SWEET MAY TOILETZEEP stadsnieuws" PIJN,DUURZAAM,GEURIG BUITENLAND. geheel gevulde veiling-gebouw, waar* behalve bouwers en handkaren o.m. tegenwoordig waren dte besturen van verschillend© tminbouwvareenigiingen. en burge meesters van omliggend© dorpen. Hier nam allemeersit htet woord' de heer A. Slot, bur gemeester cGetr gemeente Broek op Langendijk, voorzit ter van de commissie van beheer over 'de Broeker Markt. Spr., dliie dootr dlo muziek, welke die demonstra tie voor motorbooten en zielilbchiuiten opluisterde, moei lijk te volgen was, gewaagde van de vreugde, die hem bezielde op dezen gedenkdag van het 25-jarig bestaan der Langedijker groenteveiling en openingsdag van het nieuwe marktgebouw. In strikten zin was kier van opening geen sprake. Zooals men op Oudejaars dag van het oude in het nieuwe gaat, gaat men hier ntet van het oude In htet nieuwe. Er is» in het nieuwe gebouw reeds geveild. Hoogst aangenaam was spr. de eer van de tegenwoordigheid1 dier verschillende autori teiten. Spr. wiildle, waar de producenten gereed lagen, om hun waren te veilen, nitet in beschouwingen tre den over de geschiedenis der groenteveiling, maar stel de zich de vraag: Hoe zijn w;e aan dezen grooten tuin bouw en handel gekomen? Door de; gemakkelijke teelt? vroeg spr. Deze is echter nitet hiiter alleen.-' En waterrijk Is het in de omgeving ook overal. De Ver deeld ng der landerijen is bet, waardoor men tot zoo grootte productie is gekomen. Vroeger was de handel zoo goed als niets. De groen te vond afnemers, maar het ging langzaam. Dit werd anders vanaf den 29 Juli 1887, den eersten veilings- dag, nu 25 jaar geleiden. Wat men toen. nooit- ge droomd zou hebben, is nu werkelijkheid geworden. Namens de commissie van beheer had spr. daarna de eer dten verbouwers en afnemers biet veiling-gebouw aan te bieden melt het uitspreken van de hoöp, dat het hen wèl mocht gaan. Spr. eindigde onder luid applaus met „Dat da handel groeae en bloei©!" De Comm. der Koningin, mr. dr. W. F. v. Leeuwen, aeide de uitnoodiging voor de plechtige opening gaar ne te hebben aanvaard, omdat hij daardoor in die gele genheid was een blijk van belangstellng te geven in deze bloeiende gemeente en streek. Het was spr. bij zonder aangenaam het gemeentebestuur geluk te wen- schen met het resultaat, dat htet bereikt heeft met de opening van het marktgebouw. Ofechoon de burge meester geen geschiedenis wilde ophalen, kan men er op dezen dag toch niet aan ontkomen. De geschiede nis heeft luier geleerd, dat met groots inspanning groote resultaten zijn te bereiken. Waar de kooplie den wachtten, meende echter ook spr., dat men zich eenige zelfbeperking moest opleggen. Hij sprak de hoop uit, dat met- dte opening van het gebouw een nieuw tijdperk van bloei mocht zijn ingetreden. Spr. wees er op, dat. in de kringen der tuinbouwers eenige bezorgdheid heersehlt. Dit jaar is niet zoo goed als het jaar te voren. Men hoort hier en dlaar Magen. Daar is dezen dag geen reden voor. Doch een kleine waar t© nemen achteruitgang' spoort aan tot nieuwe krachtsinspanning. Men dient met kracht en moed voort te gaan op den ingeslagen Weg. 