, dat hij al leen dan bevorderd wordt, indien hij het goed met „do hoogere machten" weet te vinden, indien hij zich bij het stelsel weet aan te sluiten. De onder- en hoofd inspecteurs komen allen uit de rijen der gewone agen ten. Dat is nu wel heel. democratisch, en in theorie prachtig voor een republiek, maar dit brengt mede, dat er geen een sociaal onderscheid tusschen superieuren Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 91) -o- Geheel in beslag genomen door de ^vrienden van zijn vroeger regiment en allerlei drukte van het feest comité, vond Willi gedurende zijn kort verlof geen ge legenheid om zijn oom Soden te bezoeken en hem in lichtingen te vragen. Een heete August us wind speelde met de breede ■ahornbladeren en overdekte ze met een steed® dikker wordende laag stof, toen de jonge officier in den la ten namiddag van zijn laatsfen verlofdag langs Ella's woning kwam. Onwillekeurig keek hij naar de ven sters, die in den zonneschijn schitterden. Toevallig trad' op dit oogenblik kapitein Krochel uit zijn huis) om zijn laatsfen avond voor de manoeuvres in het Casino door te brengen. Hoezeer hij zijn, hem onverschillig' geworden vrouw ook veronachtzaamde, toen zijn scherpe blik in den voorbijganger Willi Baehmann herkende, kwam er een achterdochtig ge voel in hem op. Zijn driftig temperament kwam ter stond boven. Sinds dien avond, dal Ella's uitroep hem de zekerheid! had gegeven, dat Bergitzky's zeggen dat zij hem innig liefhad, een leugen geweest was, had hij niet opgehouden haar inwendig allerlei verwijten te maken en haar achterdochtig' gad'e te slaan. En nu herinnerde hij zich plotseling dat de persoon van den hem geheel onverschilligen luitenant Willi Baehmann een rol, zij het dan een onbeteekenende in Ella's leven gespeeld had. Men had over Ella en hem gesproken al was het tlan ook een praatje geweest, dat weer spoe dig tot hét verleden had! behoord. Wat had1 de jonge Baehmann hier in deze straat te maken? Voor de vensters van zijn woning? De aderen op zijn voorhoofd' zwollen op. Hij sta ar en minderen bestaat. De inspecteur, die met een on dergeschikte tegelijk in 'dienst getreden is en met hem vroeger menigen streek zal hebben uitgehaald, heeft natuurlijk niet; het rechte gezag. Verder schijnt ook' hier het oude spreekwoord te geldén: gelegenheid maakt den dief. En gelegenheid is er te over. Alen Voert in Amerika in Amerika alleen? een struisvogelpolitiek tenopzichte van al lerlei kwaad. Men begraaft het hoofd in allerlei pa pieren-verbodsartikelen, om het kwaad maar niet te zien Alen verbiedt bijvoorbeeld' het spelen en het houden van speelhuizen. In het openbiaar wordt er dus niet g'espeeld maar in het geheim des te meer en er zijn tal van inrichtingen waar de schaper,) naar alle rege len der kunst van gemerkte kaarten, valsche do'bbel- steenen etc. worden geschoren. Die gfdreime speelho len zijn verboden, maar aan de politie is' het opgedra gen het verbod te handhaven. Doet zij» dit met een dicht oog en 'n slappe hand, dan is dat natuurlijk den speelhuishouders, heel wat waard. Al of niet in stilte krijgen hoogere politie-ambtenanen, belast met het aanstellen en bevorderen van agenten, aardige som metjes. In deze methode is. systeem gekomen, zoodat er, naar we lezen, bepaalde tarieven voor politie-'be- .scherming bestaan! I Na bet bovenstaande zal men ziclf heter kunnen voorstellen hoe het mogelijk is, dat, volgens de berich ten, een luitenant der politie, Becker geheetcn, de hand in den moord op Rosenthal heeft gehad en dat de politie, de speelbemoodigdlheden ter waarde van J 150.000, welke zij hijj invallen het laatste jaar in be slag genomen had, wejer aan de eigenaars boeit te ruggegeven. Van,tijd tot tijd1 komen eens allerlei onthullingen aan het licht. Tammany Hall lijdt bij de verkiezingen de nederlaag, er wordt hervormd, er worden menschen ontslagen en overtredingen gestraft.,. maar aan het stelsel wordt niet getornd, zoodat .eerst voorzichtiger, maar weldra driester, de omkooperij haar kop opsteekt en de zaak op den ouden voet wordt, voortgezet, totdat er weer eens iets aan liet licht komt. Ook nu zal de politie wel' niet van kop tot teen in een nieuw kleed worden gestoken, zal de hoofdoorzaak, de gelegenheid tot corruptie', wel niet worden wegge nomen de Amerika^msche democratie schijnt het te belemmeren 1 b il 1 tA.