DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 176. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 27 JULI. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. De Egmondsche Tentoonstelling. BINNENLAND. EEN NEDERLANDER VEROORDEELD. AARSC OÜRANT IA. VI DU nummer beslaat utt 3 bladen. (Slot.) ALKMAAR, 27 Juli. Alvorens te schrijven over de vermakelijkheden wel ke de EgmondSdhe tentoonstelling- biedt, willen we eerst even stilstaan bij de Reddingsdemonstratie--. Volkomen terecht heeft de Koord- en Zuid-Hoiland- sche Reddings-Mantsehappij onderscheid gemaakt tUs- schen die twee begrippen. Een demonstratie op red- dingsgebied toch is meer dan een publieke vermake lijkheid. is een vertooning, welke het vertrouwen in onze kustbevolking kan versterken en waaraan men zal terugdenken in tijden van nood en onder het lezen van se h i ph reu k - bes cbr ij v i n gen. Wat was het gisteren een uitgezochte dag voor zoo'ti demonstratie! Misschien, hadden vele der be zoekers, die in grooten getale waren komen opdagen, de zee gaarne onstuimiger gezien de zon blikkerde op zncht-golvend' water naar het. leek en ook aan de enkele loggers en botters, die op een afstand van de kust dobberden, was het! niet te zien, dat er toch nog een aardig zeetje stond. -Nadat, op het tentoonstellingsterrein een kleine uitlegging was gegeven, werd! een reddingsboot op den wagen door acht. paarden strand,waarts getrokken, gevolgd door een drom van menschen, terwijl' hoog op ile duinen talloozen een plaatsje hadden ingenomen, om het komende schouwspel van uit de hoogte te kun nen zien. De paarden hadden er een zwaar vrachtje aan en ze moesten door zweepslagen en uitroepen voortdurend worden aangevuurd. Eindelijk was men genaderd op de plek, waar de boot zee kiezen zóu. Schipper Philippus Stam en zijn tien dappere getrou wen stapten in en bij hen voegden zich de heeren Eijma, burgemeester van Egmondl en de heer H. J. Conijn, beiden leden der plaatselijke commissie van de Noord- en Zuid-IIollandsche reddingsmaatschappij. Allen hadden ze de zeelieden over hun blauwe trui en, de anderen over hun wandeljasje kapokzwemves ten, bekleed met zeildoek, aangegord. De bemanning stond gereed om te roeien, de boots man nam de lijn in de hand, welke in verbinding stond met den sliphaak, waarin de boot op den wagen hing, trok die los en met een vaartje liep de boot het water- in. Dadelijk werd met forschen slag in flinken gang- weggeroeidl was daar ginder niet een vlet in nood? Toen de reddingsboot) het vlet naderde sloegen er op varenden Jan van der Plas, Jan en Jacob-Visser, kranige jongens en geduchte zwemmers naar verzekerd wenl over boord. Zij zwommen eerst, maar weldra schenen ze uitgeput. Da-ar sitak er één zijn arm om hoog, ten teeken, dat hij niet langer hulp kon ontbe ren. Sapperloot wat. stampte die reddingsboot soms was liet of zij zoo onderduiken zou, kon men noch iets van haar keurig gekl-eurden huid! noch iets van haar bemanning zien. Maar kantelen of onderloopeu doet de boot niet, zij is onzinkbaar en loost, zelf het ingesla gen water, doch koppeltje buitelen kan ze in de ure van het gevaar wel. Bootsman Stam echter gaf kalm zijn bevelen en het duurde niet lang- of de drenkeling- was over twee, kruiselings toegestoken roeispanen in boordl gegleden. Toen kwamen de anderen aan beurt. Maar nauwelijks waren ze gered, of ze gingen weer bet water in. De demonstratie, op een afstand van een halven kilometer begonn-en, werd! nu dichter bij de kust herhaald. Na verloop van een half uur werd weer door de geoefende bemanning landwaarts geroeid. De ■deepzak werd gevierd, waardoor