Egmondsche Tentoonstelling. MflMfscfc! Crediet- ca ElircteMt. Ondergoederen. teen, Soito, Breigarens, enz Groote keuze ROKKEN. F. W.J. DROGE, Vertegenwoordiger. h. i. ui. - LOOPJONGEN. Van Nieuwkuyk's o Schoenwerk m i ,ric°' Hoültil 17, Telefoon 59. Opleiding-examen Boekhouden. Wegens groot succes herhaald optreden van „DE VLIEGENDE MAN" op Woensdag 31 Juli, 'snamiddags en 'savonds. lindegracht 243 normaal Onderkleeding SJienstbod®. I. PRINS Az., Oudegracht 285. Entrée 25 cent. Dagkaarten 35 cent. Abonnement f 2.50. De wedstrijd van sjeezen is uitgesteld. Koopt en verkoopt vreemd geld. 1 Witte en Gekleurde Sporttruien. Jongste ÉClerk Net DAGMEISJE ruime Zit-Slaapkamer, Slagersleerling gevraagd, prima kwaliteit - - - - nieuwe BESSENSAP. Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen san de hoogste eischan. Wegens het slagen van 6 mijner Leerlingen bij de in Juni gehouden praktijk-examens, heeft ondergeteekende weder eenige uren disponibel. 19 JULI-19 AUGUSTUS. ADVERTENTIE N. witte gemaakte, katoenen, wollen, 7'cn brandnetel [DeECHTE Prof. Dr.G. JAEGERl ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17. o/d Kelders C 214. direct gevraagd aan de administratie van „Het Nieuws." vraagt een netten, termen Wat gij doet, doe het goed! Vijfduizend lichterachi.ppers echter hebben gister middag- besloten om. het werk niet te hervatten, tenzij zij waarborgen krijgen dat de patroons de vroegere overeenkomsten in acht. zullen nemen. SPANJE. Minister Canalejas verklaarde dat één diplomatieke nota, waarin Portugal niet alleen de uit zetting- eiseht van de hoofden der omwenteling, maar van alle uitgewekenen,, onlangs in den jongs ten mi nisterraad is aangeboden. De ministers waren het allen eens over het nemen van maatregelen tot ver mijden van samenzweringen der Portugeesche uitge wekenen, maar het was hun onmogelijk den Portugee- echen eisch te aanvaarden. De uitzetting zou onmen- sehelijk zijn met betrekking tot behoeftigen. In gesprekken met den minister van Bui tenia ndsclie zaken, Prieto, en den minister-president, vroeg de Portugeesche diplomatieke vertegenwoordiger de uit zetting- en sprak van de zending der uitgewekenen naar de Canarisc'he eilanden. De regeering heeft nog niet beraadslaagd over dit punt. De heer Canalejas voegde eraan toe, dat hij deze verklaring deed als antwoord op die van Vasconcelles, waarin een protest was gelegd van d!e openbare mee ning in Spanje. TURKIJE. Uit Saloniki wordt aan de „Times" geseind, dat de Turksche parlementaire commissie, die naar Albanië is gezonden, om de bevolking- te over reden haar verzet tegen de Turksche regeering- op te geven, Zondag te Prisjtina is aangekomen. Tn afwachting van hetgeen deze comissie tot. stand zal brengen, zijn de vijandelijkheden voorloopig ge blaakt. De opstandelingen zijn echter heer'en mees ter in de geheele provincie, behalve te Ipek. Alle Turksche regeeringsambtenaren zijn verjaagd! en hun ne plaatsen zijn ingenomen door Albaneezen. De leiders der opstandelingen, te Prisjtina verga derd, hebben den Sultan een telegraphische dankbe tuiging gezonden en daarbij tevens het gerucht tegen- gesproken dat zij, zooals buitenlandsche bladen bewe ren, zich van het Turksche rijk onafhankelijk zouden willen maken. Ook de Slavische bevolking- van Novi- bazar heeft, den Sultan telegrafisch haar trouw be tuigd en hem tevens verzocht last te geven tot het uit schrijven van. nieuwe verkiezingen. De