li fEE [fl IAY li LEI 71 li? MWVX fïóo'13788120d< rdr ;g6i M ioest*in één gezin ziJn twee der ™Sê'n7»?rifEgm°n" Z~' 6 d^rh.iar'.misha°d#ii''K'115 15 H!i1 yr f H80mTtniteel n11 Europa zit' is een bedrag M 31£° ontstolen De nummefs der biljetten zijn bekend. Door de politie is de aanhouding verzocht van den persoon, die de biljetten ter inwisseling S T A D S N I E U W sT~ HÓndr?ryeir06Pó(drTOnke1?Schap) 14 dagen llechtenis. Hendrik Pieter P., Jan P. en G. W., Alkmaar, mis handeling, ieder f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. mishaod''li°8-10 FUN.DUUR2AAM.GEURIG Herinneren we ons wel, dan gold 't het gedenkteeken te Parijs, opgericht als herinnering aan de heide in 3871 verloren provincies Elzas en Lotharingen. De lichtende mededeeling- op het doek maakte daarbij gewag van een „denkbeeld." Denkbeeld?Denkbeeld?Even nadenken, toen werd 't- ons duidelijk. „Denkmal" en „stand beeld, ziedaar de ouders van het nieuwe woord. De vertaler schijnt dus aan den Duitschen kant van BeJgenland te wonen. Misschien een Luxemburger? (N. Ot.) EEN BE LAS T ING WEIGER AAR. Men schrijft aan de Tel. uit Utrecht: In de Lange Lauwerstraat. alhier, woont een kleer maker, een zekere P. J. Rossum, wiens inboedel we gens belastingschuld op 24 Juli a.s. verkocht zal wor den. Naast het biljet, dat de publieke verkoop aankon- digt, heeft onze kleermaker zelf ook: een biljet opge- plakt, waarop het volgende te lezen staat: Utrecht, Juli 1912. God'e zij dank Psalm 18 vers 10. Rossum P. J. Heilz. Zegt het voort! 1 1 taat bedoeld psalmvers- er geheel onder ge- naamlijst-, maar ontvangt tot antwoord, dat de firma daarvan niets weet en dat ze met de mondelinge af spraken van hare reizigers uiteraard niets te maken heeft. De agent leest nu eerst goed zijn contract over en komt tot de ontdekking van zijn verzuim, om daarin ook van de toezending- van de naamlijst melding te doen maken. De man zit er dus in. Hem rest niets anders dan den wissel te honoreeren, voor welks be drag hij zelf geteek-end heetft, En als hij dan te laat gaat informeeren blijkt, dat het groote 1 arijsche huis een ouoogelijk gebouwtje is. Eeu paa-r personen zijn er reeds ingeloopen. Zij zit ten met een massa gloeilampjes opgescheept en zullen die, wellicht niet zonder aanmerkelijke schade van de hand kunnen doen. het kerkbe- annenhuis werd besloten het verzoek in te willigen. De hee-i* v. d. Oord) stemde tegen. De voorzitter deelde hierop mede dat stuur geen grond achter heti bestaande weuschte te verkoapen. B. en W. hadden daarop met den dokter een onder houd gehad en deze maakt geen bezwaar om het nieu we armenhuis op een stuik van het aan de gemeente behoorende, bij hem in gebruik zijnde land, te bou wen, mits hem voor het grasgemis eenige vergoeding werd gegeven. B. en W. stelden daarom voor aldaar het nieuwe armenhuis te bouwen en den dokter voor zijn^ grasgiemisi eenige vergoeding te geven. La uitvoerige discussie' -besloot de raad met meene stemmen op het land naast den dokter wen. alge- te bou- V erder schreven. Is het bovenstaande al een zonderlinge manier van doen, toen eenige dagen geleden een belasting-amb tenaar den kleermaker met verkoop van zijn meubilair kwam dreigen als hij niet betaalde, werd die ambte naar eenvoudig met een knuppel d-e deur uitgeranseld. Het publiek schept natuurlijk niet weinig vermaak in deze vertooning. DROOGTE. Te Nieuw-Vennep begint reeds gebrek aan drink water te komen. Reeds dagen achtereen zag men mensehen loopen met emmers en kannen om bij hen, die bevoorrecht zijn met e-en groote put of putten drinkwater