het landen vergemak kelijkt werd. Onder een hoeraatje droegen een paar der stoere mannen de heeren Eijma en Conijn, toen de boot vast zat, naar land, de paarden werden voorge spannen en de boot tot dicht bij den wagen getrokken, waarna zij vlug- en practisch met paardenkrachten er op getild werd. Hiermede was de met groote belangstelling gevolg- do demonstratie geëindigd, zij is de moeite van het zien zeer waard en buiten deze tentoonstelling- beeft men daartoe maar hoogst zelden de gelegenheid. Of neen -- er kwam nog- een aardig moment. Burge meester Eijma sprong vlug in de boot. Is er bij eer, heusche redding- zoo zeide hij aanleiding, om de bemanning te danken voor een heldhaftige daad', hier is er reden voor de bemanning om dank te betuigen en wel voor een vriendelijkheid. Het bestuur der ver- eeniging van handelaren in bouwmaterialen toch had spreker j 25 voor de bemanning der reddingsboot ter hand' gesteld, Dat er een hiep hiep hoera voor de ver- eeniging, vergezeld van gezwaai met de zwarte vilt- hoeden, op deze blijde mededeeling volgde, kan men zich denken. De acht paarden werden nu weer aangejakkerd en trokken sclio f f s tr iemend' de reddingsbootwagen de hoogte in. De onvermoeide Hannoversehe tentoonstellingskapel liet weer vroolijke deuntjes hooren en achter haar aan trokken verscheiden personen naar het tentoon stellingsterrein om de proeven met het Brandbhisch- middel KylTyre bij te wonen, terwijl anderen op strand of duin zich neervlijden. De bluschproeveii met het lichte poeder zijn in één woord' schitterend ge slaagd. Eerst werden benzine-vlammen, toen teer- vlammen en tenslotte meters hoog-oplaaiendevlammen van een met brandbare stoffen gedrenkt huisje finaal gebluscht, in 'nminimum van tijd, door den vertegen woordiger zoowel als door dames en heeren belangstel lenden. Deze demonstratie had een beslist succes, was dus het tegendeel van die, welke, onlangs te Rot terdam met een ander bluschmiddel werd gehouden. En nu de vermakelijkheden, welke het, tentoonstel lingsterrein bied't. Men kan voetballen zelfs dames kunnen dat hier -en al trappend en den keeper ver schalkend, prijzen winnen. Men kan in een hoepla- tent van waar toch die zonderlinge naam? rin gen werpen om voorwerpen, althans dit beproeven. De bioscope van Albert frères geeft uitgezochte program ma's en de daarnaast gelegen danstent biedt gelegen heid te over tot een dansje. Trouwens ook de ce- ment-vloer buiten is daartoe uitnemend geschikt en s avonds, wanneer liet feestterrein schitterend ver licht is door 16 exeellovlambooglampen en er af en toe een „feeërieke verlichting" wordt aangebracht, wordt hiervan al heel spoedig gebruik gemaakt. s Avonds vooral moet men op de tentoonstelling we zen, wanneer de duinen wegdonkeren, het witte tenten- dorp overgoten wordt door het electrische licht, de tentoonstellingskapel met haar goede muziek de vi'OQ- lijkheidl er in brengt, de Italianen in de restauratie- tent sleepende romances geven, of op eenigen afstand liet. orgel van den danstent walsdeuntjes speelt. Waar is er dan in heel Noord-IIolland! boven het. IJ één plekje, waar men aangenamer en gezelliger zit dan in deze welbeschutte duinvallei? Waarlijk, allen die genoegelijk een zomeravond! willen doorbrengen te midden van menschen en muziek, kan worden aange raden: neemt een trammetje naar Egmond; ge kunt er na tafel net eentje pakken, g-e zijt. ook op tijd weer thuis, en ge zult er geen. berouw van hebben, dat ge op Egmond,s tentoonstelling eenige uren hebt doorge bracht, ge zult terugkomen en anderen den raad ge ven, dien wij L' hier bieden! Het