ministerraad' heeft besloten de Kamer te ont binden, meldden de telegrammen gistten, maar nog is niets naders bekend omtrent de Kamerzitting van gisteren, waar de regeering haar programaa zou be kend maken, wel is het daarentegen de moeite waard melding- te maken van het feit dat: vier majoors den voorzitter van de Kamer een stuk overhandigden on derteekend door het „militaire comité tot verdediging der grondwet". In het stuk verklaart het comité zich gereed de Kamer tegen eiken aanval te verdedigen. Ook de leden van het kiescollege van Trebizonde hebben aan de regeering een telegram gericht, waarin zij beweren, dat zij nooit zullen- toestemmen in do ontbinding der Kamer. Het Jong-Turksche comité organiseert bij zijn partijgenootcn gelijke betoogingen. Het was te verwachten en bewijst niet veel'. He eerst volgende dagen zullen echter moeten leeren welke partij op den ddur de sterkste is. JAPAN. De Keizer van Japan is gistermorgen om kwart voor elf overleden.'" De Keizer werd geboren den 3den November 1852 te Kioto en volgde zijn vader KomeïTenno 13 Febru ari 1807 op, doch kreeg de feitelijke leiding pas in handen na den val van de Sjogoens (wereldlijke heer- échers) in 1868. Hij verplaatste toen zijn residentie van Kioto naar Tokio. Door uitnemende raadslieden bijgestaan, ving hij een algemeen hervormingswerk aan, bestreed de heer- schende vreemdelingenhaat, voerde Europeesöhe be schaving i.n en verzekerde zijn rijk zoodoende ecu plaats in de rij der beschaafde staten. In 1881 maakte 'hij bekend, dat- hij voornemens was Japan een grondwet te schenken. Op 11 Februari 1887 werd deze in de hoofdstad' af gekondigd. Onder zijn regeering is Japan van een achterlijken, feudalen, middeleeuwschen staat geworden tot een modernen militairen staat. Het leger en de vloot wer den op Europeeschen voet. ingericht en toonden in de oorlogen tegen China en Rusland welke vorderingen zij reedis gemaakt hadden. De nieuwe Mikado komt te staan voor een moeielij- ken toestand, zoowel uit financieel als uit sociaal oog punt, want het volk zucht onder buitengewoon zware belastingen. Gemengde Mededeelingeu. MINIATUREN GESTOLEN. Zaterdag zijn drie waardevolle miniaturen uit de Royal Academy te Londen gestolen. De dief is nog niet ontdekt. Vier detectives, drie politieagenten en vele opzich ters bevonden zich op het oogenblik van den diefstal in het gebouw. DE POPULARITEIT VAN DEN DUITSCHEN KROONPRINS. De Duitsche kroonprins aldus vertelt de „Matin" neemt op het oogenblik deel aan de leger-manoeu- vres te Arys, die tot 2 Augustus zullen duren. De vorige week had de erfgenaam van den troon een revue gehouden over veteranen en scholieren uit den omtrek. De prins, die in een uitstekend humeur was, begaf zich onder de menigte en ondervroeg een groepje jongens. „Wat wilt ge vriendje?" „De kroonprins zien'was het antwoord. „Welnu, hernam de prins, geneer jullie niet, kijk me maar aan." Een der jongens riep„Verbazendwat is bjj mager De prins barstte in een schaterlach uit. Eenige an dere jongens kwamen daarop naderbij en zeiden „Mijnheer de kroonprins geef ons een dubbeltje." „Wat riep de prins en dat op den eersten van de maand Aan een douane-beambte vroeg de kroonprins „Waar zijt ge vandaan „Van Bialli." „Bialli Waar ligt dat „Aan de Russische grens." „Daar wordt nog al eens gesmokkeld, niet waar „Ja, Hoogheid." En ongetwijfeld doet ge wel eens een oogje dicht En de douane-beambte