DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud, No. 178. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 30 JULI. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. i ALRMAARSC CODRAN 110EDENINDIJSTRIE OP CURASAO. Op aandringen van dien hie-er Natssy, die die regee- riiig' van West-Indië tijdens de koloniale landbouw tentoonstelling ver tegen woott-d'igd beeft, "zal de minis ter van koloniën een deskundige naar Curasao uitzen den, teneinde die hoedfen industrie technisch voor te lichten. De bedoeling' iis, dat- deze industrie aldaar meer en meer een bestaamsbron wordt voor de bevol king, als haar welvaart bedreigd wordt bij een totale mislukking vau den oogst, zooals thans op Curasao het geval is. DE PABTEME NTS VER 11 UI ZING Binnenkort/ vermoedelijk: reetdfe in het begin der vol gende week, zial in dlem Haag een aanvang worden gemaakt; met de overbrenging van de bureaux va.n het departement Van Binnenintnkche Zakeu naar het vroegere gebouw van het departement van Buifenland- sche Zulten op het Buitenhof. Men lachlt. lïet, thans, in.de stille zomermaanden, het geschiktste tijdstip om dl» verhuizing van zulk een om vangrijk departement als dat van Binneninndsche Za ken te doen plaats Webben, waarvoor tijd en gelegen heid zouden ontbreken, zou men willen wachten tot de beide Kamers der' Skaten-Generaal beslist hebben over de aanhangige wetsvoordracht, waarmede de tij delijke verplaatsing van Binneiulandsclie Zaken naar het genoemde gebouw op het Buitenhof in nauw ver band' staat. Met eenige voorbei-ed deinde maatregelen is thans reeds begonnen en de bedoeling is Wet bureau Algemee- ne Zakein eu Comptabiliteit het eerst voor ■overbren ging in aanmerking te brengen. WETTELIJKE REGELING BEWAARSCHOOL- ONDERWIJS. Het hoofdbestuur van het Nederllandsch Onderwij- zers-Genoot.scluip heeft d.d. 19 Juli een adtets gericht tot II. M. de Koningin, waarin wordt verzocdit een wetsvoorstel tot regeling van htet bewaairsehoolonder wijs aanhangig- tei willen maken. Het verzocht in bedtobld actoes teviens de bewaarschool den naam van fröbelschool te geven, omdat daarmede hek karakter der bedoelde school betelr wordt aangege ven naar de meening Van het. hoofdbestuur. JOURNALISTIEKE OPLEIDING. Naar de Mede deel in gen van den Necterlandschlen Journalistenkring melden, zullen aan do universiteit van Amsterdam leergangen wordfen Ingesteld voor d!e opleiding van journalisten. De organisatie van deze leergangen is, daink zij de groote medewerking van en kele Amsterd'amsche hoogleeraren, in voorbereiding. De mogelijkheid, dat deze instelling reedis met den aanvnng van het nieuwe academiejaar in werking zial treden, is niet geheel uitgesloten. DE INVALIDITEITSWETTEN. Alen was gisterochtend in de voorbereidingscomnris- siëti voor de invaliditeits- en ouderdomsverzekering gevorderd tot artikel 37. Indien bij de bespreking van de loonstaten en bij die der overgangsbepalingen de debatten geen al tc groote,n omvang zullen krijgen, hoopte men er in te kunnen slag-en, de behandeling- van het omvangrijke ontwerp toch nog deze week ten einde te brengen. Wij lezen in „Het Volk"; In het ontwerp-Inva 1 id;iteittewet -bepaalt art. 36 dat men na den 35-jarigen leeftijd buiten de verzekering Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 100) _o_ IIij las het volgende; „Je zult zelf wel inzien, dat ik, na hetgeen je mij hebt aangedaan, niet langer in je huis kan