tentoonstellingscomité bewaarde als laatste ver makelijkheid den Poesjenellekelder die Woensdag het eerst een vertooning' gaf wij deden niet anders. Zooals men weet is er een „kelder" in Antwerpen, waar een poppenspel wordt vertoond, dat lang- geen kinderspel is- en dat naar een verbastering van Po- lichinelle, den Italia arcs eken hansworst, Poesjenel heet. De feesttent is hiervoor ingericht, zonder dat evenwel het lage Antwerpsche lokaal nagebootst is. De stoelen zijn eeuigszins amphitheatersgewijze geplaatst'. In een wit doek is een rood scherm-, hetwelk na drie stampen, toeken^ dat de voorstelling beginnen gaat, plotseling verdwijnt. Men ziet een klein theater met coulissen. De Leeuw van Vlaenderen wordt vertoond. De Vla mingen trekken naar Frankrijk, de wollenwevers en de vleeschhouwers, de kop, de neus, de gehele en hoe- al die h-eer-en mogen heeten, die ter inleiding allerlei laamsche grapjes verkoopen. We zijn in het kasteel van den I*eu\v, Robrecht, diens zoon spreekt ongeveer de taal is moeieüjk te verstaan! aldus: „Watte vader den Leeuw, zult gij uwen floeren knie komen te buigen, voor die iaford. Jamais!. De Leeuw met leeuwenmoed: „Ja mijn zoon, al moest mijn broek er van komen te scheuren, het is voor ons- Belgenlandl te redden." De dochter van den Leeuw (op; gevolgd van den Neus. Met een fijn stemmeken) „Och Vader gaat niet, naar Frankrijk; zij zullen er u gevang*en zetten." De dochter dreigt, flauw te vallen, maar de Neus zegt bemoedigend: „Ze zal niet vallen, ik eb ze vast." Dan vervolgt hij: „Watte gevangen zetten, ja mor, dan moesten wij er ni bij zijn, hé Leeuwke. De Leeuw: „As, den eenen of den anderen wat am- bras moet maken, dan (hij slaat den Neus met zijn kolf) zal ik hem zoo n akk-etotje geven, dat zijn smoel werk zal daveren." De Neus: „Ja mor, Leeuw, ge moet daarom ni op mijn fagade rammelen!" De Leeuw (tot Robrecht zijn zoon) „Kom aan, edele Redders, nor Frankrijk!" Robrecht (en zijn zuster): „Naar Frankrijk!" De Neus: „Ja mar as de allemaal nor Frankrijk gon, dan gat de Neus mee, zulle." De komst: der Vlaamsche strijders wordt aange kondigd: „Sire doar stoan 20.000 ruiters veur de deur." De -Leeuw: „Awel, loat ze inkomen, moar dat ze eerst unne voeten kuischen in de keuken. En schenkt ze elk èenen borrel." Dan klinkt de kreet te paardl en naar Frankrijk on der den deun van doedie-rie ralderadie, heisa hopsa. N u komt de Gulden Sporenslag onder het motto „dood is dood, 'tis toch mor vein- eine keer, dan ster ven we mor veur 't vaoderland." De Franschen worden door de Neus, de Kop en hun trawanten bij tientallen met knotsen neergeveld. Hiel en daar te midden van helsch lawaai vallen ze over elkaar 70.000 Franschen met de paarden liggen in de moeras zegt een Vlaming-, die den, laatsten Fransch- man 24 uur achterna geloopen heeft en nu aldus den laatsten adem uitblaast: „Lang- leve de Leeuw van Vlaanderen en ik ben dood," Martiaal gaat de Leeuw op den berg- lijken van het tocmcel staan, verklaart de Vlamingen voor vrij en tot slot heffen de, Vlaamsche overwinnaars hun zegelied aan: Gij hebt gedaan, o Frangen met uw stoeven. Gij hebt gedaan, uw gulden tijd! is uit. Wij sloegen u tot in het land der Moeffen, LTw gulden sporen worden onze buit. Gij hebt gedaan, en kunt niet meer blagueeren. Uw rijk is uit, vertrek maar naar Chez Nous. Wij laten ons niet langer enbêteeren. Gij hebt gedaan en doet 'tbroekjen toe. Dan zakt het roode gordijntje en verlaten -de bezoe kers de tent. Wie oog heeft, voor Vlaamsche humor en zin voor Vlaamsche, fantasie, wie dit mëlo-drama- tische stuk van vechtersbazen en sabelhelden weet te