't- Kan gauw kteeren, doch men miag niet. bij die pakken gaan neer zitten. Spr. eindigde mett nogmaals den wensc'h uit te spreken, dat de opening van het marktgebouw zal zij® het begin van een tijdtperk van nieuwen bloei voor Broek en de heele streek. De directeur-generaal van Landbouw, dr. P. van Hoek, meende diat de reden, waarom de uitoefening' van den tuinbouw liier zoo goed kon plaats hebben, was de goede regeling tusschen de bouwers en de han delaren. Het gevolg hiervan was een goede afzet. Langs do Maas in Noord-Brabant heeft men ook goe den grond, doch ieder bouwer zorgde er een tijdlang voor zich alleen. Later heeft- men zich geconcentreerd, werd de handel gebracht in veilingsgebouwen, welke een grooten steun; waren voor den handel. Spr. achtte het niet noodig de voordeelen van concentratie te rele- voeren. Hij bracht een woord van hulde nan die per sonen, die 25 jaar geleden hier begonnen zijn het vei- lingewezen op te richten, aan het doorzicht, waarmee zo dadelijk' al het nieuwe wisten aan te Wenden en de invoering er van door te zetten, niettegenstaande de bezwaren der tegenstanders, die er altijd zijn, wanneer er iets nieuws zal 'worden ingevoerd. Spr. hoopte, dat het veilingsgebouw mocht dienen tot meerderen bloei van den tuinbouw en dten handel in tuinbouwproduc ten. De heer jhr. mr. W. Th. C. Van Doorn, voorzitter van den Ned. Tuinhouwraad, zeide dat het hem een behoefte, was eerni kort woord te spreken, in de eerste plaats om dank te zeggen voor dte uitnoodiging, en ook om een gelukwensch uit te spreken, niet met het nieuwe gebouw, maar met bet feit, dat een grooter gebouw noodig' werd. Dift wijst er op, dat er gewerkt werd. De inspanning van de mensehen, die hier wo nen, heeft iets groots tot stand gebracht. De tijden, vervolgde spr., zijn iets minder goed1 dan het vorige jaar. Spa', was echter niet. bang, diat men hot hoofd zal laten hangen. De menschen, die dit tot. stand hebben gebracht, zullen met 25 jaar wel weer verder zijn. De aaneensluiting' dier tuinbouwers beeft- ge leerd, wat dat teweeg brengt. Alle tuinbouwers in den lande, moeten de hlandten ineen slaan, daarvoor is de Ned. Tuinhouwraad er. Deze tracht de verschil lende afdteelingen bij elkaar te hrengen. Daarom ver heugde het- spr. hier te mogen zien, wat door een af- deeling is gewrocht, hij zag met- het grootste genoegen, wat hier gedlaan is en sloot zich d'aarom gaarne aan bij de wensehten voor den verderen Moei van Bi-oek op Langendijk. De heer C. Brinkman, burgemeester van Noord- Sc-barwoude, voorzitter van de vereeniging „De Koop handel," bood namens deze vereeniging de steeds ijve rige commissie van beheer' met een hartelijk woord een fraaie hangklok aan. De beer J. Bouwens, bestuurslid van. de tuinbouw- vereeniging „Groenteöultuur" bood met. een waaird'ee- rende toespraak den voorzitter van de commissie van beheer en aanwezigen autoriteiten een fraai gebonden boekwerkje aan: „Na vijf en twintig jaar. De groen teveiling te Broek op Langendijk voorheen en thans." Op alle toespraken volgde luid applaus. De heer Slot bracht allen teen woord van bartel ijkeu dank. Nu kon de veiling beginnen. Vooraf gaf de heer ■T. Dirkmaat, betaalmeester van het marktwezen, den autoriteiten een uitlegging van het electrisch aanwijs bord en bracht, een woordl van dank aan den leveran cier, den heer v. d. Hoorn tte IJt,recht. Het eerst, werden geveild 28 zak aardappels van Arde Glas, welke voor 1.60 dten zak hun kooper vonden. De veiling werd met, groot© belangstelling door die autori ten