Egmondsche Tentoonstelling 19 Juli19 Augustus 1912. M Ds if hu i|t 'silip trsiisi w ililièn In 1st Mm ii It! Tesleolamp. Nassauplein 7, Alkmaar. B&ECNAM'S S Nette Jongen gevraagd Vleeschhouwerij. Vletschippers Illinois Met-en Efeteifak. Hoofdpijn bij een vrouw Vrijdag 26 Juli. Verschillende Reddingsdemonstraties. (De reddingsboot gaat dezen dag uit). KRIJGSMAN en KLINKERT. Leerjongen Grof Bankwerkers, Vuurwerkers en Metaaldraaiers. 70 stuks Teekentafels. Geschutte Zwanen eu Eenden. GROOTE VLIEGERWEDSTRIJD. Extra Tram 12 uur 's avonds naar Alkmaar. FOTOGRAFIE. S3/8 Strijksters en Meisjes eene Dienstbode. ANSINGH IVIESiYIAN, Öiiifiegjraciit IMS 9 üedilingsproeven met liet drijfbare doek „Rettung." Proeven met het brandbluschmiddel „Kyl Fyre." De WEDSTRIJD Oud-Hoilandsche Sjeezen wordt 31 JULI gehouden. BUITENLAND. Datum TER KENNISMAKING met het Fotografisch Atelier, SPOORSTRAAT 36, 1 GEKLEURDE FOTO CADEAU. AANBEVELEND, MÈr- Ter BINDERIJ van de N.V. HERMs. COSTER ZOON kan een g e p I a atst worden. Magdulenenstraat. Telef. d58. den. uitspraak ia de zaak van H. E. Bosch, te Beek, die terecht stond! wegens den moord op de zevenjarige Maria Hartjes aldaar en wegens een niet met dien moord verband1 houdende openbare schennis der eer baarheid. De rechtbank sprak beklaagde vrij van den moord, veroordeelde hem wegens het tweede feit tot 6 maan den gevangenisstraf en gelastte zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. De eisch was 15 jaar. ENGELAND. Met spanning werden de verklarin gen verwacht, welke de staatssecretaris voor marine, de heer Winston Churchill gisteren in het Lagerhuis zou afleggen. Ze zijn inderdaad hoogst belangrijk ge bleken, immers ze beslissen over de Engelsche mari- nepolitiek in de naaste toekomst. „Bijbouwen" blijft de boodschap, „de Duitsche vloot" het gevaar. Alles wat op marine betrekking heeft, zal uitgebreid worden. Aangenomen werd het voorstel tot het vergnooten van het aantal manschappen met 1500 met 291 tegen 12 stemmen. De minderheid was samengesteld uit le den der arbeiderspartij en radicalen. Koning- George heeft gisteren een belangrijke haven, het Imminghamdock, in Yorkshire, geopend. De Koning drukte op een electrischen knop, en de deuren, welke het dok scheidden van de rivier de Hum- her, werden geopend, waarop een stoomboot van de spoorwegmaatschappij, met den Koning aan boord, het dok binnen voer. Na de landing* van Hunne Ma jesteiten "in het koninklijk paviljoen, sprak de Bis schop van Lincoln een gebed uit en zong een koor een psalm. Immingham is de diepste haven op de Oostkust van Engeland' en. bezit de modernste inrichtingen voor snel en zuinig laden en lossen. PORTUGAL. Een Reutertelegram uit Lissabon meldt, dat volgens berichten uit alle deelen van Por tugal er volslagen rust heerscht. Troepen en burger-vrijwilligers doorkruisen alle streken, waar monarchistische betoogingen voorkwa men. De bewoners verbroederen zich met de republi- keinsche agenten. Honderden Portugeesehe landverhuizers zijn on der politiegeleide te Madrid aangekomen, vanwaar zij onverwijld naar de provincies Cuenca en Teruel ge bracht worden. Onder hen bevonden zich verscheiden officieren, journalisten en voorname personen, die vastbesloten waren geen genade van de