te halen, maar ook dit raakt afgedaan. Deze zijn er op bedacht om niet tot het allerlaatste te verknopen, uit vrees zelf zonder drinkwater te gera ken. Ihans tracht men leidingwater te krijgen, het geen evenwel nog al prijzig uitkomt. Ook te Hoofd- dorp begint reeds gebrek aan regenwater te komen. Gelukkig heeft mc-n daar althans nog een uitkomst met de pomp bij het fort, waarvan het water goed te gebruiken is en dat men kosteloos kan halen. H' D-> GEEN ONGELUK MAAR MISDAAD? ^rieden jaar werd' melding gemaakt vaü een circa 60-jangen boer uit een dbrp bij Kleef, die zich in een clownspak had- gestoken om nog- eens vroolijk het car navalsfeest mede te vieren en toen den volgenden mor gen in die stad' dood op straat werd gevonden. De kleeren waren hem van het- lichaam verbrand, zijn ha- ren waren verschroeid! en hij was overdekt met brand wonden. Men nam toen aan, dat de man in benevel den toestand was neergevallen en dé kleeding door zijn sigaar was in brand! geraakt. Naar wij uit ver trouwbare bron vernemen, heeft zich nu gisteren in een café te Goch, terwijl over dit geval werd gespro- Ken iemand laten ontvallen, dat de ongelukkige niet in brand! geraakt, maar in brand' gestoken was. Hij had' het zelf gezien en kende de daders, doch had uit vrees voor de woestelingen niets durven zeggen! Een spoorbeambte, die dit gesprek mede aanhoorde, gaf de politie kennis, welke nu een ernstig onderzoek de juistheid van 's mans verhaal instelt. (Tel.) naar VEREEN!GING HET NEDERLANDSGIT RUNDVEE-STAMBOEK" afd. NOORD- HOLLAND. Gisteren, 22 Juli, hield de afd. N.-Hollandi van ge noemde vereeni,ging een buitengewone algemeene ver gadering in „Krasnapolsky" te Amsterdam. Te iy2 uur opende de voorzitter, de heer H. J. Avis de vergadering en heette allen welkom, inzonderheid c en heer H. Schuurpian, die do.or zijn tegenwoordig heid de vergadering de noodige inlichtingen wel zal willen verstrekken; en een felicitatie tot den heer W ïllinge, die als secretaris 25 jaar op dezen dag werk zaam was. Hierop dankte de heer Schuurman voor de hartelij ke woorden tot hem gesproken en deelde mede, dat de directeur-generaal van den landbouw door omstandig heden verhinderd was deze bijeenkomst bij te wonen. An lezing der notulen werd overgegaan tot- de be handeling van de concept-statuten. De verschillende artikelen worden gelezen, en de UIT BERGEN. In de gistermorgen gehouden openbare raadsver gadering-, waaraan een vergadering- met gesloten deu ren voorafging, was de beer Maschmeojer wegens ver blijf buitenslands afwezig. De notulen der vorige vergadering werden voorgele zen en onveranderd vastgesteld. Aan de orde was de benoeming van een onderwij zeres. Door B. en W. was de volgende alphabetische voordracht opgemaakt': 1. mej. Koopman, 2. mej. Ra ven, 3. mej. Winkel. Benoemd! werd mej. M. Koop man, tijdelijk onderwijzeres te Egmond aan Zee, met 4 stemmen. De andere dames kregen elk 1 stem. De benoemde zal zoo spoedig mogelijk in functie treden. Het volgend! punt der agenda was de vaststelling van -een suppletoire gemeentebegrooting 1912. Vel schillende uitgaven kwamen op de primitieve 'begroo ting niet voor. De voorzitter had echter een verblij dende mededeeling. Het saldo op de rekening 1911 is grooter dan verwacht was en wel een bedi-ag van j 3281.71°. De suppletoire begrooting werd vastgesteld tot een bedrag aan inkomsten en uitgaven van 27018.68. De voorzitter deelde mede, dat in de vorige raads- -ergadoring- was besloten, niet in de raadsvergadering de gemeenterekening na te zien, maar in een daartoe te benoemen commissie van 