blijven en je vrouw heete.n kan. Ik zou mij-zelf verachten als ik dat doen kon. De aanleiding tot een scheiding heb jij alleen gegeven. Maar ik wil niets hebben van datge ne, dat je, zooals mij gezegd werd, verplicht bent mij te geven. Ik heb je niet om je geld genomen en het beschaamt mij zeer, dat je een groote som om mijnent wille, verloren hebt. Als je terugkomt, zal je mij niet weer in je huis vinden. Voor geen geld ter wereld ga ik echter weer naar mijn grootvader en moeder. Oom Soden heeft mij in bescherming genomen en verschaft mij de middelen in een pension te leven tot ik een be trekking gevonden heb en in mijn eigen onderhoud zal kunnen voorzien. Ook tante Louise zal mij steunen. Zij zijn nu allen lief en goed tegen mij. Ute vooral, die ik niet dankbaar genoeg kan zijn. Wat Willi Bach- man betreft, ten opzichte van hem heb ik niets ver keerds gedaan. Dat kan ik je zweren bij de nagedach tenis van mijn lieven vader. Je zult, er zelf ook naar verlangen van mij bevrijd te worden. Als het anders was, zou je niet al je vrije uren in het Casino hebben doorgebracht Kroehel's lippen trilden van woede over deze bescha ming en over de brutaliteit van Ella om hem, Krochel, zoo iets te durven zeggen Hij las den brief nogmaals en nog eens. Wat kin derlijk was de wijze, waarop zij zich verdedigde, wat een ernstige aanklacht legen hem hielden deze woor den echter in. Nu zag- hij weer Ella's tengere en lieve verschijning voor zich staan. Vol hartstocht had hij valt,, omdat zonder deze leeftijdsgrens de premies Voor toetreding- op gevorderden leeftijd! veel hooger zouden moeten zijn dan voor de jongeren. Van socialistische zijde is nu in de commissie van voorbereiding voorgesteld aan een Raad van Arbeid de bevoegdheid te geven van deze bepaling af te wij ken, indien iemand buiten zijn toedoen na het berei ken van het 35ste jaar in de termen van verzekering- valt. Dit denkbeeld is door den minister met sympathie ontvangen en zal met den wiskundigen adviseur wor den overwogen. Gemengd nieuws. RIJKSWERKINRICHTINGEN TE VEEN- HUIZEN. Volgens de. door den hoofddirecteur dar rijkswerkin richtingen te Veenhuizen verstrekte opgaven beslaan de inrichtingen eeu totale.oppervlaklt'e vau 3180.40.80 H.A. Daarvan wordt ingenomen door: huizen en ge bouwen met erven 139.08.39 H.A., bouw- en weiland SIR ALMA TADEMA. Dezer dagen vervoegden zich twee Engelsche heeren met een tolk bij den heer A. Wijma, bakker te Dron- rijp. Zij wenschten het buis te zien, waarin Alma Ta- dema was geboren. Bij hun vertrek vroegen ze den heen- Wijma verlof over een paar maanden een bronzen gedenkplaat in den gevel te doen plaatsen, waarvoor gaarne toestemming verleend werd, zoodat thans het i nageslacht er aan herinnerd worden zal, in welke wo- ning de bekende schilder word geboren. DIEFSTAL DOOR EEN NEDERLANDSCII MARINE-OFFICIER. .Naar de Métropole meldt', is Zaterdagmorgen te Antwerpen, in een hotel aan de haven, een Neder- ktndsehe marineofficier aangehouden, die zich had schuldig gemaakt aan verscheidene diefstallen'ten na- deele van zijn mede-li©telbewoners. LAN DBOl 'W-EXCURSIE NAAR LEEUWARDEN. Ter gelegenheid van de groote landbouwt-entoonstel- 552.83 H.A., hooiland] 195.96.00, bósoh 490.35.00 H.A., I Klig, te honden van 26 Augustus tot 1 September te Leeuwarden, heeft de Holl'andsche Maatschappij van Landbouw, het p'lan opgevat om een excursie daarheen te org-nniseeren. Het plan is op 