genieten, gaat vergenoegd en zal zeker een tweede voorstelling bijwonen, wanneer hetzelfde of een ander stuk, Oiu-son en Valentijn, Malle Gijs en Vivien, Vier Heemskinderen enz. wordt, vertoond. De vriendelijke directeur, Lodewijk Desehamps, was zoo welwillend vóór en tijdens een voorstelling ons een kijkje achter de schermen aan te bieden en. zoo voor komend' was hij, dat hij daarachter in de gauwigheid van een stuk coulisse en een paar stoelen een pers plaatsje had geïmproviseerd. Achter het doek is een tooneeltje van 3,5 bij 4 me ter. Aan een ijzeren stang rondom hangen de poppen. Zij hebben een ijzeren stang in den'kop gehaakt en een in d-e rechterhand. De hostumes zien er friseh en helder uit, de hoofdpersonen glimmen van goud en zil ver. In. do rechterhand kan een korte dikke knuppel of een sabel gestoken worden en er wordt dan ook gemept en geschermd dat de stukken -er van af vlie gen in letterlijk-en zin, maar d-e regel van het spel is zoo, dat de brokken altijd op het tooneel en nimmer onder het publiek terecht komen. De vertooning wordt dan ook duur door het op- en bijlappen, dat na elke voorstelling- geschieden moet, immers de poppen moe ten knap in de kleeren en toonbaar van kop zijn! Met zekeren trots vertelde de directeur, dat er van de vijf tig poppen, geen tien zijn, die nog hun echten neus bobben zoo wordt er gesmeten, geslingerd en ra-ak- gcklapt. De meesten hebben hun grenen-, beuken- of eikenhouten neus moeten verwisselen voor een leeren. Maar een is er, die zijn echten neus heeft dat is natuurlijk ook de Neus want, die is van een o-est, en daar kan men op hameren zooveel men maar wil. De poppen zijn zwaar er zijn er bij, die 30 kilo wegen De coulissen zijn aan weerskanten op hout geschil derd en een meter hoog. Men heeft een boseh, een kasteel, een kamer, ridders enz., erg- naief en primitief. Als er een tooneeltje geëindigd! is, worden de zij-stuk- ken en het achterstuk vliegensvlug door anderen ver vangen of omgedraaid en met een smak neergezet in de houten gleuven van een toon-eelbodiem „op eenen wenk van het oog, zoo snel kan geen tooneel het," verzekerde de heer Desehamps. Zeer ingenomen was de directeur blijkbaar met zijn zeegezicht twee groen beschilderde houten zagen die langs elkaar heen schui ven en aldus de golven voorstellen. En nu komen we aan de personen, die de poppen doen bewegen, gebaren, spreken en zingen. Met z'n vieren zijn ze. Eigenaar is- de hr. Lodewijk Desehamps, die de poppen totaal wel zeshonderd! en alles wat er bij behoort, erfde van zijn schoon vader en van dezen leerde de Vlaamsche stukken, die niet op schrift of in druk bestaan, maar mondeling van ouder op zoon overgaan. Ze zijn schoorsteenve gers van beroep, maar drievierden van het, jaar gaari ze den poppenkast vertoonen. Wie achter de schermen de voorstelling heeft bijge woond, weet hoeveel inspanning dit kost.. Alle vier doen ze mede, ieder heeft bepaalde poppen te hantoe ren, soms drie tegelijk, zoodat' ze wel krachtige han den moeten hebben. Ze spreken ook allen, maar meestal doen ze dit voor een pop, die een ander in de hand heeft. Voorts moeten ze schuifelen en stampen met de voeten, de coulissen verwisselen. Vooral de Sporenslag is een heksentoer, als er geschreeuwd en gestampt moet worden en er tegelijkertijd: zooveel mo gelijk poppen in 't spel moeten zijn. Dan gutst het zweet den mannen van d-e ontbloote borsten, dan pa relt het op hun voorhoofd en loopt het met straaltjes naar beneden, dan hijgen de forsche- kerels, die er nu al jaren en jaren mee bezig zijn, van vermoeidheid. Twintig minuten duurt de voorstelling, twintig minuten