bijgewoond. Velen maakten later op den dag gebruik van de ge legenheid tot bezichtiging van het veilinggebouw. Een prachtig feest,'programma wach'tte nu nog op uitvoering. Deze liep flink van stapel, al zou een vermindering van de1 kracht van den wind zeer dien stig geweest zijn. De optocht van versierde rijwielen trok groote belangstelling en was deze waard. Er was zeer veel zorg besteed' a,an de versiering. De prijzen voor de mooiste rijwielen werden resp. toegekend aan de dames G. Wit, N. Vroegop, J. Schagen en ten Bruggencate, terwijl een prijs voor het aardigste ont werp werd toegekend! aan de kinderen van de heeren Teensma en v. d. Molen. Voor de gondefvaart van versierde en verlichte vaar tuigen was do deelname zeer groot. Rappe handen hadden hier uitnemend werk verricht, dat het. oog ver mocht te boeieD. Hot varen der verlichte booten le verde een prachtig gezicht op. In aid. I (vereenigingen) werd! dte 1ste prijs, een verguld zilveren medaille, toegekend' aan de tuinbouw- vereenlging „De. Toekomst" te Zuidi-Scharwoude, de 2e pr„ een zilveren medaille, aan de tuinhoiuwvereeniging „De Tuinbouw" te Sint-Pancras. In de tweede afdeeling (particulieren) viel de eerste prijs, twee schilderijen, ten deel aan de familie J. Dirkmaat Wzn. (Venetiaansche gondel), de 2e prijs, zuil met beeld, aan den heer M. Hart Mzn. (De Lan gedijker Groenteveiling) en de. 3e prijs, een boekwerk, aan het personeel der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Het admiraalschip van Michiel Adri aans/. de Buyter „de Zeven Provinciën"). Een prijs voor 'het- mooiste ontwerp, uitgeloofd' door den burgemeester van Broek op Langendijk, werd toe gekend aan de heeren ds. Ban ga en dr. Verdonk (Lo- hengrin-gandel), terwijl den heer R. Slot c. s. (Gon dola) de prijs, door den heer IT. J. Houtkooper, voor zitter der feestcommissie, voor de mooist en meeat smaakvol aangebrachte versiering uitgeloofd, ten deel viel. Tot het laatst toe bleef gelukkig in den strijd tus schen Phivius en Aeolus de laatste de sterkste, zoodat liet vuurwerk en de verlichting uitstekend' tot hun recht kwamen. Het vuurwerk zullen we slechts met het praedicaat „prachtig" aanduiden; als we ons aan een nadere beschrijving waagden, zouden we gauw schipbreuk lijden op de vele pyrotechnische termen. Ook de verlichting was in één woord' mooi. Vooral het veilinggebouw en het raadhuis leken herschapen in sprookjeskasteelen. Om de gazons voor sómmige hui zen waren prachtige omlijstingen met vetpotjes aan gebracht. Tot laat duurde de feestvreugde voort in het bloei ende dorp, waarvan we met een variant op een be kend woord van den geschiedschrijver van Vloten kun nen zeggen: „Wat het licht voor ons oiog, de lucht, voor onze longen is, dat is de tuinbouw en de veiling voor Broek op Langendijk, zijn levensvraag, de bron zijner sterkte en van zijn bestaan." ZWARE BRAND TE WORMERVEER-. Zooals we gisteren nog konden vermelden, zijn gis teren te Wormerveer vier graa«pakhuizen van de fir ma Wessanen en Laan, gelegen aan den Noordidijk, een kwartier buiten het dorp, een prooi der vlammen ge worden. Omtrent dte oorzaak van den brand! valt niets met zekerheid te melden. Op den gewonen tijd, even na 12 uur, had' dé chef-afleveraar hetl pakhuis verlaten en nog geen kwartier later sloegen de vlammen hoog' boven het pakhuis „De