antwoordde openhartig „Na tuurlijk, Hoogheid EEN AANVARING. Zondag- j.l. zijn het Britsche stoomschip „Helvetia" van Sydney (Cape Breton) naar Montreal en het stoomschip „Empress of Britain" van de Canadian Pacific Railway bij Kaap Magdalen, ten gevolge van den dikken mist, met elkander in aanvaring- gekomen met bet ongelukkig gevo-lg-, dat eerstgenoemd schip zoDk. De bemanning, ten getale van vijftig koppen, werd gered. De „Empress of Britain" heeft, voor zoo ver uit, de tot dusverre, ingekomen berichten valt op te maken,, slechts weinig geleden. BOTSING. Zondagochtend kwam op 100 M. afstand van het station Brugge een trein, die van Blankenberg© kwam iu botsing' met een van Oostende naar Brussel. De lo comotief en eon aantal wagons van den trein van Blankeuberge werden uit de rail® geworpen. Twaalf personen, van welke enkele zeer ernstig gewond wa ren, werden onder de omgevallen wagens vandaan ge haaid. In de rijtuigen, die niet omgeworpen waren, vond men ook slachtoffers. Eén reiziger had beide boenen gebroken en een andere lag in een coupé met een verbrijzelden voet. Er is onmiddellijk een onder zoek ingesteld naar de oorzaak van de ramp. DE WARMTE. Zondag- was het te Berlijn de warmste dag- van do zen zomer. De warmte, die reed® in de vroege och tenduren begon, werd in den middag- ondragelijk. De thermometer was 36 graden in de schaduw. Zélfs de avonduren brachten niet de gewenschte afkoeling en een kort onweer, diat tegen 10 uur 's avonds viel, kon de drukkende warmte niet wegnemen. Vele personen werden dien dag door zonnesteken getroffen. Bij het baden zijn velen verdronken. BOKSEN. Naar aanleiding van een bericht in onze courant over de boksers Johnson en Flijnn schrijft een abonné van ons bladl in Amerikai ons het volgende: CedarRapids (Jowa) 18 July 1912. Mijne Heeren, Voigens«Uw blad van den 6en Juli 1.1. zou de neger (Kampioen-bokser) Johnson in zijn gevecht met Jim my Flijnn den 4en Juli 1.1. door laatstgenoemde gesla gen zijn. Dit is geenszins waar, want Flijnn lag na de negende ronde reeds huiten gevecht, en, had John son het gewild, dan was 't met de 5e ronde, reeds ge beurd geweest. Niet de blanken lachen, maar de nik kers. Een en ander is door mij uit de Anie.rikaanschc bladen vernomen, terwijl ik de1 gansche loop van het gevecht heb 'hooren vertellen door een mijner vrienden welke te Las-Vegas was dien dag. KORTE BERICHTEN. Zondagmiddag- is bij Morlaix, in het departement Finistère, een 1-okaal-spoortrein, op weg naar de bad plaats Dourdiuff, ontspoord. Vier reizigers werden ge dood. Vijftien werden, voor het meerendeel ernstig-, gewond. Bij Lubeck heeft het ook Zondag nog- leelijk ge spookt. Tijdens een onweer is in de bocht van Schki- tup een boot omgeslagen. Drie: personen verdronken. Op de Weser bij Blumentbal heeft Zondagmid dag een windhoos een roeiboot omgekanteld. Twee Engelsehe dames en een Duitscher zijn verdronken. Bij een regatta te Kief, is een motorboot omge slagen door de deining, veroorzaakt door een voorbij varende sleepboot. Van de dertien personen, die in de motorboot zaten, zijn er tien verdronken. Bnrgeriyhe Stand. GEBOREN: 30 Juli. Jan Johan Bernliard, z. v. Eilert Diederich Harms en Trijntje Mulder. OVERLEDEN. 30 Juli. Paulus Marie Schoon 19 j. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het N OORDHOLLANDSCH LAN D BOU WC RED] ET. Voordam, C 11, Alkmaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 30 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 31 Juli. Iu het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 707.4 te Horta. De laagste stand van den barometer 743.2 te Ler wick. VERWACHTING. Krachtige tot matige meest zuidwestelijke wind. veranderlijke bewolking, waarschijnlijk nog enkele re- gen- of onweersbuien, zélfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 30 Juli, 28.3 m.M. HOOG en L44G WATEB. Datum 31 1 Aug. 2 3 4 Datum 31 1 Aug. 2 Te BERGEN AAN Hoop water ZEE. Laag voorm. 12.50 1.20 2.— 2 30 3.~ voorm. nam. 4.50 5.07 5.20 5.40 5.55 6.10 0.28 6.45 7.05 7 20 Te EGMOND AAN ZEE. Hoog water Laag voorm. nam. voorm. 4.35 4.50 12.35 5.05 5.25 1.05 5.40 5.55 1.45 6.13 630 2.15 6.50 7.05 2.45 water nam. 1.10 1.40 2.10 2.45 3.20 water nam. 1.— 1.25 2.— 2.30 3.05 Marktberichten. Staatsleeningen, NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld BUITENLAND. Bulgarije TaVtaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Koers van pCt. 3i/s 21/s pCt. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, Fmanc.enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet H »F Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. pCt. 4 41/, 4 div. aand. lij. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-1 Zuid-Perlak Ketaboen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Deny, en R. Gr. Cert, Eric Kansas City South. »lPref-|> Miss K. Texas C. v. I- ew-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flüO Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hougaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 18 4 29 Juli 92 661/, 9711/16 1035/8 471/2 856/8 87% 88 10016/j6 pCt. 4i/, aand. div. pCt. 4 aand. div. 1 >1 pCt. 4 3 3 21 4 8 5 5 97 97% 100% 961/, 1781/2 121 161 138.50 1648,1 665 313 363 48% 92% 571 587 2411/a 413 576 211 262 4951/2 163 211 1841/2 75 65 35 56 300 80% 82%. 251/2 261/s 6918/16 57% 178 46/8 16% 64% 10 46 91% 255 1077/3 107% 198/8 85% 24% 57 28 321/2 11615/1b 25% 1093/1 29 168 4% 881/ic 1065/16 ll 05/16 79% 1197/8 110 163 456 30 Job 09 666/8 971/16 1037/8 87% 86% 88 IOO3/4 861/4 977/16 178% 160 136.- 165 315 869% 49% 93 576 590 216 410 581 211 26D/4 494 1641/a 201 185 76% 35 56 290 8O1/2 817/s 25% 25 69% 57 1773/4 4n/ie 16% 643/4 9% 46 86 917/8 107% 19% 347/g 241/2 561/2 2713/16 32% 253/i6 287/8 167% 41/2 MEDEMBLIK 29 Juli. Groote Muizen f 1,20 a 1,30, Kleine Muizen f 0,40 a 0,50, Groote ronde f 0.95 a 1.— .Bonte f 1.15 a 1.20, Blauwe f 1.15 a 1.20 per- half H.L. Aanvoer 2080 manden of zakken. BOVENKARSPEL, 29 Juli. Groote muizeu f' 2.60 a 2.65, kleine id. f 0.95 a 1.15, ronde f 1.75 a 1.90, blauwe f 2 50 a 2.65. Aanvoer 7280 zak. Bloemkool (le soort) f 12.25 a f 21.—, Roode kool f 5.75 a f 8.25witte kool f 6.50 a 8.50gele f 0.— a 0. BROEK OP LANGENDIJK, 30 Juli. Heden werd besteed voor: gladblaadjes f 1.40 a 1.60, gew. muizen f 1.35 a 1.40, aanvoer 110 zak, Julia muizen f 1.60 a 1.70, Schoolmeesters f 110 a 1.15, Blauwe f 0.a 1.65, 5 baal zilveruien (nep) f 0.— a 6.90, drielingen id. f 3,20 a 0,—, slaboonen f 0,af 0,p. 50 K.G., 9000 bloemkool le soort f 18.a 27.50, 2e soort f 2.40 a 6.31000 bos wor telen 1.30 a 2.30, 23000 roode kool f 6.50 a 9.75, 400 witte f 9.— a 10.25, 1600 gele f 8,— a 10,25. PURMEREND, 29 Juli. Afslag-vereeniging BEEM- STER, PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Tuinboonen f 0 12 a 0.19, SlabooDen f 0,30 a 0,32, Snijboonen f 0.50 a 1.25, Klapbessen f 1.