3 raadsleden. Tot leden werden benoemd de heeren Veenhuysen, Leijen en Bal- tus, die de benoeming aannamen. Woensdag 24 Juli, i uur, zal de commissie bijeenkomen. erschillende af- en- overschrijvingen op de begroo ting 1912 werdten goedgekeurd. De voorzitter deelde in verband met de verlichtings- kwestie mede, dat bericht was ingekomen, dat indien Alkmaar zich had aangesloten, Bergen onder dezelfde condities stroom zou worden geleverd. De rente van de kabel moest Bergen echter betalen, hetgeen een be drag van 1300 beloopt. Vóór 1 Augustus zal de directeur van de Kennemer i',ectrciteits-Maatschappij een offerte doen. De heer Veenhuysen zei, dat hij nooit voor elec- tmeh licht geweest is. 't Wordt te duur voor Bergen men kan het best m-et een gasverlichting doen. De voorzitter zeide steeds voor aansluiting te zijn geweest en becijferde als minimum een bedrag van 20 ets. per dag voor licht. Met een 40.000 doet men zeer veel. I)e heer Baltus vond dat er iets moest gebeuren maar achtte de gemeente te klein voor een gasfabriek.' Besloten werd dat de raad zal afwachten de offerte, die voor 1 Augustus zal inkomen. Ingekomen was het jaarverslag van de Stoomtram weg-Maatschappij Egmond1—Alkmaar—Bergen, de re kening der gezondheidscommissie en een schrijven van t en heer J. HoutenboS met verzoek een brandkraan te plaatsen met het oog op dé 13 nieuw-gebouwde wo ningen. De heer Baltus zeide, dat deze brandkraan wel noo- is, de huizen zijn bij brand! anders bijna niet te Er komen steed's meer huizen, ook in an dere gedeelten der gemeente. Besloten werd' tot het plaatsen van een drietal brandwanen n.l. bij het Jichtpad1, bij de Zuidlaan -en bij liet Pensionaat. Bij de rondvraag wees de heer Baltus er op, dat- de raad indertijd besloten had dat het hout in de schoor- steenen door ijzer moest worden vervangen. Aan de naleving van dit besluit hapert echter nog al wat. V erder is een verordening vastgesteld op het bergen van hebt ontvlambare stoffen, waartegen ook heel wat wordt gezondigd. B. en W. zullen een onderzoek instellen. Hierna werd de openbare vergadering geslot over te gaan in eene met gesloten deuren. Hierna besloot de raad dit huis' te bouwen volgens plan 4 van den opzichter en dezen met het- opzicht en het maken van een bestek te belasten en de aanbeste ding- onder de inwoners te houden. Mede werd! eslot-en het armbestuur uit te noodigen, het armenhuis t-en genoege van het gemeentebestuur op de door den raad aangewezen plaats, met de noodi ge subsidie van de gemeente te bouwen. t £fJleer,1Met w'lde dat armbestuur behalve de J 2000 welke zij op de Rafeisenbnnk heeft, ook daar voor de 1000 welke zij op het grootboek heeft, o-0- bruikte. Algemeen verklaarde de raad zich hier voor. Bij' rondvraag vroeg de heer Schilder waarom in district 3 het plaatsvervangend lid, d'e heer Wonder, geen kennisgeving van zijn benoeming had ontvangen. De voorzitter deelde mede, dat zulks geen gewoonte' was, maar wanneer de heeren zulks wenschten, dan kon dit in het vervolg- wel worden gedaan. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur, aan wijzende een^ontvangst van 4424.49 met een uitgaaf v$n 4275.97, alzoo met een batig saldo van 158.52, werd hierna in comité-vergadering toegelicht. Ook met den bouw der Christelijke school in on ze gemeente werd een aanvang gemaakt. was, gehandhaafd en blijft bezwaar maken tegen de openstelling van de kennesse d'été van de landbouw tentoonstelling op Zondag 18 Augustus. - Zondagmorgen heeft tusschen de stations Over- ZT"? ,Zafdvoft nabjj de Blinkert een spoorweg- "geval plaats