DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MILITIE. No. 179. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. WOENSDAG 81 JULI. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. rncvi Telefoonnummer 3. Tweede Zitting van den Militieraad. MAANDAG 5 AUGUSTUS as., BINNENLAND. HET OVERLIJDEN VAN DEN KEIZER VAN JAPAN. (Hbld.) ARSCHE COURANT. DRA WK WET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift van J. BLOK LAisD, aldaar, om verlof tot den verkoop van alco holvrijen drank in het perceel Keizerstraat C 22. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk be zwaren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, den 29 Juli 1912. De Burgemeester der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de tweede zit ting vau den Militieraad in het 3e district van Noord- Holland zal worden gehouden ten Raadihuize te HOORN en wel voor zooveel de gemeente Al km a a r betreft op des voormiddag» te ÏO aren. Volgens art. 45, 4e zinsnede, der Militi-ewet, wordt in deze zitting uitspraak gedaan omtrent: lo. geschiktheid voor den dienst van hen, te wier aan zien het gevoelen der geneeskundigen van den keuringsraad niet van gelijke strekking is; 2o. geschiktheid voor den dienst van hen, van wie een nieuw geneeskundig onderzoek is aangevraagd; 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren broeders; 4o. vrijstelling, waaromtrent buiten schuld van hen, wie zij geldt,-in de eerste zitting geen uitspraak kon worden gedaan;" 5oT uitsluiting' van hen, te wier aanzien sedert .de eerste zitting eene reden tot uitsluiting bekend geworden is, voor zoover zij niet reeds bij onherroe pelijk geworden uitspraak vrijgesteld of onge schikt bevonden zijn. Dengenen, die niet verplicht zijn in deze zitting te verschijnen, wordt in hun belang aangeraden daarin op genoemd tijdstip tegenwoordig te zijn. Alkmaar, den 25 Juli 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. DE KONINKLIJKE FAMILIE. II. M. de Koningin en Prinses Juliana vertrokken gistermorgen met den Koninklijken trein te 8.05 van t Loo naar Soestdijk. De Prins deed haar uitgeleide tot het salonrijtuig'; er was een talrijk pnbliek aanwe zig. Gistermiddag ging' Prins Hendrik pei* auto naar Garderen en vandaar naar Soestdijk. Koningin en Prinses kwamen om 8.56 aan het sta tion Baarn- aan. l)e Koningin-Moeder kwam haar dochter en kleindochter afhalen. Ter verwelkoming vvaren op het perron aanwezig de Commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht en de burgemeester van Baarn. Toen in drie rijtuigen naar het paleis werd' gereden, ging gejuich op uit de dichte menigte op hot Stationsplein. Dc Koninklijke familie komt Zaterdag op 't Loo te rug. Van wege het Departement van Buitenlandsche Za ken, dat officieel bericht ontvangen heeft van het overlijden van den Keizer van Japan, is deelneming betuigd aan den diplomatieken vertegenwoordiger van Japan bij Harer Majesteit's Ilof. De gezant ontviing vele blijken van deelneming van de zijde zijner a nib t - genooten-en van de autoriteiten te 's-Gravenhage, die teekenden op het register voor rouwbeklag, dat in het legatie-gebouw voor dat doel gereed lag. ONDEROFFICIEREN. Omtrent de plannen van den minister van oorlog- betreffende de positieverbetering van de onderofficie ren verneemt de Asser Ot. het volgende: 1. De dagelijksche soldijen en verdere vergoedingen pullen worden omgezet in jaarlijksche tractemeriten, waarbij de bezoldigingen voor de verschillende wapens gelijk zullen zijn. Geen verhooging van deze wedde zal worden teege komt voor het bekleeden van een zeker aantal jare van de verschillende rangen, zooals thans het, geval i Even als voor de officieren zulle® periodieke verhoo gingen worden toegekend in den Tang' van adjudant