republikein- sche regeering aan te nemen. TURKIJE. Er is een nieuw ministerie" samenge steld. De nieuwe grootvizier Achmed' Molk tor pasja is 80 jaar oud. Uit Saloniki meldt men d'.d. gisteren, dat in alle steden van Albanië de proclamatie van den Sultan is openbaar gemaakt, waarin hij belooft, dat liet nieuwe kabinet uitsluitend uit onpartijdige lieden zal worden samengesteld'. De openbaarmaking van deze proclamatie heeft ech ter niet de minste verandering in den toestand ge bracht. Men meldt van verschillende zijden, in het bizonder van Prisjtina, onrustbarende samentrekkin gen van oproerige troepen. Te Tikvesj is een bom ontploft. Het stadhuis en verscheiden woonhuizen zijn beschadigd. Terwijl Zaterdag aan het garnizoen te Uskjub het irade is voorgelezen, waarin da Sultan de manschap pen tot het bewaren van de tucht aanspoort, heeft men daar den volgenden morgen op de rails een bom laten ontploffen. Deze bom was- bestemd' om een mi litairen trein op te blazen. Da aanslag mislukte ech ter doordat de trein juist voorbij was. Naar aan het „Berliner Tageblatt" geseind wordt, houdt men in diplomatieke kringen te Weenen de si tuatie voor zeer ernstig en volgt men de gebeurtenis sen met groote bezorgdheid. Gemengde mededeelingen. EEN NIEUWE EN ONDERHOUDENDE LEERMETHODE IN ENGELSCHE SCHOLEN. In een Engelsche school wordt de leerlingen uit de laagste klassen op een origineele wijze het lezen geleerd. Het woord, dat gespeld moet worden, wordt eerst op het bord geschreven. Dan stellen de kinde ren die kartonnen dragenwaarop groote letters voorkomen, zich zoo op, dat zij met elkaar het woord vormen, dat op het bord is geschreven. Deze vroolijk voorstelling herhaalt zich bij ieder nieuw woord en brengt telkenmale vroolijkheid in de klas. DE TITANIC-KAPITEIN IN LEVEN? Kapitein Peter Bryal, een der oudste zeelieden van Baltimore, die in Amerikaansche scheepvaartkringen zeer bekend is en met kapitein Smith van de „Titanic" voer, toen de laatste nog kapitein was op de „Majes tic", heeft de opzienbarende mededeeling gedaan, dat hij kapitein Smith, dien iedereen dood waande, Vrij dagmiddag te Baltimore gezien en gesproken heeft. Toen Smith zijn ouden vriend herkende, schrok hij niet weinig. „Ik ben weer aan den slag", zeide Smith „Lever mij niet aan de politie over" en dadelijk daar op ging hij naar het station waar hij een kaartje naar Washington nam. HERMAN HEIJERMANS. Het Berliner Tageblatt meldt, dat Heyermans het afscheid van Berlijn in verband met. zijn. vertrek naar Amsterdam, waar hij de leiding der Ned. Tooneelver- eeniging* op zich neemt, zeer zwaar valt. Het- blad zeg*t dat hij zich zeer vlug in het Berlijnsche leven heeft ingeleefd! en er veel heeft opgedaan voor zijn verdere bezigheid en merkt verder op, dat zijn lezers de meeste kleine schetsen kennen, welke Heyermaas op Dnitschen bodem geschreven heeft en hierdoor ook weten, dat deze Hollander met een voor een vreemde ling zeldzaam aanpassingsvermogen de eigenaardighe den van het volksleven en de maatschappelijke verhou dingen in Duitschland' heeft leeren kennen en ze le vendig* wist te schilderen. Heyermans vond hier vrienden, ofschoon zijn tooneelwerken niet steeds het zelfde succes beschoren was als in zijn "vaderland. Het blad wenscht