gehad door het springen van een rail Vermoedelijk is de locomotief van een trein met le ge wagens gedeeltelijk uit de rails geraakt. De lo- dkTw* T Wy de rails gebracbt vrij spoe dig was de vertraging in den dienst opgeheven De mateneele schade is niet groot. Aan een ïnlandsche huishoudster te Buitenzorg aan- onlangs door liet studenten-corps te Leiden ingestelde commissie van bijstand, belast met toezicht vL w gr°,e, '|d t6r ™'Iicbting van de zware taak van liet collegium in die weken, is thans gekozen. Jjbestaat Ult 4 loden, 5e jaars of ouder, waarvan twee oud-leden van het collegium zijn. T Tijdens het lossen van een voer hooi had Za den'"Lit I v°DJ,tr Vy "Zend?0rn- hot ongeluk van UIT SINT-PANCRAS. Maandagavond vergaderde dé Tuinbouw in hoofd zaak ter bespreking van de a.s. feesten te Broek op Langend ijk bij gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe veilingsgebouw. Na opening en lezing der notulen, werden de leden in kennis gebracht met de uitnoodiging tot deelname aan optocht en gondelvaart. Met bijna algemeene stemmen werd goedgevonden prijzen beschikbaar te stellen voor de optocht en een bedrag tot een van 50 uit te trekken voor het versieren vaartuig voor de gondelvaart Uit de leden werd een commissie benoemd, die met het Bestuur voor de uitvoering van een en ander zal zorg dragen. Na een mededeeling over het telen van wortelzaad en het uitspreken van de wenschelijkheid, dat voor een drukknop in 't veilingsgebouw voor de aanvoerders een betere plaats wordt aangewezen, werd de vergade ring gesloten. balk te vallen, waardoor hij een arm op twee plaatsen en een duim brak, terwijl hij inwendig ern- shgekneuzmgen bekwam. Hij is ter verpleging naar het Ziekenhuis te Arnhem vervoerd. ?°ndag Serfkte do°r het schrikken van het paard te Ophemert een wagentje van den dijk, waarin echtgenoote van den burgemeester van' Varik en TZ x --?eZetm ,wa!'en- In aanmerking genomen, at het i ij tuigje geheel verbrijzeld werd, liep het on- kwete rnder y af' AIleen mevrouw bekwam eenige kwetsuren in het aangezicht. w7< Ie heerscht onder de kinderen een le aangeyte kinderen reeds aan de ziekte bezweken Een 82-jarige heer te Winterswijk, van wien we voor eenige weken meldden dat hij door een zonne steek was getroffen is thans aan de gevolgen daarvan max. van een STAATSLOTERIJ. oTS re,, f IS^SAYfL. SCHEIDSGERECHT GEMEENTE-WERKLIEDEN™ led^rgreew en Wethouders hebben benoemd tót leden van het scheidsgerecht, bedoeld in art. 25 der verordening, regelende de rechtspositie van de werk lieden, m dienst der gemeente Alkmaar, de heeren 41. J. Helling en N. J. van Vuure en tot plaats vervangende leden, de heeren J. RiDgers en J. G. Messelaar. UIT HEILOO. Uit 34 sollicitanten naar de betrekking van onder wijzer aan de 2e Gemeenteschool alhier, is door B. en W. de na volgende voordracht opgemaaktlo. de heer Boot van Hoorn 2o. de heer Kikkert van Maastricht 3o. de heer Viezing van Ruinen (Dr.). dig is, de bereiken. Dank zij de alle patiënten ten, om noodige ophelderingen g-evraagd' 2, en gegeven. Artikel waarin bepaald wordt, dat het gebied, waarover de vereemging werkt ia districten verdeeld zal worden gaf nog al aanleiding tot discussie. De heer Schuur man lichtte d'e bedoeling- nader toe. Ook gaf artikel S, derde alinea, aanleiding tot wijziging n.l. om het amendement van Gelderland! over te nemen, betreffen de de stembevoegdheid, evenals artikel 28 over het stemrecht der algemeene vergadering, waar het voor stel Gelderland eveneens door Noord-Holland w.o-dt overgenomen, om de mogelijkheid te voorkomen, dat de