Korenaar" uit. Aangewakkerd' door den hevigen wind, deelde het vuur zich spoedig mede aan de omliggende pakhuizen „Polen" en „Muur," evenals „De Korenaar" van hout, opgetrok ken. Het was één groote vuurzee, waar de inmiddels aangerukte brandspuiten niets tegen vermochten. Al les werd! er op gezet! om de fabrieken 'te bewaren. De pakhuizen lagen als 't ware ingesloten tusschen de oudle en de nieuwe meelfabriek „De1 Vlijt" en de n.ieur- we graan-,silo, een pakhuis opgetrokken van gewapend beton. Vooral de nieuwe meelfabriek „De Vlijt" liep zeer ernstig gevaar. De overloop, welke de fabriek met het brandende pakhuis „De Korenaar" verbindt, stond reeds in lichte laaie, begeerig kronkelden de Vlammen zich tegen de deuren en vensters-. Op dat oogenhlik begonnen echter de sprinklers te werken en zetten de fabriek als 't ware onder water. Het i® het behoud geweest van deze fabriek en ook van de an dere, waar eveneens een dergelijke automatische regen val in werking werd! gebracht. De houten pakhuizen, dat was al spoedig te zien, waren echter reddeloos ver loren. Maar daar bleef bet niet hij. Toen d'e brand eenige uren gewoed had en men het vuur reeds zoo goed als meester meende te zijn, bleek, dat ook het steenen pakhuis „Odessa" aan alle zijden brandde. Eenige brandspuiten hieven nog op de smeulende,, hier en daar nog opvlammende ruïnes van de houten pak huizen water werpen, maar met krachtt probeerde men nu den voortgang van den brand! in diat pakhuis te stuiten. Tevergeefs! Niettegenstaande met onge veer 30 spuiten gewerkt werd' en ook de „Jan van der Ileyden" uit Amsterdam was gearriveerd' en haar wa termassa's in den vuurpoel wierp, ging- o,ok dat pak huis met zijn kostbaren inhoud van goudgeel graan verloren. Tegen het vallen van den avond' scheen bet, zelfs of de brand! opnieuw aanwakkerde. Hoog kronkel den de vlammen op en brandende massa's graan pruil den uit alle vensters. Zelfs de houten kade langs den Zaanoever brandde daardoor langzaam af. Het pak huis hadi veel weg van een grooten vuurhaard en bleef eenige uren lang nog een voortdurende bedreiging voor de groote graan-silo. Eerst tegen 10 uur was men het Vuur zoo ver meester, dat er geen oogenblik- kelijk gevaar meer bestond en de „Jan van der Iley den" kon inrukken. De laatst© uren, had men drie slangen op één straalpijp gekoppeld' en aldus een straal van 32 m.M. over de muren van het ongeveer 25 meter hooge gebouw geworpen. Trouwens ook de brandweer van Wormerveer werkte met een stoomspuit, die van Zaandam met een motorspuit, krachtig' mede aan het blusschmgswerk. Omtrent de aangerichte schade valt nog niets met zekerheid te zeggen, d'och deze loopt in de honderddui zenden. Men spreekt van een schade tusschen 500.000 en 1 millioen gulden. Alles was op beurspolis ver zekerd. De meelfabrieken hebben vooral enorme wa terschade geleden, doch dte gebouwen en de machines zijn in ieder geval behouden. Van het geheele gebou wencomplex heeft alleen dte oliefabriek „De Tijd," die iets verder noordwaarts stond, weinig schade gekre gen. Het bedrijf der firma zal natuurlijk eenige stag natie ondervinden, inzonderheid! wat betreft de afleve ringen. Waar echter d© fabrieken behouden bleven, zullen de werklieden waarschijnlijk aan den arbeid lcunnen blijven. Als een bewijs van de felheid; waarmede de brand woedde, vermelden