DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 182. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 3 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco, door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. EEN PREDIKANT GESCHORST. EENE ZELDZAME PLEEGMOEDER. ARSCHE DU nnrnmer bestaat uit 3 bladen. 1 KVA r.i DÏTEITS- EN OUDER DOMS'VERZE KERING. Uit Den Haag meldt men aan Het Volk: ln de vergadering- van de Commissie van Voorberei ding' kwam Donderdag ouder- meer ter sprake de rege ling van de positie der militairen. Voor iedor-e week dat een verzekerde verplicht in werkélijken dienst heeft doorgebracht, betaalt het rijk de premie in de tweede loonklasse, ten bewijze waarvan hij een militair premiecertificaat ontvangt, dat hij, evenals de premie- kaarten moeten inleveren. De vrijwilliger daarente gen valt buiten de verplichte verzekering, omdat het rijk voor hem pensioenbepalingen bij de wet heeft vast gesteld'. Men wees nu speciaal op het geval van de marine matrozen, die vrijwilliger zijn, maar die, om allerlei redenen, als regel lang- voor den pensioenleeftijd den dienst verlaten. Dezen worden dus buiten dé verplich te verzekering- gelaten, zonder dat- zij feitelijk op an dere wijze gewaarborgd! zijn voor het ontvangen van een rente. Met den minister van oorlog en marine zal nu worden overwogen, of het mogelijk is, aan die vrijwilligers, die vóór het bereiken van den pensioen leeftijd den dienst, verlaten, een militair premiecerti- fica-at uit te reiken, om dit dan te laten bijschrijven op hun teg-oed bij de verplichte, of zoo zij niet arbeidér worden in den zin der wet, bij de vrije verzekering. Bij de overgangsbepalingen is allereerst aangedron gen op schrapping- van art. 341, waarin bepaald! wordt, dat buiten de verzekering vallen alle arbeiders in dienst van publiekrechterlijke lichamen, voor welke vóór de indiening van de wet bij verordening- pensi oen is verzekerd. Daarentegen bepaalt art. 3:3, dat aan zekere voorwaarden moet zijn voldaan, o.a. zeker heid' van pensioen bij ontslag uit den dienst, wil een publiekrechtelijk lichaam recht behouden op een eigen regeling voor zijn werknemers. Bleef nu art. 341 be houden, dan zou voor duizenden arbeiders een minder gunstige regeling" van kracht blijven, dan anders het geval zal zijn. De minister zal de schrapping van dit artikel overwegen. Art. 344 regelt het geval van den arbeider, die voor dé inwerkingtreding van art. 1 verzekerd! is voor een pensioen of een rente, ingaande uiterlijk op 70-jari- gen leeftijd. Dezen kunnen van den verzekerings plicht worden vrijgesteld! door den raad! van arbeid. Daar in dit artikel alleen sprake is van oud-erd'omsver- zckering- kan een particuliere verzekeringsmaatschap pij voor geringer premie deze uitkeering waarborgen dan het Rijk, dat bij de berekening van de premies ook niet invaliditeit heeft moeten rekening houden. Verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben van deze. bepaling- misbruik gemaakt dioor hun clientele voor te spiegelen van verzekeringsplicht ontheven te kunnen worden door het sluiten va.n een goedlkoope verzekering zonder dat ze natuurlijk eenigen waar borg- kunen geven, dat de raad van arbeid inderdaad op dien grond van deu verzekeringsplicht zal onthef fen. Algemeen werd) door de commissie van voorberei ding op schrapping van art, 344 aangedrongen, en hoewel de minister zich) een beslissing" nog moest voor behouden, had' het denkbeeld! zijn sympathie. Arbei ders', die door particuliere maatschappijen worden ge paaid, met de hoop op een koopje van dé verplichte verzekering af te komen, moeten dus op hun hoede zijn. DE DRANKWET. Door deu Ned. Bond van Koffiehuis-, Sociëteit.