Herman Heyermans, die ook in Holland zijn medewerker blijven zal, een gelukkigen terugkeer eu veel succes in zijn nieuwen werkkring. EEN VREEMDSOORTIGE PASSAGIER. Bij aankomst van de stoomboot „Majestic" te Ply mouth, moest de politie zich ontfermen over een man, die zijn herinneringsvermogen geheel verloren had en niet wist, wie- hij was en vanwaar hij kwam. De man, die zeer netjes gekleed) was, vestigde de aandacht dei" passagiers op zich door zijn zeldzaam gedrag. Het bleek, dat de zakken uit zijn jas gesneden waren en de Automobiel-Verhuurinrichting. Haarsma van Oucoop en De Jong, broekzakkeu bevatten slechts een klein bedrag aan contanten, doch geen papieren of iets anders, dat uit sluitsel omtrent den man zou hebben kunnen geven. Hij wist niet eens of hij passagier eerste of tweede klas was en daar hij ook zijn reisbiljet kwijt was, deel de men hem maar bij de tweede klasse in. Bij aan komst in Liverpool liet' men hem een koffer zien, wel ke niet het eigendom was. van een der andere passa giers. De man geloofde, dat de koffer hem toebehoor de, waarop men dezen opende, in de hoop, dat de in houd bijzonderheden omtrent den persoon van den passagier zou brengen. Maar ook dit was- vergeefsch. Men heeft1 nu den man, die er anders heel intelligent uitziet, voorloopig in een ziekenhuis in Plymouth on der dak gebracht. KORTE BERICHTEN. In Köpenick zijn een -13-jarige arbeider en een 6%-jarig meisje na het gebruik van gerookte vleesch- waren ziek geworden en weinige uren later overleden. In Berlijn is de 68-jarige veteraan Dux aan ver val van krachten overleden. De honger velde den man, die in groote veldslagen, o.a. die van Mars-la-Tour voor den kogel bespaard bleef. Bij het station Takowa bij Krakau werden twee beruchte individuen door de politie omsingeld. Ze los ten talrijke schoten, welke niet troffen. Een hunner schoot zich daarna in de, slapen, terwijl de andere, die had weten te ontvluchten, na een langdurige jacht het onmogelijke van zijn ontsnapping inzag en zichzelf een doodelijk schot in de longen toebracht. Ingezonden Mededeelingen. komt alleen door storingen, die alleen aan vrouwen eigen zijn. Zij komen door een een voudige oorzaak, maar deze wordt spoedig verholpen door Burgerluie stand. GEEOREN 28 Juli. Jan, z. van Pieter Hop en Dingena Vriesman, TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 23 J uli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse-li Meteorologisch Iustituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 24 Juli. In het gebied van de waarneming is de, hoogste be kende stand van den barometer 768 5 te Vestmanoer. De laagste stand van den barometer 757.7 te Va- lentia. VERWACHTING. Aanvankelijk zwakke veranderlijke later toenemende oostelijke tot zuidelijken wind, zwaar tot half bewolkt, droog weer behoudens onweer, warmer. HOOG en Lil» WATER. Te BERGEN AAN ZEE. Hoog water Laag water Datum voorm. nam. voorm. nam. 23 10.30 11.10 6.30 7.10 24 11.50 12.25 7.50 8.25 25 12.25 1.— 8.30 9.- 26 1.33 2.05 9.30 10.05 27 2.30 2.40 10.30 10.40 Te EGMOND AA.N ZEE. Hoog water Laag water voorm. nam. voorm. nam. 23 10.15 10.55 6.15 6.55 24 11.35 12.10 7.35 8.10 25 12.10 12.45 8.15 8.45 26 1.20 1.50 9.15 9.50 27 215 2.25 10.15 10.25 Marktberichten. BROEK OP LANGENMJK, 23 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 1.10 a 2.30gew. muizen f 1.40 a 1.80aanvoer 1800 zak, Julia muizen f 1.40 a 1.50, Schoolmeesters f 1.15 a 1.35 Blauwe f 1.60 a 1.75, 0 baal zilveruien (nep) f 0.a 0.