wij nog dat ook de gebouwen aan den overkant van de Zaan onder de gemeente Wormer herhaaldelijk vuur vatten. De brandweer daar was echter op haar post, en wist de gebouwen te sparen. Het was de derde meal dat in dezelfde fabriek eeu enorme brand heeft gewoed; het laatst 20 jaren gele den, toen de heele fabriek afbrandde, nadat ze 13 jaar vroeger eveneens in de vlammen was opgegaan. Een massa nieuwsgierigen in auto's, motorbootjes, per fiets e-n per rijtuigen gekomen, ook van Amster dam, Haarlem en Alkmaar, woonde heel den namiddag dezen brand hij. VUURWERKFABRIEK JE' IN DE LUCHT GEVLOGEN. Gisteravond omstreeks half acht ontlastte zich bo ven Sloten een klein onweer. Even een paar donder slagen en een felle bliksemstraal., en de heer Kram, die op het boerderijtje „Meeroever," aan 't Sloterjaag- pad woont, zag de bliksem bij zich op het erf slaan. Op dit erf staat ee,n klein houten schuurtje, waarin de vuurwerkmaker II. Horsten, wonend' aan den Sloter- weg. zijn bedrijf uitoefent. En toen de bliksemstraal op het erf van den heer Kram sloeg, vloog meteen het vuurwerkfabriekje de lucht in, zood'at men aan moet nemen daar geen andere oorzaak te vinden is dat de bliksem in het gebouwtje geslagen is. In de werk plaats waren op liet oogenhlik van de ramp aan het werk de heer Horsten zelf en diens ongeveer 15-jarig zoontje. Hoewel de loods zelf door den slag geheel uit elkaar vloog, kwamen vader en zoon er als door een wonder goed! af. De vader kwam geheel met den schrik vrij, doch da zoon kreeg brandwonden aan handen en hoofd, die voörloopig verbonden werden in het huis van den heer Kram, later in het Wilhelmina- gasthuis. In het fabriekje had, men op het oogenhlik een par tij vuurwerk voor de Nijmeegsche tentoonstelling on derhanden, dat bij het ontploffen zulk een slag gaf, dat op een kwartier afstand d© ruiten der huizen rin kelden. Van het gebouwtje zelf bleef niets staan en het hout, waar het uit opgebouwd is, verbrandde tot den laatsten spaan. ZEDELIJK SCHIEDAM. Gelezen deze advertentie in een Rot-terdamseh nieuwsblad: „Trouwboekjes; voor inwoners van Schiedam, die gebruik willen maken van glooiingen en dijken, wor den geldige trouwboekjes te huur aangeboden." ZWALUWENLEVEN. Z. schrijft in de „Zutfeusche Courant": Aan de uitstekende balkkoppen onder het dak van een tuinsehuartje nestelen alle jaren eenige zwalu wenpaartjes De nestjes bouwen zij van vochtige leemhoudende aarde, die ze uit de naburige beek ha len. Volijverig droegen ze van 't jaar do specie aan en rustten ran tijd tot tijd' op den daknok van het schuurtje, onder lokkend! minnekozen: „sstru-sstrru- strrr!' De nesten naderden snel hun voltooiing, op één nadat wilde maar niet verder komen, ofschoon de houvvmeestertjes daarvan even vlijtig voortwerkten als hun buren. Na lang toekijken vond ik de verkla ring van dit zonderling verschijnsel: de bouwstoffen voor dit nestje werden g-estolen door de andere paar tjes. Hoe slim en haast ongemerkt dit in zijn werk ging. kon ik eerst na lange waarneming ontdekken. De diefachtige vogels maakten zich de afwezigheid ven de rechtmatige eigenaars ten nutte, om 't bouw materiaal uit de halfvoltooide woning te halen. Daar bij gingen zij niet rechtstreeks op hun doel af, maar zweefden in sierlijke bogen met. hun bedrogen vrienden den tuin in, kwansuis op de beek