26 Augustus te 11.31 tc Leeuwarden aan. Van daaruit vertrekt men te 3.54 naar Mars-sum, om de nieuwe coöperatieve zuivelfa briek (directeur d'e heer R. M. Veen man) en een Leeuwarden naar Enkhuizen vertrekken, om vandaar verder zijn woonplaats te bereiken. heide, veen, water en wegen 1802.18.42 H.A. In 1911 wérden te Veenhuizen I 2 gar'enloodsen gebouwd en te Veenhuizen II een houten huisje in den koloniefuin. De veestapel bestond op 31 December 1911 uit: 76 uil Enkhuizen te vertrekken, zoodat de deelnemers uit werkpaarden, 4 fokmeirriën, 5 twtent.ers, 2 -enters, 3 Zuid- en Noordhoïland allen gelegenheid hebben, op veulens, 41 v-etkoeien, 257 melkkoeien, 7 stier-en, 6 os- dat um' dear te kunnen zijn. Men komt- dan. te 1.55 sen, 62 vaarzen, 72 painken, 80 kalveren, 855 schapen, 12 rammen, 366 lamineren en 55 biggen. Het verlies: door sterkte of afmaking van vee be- droeg 2776.29 of 1.98 pet., na; aftrek van de opbrengst 1' riesehe boerderij te bezoeken. Na terugkomst der huiden. Aankoop van Vee had niet plaats. j Leeuwarden woedt een gezamenlijke maaltijd te 7.30 De aanfokkerij, vetmesterij en wolschering sloot gehouden. Op Dinsdagmorgen, den 'eersten dag- de met een vootrdeelig saldo van 22.387.39% of 2696.35 I veefokdagen, wordt de tentoonstelling- bezocht, alwaar minder dan het voorgaand© jaar. j alsdan het beste, wat Friesland heeft, aanwezig zal In 1911 werden ingeleverd: aan boter 22.687.50 K.G., l ZÜÖ- 's Namiddags te 1.24 of 7.03 kan men weer ui aan melk 248.388.52 L., aan karnemelk 75.306.50 L„ aan biest 2960 L. Het aantal in beheer zijnde hoeven te 16, elk met ongeveer 40 H.A. bouw- en groenland. De oog-st heeft opgebracht: 3044.85 ILL. zware rogge en 81.65% HL. lichte rogge, 1956.50 II.L. haver, 691.185 K.G. rogge en linverstroo, 668.850 K.G. hooi, 4467 H.L. eet.aa.rdap- pelen, 973 H.L. pootaardappelen en 1038 H.L. kriel- aardappelen, 3691 H.L. miangelwortelen, aan tuin vruchten 1912.43%. Aan compost en kunstmeststoffen werd met inbegrip van vrachtkoksten 19.572.38% betaald. Voor eigen gebruik werden gegraven 18.173 v'een- s tokken turf, terwijl 1.183.000 stuks bagger turf werden gemaakt. Te Veenhuizen II zijn in de bakkerij gebakken: 294.549 K.G. roggebrood, 7435 K.G. boonenbrood, 72.460 stuks grof tarwebrood, 69.026 stiuks fijn tarwe- brood, 56.400 stuks beschuiten, 18.536 waterbroodje-s, voor een gezamenlijke waarde van 33.444.14. In de cocosmattenmakeirij te Veenhuizen I werd on geveer 9000 M2. coco'smat vervaardigd; voor departe menten van algemeen bestuur en de verschillende wezen is met reuzenschreden gegaan, llet is strafgestichten ongeveer 160.000 M. geweven stoffen. zooals burgemeester Slot zei-de: Wat men toen niet UIT EEN GEMEENTERAAD. In een zitting dezer dagen, van den raad van een Noord-Brahantsche dorpsgemcenite, kwam aan d'e orde een voorstel tot aansluiting aan de telefoon. Bij heit debat daarover informeerde een der vroede vaderen hoeveel kolen dat ding verstookte! PLECHTIGE OPENING VAN HET VEILING GEBOUW TE BROEK OP LANGENDIJK. Broek op Langendijk was gisteren in feestdos. Van alle buizen wapperde de driekleur, strak-geSpannen door den hevigen Wind. Fraaie eerepoortem riepen den talrijken bezoekers, die gekomen waren om 't feest ter gelegenheid van liet 25-jarig bestaan der Langedij ker groenteveiling mee te vieren en die opening van liet nieuwe veilinggebouw bij te wonen, 'liet „Welkom toe. Er is reden tot feestvieren! De