- Restauranthoude-rs en -slijters „Vergunning-", te Am sterdam, -en de Eed. van Provinciale Raden van Ver gunninghouders, te Zutphen, ieder tellende pl.m. 3500 leden, is aan de leden van de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin aangedrongen wordt op herziening- der Drankwet. Verzocht wordt, om te doen wat mo gelijk is, om die herziening te bespoedigen. De wen- schelijkheid wordt geuit, rekening te houden met het geen de belanghebbenden aan praetische ondervinding ten aanzien van hun bedrijf en de hierover heerschen- de wetgeving hebben opgedaan. In een memorie van toelichting- worden een aiantal wenschen en grieven uiteengezet. Gemengd nieuwe. AANVARING OP DE MAAS. De stoomboot President Kruger, van de reeder ij Pop Smit, die gistermiddag half twee van Rotterdam naar Gorinchem was vertrokken, is ter hoogte van de Oude Plantage in aanvaring geweest met een zeiljacht, waarin zich een pas getrouwd paar. en een kleine jon gen bevonden. De President Kruger trachtte door achteruit te stoomen de botsing te voorkomen, doch te vergeefs. De dame, die het- gevaar zag aankomen, sprong over- boord oli verdween in de diepte. Haar man volgde onmiddellijk haar voorbeeld, ten einde haar te redden, terwijl de kleine jongen angstig bleef zitten. Het zeiljacht bleek later ongedeerd gebleven te zijn. Met een roeiboot slaagde men er in den man te red den, het lijk van de vrouw is tot nog toe niet gevon den. EEN KRAAIEN GESCHIEDENIS F. v. E. vertelt in De Levende Natuur: Hans was een mooie, zwarte kraai, die onder zijn kennissen en familieleden békend' stond! al-si -een echte waaghals. Hij deinsde voor de vermetelste daden niet terug, maar voerd-o ze uit met een ongekende brutaliteit. Ontelbare malen hadi hij kleine vogeltjes van hun eitjes beroofd, ja zelf* dé jongen verslonden, maar hij waagde het ook groote re vogels als reigers, te beste len. Doch op een zékeren dag was het gedaan met zijn rooverijen en moordpartijen. Een jager, die aan anderen zijn vastheid tan hand' wou laten zien, schoot hem dén bovensnavel' en den rechterpoot af. Het zou beter geweest zijn., als de wreede man hem ineens doodgeschoten had, maar dat gebeurde helaas niet. Het was een heele drukte ouder dé kraaien, toen ITans zoo gehavend) in hun midden terug kwam. Ze bekeken hem van alle kanten en schenen druk over 't geval te redeneeren, Ze konden hem echter niet helpen en lieten hem na rijp beraad aan zijn lot over. Daar zat onze eertijds zoo beruchte Hans nu. iiij zou nu g-eeu eitjes meer kunnen ro.oven, geen jonge haas jes of muisjes meer kunnen verslinden. Treurig zwierf hij rond, gedoemd tot een ellendigen dood. Daar zag hij op een binnenplaatsje wat gekookte aardappelen liggen, waar een aantal muschjes om heen hipten. De honger dreef hem er ook naar toe. Hij streek er bij neer en probeerde, een paar stukjes aardappel' op te scheppen en naar binnen te werken, wat hem na veel moeite gelukte. Een juffrouw had! hem met groote belangstelling gadegeslagen. Zij kreeg medelijden met den armen stakker, kwam voorzichtig naar buiten en maakte een hoopje van a ar da ppel k r u i melsDat was voor Hans een uitkomst. Nu kon hij zijn ondersnavel telkens in het, hoopje steken en zoo goed en zoo kwaad als 't ging zijn buikje vullen. Toen hij 's avonds terug kwam, stond er op de schutting- een platschaal- tje met geweekt broodl, dat zijn goede fee: had klaar gezet in de hoop, dat hij nog- eens, komen zou. Zijn aangeboren vrijpostigheid kwam hem goed! te stade, hij kwam er op af en deed1 een kostelijk maal, tot groote blijdschap van de goedhartige dame. Den an deren morgen al vroeg zocht hij het binnenplaatsje weer op en. hij behoefde maar even te