aan. Ze keerden echter met een plotselingen zwaai eerder dan dezen terug, onmiddellijk langs het bedoelde nest en knepen daarvan een snavelvol weeke bouwstof af, om die naar het eigen nest te brengen. Maar welhaast zag het bedotte paartje iu, dat het danaïdenwerk verrichtte; het verliet de betooverde broedplaats en verhuisde naar de overzijde der straat. Hier begon het den grondslag van een nieuwe woning vast, te kleven en kon toen ongestoord voortwerkan. UIT OUDE'-NIEDORP. Gisteren vergaderde de raad dezer gemeente. Afwe zig was "de heer C. Rempt met kennisgeving. Voorzit ter de, heer A, Wojider Pz„ burgemeester. Na opening der vergadering en lezing der notulen deelde de voorzitter mede d'at was ingekomen: verslag van den toestand de,r provincie N. Holland over 1911; verslagen en mededeelingen van dte directie van den Landbouw; verslag van den Inspecteur der drankwet over 1911; idem van den inspecteur van den arbeid'; idem van het Westfriesch museum te Hoorn. Op voorstel van den voorzitter zullen deze stukken bij de leden cireuleeren. Een schrijven van de Gezondheidscommissie te Hoorn, houdende verzoek om de woning, staande te Zijdewind! in deze gemeente no. 150, in eigendom toe- behoorende aan de weduwe P. Bleeker wegens bouw valligheid! onbewoonbaar te willen verklaren. Op voorstel van B. en W. werd' deze woning (thans onbewoond') onbewoonbaar verklaard. Van B. en W. was ingekomen de rekening dezer ge meente, over 1911, die door dli't. college was onderzocht en van den ontvanger was overgenomen. De ontvang sten bedroegen 13421.46; de uitgaven 13508.71, al- zoo een nadeelig saldo groot 87.25. Op voorstel van den voorzitter werd! deze rekening ter onderzoek iu handen gesteld' van de leden van den raad, uitgeno men de wethouders. Het bekende schrijven van de gemeente N.-Niedorp, omtrent woonwagensplaag. De raad! besloot aan het verzoek van N.-Niedorp gehoor te geven en een veror dening tot keering van die wagens, zoo mogelijk eens luidend met andere gemeenten, te maken. Verder deelde de voorzitter mede dat op 19 Juni j.l. de boeken en kas van deni gemeente-ontvanger wa ren onderzocht en in orde bevonden met een kasgeld groot 1732.57. Daarop volgde de benoeming van een onderwijzeres te Zijdewind. De voorzitter deelde mede dat zich 14 sollicitanten voor die betrekking hadden aangemeld', van welke op 17 dezer de dames Sieffers, Oosterveld', Brouwer, van Beijnen en Flens een proefles hadden gegeven met den uitslag dat een alphabetische voordracht was opgemaakt als volgt: M. II. van Beijnen, Haarlem, G. Brouwer en T. A. M. Elens, Alkmaar. Met algemeene stemmen werd me(j. van Beijnen be noemd. De datum van indiensttreding werd bepaald op 19 Augustus 1912 Op de lijst van personen om te worden benoemd tot zetters van Rijks .Directe Belastingen, wegens perio dieke aftreding van de heeren P. Schaap en J, Wit, werden geplaatst: 1. P. Schaap, 2. J. Wit, 3. C. Rempt en 4. D. Wijnker. Op een verzoek van den hr. D. Veeken om 8 maanden afschrijving van zijnen aanslag in den Hoofdelijken Omslag, wegens zijn vertrek naar Alkmaar, werd gun stig beschikt. Daarna volgde sluiting, waarna de Raad in gehei me zitting ging' ter behandeling van reclames Hoof delijken Omslag. TT TT HEILOO. Vannacht was S. uit! Heiloo in het café van den bóer Helder aan het dansen met een meisje. De