onderofficier, sergeant-majoor en sergeant, waarbij evenwel niet in aanmerking komt het aantal jaren doorgebracht ini een) van de hiergenoemde rangen doch uitsluitend, het aantal dienstjaren als onderoffi cier. Deze periodieke verhoogingen zullen worden toegekend; aan sergeanten (wachtmeesters) na 3, 6 9 en 12 jaren dienst onderofficier; aan sergeanten majoors (opperwachtmeesters),, ladlministrateur en in structuur na 12, 15 en 18 jaar dienst als onderofficier aan adjudanten-onderofficier na 20, 21 en) 24 jaa dienst als onderofficier; aan de gehuwde onderofficie ren zal huisvesting worden verleend öf vergoeding voor woninghuur worden toegekend!. Een en ander zal1 vermoedelijk op 1 Juli 1913 in wer king treden. 2. De rangen) van vaandeldrager en sergeanten le klasse komen te vervallen. 3. erder wordt overwogen bij inkrimping van liet aantal beroeps-luitenants tot één per compagnie, deze plaats te doen vervullen door een onderluitenant, zoo dat dus voor den practischem dienst per compagnie zou worden beschikt over één luitenant, één onderluitenant en één sergeant-majoor-instructeur, benevens, de n-oo dige sergeanten en korporaals,. Deze eventueel nieuw in te voeren rang zo,u na een tweejarigen cursus met vrucht gevolgd te hebben, zoo wel voor adjudanten-onderofficieren, sergeant-majoor administrateurs en instructeurs bereikbaar zijn. 4. De bevordering in de hoogere onderofficiers- rangen zal niet meer korpsgewijze, doch over het ge heele wapen geschieden. 5. De standpensioenen Zullen worden verhoogd er, in verhouding worden gebracht tot die voorgestelde jaarwedde. Gemengd nieuw». DE ZAAK-EWOLDT. liet „Weekblad voor het Recht" bevat thans het ant woord van dr. Sehoo op de beschouwingen van dr. Steenhuis over het -gerechtelijk-geneeskundig- onder zoek in de zaak tegen ds. Ewoldt, Dr. Sehoo schrijft: Uit het geheele betoog' van mijm) geacht en collega blijkt, dat hij tot dusverre weinig inzicht heeft gehad, waarover het in de zaak-Ewoldt ging. Had toch dr. Steen-huis het rapport van de lijkschouwers gelezen, dan vertrouw ik, dat zijn opstel im de pen ware geble ven, althans een groot gedeelte er van anders zou heb ben geluid. Het uiterst merkwaardige feit deed zich voor, dat deze deskundigen wel' de afwijkingen in de organen, zooals dio bij verdrinkingsdood' plegen te worden ge vonden, zagen en beschreven, 'doch in hunne conclusies tot. eene geheel andere doodsoorzaak, waarvoor geen aanknoopiaigspunten hij de obstructie werden gevon den, kwamen. Het ligt voor de hand, hoe dit is te verklaren. Het beschrijvende gedeelte van hun rapport, er mogen aanmerkingen op te maken zijn, was toch ruim voldoende om den geschoolden gerechtelijk-geneeskum- dige tot de zekere conclusie te do-en komen, dat dood door verdrinking, in geen geval dood' door worging, was veroorzaakt. Juist doordien ik deze conclusie na kennismaking met het rapport en daarbij behooreinde stukken moest maken, heb ik het mijn plicht geacht, mij als deskun dige a décharge aan den verdediger van beklaagde aan te bieden, daar m. i. de beklaagde niet kon, maar ook niet mocht- veroordeeld! worden op grond! van de niet gerechtvaardigde conclusies van de lijkschouwers. Dat ik dezen plic-ht, oo-k.al had1 de vervulling er van in zeer vele opzichten zeer onaangename zijden, vol bracht, zal, hoop ik, ook voor dr. Steenhuis begrijpelijk zijn. Zelfs ben ik overtuigd, dat hij., daarvoor geroe pen, niet anders zou hebben gehandeld. Ik heb lang getwijfeld of het wel moodiig zou zijn ic-ts in het midden te brengen naar aanleiding van het, opstel. De mededeeïing van, dr. Steenhuis toch „dat hij de feitelijke gegevens aan verslagen van dag bladen (Handelsblad en N. Rotterd. Cour.) ontleende, moest hem immers in de oogen van uwe lezers als beoordeelnar van deze