DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten *s No. 177. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDAG 29 JULI. MILITIE. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1 Kg. 1.50 az n «n Kg. - 0.42| I V\q - 0.18 Landweer. LgjAJ Telefoonnummer 3. KOOP VANDAAG Bijl UW WINKELIER EEN BUS Tweede Zitting van den Militieraad. MAANDAG 5 AUGUSTUS as., BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. VERRADEN DOOREEN BIERVAT. Cacao De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR herinnert de verlofgangers? der Militie van de lichting 1904, die bestemd zijn om op 1 Augustus- 1D12 naar de Landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zich in de maand Augustus, vóór of op den 30en dier maand, ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 20 Juli 1912. De Burgemeester der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de tweede zit ting van den Militieraad' in het 3e distriet van Noord- lïolland zal worden gehouden ten Rnadhuize te HOORN en wel voor zooveel de gemeente Alkm a a r betreft on de» voormiddag» ie 10 nreo. Volgens art. 45, 4e zinsnede, der Militiewef, wordt In deze zitting uitspraak gedaan omtrent: lo. geschiktheid) voor den dienst van hen, te wier aan zien het gevoelen der geneeskundigen van den keuringsraad niet van gelijke strekking is; 2o. geschiktheid voor d'en dienst van hen, van wie een nieuw geneeskundig onderzoek ia aangevraagd; 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren broeders; 4o. vrijstelling, waaromtrent buiten schuld van hen, wie zij geldt, in de eerste zitting geen uitspraak kon worden gedaan; 5o. uitsluiting van hen, te wier aanzien sedert dc eerste zitting eene reden tot uitsluiting bekend geworden is, voor zoover zij niet reeds bij onherroe pelijk geworden uitspraak vrijgesteld of onge schikt bevonden zijn. Dengenen, die niet verplicht zijn in deze zitting te verschijnen, wordt in hun belang aangeraden daarin op genoemd tijdstip tegenwoordig te zijn. Alkmaar, den 25 Juli 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. MAAS'VERBETERING. Naar De N. Ct. verneemt, zijn de werkzaamheden van de gemengde Belgisch-N ede r la nd'sche Commissie voor de vaartverbetering van de Maas ten einde ge bracht. Begin Augustus zal de commissie met haar arbeid geheel gereed1 zijn. VOORWAAR GELIJKE INVRIJHEIDST EI .- LING. Ingediend is een wetsontwerp, strekkende tot in voering van voorwaardelijke opschorting van straf, bevordering van betaling van geldboeten en uitbrei ding van het instituut van voorwaardelijke invrijheid1- stelling. DROOGMAKING PLASSEN ONDER WORMER. Het gemeentebestuur van Wormer, het bestuur van de bomve Wormer en een drietal personen, die overwe gen om de uitvoering' van het werk te ondernemen, hebben Zaterdag bezichtigd de. onder de gemeente Wormer gelegen plassen de Poel, het Zwet en de Mer- ke. Deze plassen slaan voortdurend land af, terwijl de droogmaking ongeveer 200 H.A. vruchtbaren grond zou kunnen opleveren. Verwacht mag worden, dat deze zaak ernstig zal worden aangevat. HOLLANDSCHE DUINEN BEDREIGD. Alen schrijft aan „De Nederlander" uit Katwijk: „Voor verschillende groote steden wordt van hier reeds gedurende twee jaar een groote hoeveelheid zand vervoerd. Om een denkbeeld! van dat zandVervoer te geven, diene het volgende. De N. V. Van den Elshout moet leveren 100.000 kub. Af. zand) voor den aanleg van straten te, 's-Gravenhage, 400.000 kub. AI. zand voor den Electr. Spoorweg in de Rijnstreek en dage lijks worden 2 a 3000 kub. AI. zand vervoerd naar Rot terdam, om daar een deel van de plassen te dempen, waar dan op den gewonnen grond- een kerkhof zal wor den aangelegd. Nog ruim 13 jaar zal men aan de dui nen graven, alvorens alle zand' zal vervoerd zijn, waar voor de firma v. d. Elshout te Seheveningen conces sie heeft aangevraagd." Nog ruim 13 jaar! 