ontwikkeling van Broek in de laatste 25 jaar als gevolg- van liet veiling Op de kleermakerij werd, behalve voor eigen beheer, ook gewerkt voor het departement van oorlog en aan had durven droomen is nu werkelijkheid geworden. Zeer lang reeds is de groenteteelt aan den Langen de kleeding voor rijksveldwachters. Te Veenhuizen II dijk uitgeoefend,1 reeds in de 16e eeuw bestond deze werd in de smederijen en meubelmakerij een groot op zeer kleine schaal. Het vervoer ging met' groote aantal voorwerpen vervaardigd ten behoeve van depar- moeite gepaard, zelfs Alkmaar was slechts met de tementen van algemeen bestuur en van huishoud el ij ken dienst der gestichten; in de klompenmakerij wer den 6457 paar klompen vervaardigd. Van het derde gesticht, dat in April werd ontvolkt, werd weinig afgeleverd. haar tot zich getrokken en zacht, maar zeker, had1 zij zich nu van hem los gemaakt. Hij sprong- op van zijn bed, kreukelde den brief in eikaar en verscheurde hem daarna. Het bloed steeg hem naar het hoofd bij de gedachte, dat alle leden van Ella's familie nu van het gebeurde zouden hooren. Zijn trots was ten diepste veleed'igd. Zich over laten plaatsen, was het eerste wat hij nu doen moest. Ten tweede moest hij voldoening- van lui tenant. v. Bachnrann vragen en ten derde moesten de stappen voor een echtscheiding worden g-edaan. Stobmeier klopte aan. Voor liet eerst van zijn leveti, voelde Krochel iets van schrik bij dit geluid. Stobmeier verscheen op den drempel. „Het is tijd, kapitein!" Hij was er op voorbereid geweest, dat Krochel hem in slechte stemming zou ontvangen, maar de kapitein scheen niet op zijn tegenwoordigheid te letten. Met een duister gezicht en gefronst voorhoofd liet hij zich in de benoodig'de bloeding-stukken helpen, gespte zich zwijgend de sabel om, greep zijn pet en ging- de deur uit. De officieren waren reeds alle aanwezig, toen hij haastig in de eetkamer trad en eenige woorden ter verontschuldiging tot den commandant richtte. Toen begon de maaltijd. Al spoedig heerschte er een vroolijken toon. De regimentschef vierde zijn ver jaardag en had! voor een reusaehtigen bowl gezorgd, die de kelen ras smeerde en de dorstigen laafde. De jarige was in goede stemming. Hij was bijna versmacht van dorst gedurende den rit en met ieder glas werd' het hem aangenamer te moede. „Mijne heeren," zei hij, toen de sigaren brandden, ik stel u voor, dat wij, voor dat wij inrukken, aan de heeren op het land1 en in de -stad, die ons zooveel gast vrijheid hebben bewezen, onzen dank te kennen geven, door hen uit te noodigen voor een wedren. Het ma noeuvreterrein bij A schh a lis en leent zich daas- bijzon der goed voor." Algemeene betuiging van bijval hoewel niet allen er werkelijk geestdriftig voor gestemd-'waren in deze grootste moeite te bereiken. Allengs zag- men-, door overproductie hiertoe gedwongen, naar grooter afzet gebied uit, hetgeen men vond in Amsterdam. In 1866, toen de spoorweg naar den Helder tot stand kwam, werden al spoedig groenten verkocht 'naar Rotterdam lieet-e dagen. „Fameu-s!" riep Krochel, die door het gebruik van alcohol weer in betere stemming- was gebracht en dit middel nog steeds rijkelijk toepaste. „Ik dacht dat het dan het beste was daar den la et sten rustdag- hiervoor te nemen", ging de commandant voort, tevreden dat zijn voorstel zoo groot-en bijv'a vond. „En dan natuurlijk na de wedrennen in het hotel een schitterend bal. Wat