za.ak geheel disqualificeeren. In een dergelijke zaak mag- een gerechtelijk-geneeskundi- ge, wanneer hij als voorlichter wil gaan fuug-eören, zich geen oordeel vormen uit krantenberichten, waar van ieder de, overigens begrijpelijke, gebreken en te kortkomingen kent. Door het gebruikmaken van een dergelijke troebele bron van informatie bleef de. heer dr. Steenliuis onbekend met de rapporten vair de lijk schouwers en van de deskundigen a décharge, daardoor bleef hem het feit verborgen, dat prof. Spronck met mij volkomen eenstemmig was in zijm oordeel, zelfs w'at onderdeelen betrof, daardoor ook gaat zijn betoog naast de hoofdzaken. Ik ontzeg dan ook aan dr. Steenhuis het recht to meenen, dat het mij onmogelijk was mij op goede gron den beslist uit te laten, daartoe toch mist hij alle ge gevens. Gij begrijpt wel, geachte redactie, dat ik zeer ern stige bezwaren heb tegen den aanhef van het opstel. IToe groote wrevel zou niet verwekt zijn, boe groote verontrusting zou niet' zijn opgetreden, hoe sterk zou niet het rechtsgevoel' zijn geschokt, hoe heftig zou zich niet de publieke opinie tegen rechters en' deskundigen hebben g-euit, indien de beklaagde ware veroordeeld. Noodzakelijk immers moest, later in hoogere instantie, ten gevolge van het ten, process® ruchtbaar gewordjene, weerlegging van dc conclusies der lijkschouwers op deugdelijke gronden tot vrijspraak leiden. Dat ik er toe heli kunnen medewerken, dat alles te voorkomen, door bij den verdediger inzage in de aeten in zake Ewoldt te vragen, lijkt mij meer ini het belang van het aanzien van justitie en gerechtelijke genees kunde dan de beschouwingen va® dr. Steemhuis naar aanleiding van oppervlakkig e® onvolledig kranten geschrijf. OUDE GRAFZERKEN. Bij liet wegruimen va® de banken in de Herv. kerk te Andelst zijn grafzerken te voorschijn gekomen, dra gende de jaartallen! 1662, 1065 enz. met de wapens van: Bommel, Mékeren, Randwijk, Doórnine, Óver Rijn, Ren es van der A, Nijlandt, Wijhe va® Jlernev Domselaer, Hachfort,. Broeckhuijsen, Ruijter, Deele. Gent, Lijnden, van Zevener, Wely, Speet, Eickel. De kerk blijkt één grafkelder te zijn. Zooals men weet, is dit kerkje zeer oud. BAAS BOVEN BAAS! „Loop ik 's avonds met mijn vrouw over den Dam, krijgt zij van de afbraak een stofje in het oog- moet. ik met haar naar den oogarts-, kost me 20." „Dat is nog niet zoo erg-. Loop ik met mijn vrouw over het Leidscheplein, krijgt ze bij Hirseh een stofje in het oog, kost me 150." TENTOONSTELLING VAN SILHOUETTEN. Men verzoekt ons plaatsing van het volgende: De tentoonstelling van silhouetten, welke in de maand September ini het- Museum vain Kunstnijverheid te Haarlem zal worden) gehouden, belooft wegens de vele aanbiedingen die plaats: hebben;, zeer belangrijk te worden. De inzendingen zullen) met de meeste zorg behan deld en voor do opgegeven waarde tegen brandschade verzekerd worden. Zij worden ingewacht van 25 Au gustus tot 1 September, waarbij de in'zenders wel zorg willen dragen nauwkeurige opgave van naam en woonplaats te voegen en tevens te vermelden, dat de zending voor genoemde tentoonstelling- bestemd is. TREINONTSPORING. Gistermiddag' reed een goederentrein, bestaande uit een dertigtal wagens, waarvan enkele geladen met le dige petroleumvaten en enkele petroleumtankwagens van liet goederenstation te Fijeaoord naar Charlois. Gekomen ter hoogte van de Maashaven Z.Z., trok een 8-jarige jongen plotseling een' wissel om, toen eenige waggons dezen gepasseerd waren. Het g-evolg was dat een waggon dwars over den- weg werd geworpen, ter wijl twee andere ontspoorden. Daar de machine ach ter den trein stond en dezeni dus voortduwde, werd het onheil niet zoo spoedig door den. machinist be merkt, met het gev-olg dat eenige waggons op en in eikander