—, 0 zak drielingen f 0.a 0.—, 20700 bloemkool le soort f 11.50 a 21.30, 2e soort f 2.40 a 4.19000 roode kool f 5.10 a 9.10, 400 gele f6.70 a 9.90, 550 witte f 8.30 a 9.50, 55300 bos wortelen f 0.80 a 1.50, 42000 slaboonen f 0.38 a 0. MEDEMBLIK 22 Juli. Groote Muizen f 1,45 a 1,50, Kleine Muizen f 0,30 a 0,35, Groote ronde f 0.90 a 0.95, Bonte f 1.35 a 1.40, Blauwe f 1.40 a 1.45 per half H.L. Aanvoer 2800 manden of zakken. PURMEREND, 23 Juli. Aangevoerd 658 runderen, waaronder 370 vette 70 a 88 ct. perK.G. en286melke- en geldekoeien f 150 a 320prijshoud. in tg., 44 stieren f 0 a 0, 159 vette ka'veren f 0.75 a 0.95 per pond, mtg., 429 nuchtere f 14,a 26.mtg, 23 paarden f a 1543 schapen f 26,a 35.684 lammeren f 11,a 16,prijshoud. mtg, 323 vette varkens 54 a 58 ct. per kilo, mtg., 22 magere id, a 18.a 25.stug., 262 biggen f 8 a 12, stug, 40 manden peren f 2.a 8. Kleine fabriekskaas f 29.kleine boerenkaas f 32.50, middelbare f 28.commissie f vol vette f aangev. 227 stapels, handel mtg., 2779 kilo boter f 1.15 a 1.25, kipeieren f 4.25 a 4.75, eendeieren f 4,per 100. BOVENKARSPEL, 22 Juli. Groote muizen f 2.90 a 2.95, kleine id. f 0.80 a 1.10, ronde f 2.15 a 2.25, blauwe f 3.a 3.10. Aanvoer 8170 zak. Bloemkool (le soort) f 13.— a f 17.—, Roode kool f 7.50 a f 9 50, witte kool f 10 50 a f 12. NOORDSCHARWOUDE, 22 Juli. Groote muizen f 1.40 a 1.55, drielingen f 0.60 a 0.75, kleine f 0.20 a 0.30, schotten f 1.60 a 2.drielingen f 1.60 a 2, leveren wij gedurende de maand JULI bij iedere bestelling ^dLl BE El A L A G E. Uitstekend adies voor kinderopimmen.. Informeert naar de ttf- werking. -w|iuftuaciï« EUiGi 1I1UUI l JUIlItir Gladblaadjes f 0,a 0,Schoolmeesters f 1.20 a i 1.40, Eigenheimers f 1.10 a 1.20, blauwe f 1,20 a f 1,50 per 35 Kg. Aanvoer 1240 zak. Zilveruien f 6,20 a 7.20 Drielingen f 2,90 a f 3,10 per 50 K.G. Aan voer 250 balen. PURMEREND, 22 Juli. Afslag-vereeniging BEEM- STERPURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0,a 0,Doperwten f 0,a 0, per 100 pond Tuinboonen f 0 09 a 0.15, Slaboonen f 0,36 a 0,43, Snijboonen f 0.70 a 1.70, Klapbessen f 1.05 a 2.30, Aalbessenf f 7.— a f 11,—. Vlug. 22 Juli. Aangevoerd 1619 mand augurken. Fijn busterd f 0.60, grof basterd f 0.65, grof f 0.56 per mand van 6 K.G. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C IJ, Allernaar. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BÜll'ENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr, Koers van pCt. 3i/a 21/, pCt. 5 S 5 4 4 4 4 5 4 41 Financ. enlndustr. ondernemingen enz. pCt. 4 41/, 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet II Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Weatersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang - Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsohappij Medan tabak Rotterdam Dell Senembah Tabak-Mij. Amst, Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid Perlak Ketahoen Gew. Pref- Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. Eric Kansas City South. m ft pref Miss