van aardige uitspanning voor de bezoekers, twintig- minuten echter van geweldige inspanning voor de vertooners! Z. K. TI. DE PRINS IN BELGIë. De Etoile meldit, dat Donderdag- de bliksem tot zes maal toe in het kasteel Ciergnon geslagen is, waar de Belgische koninklijke familie en Z. K. II. de Prins dei- Nederlanden verblijf houden. Het inslaan, van den bliksem veroorzaakte slechts geringe materieele schade. De Koning en de Koningin van België en Z. K. TI. de Prins dei Nederlanden bleven volmaakt kalm en stelden hun omgeving gerust. Z. K. II. de Prins der Nederlanden heeft den nacht op het kasteel doorgebracht. STAATSCOMMISSIE VERDEDIGING INDIë. Sedert de jongste bijeenkomst hebben de subcommis- sies uit. de Staatscommissie betreffende de verdedi ging van Nederlandsch-Ind'ië niet meer vergaderd' en zullen zij ook vermoedelijk voor September e.k. niet meèr bijeenkomen, ook met het oog op- de- aan staande verloven van de ministers, voorzitters der subcommissies. Minister Colijn vertrekt 1 Augustus met verlof. In middels houden de leden der commissies- zich bezig met het verzamelen van gegevens, met name meer de le den,, die in opdracht hebben gekregen praead'viezen uit te brengen over speciale aangelegenheden en die zich thans beijveren die ad'viezen gereed te kunnen krijgen, om ze in de eerstvolgende vergaderingen in Septem ber ter tafel te kunnen brengen. Gemengd nieuw*. SMOKKELAARSTRUC. Bij den voortdurenden strijd tusschen smokkelaar- en douane-beambten spelen zich af en toe de leukste tooneeltjes- af. Deze week werd! bij de kommiezen te Glanerbrug aangebracht, dat iemand] uit Gronau, die niet in een al te besten reuk bij d'e grensbeambte, stond, weer zijn slag zou trachten te slaau. De amb tenaren natuurlijk! in volle actie en inderdaad! kwamen cp aangegeven plaats en tijd' een paar wagens, met hooi beladen, yau den verradeue(?) aanrijden. Alle kommiezen pakten aan. en in minder dan geen tijd was het hooi van de wagens-. Het was wel een heel karweitje in d'e brandende zon, doch de vreugde over het feit, dat de oude rot eindelijk in dé val was ge loopen, gaf den heeren ambtenaren, reuzenkrachten. Onder-het: hooi vond' men eenige zakken, gevuld) met. plaggen. En het moeilijkste kwam nu nog aan. De eigenaar wenschte alles weer in den vorigen staat hersteld to zien, en zoo moest opnieuw aangepakt worden, Hoeveel' zweetdruppels het kostte, voor en aleer de wagens weer geladen waren, laat zich begrijpen. Ook kon men zich het' gezicht voorstellen van den toezien- den on schuldigen smokkelaar. EEN ONTSLAG-QUAEST1E. De leeraren van de II. B. S. te Delft hebben den ge meenteraad' een brief dóen toekomen, waarin zij zeg gen van gedachten te hebben gewisseld over den in houd1 van een brief van den, thans onvrijwillig eervol ontslagen leeraar Stee-nhuisen aan den raad', in welken laatsten brief verschillende beschuldigingen worden gedaan aan het adres van den directeur. De leeraren kwamen na ampele beraadslaging tot de conclusion, dat. de directeur niet, meet, met twee ma ten, maar alle leerlingen behandelt op gelijke wijze; dat de directeur zich niet boven de leeraren plaatst, maar hen beschouwt als zijn collega's en nooit leeraren en leerlingen op voet van gelijkheid behandelt, en dat het den directeur niet ontbreekt aan paedagogiscli in zicht. Wel waren zij van meening, dat op sommige punten de tuchtregeling zoude kunnen worden herzien en beter worden geformuleerd, zoodat het voor den directeur gemakkelijker zou zijn om dez-e toe te passen. Voor de London Sheriff's Court werd' Woensdag een klacht behandeld van een financieel agent, den heer Maurice