gedrukt werden. Gelukkig hadden geen persoonlijke ongelukken plaats, doch het goederenvervoer tusschen Fjjenoord en Char lois was totaal gestremd. Dadelijk werd een ploeg arbeiders van de Staats spoor aan het werk gesteld om de ruïne op te ruimen en des namiddags te 5 uur was de baan weder vrij. De jongen, die het ongeval veroorzaakt had, had het hazenpad gekozen. EEN SCHOT DOOR EEN HOND GELOST. Twee jongelui gingen te Hoogkarspel per schuitje op de jacht. Daar het hum nog wat vroeg was, stapten ze uit, terwijl de hond in het schuitje de wacht bleef houden bij het geweer. Plotseling knalde een' schot, dat een der beide jongelui in de® rug trof. De vermoedelijke oorzaak is, d-at de, hond! op den trekker van' het geweer getrapt heeft, waardoor het schot afging. Door den geneesheer zijn veertien ha gelkorrels verwijderd) uit den rug van den getroffene, wiens toestand) bedenkelijk ia ONWILLIGE VISSCHERS. Naar aanleiding van het bericht, als zou er een sta king uitgebroken zijn onder de bemanning van de bom K. W. 22, Katwijk III, van d'e reederij W. Taat, schipper Pieter Pronk, waardoor laatstgenoemde ge noodzaakt werd een haven binnen te loopem, wordt het volgende medegedeeld): De K. W. 22 wast geheel met Scheveningseli volk bemand. Door dö slechte vangst (n-a 7 weken nog maar 50 kantjes), waren .een drietal moedeloos gewor den en ontevreden. De ontevredenheid dreef hen zoo- vci', dat zij weigerden te visschen) en. ook de anderen van hun werk trachtten af te houden. De schipper kon zonder volk niet voortgaan en is nu IJmuiden binnengeloopeu. De drie weigeraehtigen zijn naar Scheveningen vertrokken- em willen met de K. W. 22 niet meer uit. De reeder zal drie andere vissehers a anions teren, want de drie pn willigen zijn wel ge monsterd en dus verplicht uit te varen, maar met cn- willige honden is bet kwaad hazen (hier visscben) va ngen. NEDERLANDSCHE CURSUSSEN IX RIJNLAND EN WEST-FALEN. Naar de X. R. Ct. meldt, is Zaterdag j.l. in een dei- lokalen van de school voor meisjes t;e Elten o.p plech tige wijze geopend' de cursus in Nederlaudsclie taal, aardrijkskunde van Nederland en zijn koloniën en vaderlanclsche geschiedenis aan kinderen vani Neder landsehe ouders te Elten c. a. De openingsrede werd gehouden door den heer Ri-enks, in' opdracht van den minister van Buitenlandsche Zaken. O-p het aangekondigde uur waren in het daarvoor aangewezen schoollokaal aanwezig 45 kinderen. Ver der de lieer Remy, consul der Nederlanden te Kleef, le heer Franken, president der plaatselijke schoolcom missie, de heer Zeek, burgemeester, en dé heeren Cuy- pers en Hortman, wethouders van Elten, de heer Voi der, leeraar aan de Rijkskweekschool, mcy. Drees, hoofdonderwijzeres te •Elten, en de heer Rademaker, Jiootd der school te Lobith. Laatstgenoemde is belast met de leiding van den eursus te Elten. De heer Rienks heette de aanwezige autoriteiten in de Duitsche taal welkom en dankte voor den steun, dien hij van hen mocht ondervinden. Burgemeester Zeek gaf daarna uitdrukking aan zijn vreugde over de opening van dezen cursus. Hij legde er den nadruk op, dat hij zeker was te spreken uit imam van de geheele Eltensche burgerij, wanneer hij deze school van ganscher harte een floreat toe- wenschte. Vervolgens sprak de heer Remy, consul te Kleef. De cursussen te Goch en te Kleef zullen in de vol gende week worden geopend. HEIDEBRAND. In dc veengronden langs de Duitsche grens onder Well (L.) is sedert een paar dag-en brand. Door de warmte is de bovenlaag geheel uitgedroogd, en nu deze eenmaal aan het smeuelen is geraakt., kan liet verbranden van grond en gewassen; meerendeels haver, hoogst moeilijk gestuit worden. Men is hier voor echter druk bezig met het graven van sloten. Do gemeente Bergen is eigenares, doch verhuurde het sink grond voor vele jaren aan een particulier. („Vad.") JIT NOORD-SCHARWOITDE. O]) het tweetal bij de Gereformeerde Kerk te Meppel komen voor: J. W. van deni Bosch, te Noordséharwou de en J. G. Brussaard, te TienhoVen. UIT HENSBROEK. De heer II. Schrooder van hier is bevorderd tot het derde semester aan de Middelbare-Teehnisehe Sehoo] voor do Bouwkunde te Utrecht. UIT SINT-PANCRAS. De heer Jn. Gootjes Sr. is met algemeene stemmen herkozen als lid van hot Bestuur der banne St.