't Is toch waarlijk te hopen, dat men niet zóó lang noodig heeft om wijzer te worden! KEUKENWAGENS. Bij de legermanöeuvres, ten vorigen jare in Septem ber gehouden, hebben een aantal keukenwagens van verschillende constructie ter beproeving dienst ge daan, zoowel bij de infanterie als bij do cavalerie. Op de Oorlogsbegrooting voor het komend) dienstjaar is thans 110.000 uitgetrokken voor de aanschaffing van keuken- en munitiewagens. De Ilaagseh'e torenwachter van de Middelbui'gsche Gt. schrijft: Behalve over Seheveningen is er in dtezen tijd niet veel te vertellen. In de politiek is het. d© do-od in de pot, en op gemeentelijk terrein hebben wij een weinig 'belangrijke verkiezing van een gemeenteraadslid be- Jleefd, waarvoor niemand' zich interesseerde. De warm- He heeft zelfs zoo verslappend op onze clerieale mede burgers ingewerkt, dat zij glad vergaten een lijst: voor een camiidaatstelling d'er Provinciale Staten in te dienen. En dat zegt wat, want onze clerieale politie kers zijn anders verschrikkelijk heet gebakerd. Maar in deze hitte is het te begrijpen. Ju een temperatuur van 80 graden Fahr. gaat niemand voor zijn pleizier van het „beginsel" getuigen. Apropos de zaak Giovannini. In een vorig schrijven vroeg ik hoe men voor onzen beleedigd'e monseigneur, die geen Nederland-sch ver staat, de uitdrukking „rare snijboon," waarover hij zoo boos was, wel in het Eransch zou vertaald' hebben. Twee lezers hebben de moeite genomen, hun licht tover dit taalkundig vraagstuk te laten schijnen. No. 1, die zich „Letfcré?" teekent, en blijkens het poststem pel te Middelburg' huist, geeft als vertaling aan de hand „un drole de pistolet" „un- drole de coco." Hij voegt daaraan toe, dat geen van bedde uitdrukkingen fin het Franse li „beleedigend" is. Den mij onbekenden middelburgsehen linguist mijn innigen dank. No. 2, .poststempel Den Haag, (tusschen twee haakjes: alle .iv,-neet voor de Haagsehe post die wist uit te vinden, waar de „Torenwachter der Alid'delburgsche Courant" «gehuisvest is als hij niet op zijn post, op den Toren, 'is) nam het Italiaansche vraagstuk ter hand; en be richt dat „ure singulare fagiuolo" het begrip „rare snijboon" nabij komt. Bij navraag bleek mij echter, Mat dit al een zeer vrije vertaling is. Zou evenwel om .op het Eransch terug te komen: un drole d'haricot -vert," niet kunnen dienen? „drole" is „raar" en een „haricot" is een „snijboon." Alij dunkt, van alle oplossingen lijkt mij laatstge noemde nog d'-e beste. De Uit-de-Hoofdstad'-briefsclwijven van de Prov. Alron. Ct. schrijft aan zijn blad': „Wat de publieke vermakelijkheden betreft is Am sterdam op het oogenblik „de dood in den pot." Van de verschillende schouwburgen worden er slechts twee, Rembrandt theater en Frascatie, bespeeld, onder zeer matige belangstelling. De rest wordt, verbouwd, schoongemaakt of is eenvoudig wegens de warmte ge sloten. Van de talrijke bioscooptheaters trekken 'slechts enkele bezoek, -en wie overigens voor geen kleinigheid' vervaard' is, spendeert een, uurtje in het, z.g'. Alarokko-kamp in dien tuin van het Paleis voor Volksvlijt, Alaar wie zijn kinderen lief heeft, neemt fee daar toch niet mee heen. Ik geloof, dat ik al eens iets gezegd heb van dat rommeltje, dat het echte Ala- l'okko werkelijk geen eer aandoet, 't Is 'n mengelmoes, *ii ollapodrida van alles eni nog wat, waarbij nu wat extra peper is gekomen: worstelwedstrijden van d'ik- vleezige, zwaarbespierde halfnaakte kampioenen, die eiken avond elkaar te lijf gaan, alsof hun leven er van afhing, die vechten, slaan, schreeuwen en brullen, el kaar openlijk met moord en doodslag bedreigen en ii hunne kleedkamers er braaf pret over hebben, dat zij er zoo goed in geslaagd) zijn het publiek dermate oj. te winden, dat de menschen elkander ook letterlijk ti lijf gaan. Straks krijgen we in het Paleis voor Volksvlijt eer vertooning, die een waardig pendant vormt met deze herrie: aanplakbiljetten van reusachtige grootte c-r. advertenties van kostbare lengte hebben den volke reeds doen weten, dat in het Paleis een meneer won deren zal vertoonen op het punt van genezing van iheumatiek. 