leden van het hoofdbestuur te groot overwicht de stemming zullen hebben. Verder worden alle artikelen ongewijzigd goedge keurd waarna de voorzitter zijn ingenomenheid uit spreekt voor de gehouden belangrijke discussiën en allen dankt voor hun medewerking en sluit met der wenseh dat de gewijzigde statuten den bloei der nigmgen mogen bevorderen, de bijeenkomst. op en veree- EEN NIEUWE OPLICHTERSTRUC. Een goed gekleed1 heer, reiziger van een Parijsch huis ui „gloeilichtartikelen" poogt iu ons land slacht offers te maken, gewoonlijk onder aannemers, van wie bekend is dat er bij hen wat te halen valt. Dezen tracht hij over te halen 0111 o,p te treden als agent van het Parijsc.he huis, waarvan hij brieven toont met allerlei verleidelijke opschriften als zoovele waarborgen van soliditeit. Om hot agentschap aan lokkend te maken, vertelt hij de eigenlijke reden vau zyn bezoek aldus: „Zie eens hier mijnheer, het agent schap veroorzaakt u niet de minste lastu zijt slechts de tusschen persoon tusschen onze firma en onze tal- Hiko klanten hier te lande en daarvoor strijkt u een prachtig percentage op." "Ejl u hebt' niets anders te doen dan de gloeilamp jes, riie 11 van ons zult ontvangen aan onze verschil lende klanten te verzenden, van wie we u de naamlijst zullen doen toekomen, zood'ra u ons agentschap hebt aangenomen. I, begrijpt wel, dat. we niet zonder groo te onkosten van mb Parijs al deze klanten afzonderlijk kunnen bedienen." De goedgeloovige vliegt er in, teekent een contract, dat de reiziger gereed! én wel bij zich heeft en waarin natuurlijk de condities, zooeven. besproken, zijn neer gelegd V\ el least- de goedgeloovige even den aanvang en t slot van het contract, doch hij bevindt dit alles eonlorm en eindigt, als gezegd, met te teekenen. Hij verbindt zich aldus voor een bepaald aantal' gloeilamp jes waarvoor hij den wissel op een vastgestelden datum volgens het. contract zal betalen. De nieuwe agent ontvangt reeds na enkele dagen «r? yy met gloeilampjes, maar de naamlijst der klanten blijft uit. Dan ruikt de agent UIT 11E ER-HU G OW AARD. Vervolg gemeenteraadszitting. De voorzitter merkte op dat de heer Schilder wel eemg-szms onjuist is met zijn bewering. Onder die 38 zijn er die niet lang* genoeg in de gemeente wonen om gemeentekiezer te zijn, er zijn er wel een 90 die wel voor «le Kamer en Provinciale Staten en niet voor de gemeente kunnen kiezen. De heer Pool stelde voor te onderzoeken of het in den haak is ze er op te plaatsen, is dit het geval, dan is nj er voor. Spr. wilde d'e beslissing- daarom tot ee® volgende vergadering aanhouden. J'/bt ^oovstel staakten de stemmen (tegen de hee ren Met, Schilder, v. d. Oord, Appel en de voorzitter. e kwestie zal dus m een volgende vergadering be slist worden. Nadat de heeren Schilder, Blauw en Molenaar de geloofsbrieven van den heer de Boer hadden onder zocht, werd tot toelating van dezen besloten. Op zijn verzoek werd aan d'e.n keurmeester eervol ontslag verleend. Het voorstel om uit d'e post onvoorziene uitgaven (groot 1597.13) de kosten voor het torenuurwerk en do voor de gegeven proeflessen, te zamen 552 be dragende, over te schrijven, werd goedgekeurd. Op de lijst van aanbeveling- tot zetters voor de be tastingen werden geplaatst de heeren v. d. Oord (af- tredend) en Plevier in de plaats van den heer de Boer die met meer m aanmerking wenschte te komen. Als' b< volenerVaDgerS Werden fle hw>ren Met en Pool aan- Na langdurige discussie werd op voorstel van den oorzitter een verordening op woonwagens van drie artikelen aangenomen. Volgens artikel 1 is het