K. Texas C. v. K ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew, RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND..Stad Amsterd. flOO Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 18 4 pCt. 41/, aand. div. pCt. 4 pOt. 3 3 21k 4 8 5 5 22 Juli 911/8 661/2 97n/1( 104 47 85i/2 873/8 881/2 lOOs'g 86 97i/4 99s/4 100m 961/0 179 1241/2 1621/2 140 163 670 311 36014, 49 91i/2 572 583 213 396 563 207 262 4991/2 171 215 185 791/, 68 35i/o 56i/, 305 81 826/8 243/4 26 701/4 57 1781/j 45/8 1613/10 641/, 101/8 458/4 23 J uli 913/g 66 8/0 1027/8 856/8 877/8 861/10 861/8 071/10 911/2 255 108 106 198/g 343/ie 243/4 571/4 28 321/, 24% J10 291/s .168 4"/l6 1067/is lODVie 817/16 118 110 159 \456 179 162s/4 139 1643/4 308 363 491/4 91 573 587 2411/2 396 570 207 l/g 263 4978/4 163* 215 186 78i/2 68 353/4 310 82 823/4 25 26 70i/io 573/8 4%6 I63/4 641/2 101/8 461/8 86i/8 911/2 1071/, 20 356/8 2D o/1# 571/8 277/8 33 1JG15/I(i 25 29 168 43/i6 871/8 106»/,8 101 Ex-dividend. Koers van het geld. Prolongatie l1/, pCt. Mededeelingen. De Oliemarkt was aanvankelijk i tor gestemd, Koninklijke openden op 499, liepen mid den beurs iets terug en sloten op 4973/4. De stemming voor Tabakken was iets vaster voor Deli Mij. Amerika ongeveer op vorige prijzen. Culturen onveranderd. Mijnen vast voor Redjang Lebong. i Heden overleed te Veehta in Oldenburg, na een kortstondige ziekte in den ouderdom van 82 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Mevr. de Wed. G. SCHK4DEB geb. FUttmann. Namens de familie IJ. A. KLüNNEN. Eenige en algemeene kennisgeving. Alkmaar, 22 Juli 1912. hij de Firma C. KEG, Langestraat. Loon f 4 p. week, Aan de PletterU voorheen L. J. ENTIIO VEW A Cie. te Delft hunnen dadelijk geplaatst worden Zich in persoon aan de fabriek aan te melden, mits voorzien van goede getuigschriften. De DIRECTEUR der GEMEENTEWERKEN vraagt vóór of op 31 Juli as. prysaaiibieding voor het leveren van Teekening en omschrijving ligt ter inzage op het kantoor der Gemeentewerken. Aan de Stoomwasscherij Firma S. KROM, kannen direct geplaatst worden, hoog loon. TE KOOP AAAGEBODEM een goed beklante VLEESIJHHOUWIEBIJgelegen aan een der hoofdstraten der oude stad te Amsterdam. Koopsom en huurprijs billijk. Br. fr. lett. E. E a/li Alg. Adv.- Bur. KRUISMAN <fc Co., A'dam.) kunnen geplaatst worden aan den handel in Bouw materialen van de firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Mevrouw BENNIK, verlangt met 1 September Zich te vervoegen bij Mevr. KOOIMAN te Koedijk. INLEGKRUIDENj INLEGAZIJN, KRUIDENAZIJN, FLESSCHENLAK, PERKAMENTPAPIER, KURKEN, verkrijgbaar bij TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Verschaft Credleten en neemt Gelden A Déposito. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SCHER- MEER maken bekend, dat tegen betaling der kosten geschutte zwanen en eenden zijn terug te bekomen bij den bode van de Schermeer te Stompetoren, op alle werkdagen tusschen 's namiddags 5 en 8 uur. De niet afgehaalde dieren zullen op ZATERDAG 27 JULI 1912, 's namiddags half twee vóór het erf van voormelden bode te Stompetoren in het open haar worden «erkoeht. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. O. DEKKER, S erct-ris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3