William Wiche tegen den Hollandsehen fa brikant. den heer J. Schortinghuis te Leeuwarden. Deze fabrikant was met den heer Wiche overeen geko men dat deze de hem behoorende fabrieken tot het vervaardigen van melkpoeder zou omzetten in een vennootschap. Voor zijn bemoeiingen werd' den heer Wiche 8000 pd. st. in aandeden toegezegd en een aan stelling van directeur voor 5 jaar tegen 200 pd. st. per jaar. De heer Schortinghuis onttrok zich later aan de overeenkomst onder voorgeven dat op zeven der fa brieken beslag was gelegd' door een s-chuldeischer. De jury wees de vordering toe, doch, terwijl 1)000 pd. st. geëischt werd, bepaalde zij het bedrag op 60CM0 pd. st. LIT BROEK OP LANGENDIJK. '"Gistermorgen vergaderde de Raad dezer gemeente. Alle leden waren aanwezig. Na gebed' en lezing der notulen deelde de voorzitter mede, dat ingekomen was van Ged. Staten een goedkeuring van het besluit tot verkoop van grond! aan de Oosterkade en van eenige overschrijvingen op de suppletoire beg-rooting. Ingekomen was verder een schrijven van de afdee- hng St. Pancras van het Ned. Onderwijzers-Genoot schap, waarin aangedrongen wordt op herziening van de bezoldiging voor het herhalingsonderwijs. Dc voorzitter deelde mede, dat in de voorlaatste vergadering een zelfde verzoek was ingekomen van den Bond van Ned'. Onderwijzers, waarop toen afwij zend is beschikt en stelde voor thans ook afwijzend te beschikken. Het loon bedraagt thans 60 ets. per uur, hetgeen niet, minder is dan in andere gemeenten, al wordt in het adres verwezen naar Oudkarspel. Besloten werd aan B. en W. over te laten het be drag- van de vergoeding te be-palen, na ingewonnen in lichtingen van het Hoofd der school. Aa.n de orde was daarna de begrooting van de gas fabriek met memorie van toelichting. De begrooting' werd- vastgesteld! op een bedrag aan ontvangsten en uitgaven van J 48380 en met een post. van 1036.25 aan, onvoorziene uitgaven. Door B. en W. werd' de gemeente-rekening dienst 1911 aangeboden met een bedrag aan inkomsten van 19787.50, aan uitgaven 17705.825, saldo 2081.67G. De rekening zal' worden nagezien door de heeren. Yen. Slot en Glas, die de volgende vergadering rapport, zul len uitbrengen. De voorzitter deelde mede, dat officieel -bericht, was ingekomen, dat met de winter-dienstregeling van I October een avond't.-rein van 10 uur zal worden ingp.- stekl. Verder, dat er een verzoek was ingekomen een Ia- ten trein aan te vragen met het. oog op de feesten. In verband! met de garantie, die hiervoor moet worden gestel.I en den korten tijd! van onderhandeling, had dn voorzitter dit verzoek maar laten rusten. De voorzitter noodigde den Raad! uit met B. en W. a.s. Maandag om half negen ten raadihuize te wille» zijn, om de aubade der schoolkinderen in ontvangst te nemen, en om kwart na twee aanwezig te willen zijn tot het ontvangen van de autoriteiten. Aan de orde was nu liet aangehouden adres van den teletoonhouder Sehagen niet. verzoek zijn jaarwedde tot 1000 te verhoogen. Door den heer De Does werd een rapport uitgebracht; uit. een onderhoud met den heer Sehagen bleek onder meer, dat de dienst zeer is uitgebreid, zoodat er 80 diensturen zijn en de dienst met 3 personen wordt verricht. Zonder hoofde lijke stemming werd op liet adres gunstig beschikt. De vci-hooging gaal in 1 Januari 1912. Daar de rondvraag niets opleverde, sloot de voor zitter de vergadering, er zijn blijdschap over uitspre kend, dat de Raad nu eens weer in voltallige zitting was bijeen geweest., hetgeen door ziekte en anderszins geruimen tijd niet het geval kon zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1