ï P. S. ITet artikel van gisteren was natuurlijk niet 22 April, maar 22 Juli geschreven, in Turkije heerscht geen shah, doch een sultan, en de. Alikado van Japan huwde niet op. -Ijarigen: doch op 17-jarigen leeftijd -deze storende fouten meenden we niet onverbe terd te mogen laten passeeren. ZEETOCHT MINISTER COLIJN. Tot het doen van het voorgenomen zeereisje per tor pedovaartuig „Jakhals," zal' dé interimaire marine Minister Colijn zich' a.s. Vrijdagavond, vergezeld van de Baehmann na om te zien of deze het wagen durfde om in zijn tegenwoordigheid! nogmaals die brutaliteit te begaan. Voon zijn vensters, waarachtig! Dat was kostelijk Toen dit echter niet gebeurde en, de jonge officier om dén hoek va,'n de eerstvolgende straat verdween keerde Krochel zich om en snelde de trap van zijn huis weer op. Met! zware schreden kwam hij 'bij Ella bin nen. Zoo aangrijpend1 had1 het weerzien van den haar on trouw geworden Willi' op Ella gewarkt, dat zij hem voortdurend vnor zich zag staan veranderd! en toch dezelfde. En, steedis dacht zij weer aan dén schrik over de onverwachte en ong-Qwenaehte ontmoeting dien zij in het voorbijgaan in zijn schuwe oogen gele zen laad. Dan was; het' of alles in haar in werking kwajn, zij begon over heel! haart lichaam te beven en kon niet meer aan de toekomst' denken van vrees en angst. Zij kreeg een heftigen. schrik! toen Krochel onver wacht in drift over den drempel trad' en op scherpen toon haar naam riep. Hij had! haar achter het gordijn in den erker nit gezien. Zij sprong op, kwam te voorschijn en vroeg: „Wat moet ik?" „Wil je zoo goed zijn mij te zeggen of je in de laat ste vijf minuten hier a»n het venster gestaan hebt ot niet?" vroeg' hij", naar den erker gaande om zelf doo de ramen op de straat te zien. „Neen," zei za zacht. „Tk heb' daar in den stoel ge zeten zooals altijd.'1 Haar zachte, lieve stem en haat schucHterë manier van spreken maakte zijn jaloezie nog levendiger. Hij verloor, zooals altijd, alle beheersahing' over zieh-zelf. „Zoo, heb je in dijen stoel' gezaten," riep Krochel driftig en ongelioovig. „Alaar er keek zoo pas iemand naar de vensters wel wat vrij en brutaal!" Een ongewild' rood' kwam' in EIlia's gezicht, Krochel beet zich op de lippen. i „Je weet dits blijkbaar wel wie ik bedoel? Ik zou het zeer aa/igennam vinden- dit een$; even van j» t zijn adjudant, luitenanti t. z. Ie kl. mr. Jager, naar Vlissingen begeven. De tocht zal Zaterdag plaats heb ben en gelijk gemeld1 van Vlissingen naar IJmuiden gaan. De Minister van Koloniën, de heer I)e Waal Alalefijt, was ook voornemens het tochtje medé te ma ken. RIJST UITVOER VAN JAVA. Uit Batavia wordt d.d. gisteren geseind: De rijstuitvoer is van af heden verboden. Den 2Gen September 1911 werd' reeds een zelfde maatregel getroffen, naar uit het onlangs gepubli ceerd verslag der Javasebe Bank bleek op advies van het bestuur dier instelling, wegens de voortdurende stijging der rijstprijzen in omliggende landen. Hierdoor toch, zoo meldt dat verslag, ontstond het gevaar, dat ten gevolge van die uitvoeren naar Singa pore, als ook naar 't verre Oosten, op Java eene tijde lijke rijstschaarschte zou ontstaan, welke eerst later, wanneer iii Januari groote invoeren uit: Java zouden plaats gevonden hebben, weder zou kunnen worden aangevuld. Daarom werd een tijdelijk uitvoerverbod geraden ge acht. Of gelijke redenen aan het nu uitgevaardigd verbod ten grondslag liggen, is niet bekend'. Het laatste verslag van den rijstoogst op Java en Madoera over de maandl Alei luidde echter voor Alid- den-Java minder bemoedigend. Het Hbld. ontleent daaraan het volgendë: „Was in dé vorige maand door ziekten en plagen de stand! van het gewas in meerdere districten van Middën-Java reeds minder bevredigend, thans doet ook de droogte schade aan het nog' te veld' staande ge was. Voornamelijk in de residentie Semarang in