DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 181. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. V RIJ D A G 2 AUGUSTUS. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft,—» Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. Gemeentelijke Burgeravond school Avondschool voor Hand werkslieden ieder met 2-jarigen cursus te Alkmaar BINNENLAND. Inschrijving van Leerlingen VEREENIGING „VADERS VAN GROOTE GEZINNEN." (Wortlt vervolgd). ALRMAARSCHE COURANT met daaraan verbonden TEGEN DE TARLEEWET. liet Ned. Corresporadentiebureau voor Dagbladen te Amsterdam deelt het volgende mede: Naar wij uit Waalwijk vernemen, is aan mr. J. A. Loefrf, afgevaardigde voor het district Waalwijk, dezer dagen een adres1 verzonden door ruim 3400 kiezers voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, uit dat j district, geteekend, waarin dezen verklaren, dat zij de verwerping der aanhangige Tarief wet in hopge aan bovengenoemde i inrichtingen voor den cursus 1012/1913 zal plaats hebben op DONDERDAG 15 AUGUSTUS voor leerlingen van den vorige» cursus en op VRIJDAG 16 AUGUSTUS voor hen, die de school voor het eerst wenschen te bezoeken, telkens des avonds van 7—-9 uren, in het gebouw der Burger avondschool. -Zij, die een bewijs kunnen overleggen, van met vrucht het lager onderwijs aan een openbare of bij zondere school genoten te hebben, worden van het ver- eischte toelatingsexamen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt- 5.per leerling, 2.50 voor wieri dit te bezwarend' is en; geheel vrij voor hen die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling' van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen die aan het einde van den- vorigen cursus het diploma ontving-en, en leerlingen uit omliggende gemeenten de laats ten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld, dat zij die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen ver zuimen, van de inrichtingen kunnen worden verwii Herd. Ouders1 en. voogden g*elievert hiervan goede nota te nemen. De Directeur, H. VAN DER HEIJ. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter poet bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Brieven. 2e helft der maand Juli 1912. Mej. E. Fraken, Amsterdam. Mevr. Oldenburg, Bergen. A. F. K. Spree, Beverwijk. P. van Swieten, Delft. Mej. de Jong, Harlingen. H. J. N. Nas, Helder. Sieben, St, Maarten. J. Bruin, Oudeschikl. Dames Bussemaker, Briefkaarten. Mej. van Toren Moes, Amsterdam. Mej. C. Foks, Amsterdam. II. Vriend, Amsterdam. Mej. Terpstra, Beetgummermolen. P. Helder, Ha ge. Buitenland. W. van den Arend. Elberfeld. Burgman, Kiel Gaarden (Duitschl.) 1 i 11? Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIÖ. 108) _0- Toen den volgenden dag Maria Sodon met bevredi gende berichten over Ella's toestand thuis kwam, be sloot het echtpaar tot een spoedig' bezoek aan Louise Siebold. 's Namiddags richtten /.ij hun schreden naar het kleine huisje, dat naast dén verweerden stadsmuur stond. De laatste zonnestralen vielen ini da kamer en zet ten de bloemen in de vensterbank in gouden licht. Een zacht gefluit, dat allengs in kracht toenam, klonk door da kamer. Het was Louise's kanarie. Zij stond fchtter niet op om het diertje met, een stukje suiker te beloonen, want zij was te zeer in een brief aan Ella verdiept om op da omgeving te letten. Haar pen stokte. Er was geklopt. „Wel kijk!' zei Louise Siebold, verheugd' opstaande. „Dat is aardig! Ik was juist hezilg- aan El-la te schrij ven. En hoe gaat hlet met da kleine? Goed'? Nu, God dank! Beste Soden, de sofa isi voor jelui beiden! Ik heb mijn stoel." „Wij hebben een boodschap en komen met een ge wichtig nieuws", zei Soden op hartelijken toon. „Het zal jou evenzeer verrassen al® ons." „Och wat!" Louise schoof Wat dichter naar de tafel. ,,En dat li-s? Je maakt mij nieuwsgierig." „Het gaat over een.... .geschenk", zei Soden, zijn aaortefeuille uit den zak halend. „Hier is een brief, niet direct aan jou gericht,-"maar toeh voor jou be stemd, geheel alleen voo-r jou. De datum is verou derd. Het hangt samen met. wat wij onlangs bespra ken je vondst in Bic'kentbach's kachel en mijn brief aan zijn vriend." mate gewenscht achten. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Naar verzekerd wordt is in de toelichting* der Staatsbeg.rooting voor 1913 een mededee-ling te ver wachten omtrent de inzichten en voornemens der re geering aangaande het vraagstuk eener eventueele vereeniging der Departementen van Marine en van Oorlog tot één ministerie van Landsverdediging. Gemengd nieuws. K LOOSTERINB RAKEN. De inbrekers in kloosters en scholen in Noord- Brabant schijnen niet gepakt te kun-nen worden en zetten met groote brutaliteit! hunne wandaden voort, i hans is weer ingebroken in het St. Dominicusge- sticht te Leur. Door inklimming hebben zij zich toegang verschaft tot de speelplaats en van daar door de ramen tot de 'eigenlijke gebouwen. Zij hebben met een beitel verschillende deuren en kasten geforceerd, doch niets van hun gading gevon den dan een paar portefeuilles met prentjes. BESMET EElMWATER Op vermoeden van besmetting laat, de gezondheids commissie te Baafn a. het water van de rivier de Eetn scheikundig onderzoeken. EEN MILLIARD AIR OP BEZOEK. Do milliardnir Rockefeller bezocht Woensdag Haar lem en bezichtigde o. a. de Groote- Kerk, waar op zijn kosten een extra-orgelbespeling- werd) gegeven. Hij roemde bizonder het spel van den heer Louisi Robert, Lenige inkoopen werden gedaan in een winkeltje van oud koperwerk bij de kerk. De heer Rockefeller kwam met een gezelschap van 8 personen iu 3 auto's uit Amsterdam. Te Rotterdam is -opgericht de vereeniging „Vaders van groote gezinnen"; haar statuten zijn opgenomen in de „Staatscourant" va-ra gisteravond. De vereeni ging' stelt zich ten doel de1 zedelijke en stoffelijke be langen der leden te behartigen; zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door elkander te steunen in de opvoeding' en plaatsing der kindéren; elkander hulp te verleenen in moeilijke omstandighe den niet van financieelen aard; het geven van cursus sen i-n onderwijs, inzonderheid' ambachts- en handels onderwijs; het verschaffen van gepaste betrekking, huisvesting' en uitspanning; het geven van voorschot ten om de kinderen in de gelegenheid: te stellen zich te vestigen, e-m het beleggen van vergaderingen. Om als gewoon lid' te worden opgenomen moet men 1.. minste-ns 25 jaar oud' zijn; 2. van zedelijk gedrag' zijn en geen middelen goedkeuren tot beperking van het a-antal kinderen-; 3 vader of weduwe zijn met minstens 5 wettige kindereu; 4. woonachtig zijn in de „Aha zei Louise levendig. „Is er een antwoord uit Haidfelberg -gekomen?" „En nog' wat meer. Lees- zelf deze regels maar eens." Ilij overhandigde haar het schrijven. „Maar kalm blijven bij het lezen, tante!" Voegde hij er aan toe. Zij zette haa-r bril op. Maar lang zat zij niet meer rechtop, liet papier viel haar uit- de hand op de tafel en zelf boog zij het) hoofd: daarover, diep en dieper. Allies werd vergeten, de kamen, het 'bezoek. Weer leef de zij in die verre -dagen van geluk en Bickenbach's stem klonk haar in de oo-renl: ,,0'f ik je lief heb? vraag het de sterren» die ik mijn hopend verlangen heb vertrouwd. De rijkdom, die in haar bezit: was- .gekomen, gaf haar echter geen blijde gevoelens. Ilij drukte op haar als een last, cl'ien zij niet wist te dragen. Alleen do woorden „lievle jeugdvriendin" ontlokten een stroom van tranen