eigenaars van woonwagens verboden, zonder vergunning- van B. en W., binnen de grens der gemeente op terreinen, gronden of plaatsen te verblijven. Art. 2 verbiedt den inwoners, zonder vergunning van aa" eigenaars van woonwagens de gelegen heid te verschaffen op hun erven te verblijven. Art. 3 bepaalt dat overtreding van beide artikelen met een geldboete van hoogstens 25 of een hechtenis van ten hoogste zes dagen wordt gestraft J /ÓsÓS 0Ver 1911' aamv'Jzellde een ontvangst van 28395.40 en een uitgaaf van 28438.48, daar- cooi- sluitende met een nadeelig saldo groot 43 08 werd voorloopig vastgesteld om 14 dagen ter visie' té liggen. KORTE BERICHTEN. ~7 Op de kermis te Wormerveer hebben eenige in dividuen zich vermaakt niet een straatfiguur uit Zaandam. Zij dreven hun grap zoover, dat zij hem met sterken drank overlaadden, zoodat hij ten laatste geheel buiten westen was en de door de politie te hulp geroepen arts reeds meende, dat de dood was' ingetre den. De: arts slaagde er echter in, hem weder op de been te helpen. Te Wormerveer is een gezin, bestaande uit man, i rouw en vijf kinderen, ernstig ziek geworden onder verschijnselen van vergiftiging, vermoedelijk tenge volge van het gebruik van soep, welke men van den eenen. dag tot den anderen had bewaard, ingeroepen geneeskundige hulp, zijn thans buiten levensgevaar. Omstreeks kwart voor elven zagen Zondagavond twee voorbijgangers op de Prins Hendrikkade te Rot terdam ter hoogte van de Feijenoordstraat, een hen onbekend man, die ongeveer een 50 meter voor hen uitliep en onder den invloed! van sterken drank ver keerde, van den wal in dé Koningshaven vallen. Hij verdween in de diepte en verdronk. Door het kantelen van een hooiwagen geraakten gisteren te Deil twee broertjes van 9 en 7 jaar onder het hooi. liet oudste 'bleek, toen men de kinderen kon bereiken, reeds gestikt, het jongste hoopt men in het leven te houden. Te Eist bij Amerongen speelden Zondag twee broertjes, kinderen van Van Os, met lucifers. Een der beide knapen geraakte in brand en overleed spoedig. Vrijdag- j.l. zijn groote transporten Friesch fok- vee - waaronder ongeveer 40 stieren naar Brazilië en Rusland' afgezonden. Gisternamiddag hebben in een log-ement op fvromboomsloot te Amsterdam twee zoons van de eige nares den inventaris der zaak stukgeslagen. De poli- tic, die door de moeder te) hulp was geroepen, verwij de! de het tweetal uit de oudérlijke woning, doch op straat gekomen, sprongen de twee zoons: te water. Na ruim een half uur werden zij op het droge gebracht, daarna naar het Binnengasthuis vervoerd en opgeno men. Boven Haarlem ontlastte zich gistermiddag een bijzonder hevig- en langdurig onweer. Een huis in de «Schoolsteeg werd door den bliksem getroffen, zonder dat veel schade werd veroorzaakt. Door den regenval liepen enkele stadsgedeelten onder. Zekere P. uit Gouderak, die Zondagavond half twaalf een familielid naar den trein bracht aan het. station te Gouda, bleef zoo lang aan het afscheid ne men, dat de trein zich in beweging zette en hij tus schen dén trein en het perron o.p de treeplank terecht kwam. Door onmiddellijk toegeschoten hulp werd hij uit zijn gevaarlijke positie verlost. Hij liep eenige in wendige kneuzingen op. Zondagmiddag is bij het lawntennisspel op de banen m de duinen achter het Grand Hotel te Zand- voort plotseling doodgebleven, waarschijnlijk tenge volge van hartverlamming, mr. F., wonende te Utrecht, In een weide bij Arnhem heeft een dierenbeul eeu paard de tong dit den hek gesneden. Het dier, dat een veulen bij zich had, moest worden afgemaakt. Een opperman te Eerheek rookte een hem gege ven knapsigaar. Toen deze sprong, werden drie vin- gers van den rooker ernstig gekwetst. DE DIEFSTAL AAN DE WOGNUMSOHE BUURT Heden moest voor de Arr.