vrijer van het meisje, uit Heemskerk afkomstig, stak onver hoeds S. met een mes in den rug. De jongen kon zelf nog naar den dokter loepen, waar de toestand zeer ernstig geoordeeld werd: De Laatste H. Sacramenten der Stervenden werden hem toegediend'. UIT STOMPETOEEN. In de vergadering van de Onderlinge Brandwaar borg-maatschappij voor gebouwen, genaamd Schermeer's Brandcontract, gehouden op 29 dezer is als directeur herkozen de heer P. Vader P.Dz. met 32 van de 36 uitgebrachte stemmen. Als commissaris in de plaats van den heer Jb. Sloo- ten Kz., overleden, werd benoemd de heer F. Posch met 15 stemmen, de heer W. de Geus Cz. bekwam 11 en de heer D. Huijser van Reenen 2 stemmen, 8 stemmen waren van onwaarde. UIT EGMOND AAN ZEE. Ondanks het minder gunstige weer was de Eg- mondsche Tentoonstelling 1.1. Zondag druk bezocht Het aantal verkochte entrée's bedroeg pl.m. 1700 tegen 1600 op 21 Juli. De Bioscope en Tilly Kalkhoven met haar duifjes hadden druk bezoek, terwijl het Vlaamsche Poesjesnellen theater velen hartelijk heeft doen lachen. In den Vaandel-Wedstrijd hebben de navolgende vereenigingen zilveren medailles behaald le. in de afdeeling „het mooiste Vaandel" door de Zangvereeniging „Werkmanlust" te Krommenie: 2e. in de afdeeling „het Vaandel met de meeste bekroningen" door de Handboogschutterij te Velsen met 59 bekroningen 3e. in de afdeeling „het Vaandel, het meest over eenstemmende met het doel der Vereeniging", door de Post-IIarmonie te Amsterdam, (coneurreerend met den B nd van Post- en Telegraafbeambten te Hilver sum); 4e. in de afdeeling „het verstkomende Gezelschap" door den Bond van Post- en Telegraafbeambten, afdee ling 't Gooi 5e. in de afdeeling „Vereeniging met het grootst aantal aanwezige leden", door de Gymnastiek-vereeni- ging „De Halter" te Alkmaar; 6e. in de afdeeling „het oudste Vaandel", door de Gymnastiek Vereeniging „Lycurgus" te Krommenie, 18721 7e. in de afdeeling „Vereeniging, die met Vaandel en kleedij het schoonst geheel vormt", door de Dames Turnclub te Egmond aan Zee (zilveren Eerekruis). Aan elk van de 18 deelnemende Vereenigingen werd een bronzen herinneringsmedaille uitgereikt. COöP. SUIKERFABRIEK. De vergadering van Aandeelhouders der op te richten Coöperatieve Suikerfabriek voor Noord-Hol land' heeft in hare vergadering" van 29 Juli 1912 be sloten, le. Over te gaan, tot definitieve stichting eener coöperatieve fabriek, 2e. dat het bestuur zal bpstaan uit de volgende hee ren, G. A. A. Knaap, A. Roodenburg, C. O. v. d. Heu vel te Haarlemmermeer, R. D. Kaan, W. v. Wouden berg en K. de Vries te Ypolder, L. Allard' te Aerden- iiouly C. Geerlings te Anna Paudowna en S. W, de Clercq te Bloemenda,a'l. 3e. Het bestuur te machtigen tot aankoop van een terrein over te gaan. 4e. Het bestuur te machtigen een gesalarieerden secretaris aan te stellen. KORTE BERICHTEN. Te Weesp haalde een juffrouw bij eeu coiffeur al daar een potje zalf „Splendid" genaamd, om hare zo mersproeten te verwijderen. Volgens voorschrift moet deze zalf om den anderen avond worden aangewend. Zij echter gebruikte den geheelen inhoud in eenmaal, waardoor haar gelaat zoo opzwol, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Het 3-jarige kind (e Leeuwarden, dat de vorige week door een wagen werd overreden, is aan de ge volgen overleden. Zondagmiddag is bij de