't Schijnt, dat er 'n soort herhaling van de Sequnh-vertooningen van voor eenige jaren zal ko pen kreupelen en lammen zullen het wonder vertoo nen, dat zij, na onder behandeling van diere meneer geweest te zijn, als jonge geiten op het podium zullen rondhuppelen, en het domme publiek zal er aldus weer toe gebracht worden om zijn smeersel of zalfje te kaopen. Ik heb alleen hoop, dat de autoriteiten, d< herinnering aan de Sequah-historie niet, geheel ver geten hebbende, daar een stokje voor zullen steken, en met name het geneeskundig staatstoezicht d'en kwak zalver zal doen ervaren, dat wat hij doet, in strijd1 is met onze geneeskundige wetten." Jan van de Munt van de Leeuwarder Ct. heeft het, als volgt over de nieuwe petten van de Amsterdamsche politie: Onder een afwisselend deminuenda en crescendo van den regen (wanneer het begon weet ik niet ik sliep vandaar dez-e schijnbare onmogelijkheid) heb ben de nieuwe petjes van de politie hun intocht ge daan..,. of liever ze doken als paddestoelen uit den grond! en vonden dus in een regenbui een min of meer passend onthaal. Wat we ervan zeggen? Eerst stonden we sprake loos, net als een clubje van wel tien Amsterdammers dat ook sprakeloos. liep achter een agent met, een fraaie hoofdtooisel, diat onbewust van 's werelds zor gen dus bezig was met het verwekken van een volks oploop. 't Bloed kruipt waar 't niet gaan kan! De agent vond dat ook, maar deed, onder den indruk van het nieuwe van het geval, niets. Toen gingen we aan 't denken. Eigenlijk is een dienstorder van den hoofdcommissaris minder geschikt om zoo'n nieuwe pet aanschijn te geven. Dat behoort de schoonheids commissie te doen! De oude politiepet had) de Ro- maansche gratie van een brieveubestellershoofddeksel. Als je niet goed keek, onderscheidde je een agent met pet niet van een brievenbesteller. De nieuwe pet is breeder, hoekeliger, massiever; de brief beitel Ier spe t verschaft aan het gelaat een trek van dienstijverende bonhommie; de nieuwe poliepet maakt het gelaat op'en en nuchter, wat voor een agent wel goed i's. Alaar er gaat toch maar niets boven de martialerigheid, waar mee een helm, de koperen helm onzer agenten, het gelaat omaureoolt! Er zijn nog vraagstukken op te lossen in verband met deze pet. Wat is er geworden van den) „knikker op 't dak" der brigadiers? Een brigadier zonder knik ker is nietx een brigadier is een knikker. Stel u voor, dat de knikker nu eens niet op de nieuwe pet kan? Wat dan. Ge zult u verbazen lezer, dat ik zooveel strijdvragen opwerp naar aanleiding' van een pet. Alaar deze pet, elke kleinigheid1 trouwens is een gewichtig ding voor Amsterdam. En zelfs zijn er lieden, die beweren, dat het met de groote dingen beter zonde gaan, als we maar niet al onze aandacht besteedden aan de luttele. Gemengd nieuw». HET PARNASSIA-PARK TE BERGEN AAN ZEE. Onder het, opschrift P. P. P. schrijft Jac. P. Thijsse in „de. Telegraaf": „Om die aardige drie p-tjes spreken wij nog altijd van liet Parnassia-Park-Plan maar een plan is 't ge lukkig al lang niet meer, al zijn) we nog ver van de voltooiing. Ook ontbreekt er nog een wegwijzertje. Even voordat de straatweg' in Bergen aan Ze© naar de zee afdaalt, nog vóór de laatste villa links, vindt ge aan uw linkerhand' een smal wegje van kunistzand1- steen-klinkers, dat rechtuit naar een hek voert. Daar staat een bordje, ditmaal niet met verboden, maar met vrij en toegang; de eenige dwang, die u wordt opgelegd, is liet, helaas, niet overbodig' verzoek, om geen bloemen te plukken. Daar ligt dan het Par- nassia-park voor u, het eerste planten-asyl in Neder land en tegelijk gemakkelijke wandelplaats voor de plantemninnende bezoekers van de badplaats, die hier in ruimen overvloed de beroemdste duinplanten kun nen vinden in hun natuurlijke omgeving. Eerst, moet je even wennen aan den aanblik van de harde witte klinkerpaden, maar een oog'enbiik bedenkens, leert u, dat in deze duinen, die tot de meest mobiele van de heele wereld behooren, een druk begaan pad wel ste vigheid) behoeft. Zoo'n plantenasyl hadden we al lang noodig. Vele jaren geleden is men in Zwitserland reed's begonnen (ze aan te leggen in 't belang van het behoud der Elo- 'ra, die zoo ontzettend te lijden had van plukgrage toeristen en hebzuchtige bloemenventers. 