van geluk aan haar oo-gen, „Neen, neen-', stamelde zij, „dat kan en mag' niet, zoo zijn. aarorn dan? Hij i> mij niets schuldig* - niets!" „Lieve Louise zei Marie Soden' op haar toetredend en den arm om haar hals slaande, „wij zijn zoo blij voor jou dat je nu. Louise schudde -het hoofd! „Gaat niet gaat niet. Neen, neen." „Nu, wees Verstandig zei dokter Soden, zijn ont roering terugdringend, „en woel niet on-noodig in oude wonden, waarmee je jezelf no-odeloos pijnigt. Da zaak is zeer_ eenvoudig. Het geld behoort jou toe, en hij, die het je g*af, had' alleen de bedoeling door zijn geschenk je aan hem te herinneren. Ilij weraschte iu goede herinnering bij je te blijven. Moeite en zorg behoef je er verder niet over te hebben. En angst voor dieven ook niet. En kom nu eens1 liier, ik ziou je graag de hand willen drukken omdat je nu zoo'n goede par-, tij bent!" schertste hij lachend:. „Je wilt nu zeker liever alleen zijn", zei Marie So den. „Nu, ik begrijp wel, dat. het je aangrijpt." Louise Siebold vouwde Bickenbach's brief weer op. llaar liet, oud gezicht had een eigenaardige, glanzen- gemeente Rotterdam of omstreken en 5. in het onder houd van zich' en zijn gezin kunnen voorzien. Als- men niet meer voldoet aan de sub. 2 genoemde voorwaarde, kan door het bestuur royement worden gegeven. EEN VRIENDELIJKE BEZOEKER. Gisternacht om een uur kwam een onbekend man de trap oploopen van de woning van een juffrouw aan de Gerard Scholtenstraat te Amsterdam. Toen zij hem vroeg', wat hij kwam doen, antwoordde de vriende lijke bezoeker, dat hij haar zou wurgen, als zij haar mond niet hield. De verschrikte juffrouw vluchtte in haar woning, deed de deur op slot en schreeuwde ui het raam moord! De man, die dit. blijkbaar niet d gewenschte oplossing van zijn onderneming vond koos-, toen meerdere menschen op het hulpgeroep kwa men toeloopen, het hazenpad. OUDE HORENS. Bij het afgraven van wierd-egrond te Oo-stum (Gr.) waar reeds zooveel gevonden werd, dat' aan de musea werd afgestaan, is thans op vrij groote diepte gevon den een stel reusachtige horens van een dier uit den voortijd. BEDR1EGEL1JKE BANKBREUK. Eenige weken geleden werd1 de winkelier F. A. T. in de- Hoogstraat te Rozendaal (N.br.), op eig-en ver zoek in staat van faillissement verklaard. Een de crediteuren in dit faillissement, een leverancier ui Rotterdam, die nog korten tijd tevoren aan den ge failleerde een groote partij goederen had! geleverd slelde te diens huize een onderzoek in en bevond, da een aantal door hem pas geleverde goederen niet meer aanwezig waren. Ilij diende daarop een klacht in bij den officier van justitie te Breda, die de marechaussee gelastte een onderzoek in te stellen, dat tot gevolg- had, dat j.l. Dinsdag- een wagen vol goed' in beslag genomen werd ten huize van, den gehuwd-en zoon van den gefailleerde. Beiden werden daa.roig in hechtenis genomen en zijn gevankelijk naar Breda overgebracht Naar wij vernemen, hébben zij reeds bekentenissen afgelegd. (Grondw.) UIT HOORN. In de gister-en gehouden raadszitting heeft de waar nemende voorzitter, de heer van Buren Lensink, een woord van dankbare hulde gewijd' aan de nagedachte nis van den wethouder den heer P. van Doornik. Daarna ging de raad, in spoedvergadering' bijeenge roepen, over tot behandeling van een voorstel van: B. en tot verhooging van het credi-et voor den aanleg van een waterleiding naar aanleiding van de plaats gehad hebbende aanbesteding. Vooraf waren de leden bijeen geweest met de heeren Visser en Sinit, te Pa- pendreeht, de deskundigen, di-e begrooting, bestek, enz. voor de waterleiding hebben gemaakt, en den direc teur van de waterleiding'. Uit! liet zeer uitvoerig- praeadVies blijkt, dat bij de pu-blieke aanbesteding