Crailoosche brug, tusschen Bssum en Hilversum, op een voorbijkomenden trein geschoten, met het gevolg, dat een ruit van een 2de klasse coupé werd vernield en tweej reizigers door glasscherven verwond werden. Onder de gemeente Axel is een vrouw, tenge volge van het aanmaken van een kachel met petro leum in brand geraakt en deerlijk gebrand naar het ziekenhuis te Ter Neuzen vervoerd, waar zij is over leden. Een 15-jarige jongen is bij den vuurtoren te Huisduinen bij het zwemmen in zee verdronken. De bemanning van de bomschuit „Katwijk III" uit Katwijk aan Zee, hoofdzakelijk uit Scheveningers bestaande, heeft op zee dienst geweigerd, wegens de slechte uitkomsten der visscherij. De schipper moest daarom noodgedwongen naar IJmuiden terugkeeren, waar het geval bjj den waterschout aangegeven werd, Maandagmiddag waren een drietal jongens op de Kralingsche plas te Rotterdam aan het spelevaren. Door het schommelen van de boot sloeg deze om en geraakten alle drie te water. Twee slaagden er in den wal te bereiken, doch de derde verdronk. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van heden. Eranciscus Johannes Leonardus J„ VGravenhagé, diefstal, 2 jaar gevangenisstraf. Antonius Enkhuizen, dronkenschap, vonnis be krachtigd. Dirk van D„ 't Zand, béleed'iging 3 boete of 2 dagen hechtenis. Willem Pr., Jaczoon, Eg-mond aan Zee, idem, 5 boete of 5 dagen hechtenis. Cornells K„ Schagen, mishandeling, 10 boeie of 10 dagen hechtenis. Pi eter J„ Heiloc, wederspa nnigheid, 7 dagen gevan genisstraf, Cornells Keijer K„ mishandeling, 10 boete of 10 dagen hechtenis. BADHUIS „HET WITTE KRUIS." In de week van 22 tot 27 Juli zijn in het' badhuis van het Witte Kruis genomen: 95 kuipbaden, 98 re- genbaden le klas, 186 regenbaden 2e klas, tezamen •379 baden. Laatste Berichten. ANNIE PASCAL. ARNHEM, 30 Juli. Den 13en Augustus zal voor de Rechtbank alhier de pseudo aviatrice-journaliste Annie Pascal Guurije Helder) terechtstaan. Verschil lende oplichtingen zijn haar ten laste gelegd. Acht getuigen zullen in deze zaak gehoord worden. Jhr. H. C. M. van Nispen tot Pannerden alhier zal h: verdedigen. ENGELAND. De bootwerkers hebben van hun vakvereeniging last. gekregen het werk te hervatten op de voor de staking bestaande arbeidsvoorwaarden. Tweeduizend' schuitenvoerders op de Beneden- Theems en de Medway hebben gisteren den arbeid hervat. Telkens komen er echter tegenstrijdige berichten over de staking. De bedoeling van het Zaterdag verschenen mani fest van het Comité was alleen om de stakers in d'e gelegenheid te stellen uit te maken of zij het werk wilden hervatten, dan wel de staking voortzetten. De bedoeling ervan was volstrekt niet om een drang uit te oefenen. O'Grady heeft medegedeeld, dat het sta- kingsoomité een gevolmachtigd1 comité van vijf leden heeft' benoemd, bestaande uit O'Grady, Cross, een lid van den Bond' van Wevers, Appleton, secretaris van het Verhond van Vakvereenigingen, Gosling en Or- bell. Het nieuwe comité schijnt bestemd' om het bestaan de comité te vervangen. De secretaris- van den Bond van Londensche Boot werkers heeft medegedeeld, dat het bestuur 8000 boot werkers van Theems en Medway heeft aangeschreven om terstond! het werk te hervatten, da-ar de patroons bereid waren om een. bevredigende regeling te treffen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2