— a 2.—, Aalbessen f 8,— a f' 17,50. Handel vlug. NOORDSCHARWOUDE, 29 Juli. Groote muizen f 1.20 a 1.25, drielingen f 0.60 a 0.85, kleino f 0.20 a 0.30, schotten f 1.70 a 2.—, drielingen f 1.40 a 1.70, Gladblaadjes f 0,a 0,Schoolmeesters f 0.— a 0. Eigenheimers f 0.90 a 1.10, blauwe f 0,90 a f 1,20 per 35 Kg. Aanvoer 500 zak. Zilveruien f 5,70 a 7.—, Drielingen f 3,— a f 3,50, grove f 1,— a 2,— gele nep f 4 30 a 5.— per 50 K.G. Aanv. 700 baal. PURMEREND, 30 Juli. Aangevoerd 530 runderen, waaronder 373 vette 72 a 88 ct. per K.G. en 157 melke- en geldekoeien f 160 a 310prijshoud. mtg., 27 stieren f 0 a 0, 190 vette ka'veren 'f 0.70 a 0.90 per pond, mtg., 362 nuchtere f 13,— a 26.mtg, paarden f a 1625 schapen f 24,— a 33.—, 758 lammeren f 11,a 15,lage prijs, stug, 342 vette varkens 56 a 60 ct. per kilo, mtg., 15 magere id. a 18.a 24.stug, 179 biggen f 8 a 12, stug, 25 manden appelen f 4,a 6,40 manden peren f 2.— a 5.-. Kleine fabriekskaas f 30.kleine boerenkaas f 32.50, middelbare f 29.commissie f vol vette f aangev. 166 stapels, prijshoudend, 1680 kilo boter f 1.30 a 1.40, kipeieren f 4.50 a 5. eendeieren f 4,per 100. Getrouwd: IO6V16 100 Vm 79% 1197 s .TOHAN J. P. ENSINK en TRUUS M. KEUSS, die, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Dordrecht, 30 Juli 1912. Ondergeteekende betuigt] zijn harlelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden zijner geliefde EcKgenoote, inzonderheid aan de Buren voor de laatste eer haar bewezen. J. DE VRIES. Kanaaldijk, Bergen, Juli 1912. Koers van het geld. Prolongatie pOt. Mededeelitigen. De Amerikaanscbe markt was iets flauwer gestemd. Oliewaarden ongeveer op vorige prijzen, alleen Dordtsehe waren iets beter. Tabakken vast, voor Deli Mij. en Senembah. Culturen luier. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. De door den E.A. Heer Rechter-Com- missaris goedgekeurde eenige uitdeelings- lijst in 't faillissement van de firma W. TI-/NT HABüSEJf en ZONEST te Helder, ligt gedu rende 10 dagen ter griffie van de Arfondissejuents- Rechtbank te Alkmaar en van 't Kantongerecht te Helder ter kostelooze inzage der schuldeischers. KRAAKMAN, Curator. Alkmaar, 30 Juli 1912. YOOr HEEREN, DAMES en KINDEREN. STOOMKOFFIEBKiNDEBIJ en THEE- II4ADEL vranRl een goed AGESTT of GROS- S1P.H voor ALKMAAR en OMSTREKEN voor den verkoop van KOFFIE en THEE. alsmede prima GE- MALEN KOFFIE MELANGE. Hooge privisie. Brieven franco letter E 246, bureau van dit blad. GEÏBA iGD, Loan naar overccnkoiiibt. C. KAAIJ, Kooltuin 13, Alkmaar. Wegens ziekte der tegenwoordige, wordt voor direct gevraagd eon flinke Lcon 130 gulden per jaar. Wasch buitenshuis. Mej. ENGLANDER, Magdelenenstraat, Alkmaar. GEVRAAGD door HEER, P.G., met volledig peuiiou. Brieven met prijsopgaaf lett. D 246 bureau v. d. blad (gevorderd leerling f 3 per weel») bij K. PES- SER, Zijdam 8. A.an deze vermaning moest ieder kooper bij aan schaffing van een Naaimachine of Rijwiel denken, en in geen geval mag de lage prijs hierbij de door- slag geven, al wat er aan den Alkmaarschen Naaima chinehandel gekocht wordt, is door en door gegaran deerd, /.aailwarkt 06. Beleefd aanbev., A. HIE- DëBISG. Teleteen 336 Speciale inrichting voor reparatiën. Ook op termijn-betaling veikrijgbsar. Heden ontvangen Beleefd aanbevelend, Ti m m AS* Sclioutenstraat O16 11S11 18 iviephuon 310. Weder ontvangen de nieuwste modellen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3