't Is onge- loofeiijk, wat daar wordt weggeplukt en langs de druk ste reiswegen zijn de meest beroemde planten dan ook bijna niet te vinden. Vooral onder invloedl van Corré- jvon zijn toen „Jardins Alpins" aangelegd', waar de al- benplanten in groot aantal worden gekweekt, zoodat ieder ze er behoorlijk bestudeeren kan, terwijl zaden en wortelstokken te koop worden geboden, om de lief hebbers in) staat te stellen, die planten ook in hun tuinen te kweeken. Dit laatste om bet uitgraven te voorkomen, dat. natuurlijk veel verderfelijker is dan het afplukken. Deze tuinen zijn een natuurlijke en weldadige aanvulling van de vrij strenge wettelijke be palingen die thans in 't land der vrijheid1 tegen het uitroeien van wilde planten zijn getroffen. Alen zal overal op deze wijze te werk moeten gaan, Vooral in onze duinstreek, waar de plantenwereld te genwoordig door allerlei oorzaken achteruitgaat: druk bezoek vdn menschen, de konijnen plaag, de waterlei dingplaag, bebouwing' en afgraving, benevens1 een nog niet voldoende verklaard' uitdroging»- en overstui- yingsproces, dat zelfs.op plaatsen waar op mijlen af- stands geen waterleiding' of draiueersloot is te vinden, de voormalige natte pannen in droge velden doet ver anderen. Er is dus werk aan d'en winkel, want 't is wel wenschelijk, dat naast het Parnassia-Park nog eenige terreinen in ons land aan 't behoud' der duin flora zulten worden gewijd. Deze duinpan in Bergen aan Zee ia gekozen, omdat zij reeds een rijke flora herbergde, zoodat een bezoek al dadelijk de moeite loont. Links van den ingang vindt g-e -al dadelijk een groote plek begroeid met <:L zoozeer begeerde blauwe zeedistels, die van den gewo nen dagjes- en badplaatsinensch wel 't meest te lijden hebben. De prachtige blauwe tinten, de stijve, punti ge, uiterst sierlijk gevormde bladeren, de mooi verlak te stengels makeu deze plant uitermate geschikt voor kamerversiering, al bleekt, ook na enkele weken het mooi er af. Ze raakten op sommige plaatsen dan ook al uitgeroeid, maar hier in 't park staan ze weer eens echt. Ze. zijn er niet aangeplant, men heeft ze een voudig ongestoord laten groeien en nu ziet ge eens, met hoe weinig moeite prachtige ddngen kunnen wor den bereikt. Er staan planten bij, rijk vertakt met honderden blauwe bloemhoofdjes. Zooals ge weet, is deze plant geen distel, maar een schermbloem, verwant met peen en here klauw. Hij is een lieveling van do insecten, vooral van bijen en vlinders. Kleine werk- stertjes van akkerhommels, zweven van bloem tot bloem en daarboven wemelt het van zandoogjes, blauw tjes en heivlinders. De laatste zijn de. bekende Peter Schlemches, de schadnwloozen. Ze verstaan de kunst, om zoo te gaan zitten, dat hun vleugels evenwijdig aan de zonnestralen komen te staan en dan hebben ze na tuurlijk niets anders dan een smal sehaduwstreepje onder hun lichaam. Nu volgt, een boschje van duindoorn, kruipwilg en egelantier, waar in den. voorzomer de kneutjes en paapjes nestelen en daar.ua het lage stuk met een hel der vijvertje, dab ons laat zien, hoe hier het grondwa ter slechts een decimeter of zoo beneden de oppervlak te staat. De mooie duinplanten, parnassia, gentiaan, muggenorchis, pirola, oogentroost, duizendgulden- kruid, wespenorchis, sturmia en hoe ze meer heeten, houden er van om hun wortels goed nat te