-Pan UIT HOORN. Gisteravond werd! onder leiding van den heer M. La an in het- Park te Hoorn een) druk bezochte vergade ring- gehouden van hoofden van zaken, om te ptro- t es te er en' tegen de opening vanl een winkel van gas- en waterleidingartikelen door de gemeente. Hot, resultaat der besprekingen was, dat besloten werd het volgende, adres te verzenden): Aan den Gemeenteraad van Hoorn, Geven met verse huldigden -eerbied te kennen, on- dergeteekenden, allen hoofden van zaken in de. ge meente. Hoorn, thans in vergadering bijeen in het Park te Hoorn, dat zij met leedwezen- hebben kennis genomen van do oprichting van een winkel, onder den naam van monsterkamer, bij de Gemeentegasfabriek alhier eu door doze geëxploiteerd, dat deze oprichting heeft -plaats gehad in weerwil van hiertegen aan don gemeenteraad gerichte bezwa ren door verreweg de meeste neringdoenden in deze gemeente, dat zij meenen, dat dé motieven, waarop tot de op richting is besloten, niet van dien aard /ijn, dat deze daad is gerechtvaardigd) dat zij daarom, in weerwil dier oprichting, zich ver oorloven U nogmaals ernstig onder de oogen te bren gen, dat le. de belangen van teen deel der neringdoenden ernstig worden geschaad, 2e. de Gemeente niet den concurrentiestrijd op zulk een wijze mag aanbinden met de ingezetenen ooiier gemeente als Hoorn, besluiten met deze aan den Gemeenteraad van Hoorn het ver zoolt te richten 't wellk zij hierdoor doen bet Raadsbesluit d.d. 21 Mei, waarbij tot de oprichting- van dien winkel is besloten, in te trekken en in dier voege te wijzigen, dat te Hoorn worde opgericht een monsterkamer, waar in door deskundige, aan de gasfabriek verbonden amb tenaren o-f beambten, het publiek gelegenheid wordt aangeboden, inlichtingen in te winnen, omtrent soli- diieit van gnstoostellen, waterleidingsartikelen en alles wat op verwarming of verlichting door gas be trekking heeft, mede in verband tot een doelmatig gasverbruik. Deze toestellen zoo nood'ig te toonen, evenwel ouder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de le w-ring dier artikelen niet door de gasfabriek gooor- V-ofd is. Waar zoo duidelijk lilt dit adres blijkt de ernstige zin van een groot deel van dén handeldrijvende!) en iiulustrieelen middenstand, vertrouwen onderget po kenden. dat de Gemeenteraad van ITonrn, overtuigd - van hun ernstig streven, gevolg zal geven aan liur, beleefd, iloeh dringend verzoek. HUISELIJKE RAMPEN. Men schrijft uit Millingen aan de Nijin. Cl..: t Is nog geen jaar geleden, dat ze op familiebezoek was te Lobith en toen ze 's morgens thuis kwam, was haar man plotseling overleden. Hij was timmermans baas op de scheepswerf, een flink werkman, een goed echtgenoot nn een zorgvolle vader. De weduwe bleef achter met drie jongens van 11, 12 en 15 jaar. Lang- z uiie-rhand begon zich 't gezin van den zwaren slag te herstellen. De oudste zoon Christinan, zoo genoemd naar zijn vader, was nu haast 16 jaar, paste goed op, ivas eon stcmifvoor zijn moeder en oen goed voorbeeld o oi- zijn broertjes Maar daar kwam 't ongeluk. Ook lrzi-tiaan was. evenals vroeger zijn vader, werkzaam op de s.-heppswerf Terwijl hij gistermorgen een luik wilde opmeten, had hij 't ongeluk van een hoogte van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1