vinden de lieeren daarvan Weer bijvalsbetuigingen, hoewel het dansen bij een hitte als deze niet ieder toelachte. Een mensch brak het zweet al uit bij de meest kalme beweging, die ge nomen werd. „Nu, dat- blijft dan afgesproken. Dan kunnien wij de uitnoodigingen rondzenden en onze plannen bekend maken", zei de commandant, daarmee de zaak af doende. „Het zal dan noodig zijn een comité te kie zen, mijne heeren, dat zich met de regeling van alles in bijzonderheden bezig houdt. En u. waarde Kro chel, zult zich wel weder verdienstelijk willen maken om toe te zien op het plaatsen der hindernissen", schertste hij welwillend. ,.Om u te dienen, commandant het zal alles In orde komen", zei Krochel buigend. Krochel voelde zich nu weer beter. Alle familie aangelegenheden had hij vergeten. Als Ella's1 beeld zich aan zijn blik vertoonde, dan wist hij nu raad. In het Hotel was veel te regelen en oefeningen in! het- za del waren ook een uitstekend middel om zijn gedach ten af te leiden. Hij wilde aan niets, wat met zijn Ongelukkig huwelijk in verband stond, meer denken. De rustdag, waarop de wedrennen zouden plaats hobbenT kwam. Tegen 4 uur 's middags kwamen overal uit de omgeving belangstellenden en soldaten. Rij tuigen rolden aan langs den door regen stofvrij ge worden straatwegen alles ging op naar Aschhausen. Wie niet uitgenoodigd was en dus geen besproken plaats had, wilde toch in elk: geval toeschouwer zijn. Overal langs de renbaan waren posten opgesteld, die de baan bewaakten en er voor zorgden, dat het en het buitenland. Door verschillende omstandigheden schoot de veiling-idee langzamerhand' wortel -en dat dit tot iets g-oeds geleid heeft, daarvan kan een ieder zich overtuigen, die ziet wat thans tweemaal per dag gemarkt wordt. Vlug en zeker ging de veiling voor uit, al deden zich wel eens moeilijkheden voor. Door het zich ontwikkelende vereenigii-n-gsleven kwam groote verbetering tot stand. Op 19 Juni 1902 werd' de zgn. „Toevoerlijn in het Zuidordel" in tegenwoordigheid van den Raad van Administratie der II. IJ. 8. M. feestelijk geopend. Nu kon het vervoer snel en goed plaats hebben, de veiling mam' steeds in omvang- toe, zoodat liet veilinggebouw, dat 7 jaar oud was, te klein bleek te wezen. De vergadering van dén raad van 18 Dec. 1911 besloot tot het plaatsen van het- nieuwe veiling-gebouw, dat gisteren werd geopend. Om et-u idee te geven van den reusaehtigen omzet willen we hier even eenige cijfers noemen: fn 1907 werd ver handeld voor 704.622.77, in 1908 voor 1.157.444.48, in 1909 voor 809.009.64, in 1910 voor 1.031.134.89, in 1011 voor 2.780.667.71. Het weer liet zich gisteren niet best aanzien voor een feestdag. De dreigend-donkere lucht Ret het 's morgens niet bij dreigen. Doch overdag behield1 de bolderende wind de overhand. Om half negen zongen de schoolkinderen bij het veiling-gebouw en werd een aubade gebracht aan het gemeentebestuur, waarna de kinderspelen, aangeboden d-oor de vereeniging „De Groente-cultuur" een aan vang namen. Met groote belangstelling- werd het druk ke gedoe der kleinen, die zich groote moeite gaven een prijsje te veroveren, gevolgd door de talrijke aanwezi g-en. Een buitje kwam zoo nu en dan de feestvreugde verstoren, maar een muziekkorps wist de stemming er best in te houden. In het veiling-gebouw was men in den loop van de.n morgen nog- bezig- een en ander in orde te brengen voor de plechtige opening 's middags. We konden