-Rechtbank alhier terecht staan Franciscus Johannes Leonardus J., een 18-jarige slagersknecht uit 's-Gravenhage, wien ten laste gelegd was dat hij zich den 30sten April j.l. ten nadeele van den landbouwer en veehouder L. Buren aan de Wof- numsche Buurt tal van gouden en zilveren voorwer pen wederrechtelijk had toegeëigend. De officier van justitie eischte tegen beklaagde, die met voor de eerste maal een misdrijf heeft gepleegd drie jaar gevangenisstraf. CADETTENSCHOOL. De cadetten gaan morgen de stad met vacantie ver- laten. Vanavond van 8—10 uur wordt door het Stede lijk Muziekcorps in den tuin van de school een con cert gegeven. AERONDTSSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van heden. Domimcus Nicolaas D., te Mijdrecht, onlangs te Berk- Engelbertus van P., Egmond aan Zee, mishandeling 1 maand gevangenisstraf. Johannes Kasper H., wederspannigheid en beleedi- gmg, 1 maand gevangenisstraf. Arie G., Alkmaar, mishandeling en beleediging, 6 weken gevangenisstraf. 6 Jacob G., And ijk, beleediging, f 3 boete subs. 2 da gen hechtenis. Jacob B.. Barsiiigerhorn, vleesch in ondeugdelijken tenis °P Z1Jn 6rf aanwezig hebken, 12 dagen hech- lrimrTb B"' TeXel' beleediging' niet-ontvankelijk ver- Jan K., Helder, 2 weken gevangenisstraf. BENOEMD. Bij Kon. Besluit is benoemd bij het reservepersoneel der landmacht, by het pers. van den geneesk. dienst tot reserve-officier van gez. 2e kh, de heer .T. J. A Agluna, arts. zwaren BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 15 tot 20. Juli zijn in het badhuis van het „Witte Kruis" genomen: 80 kuipbaden, 92 Qco61? j as' 197 re£enbaden 2e klas, tezamen 369 baden. AGENDA. DINSDAG. Zangv. „Nieuw Leven" met Mannenkoor „Orpheus' reperitie voor lu t geheele koor (concert Egmond aan Zee), 8 uur, lokaal Mooij, Koorstraat. WOENSDAG. Liedertafel „De Vereenigde Zangers", repetitie 73/, uur, Harmonie. lont, 3chrijrtf naar Parijs om do i Tot leden der commissie, betast met het nazien dier rekening, werden de heeren Schilder, Blauw en Mole naar benoemd. Breedvoerig werd hierna het verzoek van de .perma nente commissie, mzake spoorplan Oudkarspel, hou dende verzoek om mplaats van 5 rentegarantie te dalfdM T4nHV0jr t in h,eti kapitaal dwl O nemen, lar de Hollandsche spoor het vormen eener vennoot schap had geeischt, besproken. Met 9 stemmen voor I Uit de hut van den kapitein van het Engelsehe stoomschip „Garton", liggende in de Maashaven is een bedrag van f 600 ontvreemd. bhj een familie te IJmuiden kwam Zondag be richt dat de ongehuwde matroos Simon Koopman, die met een boot van den Sleepdienst Goedkoop te Ant werpen vertoefde, Zaterdag aldaar verdronken is. Te Baarn worden van gemeentewege proeven genomen met het vastleggen der stof door middel van chloor-calcium. De proeven worden genomen zoo wel op een grint- als op een klinkerweg. - De burgemeester der gemeente Zutphen heeft een indertijd genomen besluit, waartegen geageerd EEN ARRESTATIE IN GRIEKENLAND, s GRAyENHAGE, 23 Juli. De Haagsche Justitie heeft officieel bericht ontvangen van de arrestatie in Griekenland van Andrelos den vermoedelijken dader van den moord, ongeveer een jaar geleden gepleegd op den Perzischen winkelier in suikerwerken, Murad Bay, in de Wagenstraat alhier, wiens bediende hij was. DF, MOORD TE BEEK. ARNHEM, 23 Juli. De rechtbank alhier deed he-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2