Zuid-Banjoemas, Zuid! Kedoe en de res. Djokjakarta laat dé stand van het gewas veel te wefischen over en bestaat hier en daar vrees voor totale mislukking." Van West-Ja va en Oost-Ja va waren dé berichten gunstiger, maar het is duidelijk dat wanneer de vrees voor Midden-Java bewaarheid: werd, nog' meer reden bestaat om liet afvloeien van rijst naar andere landen, wegens groote vraag aldaar, te voorkomen. Dat die groote vraag' in den vreemde schijnt te be- taan, mag worden afgeleid uit de hooge Rangoon-prii- zen voor dit artikel, waarvan de Loc. in haar markt- overzicht van 11 Juni 1.1. gewaagde. PLAN 1913. Z. K. II. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, heeft aanvaard1 het beschermheerschap van de. Centrale commissie voor „Plan 1913" en het beschermheerschap van het Internationaal Katoen- congres dat in de eerste helft van Juni 1913 te Sche veilingen zal gehouden worden. INVALIDITEITS- EN OUDEÏRDOMS- VE RZEKERING. De eerste bijeenkomst, van. de voorbereid'ingscom missie voor de invaliditeits- en ouderdonisverzekering heeft gisteren tot half vijf geduurd en was gewijd aan algemeene beschouwingen, die heden worden voortge zet. Het verluidt dat daarbij op den Minister van Land bouw, Nijverheid! en Handel van verschillende zijden aandrang werd! geoefend! om de lage loouen vrij te stellen van premie-betaling, op welken aandrang de Minister lieden uitsluitsel zal geven. De commissie, die met, bijzitters en plaatsvervan gers bijeenkwam, was vrij voltallig. De Minister deed! zic'h bijstaan door een drietal hoofdambtenaren vail zijn departement. Volgens sommigen zou de commissie wellicht, deze week gereedkomen met haren arbeid, volgens anderen, zou daartoe nog" wel een gedeelte van de volgende, zoo niet de geheele volgende; week noodig zijn. LOT S VERBETERING. Door den minister van Waterstaat is op een desbe treffend verzoek aan de, VereenigLng van Alaehinepei- soneel bij dén Rijkswaterstaat kennis gegeven, dat op de begrooting voor 1913 gelden zullen worden aange vraagd, om de minima der stokers en stokers-dek- knechten te verhoogen, liet personeel van de ponten te Veisen uit te breiden en een verandering te bren gen in het aantal dienstkleeren, dat aan het personeel verstrekt wordt. (Tijd.) VOORZITTER IIOLLANIDSOHE AIAAT- SCHAPPIJ VAN LANDBOUW. Naar liet N. v. d. D. verneemt, zal jhr. mr. P. van Foreest, te Hello, lid! van de Tweede Kamer, de een igo candidaat zijn voor de vacature van voorzitter van d« Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Tn deze vacature zal worden voorzien op de algo- meene vergadering, 5 September te Medemblik te hou den. Gemengd nieuws. GEBREK AAN LEERAREN. Uit Soerabnjn is d.d. 19 Juni aan de Loc. geseind: Do hoogere burgerschool alhier sluit wegens gebrek aan leeraren dagelijks om 11 uur, daar de benoeming- van vijf nieuwe leeraren nog steeds hangende is bij het departement van onderwijs. Op de lagere scholen is geen voldoende plaats; reeds vroeger opgegeven leerlingen kunnen nog niet geplaatst worden, en door de inkrimping van de burger avondschool werden oudere leeraren van hun betrekking ontheven en later benoemde onderwijzers daarin gehandhaafd. ONTSLAGEN ONDERWIJZER. Ongeveer anderhalf jaar geleden is de onderwijzer Blom te 's-Gravenhage veroordeeld tot een maand ge vangenisstraf wegens openbare oneerbaarheid. Do beklaagde, die zijn onschuld aan bet hem ten laste ge legde volhield1, wist, mede met hulp van enkele raads leden, revisie te verkrijgen van zijn vonnis. De zaak werdl nu verwezen naar de Amstei'damsohe rechtbank, die voor enkele dagen echter bevestiging van het von nis uitsprak en den beschuldigde opnieuw veroordeel de. Naar „Vooruit" verneemt, zijn B. en W. van VGra- venhage nu voornemens den betrokken onderwijzer, die al dien tijd! verlof met behoudi van salaris heeft ge had, voor ontslag aSn den gemeenteraad! voor te Ara- BIOSCOOP-NEDERLANDSOH. Met ons zullen velen zich wel eens vroolijk hebben gemaakt over het Koeterwaalsch, waarmede op het filmdoek onzer bioscopen den toeschouwers wordt me degedeeld wat de eerstvolgende projectie zal te zien geven. Alen