ons overtuigen van de praetische inrichting van het nieu we gebouw, dat zeer ruim is en waar veel licht invalt, Er zijn flinke zitplaatsen voor de handelaren, die door te drukken op het daarvoor bestemde knopje hun bod te kennen kunnen geven, zoodat ze liuu „mijn" niet meer behoeven te doen klinken. Over een aan wijsbord beweegt zich een wijzer, welke den prijs aam- geeft. Wenscht iemand! dezen prijs te besteden, dan drukt liij op- liet knopje, de wijzer staat stil, terwijl op eeu bord terzijde een nummer verschijnt, 'hetzelfde als dat van het bankje, waarop de bieder zit. In het gebouw waren eenige mooie boekversieringen aangebracht met- groenten en vruchten, terwijl bloe men aan het geheel een feestelijk aanzien gaven. 's Middags werd een demonstratie van versierde motor-booten en zeilschuiten gehouden bij de veiling. 21 motoren eu 7 schuiten namen hier aan deel. Het was een fleurig- geheel. Ook tal van andere vaartui gen bewogen zich over het water, dat door den feilen wind opgezwiept werd tot golfjes. Een groote menig te woonde deze demonstratie bij. in de afdeeling inotorbooten werden de prijzen toe gekend aan T. Kliffen en A. ten Bruggencate, voor de zeilschuiten aan G. Visser en C. Hoogland. Om drie uiur had' de ontvangst van dte officieel ge- noodig-den ten raadhuaze plaats. Tegenwoordig waren o.m. die Commissaris citer Koningin in deze provincie, mr. dr. W. F. v. Leeuwen, de directeur-gen. van Land bouw, dr. P. van Hoek, de voorzitter van den, Ned. Tuinbouwraad, jhr. mr. W. Th. C. van Doorn en ver tegenwoordigers van de Holl. IJzeren Spoorweg- Maat schappij, Om half vier begat men zich! naar het nieuwe, bijna publiek niet op kon dring-en, wat gevaar zou kunnen opleveren. De officieren, die niet aan dfe rennen mee deden, gingen bedrijvig rond en namen de honneurs waar. Tot eind'elijk trompetgeschal' het beg-in van do rennen aankondigde. Eerst rennen op de vlakke baan, deelname open voor alle officieren, i-n het bezit van renpaarden. Met gestrekte lijven renden paarden en ruiters aau de verbaasde blikken van de toeschouwers voorbij, om in de verte te verdwijnen en dan met een groöten boog- terug te komen. Als eerste bereikte Blomberg van de huzaren het doel. Door de muziek werd' hij met fanfares begroet. Alles kwam in beweging, juichte en zwaaide met handen en doeken. Nu rennen met hindernissen voor officieren op ei- ;eu paarden. Talrijk waren de hindernissen, die op groote af standen van elkaar over het veld verdeeld waren hekken, kuilen, aarden wallen en ten slotte een gracht met een hoogen wal er voor. Zes ruiters verzamelden zich aan de start, waaron der Krochel op zijn Ierschen hengst. „Libelle". Zoodra liet teeken voor den afrit gegeven werd, kwam er beweging in de dravers zadel naast zadel joegen zij toen voort, volbloed naast halfbloed, niet ang gerekte halzen en trillende neusvleugels. Dicht aaneen gesloten gingen vier en twintig hoe ven bijna gelijktijdig over de eerste hekken. Nu een geweldige sprong- - en ook de eerste kuilen was men over. Maar nu kwam uit de lijn een fijn gevomnde don kerbruine paardenkop te voorschijn. Kroehel's paard begon zijn ras te toonen onder den lichten druk van sporen van zijn stout moedigen berijder. Hij strek- e zich uit en alsof het dier vleugels had, zoo sprong hel allen vooruit met prachtige sprongen over wallen en grachten. (Wordt vervolgd,)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1