hebben en in een vochtige lucht te staan, wat alleen mogelijk is, wanneer 't grondwater aan of dicht onder de opper vlakte staat. Alen is daarom vare plan een groot stuk van het park nog' een decimeter of zoo, af te graven, teneinde ook de meest-veeleisehende planten terwilleta zijn. Nu bloeien hier reeds in groot en overvloed - de mooie pirola's met hun rechte trossen, van geurige wasachtige bloempjes en de muggenorchis verheft prachtige bleek-rose aren in de hoogte van mooie, or chideeënbloempjes, die overheerlijke geuren en een groote aantrekkelijkheid vormen voor de zwart-met- i'ood gevlekte Sint Jams vlindertjes. Menig vlindertje ziet ge zitten op die duindoorns of wilgen in de huurt, bezig met zijn gezicht of oog-en af te poetsen, waarop zich de kleverige stuifmeelklompjes uit de orchideeën- bloem hebben vastgehecht. Dat is allemaal hier te zien, doordat er niet één, maar honderd' van die or chissen staan. In eenzaamheid) staat er een enkele Sturmia, pas aangebracht, maar dan volgen in over vloed' de wespenorchissen, met, hun bloemen:, die in grilligheid en kleurenpracht niet onder doen voor de tropische orchideeën uit. onze kassen, al zijn ze ook veel kleiner. En naarmate de Augustusmaand nadert, vertoonen zich ook meer en meer de groote witte bloemen van de Parnassia ze'lf met hun vijfvoudig flonkerend diadeem. Er is nog veel meer, maar ik moet eindigen. Dit nog: Wie wil meehelpen, om dezen tuin spoedig rijk en mooi te maken, sture zaden of planten aan het adres: Parnassia-Park, Bergen aan Zee. Er wordt dan dadelijk behoorlijk voor gezorgd." EEN BRUTALE INBRAAK. Een buitengewoon brutale inbraak heeft gistermid dag te Amsterdam plaats gehad. Op klaarlichten dag n.l, is ingebroken in een perceel in de Rosmarijnsteeg, een steeg, waar voortdurend druk verkeer is. Tn die steeg, op de derde verdieping van perceel no. 0 woont een goudsmid, die verschillende voorwerpen van waarde in reparatie heeft, Ilij was gisteren voor zaken uit en zijn vrouw was in Amsterdam ergens op bezoek. Van die omstanidigheid is gebruik gemaakt door een of meer personen, die blijkbaar zeer gemakkelijk de woning zijn binnengedrongen en hun slag geslagen hebben. Dc dader of daders moeten volkomen op dte hoogte van den toestand! en bekend met de omstandigheden zijn geweest en hebben waarschijnlijk hun plan reeds geruimen tijd van te voren beraamd. Toen nu man en vrouw uit waren, hebben zij de gelegenheid te baat. genomen. Er is aan geldswaarde een bedrag van 250 ont vreemd cn voorts eenige gouden en zilveren voorwer pen, waarvan thans de waarde nog' ni'et te bepalen is. VERKEERD BEGREPEN. Een gezelschap, groot ongeveer 20 personen, gaat een dagje uit naar een der schoonste streken van ons land. Vandaar uit werden de noodige ansichten ver zonden naar do respectievelijke familieleden, vrienden en kennissen. Deze prentbriefkaarten waren spoedig gekocht en geschreven. Postzegels waren niet bij do hand. Dut was geen bezwaar. Daarvoor moest maar een bediende uit het restaurant zorgen. Hem werden daartopde kaarten overhandigd! plus het geld voor de postzegels. Onze reizigers kwamen 's avonds thuis. Den vol genden morgen werden de kaarten bezorgd. Verbaasd' zagen de ontvangers op toen voor alle kaarten, zijnde, ongefrankeerd, strafport moest, betaald worden. De bediende had' het, postzegelbedrag wellicht als „fooi" beschouwd. (Tijd.) Ten nadeele van den wijnhandelaar, den heer Weiss, op de 1 leercngracht te Amsterdam, is dezer dagen meer dan 300 liter port gestolen. In het begin van de vorige week was een knecht ontslagen; hij wist' in het bezit te blijven van een sleutel, die op een der kelders in de Schippersstraat paste. .Met een wagen en een paar biervaten trok hij daarop naar dezen kelder, waar hij 300 L. port in do biervaten tapte. Later vroeg men aan den filiaalhouder, of zijn pa-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1