de begrooting met niet minder dan 25.000 is overschre tien. Het verschil tusschen begrooting en aanbesto ding'scijfers wordt toegeschreven aan de stijging van de arbeidsloonen en het duurder worden van de mate rialen, benevens aam de groote drukte aan de fabrie ken. B. en W. stellen voor, het toegestane- crediet van 260.000 te bremgen op 290.000 e-n in dit 'bedrag- te voorzien door het toegestane renteloos voorschot uit de gasfabriek te brengen van 60.000 op 70.000; voorts een leeming van 220.000 a 4 pet. a-an te gaan. Een amendement van den heer Prins (s-oc.-dem.) om de voorgestelde 10.000 renteloos voorschot uit de gasfabriek te voegen bij de leening van 220.000, de uitdrukking. „Ik dank jelui beiden zeer", zei ze. „Beste Soden, ik dank je met geheel! mijn) hart. Maar ik ben nu niet -in staat er kalm over te spreken. Hét warrelt me voor de oog-en. Wees niet boos, d'at ilc. ,»Nu, wij spreken er spoedig nog- wel weer -eens over", zei Marie bemoedigend. „Zal Otto je een kal- meerend poedfertjej voor den nacht voorschrijven? Je ziet er opgewonden uit!" „Neen, n-een, daar denik i'k nieti aan", lachte Soden. „Ja; als zij tweeduizend mark verlo-ren had' dan wel. Ik kom morgen voormiddag nog' weer eens kij ken, tante Louise." Hun schreden stierven weg in de gang. Stilte, heerschte weer in het huis. Louise Siebold stond) voor het venster era langs haar vroeg- verouderd' gelaat gleed) langzaam drop na dróp. De zonnebrand had zich sinds lang opgelost, zacht avondrood kleurde neg de lucht. Het' wierp een lichtrooden schijn in de 'kamer, ook over den brief van 11ei nrich Bickenbach op de tafel. r Haar gedachten kwamen -steeds- weer op hem terug. Zij trokken liaa.r d,e kamer uit naar buiten, naar liet kerkhof, waar zijn graf was, Groote stilte heerschte alom terwijl ze langs gra ven en heuvels- liep. De wind zong zacht in do met laatste gele bladeren getooide twijgen, en langzaam strooide hij die bladeren over het kerkhof. Bij Bickenbach's graf knielde zij neer. En daar, door dén avondschemer omgeven, in dezen vrede, dlie door geen geluid werdl verstoord', week de last van haar, dien zij gevoeld) had' en vreugde maakte plaats voor het bedrukt gevoel. Zoo eenvoudig als zij géleefd had, zoo- eenvoudig wilde zij ook sterven. Maai" één hart! wa-si er, waar voor zij leven zou en waken zoo lang zij kon zijn kind, zijn Ella. XXIV. „Liefste, waar denk je zoo lang aan)?" Dili's- blond kopje wérd' dicht tegen Ute's wang ge werd verworpen met! 8 tegen 4 stemmen. - Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met op één na. algemeene stemmen. VLEESCH OF VERGIF? Onder dit opschrift sèhrijft het Nieuwsblad voor Sliedrecht en Omstreken: Verleden week Donderdag was de wethouder C. A., t-e Wijngaarden, bezig een varken, dat aan vlektyphus gestorven was, in den grond' te stoppen. Het kreng lag- reeds in het versch gedolven graf, toen daar opeens de bönkenslachter J. v. W„ van Giéssendam, verscheen wiens neus al dadelijk aan het boutje te gast ging. Wat moet ik geven vooi' dat lekkers, vroeg hij aan A. Tien gulden, was het antwoord. Na e-enig loven en bieden werd het beestje voor 6 van de hand) gedaan, 't Was Van W. aan te zien, dat hij er een koopje aan had, maar hij zou dien dag" nog meer goede zaken doen. Bij M. B„ mede te Wijngaarden woonachtig, werd hij van- nog- 4 a,an dezelfde ziekte, gestorven biggetjes voor een prijsje de gelukkige eigenaar. Met een kar vol vies, walgelijk gevlekt, dood' gedier te werd de reis naar Giessendam gemaakt en daar werd het koopje in den grond' gesto-pttot Zater dag. Dien dag- werden de beestjes weer opgedolven enmen zou ze. heusch niet meer herkend hebben. Van vies en walgelijk was geen sprake meer, de big gen waren als linnen zoo