kent ze, die op het zwarte doek stralende toelichtingen, gevat in een gestyleerden rand1 en vaak gesierd met het haantje van de firma Pathé. Wie dia „Nederlandsche vertalingen" aan de Parijsche filmhui zen levert is nog altijd een duister geheim, waarschijn lijk een Belg uit 't Walenland, die wel eens in z'n jeugd ruzie heeft gehad met een Vlaming. Dezer dagen werden we onthaald op een werkelijk zeer ongewoon Nederlandsch woord', dat veel andere taalkundige ongerechtigheden verre achter zich laat. hooren. Vooruit! Spreek op! Hoe heet de laffe kerel Weer beefde alles aan Ella. Van angst kon zij ech ter geen woord uitbrengen. Ilij sloeg haar met dreigende, sombere blikken gade. Dat zij mooi en lief was, voelde hij weer evenals voor heen, toen zij voor 't eerst zijn begeerte wekte. „Heb je luitenant v. Baehmann reeds gezien in deze paar dagen?" vroeg' hij, vlak voor haar tredend, zoodat zij onwillekeurig een stap achteruit deed. „Antwoord mij! Waar? Wanneer? Hoe vaak?" Ella's hart sloeg als een hamer in haar borst. Bijna onverstaanbaar zei ze: „Eenmaal gezien meer niets „Waar?" „Op straat tegen gekomen Hij greep haar hand. „Afspraak wat? Achter mijn rug om?" vroeg hij hartstochtelijk en verbitterd. „Weet wel wat je doet! Er zijn, middelen om onge- wenschte minnaars onschadelijk te makenDenk er j aan Bij de gedachte dat Willi's leven in gevaar kon ko men, was het uit met haar persoonlijke vrees voor Kro chel. Zij durfde haar oogen opslaan en in de zijne zien. Zij kreeg- haar stem terug en daarbij deed1 zij een eersten stap om haar gekrenkte vrouwelijke waar digheid terug' te winnen, wat1 door dé kinderlijkheid van geheel haar wezen een roerenden indruk maakte* „Ik heb geen moeite gedaan om hem terug te zien," zei ze. „Alaar ik geloof toch niet, dat gij het. recht hebt mij op deze wijze uit te vragen en dat ik je daar op moet antwoorden. Als ik niet goed! gehandeld had, zou ik dat graag willen toegéven maar je beleedigt mij zonder eenigen grond." IIij lachte ruw en schel, „Dat is iets geheel nieuws, dat jij een zedepreek houd't!" riep hij. „Ik wil nu een® en voor altijd een hélderen blik hebben in de leugen®, die Bergitzky mij heeft voorgegoocheld. Heb je mij uit liefde getrouwde 'Of uit welken anderen grond? Antwoord1!" Haar lippen trilden. Zij schudde het hoofd. Tiet hart sloeg haar tot in de keel. Hij drukte haar hand nogmaals met kracht en liet! die toen los „Dus gehuicheld!" ,,lk niet," zei zij en haar kracht nam toe, terwijl zij sprak. „Ik gehoorzaamde slechts je had't dat wel kunnen bemerken. O," riep zij, in tranen uitbar stend, „had't je het toch maar gemerkt!" Zijn doordrijverigheid, die hem ook hier weer parten had gespeeld, zijn jagen om zijn zin te krijgen, kwam ook nu weer boven. „De goede, blinde Krochel heeft zich door jou leelijk hij den neus laten nemen," riep hij driftig. „Ik niet," herhaalde zij, haar hand' als voor een eed opheffend. „Wanneer héb ik je ook maar één enkelen keer gezegd, dat ik je liefhad. Grootvader en mijn moeder hebben het zoo gewild," ging zij nauwelijks verstaanbaar voort. „En mijn hart was ziek en zwak. Je wilde mij tot vrouw hebben, dat was alles geluk kig' heb je mij niet gemaakt," Hij zag haar aan alsof hij haar voor krankzinnig hield, „En dat; waag je mij te zeggen?" riep hij woedend. „Ik had veel goeden wil," zei ze en haar blauwe oogen straalden door haar tranen, „en er had ook nog voel goed kunnen komen, als ik maar zoo als Ute was." Die herinnering maakte hem nog driftiger dan hij al was. „Je hebt mij voorgelogen evenals je grootvader, die mij bovendien ook in geldzaken bedrogen heeft! Ik ken jelui nu. Alaar ik weet ook hoe ik je van nu at' heb te behandelen. Je huichelt mij nog wat voor die lange Baehmann zit je nog in het hoofd. Spreek p hoe ver is het indertijd! voor dat ik je kende tusschen jelui beiden gekomen? Antwoord mij!" „Ik antwoord niet meer," zei zij zacht maar op on gewoon vasten toon. „Antwoord geef antwoord!" hei'haalde. hij met dreigende stem. „Of ik zal het hem vragen." „Ik antwoord niet meer." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1