blank geworden. Toen is het vleesch (vergif.?) uitgevent en tal van Kleine luyden hebben er Zondag heerlijk aan gesmuld. Hoe het hun bekomen is, hebben wij niet vernomen. IIET VI LLEN VAN PALINGEN. Het bestuur van de afdeeling Zeeland der Ned. Ver. tot bescherming van dieren doet nog eens een poging om de menschen te bewegen de geraffineerde en over bodige wreedheid' jegens de palingen n-a te lat-en en schrijftliet is- volstrekt niet noodig dat men dio dieren levend vilt. Er is een eenvoudig middel (en daardoor in de practijk uitvoerbaar) om het dier zijn bewustzijn te ontnemen. Men moet eerst de -hersenen kwetsen. Daartoe snijdt men met een scherp mes den kop door en door, in het midden en wel van achteren naar voren tot tusschen de- oog'en, vervolgens een dwarssne- de op de hoogte dér' oógen (dus- loodrecht op dé eerste snede): en een tweede diwarssnede een halve vinger breedte dichter -bij den hals. De zenuwtrekkingen van heti lichaam- blijven dan eveneens plaats hebben en het schijn-t dén leek alsof de smarten van het dier even hevig zijn, men behoeft zich dan echter niet te verontrusten, want -het gevoel van pijn is er niet meer. Aan u koopers, cle zorg dat dit gebeurt, Gij 'kunt eischen, gij kunt toezien dat het werkelijk zoo ge schiedt. Gij zijt degeen, die de macht- hebt deze gru welijke marteling te doen verdwijnen en wel door u zelf te overtuigen, dat de paling, die gij eet, niet op zulk -een onmensehelijke wijze is- geslacht. EEN OPLICHTER, Ie s-Gravenhage vervoegde zich op 27 Juli 1.1. in een pension in de Daendélsstraat, een heer, zich noe mende Manass-e Marsden. Hij sprak de Engelsche, Iransche en Duitsche talen, gaf voor Engelsch offi cier te zijn. Hij huurde voor zich, zijn moeder en zus ter, welke laats-ten hij wachtende was uit Calais, een -eerste étage. Hij wachtte een- telegram, dat werkelijk is aangekomen. De inhoud! daarvan is niet bekend, doch stelde hem te leur. Hij leende van de hospita drukt en haar hand) gleed! liefkoozend over Ute's- don ker haar. Ute keek op -als ontwaakt uit een droom. „Je hebt toch voorgelezen. „Ja, dat. is zoo, maar je hebt sinds- lang niet meer toegehoord. En toen ik ophield' met lezen, heb je het in 't geheel niet gemerkt. Met je hoofd op je hand g-eleund, héb je al dezen tijd vo-or je uitgestaard. Ik zou graag willen weten, waaraan j,e gedacht hebt, lief ste!" Ute's ge-zicht werd roodgekleurd. „Aan niets, kind." „Dat geloof ik niet", lachte Lili, een .stap achteruit tredend. „Éénmaal -heb ik zeer duidelijk gezien,, dat je lachte en éénmaal zag ik dat je je lippen bewoog du-s- sprak je ook met iemand. Was het met de naaister over een) japon?" „Je zult op hét feest, van de. Baelwnann's weer schit teren. Je zult weer de mooiste v-nn allen zijnd" riep Lili. „Papa gelooft dat ook." 1 te trilde even. „Ilee weet je dat?" „Hij heeft het gisteren gezegd. Ik 'héb hem ge vraagd of je er weer mooi uit zult. zien." „En bij?" vroeg Ute spottend „Zooals altijd zei hij. Mooi natuurlijk." „Zooals altijd! Mooi natuurlijk! had Ronniges ge zegd. Ute schudde het hoofd. Zooals altijd ja li-et ging voort in buis altijd! het zelfde! Steeds dat vreezen, steeds dat onderdrukte voel steeds dat verlangen! De gouvernante kwam en nam I.ili met zich mee. Nu gingen Ute's gedachten weer naar het. groote punt, waarmee zij zich ook daarvoor onbewust had be- zig gehouden, liet was de groote vraag wat er uit leh ini natuurlijken toestand, welke hier in huis heerschte, op 'den duur worden moest. Haar diepe ■.yinpatliie voor Ronniges was onloochenbaar, daaraan uil zij niet moer ontkomen. Doch als alles bleef zoo- Is het nu was, dan zou haar die neiging tot een hlij- enden last worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1