wachten, of daar verscheen de juffrouw weer met het bakje. Zoo ging het dag aan dag. Gedurende zes weken kwam Hans trouw eenige keeren per dag zijn maaltijd ge bruiken en hij werd steed's tammer. Geduldig wacht te hij, als het eten niet klaar stondi en nimmer was zijn wachten vergeefsch. Maar op een goeden morgen verscheen hij niet. Telkens ging de juffrouw kijken, maar het kra-aienbakje bleet' onaangeroerd staan. Twee dagen later vond de broer zijner weldoenster hem dood in een naburigen tuin. STEDENSCHOON. B. en W. van Maastricht hebben blijkens de Limb. Koen oen rondschrijven betreffende het schoon dei- stad gericht tot d-e ingezetenen, erop aandringend do gevels der huizen van verf te ontlasten. „Waarom, zoo vragen wij ons af, moet aan den van zichzelf toch zoo selioonen hardsteen een kleur gege ven worden, die z-ij van nature niet heeft? Waarom moeten die huizen beschilderd worden in d'e onoog- lijkste kleuren: met gele, groene, paarse, witte, blau we, ja zelfs vuurrood© strepen? Waarom vindt men hier gevels van hardsteen overdekt met" onbestaanbare en ondenkbare marmerkleuren, ja, hoe heeft iemand den wansmaak kunnen hebben, een liardsteenen pui met een cementkleurige vérflaag- te doen bestrijken. Is het er dan alleen om te déen, de gevels zoo schreeuwend! mogelijk te maken en zóó te bederven, dat zij in leelijkheidl die der buren de loef afsteken? Zulk een handelwijze is onverschoonbaar, zelfs a'l geschiedt zij oni reclame te maken. Wij wenschen een poging te doen, om cle ontsie ring der stad door het smakeloos verven van huizen tegen te gaan, door de ingezetenen te wijzen op het ouaesthetische daarvan. Doch er is meer. Wat geldt.voor het bederven van gevel-uiterlijk door het aanbrengen van onnatuurlijke kleuren, geldt in nog meerdere mate voor liet vervan gen van oude, karakteristieke gevels voor vulgaire ge bouwen. Hoe vaak ziet men niet, dat huizen, uit vroe ger eeuwen afkomstig en den stempel dragend' vaii den kunstzin onzer voorouders, tegen den grond worden geworpen, terwijl er voor in dé plaats verrijzen gebou wen, die alleszins het karakter dragen van het materi alistisch zakenkarakter van eigen tijd), zonder lijn, zon der teekeni-ng, zonder stijl, een smakelooze combinatie van steen, ijzer en glas. Wij veroorloven ons daarom den huiseigenaren en in het algemeen allen, bij wie in déze de beslissing rust, in overweging, te geven, om, alvorens zij er toe overgaan, hun panden op te schildéren, zich af te vragen, of het niet veel beter ware, de oudere verf- of balklagen te verwijderen en aan de bouwstoffen hun natuurlijke kleur terug te geven. Dat zal mis schien tot eenige meerdere kosten aanleiding geven, doch daar staat tegenover een veel grooter besparing in de toekomst, daar de kosten van onderhoud tot een minimum teruggebracht worden. En mocht men er toe willen overgaan, den geheel en gevel te vernieuwen, late men dan eerst- nagaian of de bestaande, zoo deze althans uit bouwkundige opzicht van eenige waarde is, niet; kan behouden, blijven en door een restauratie in behoorlijken staat, ka-u wor den gebracht. Door aldus te handelen zal men bijdragen tot ver fraaiing- van onze stad, die, in haar talrijke en waar devolle. gebouwen voor inwoner en vreemdeling zoo veel belangrijks en bezienswaardigs oplevert, En waar door de ingezetenen zoo vaak een bero-ep wordt gedaan o]) het gemeentebestuur, opdat dit zijn hulp verleene bij het bevorderen van het verkeer hier ter stede, moge het beroep, dat thans1 door het gemeentebestuur wordt gedaan op de medewerking der ingezetenen in goedé aarde vallen. Het architectonisch schoon eener stad de oude llollandscho en Vlaamsche steden bewijzen het ten volle oefent op de vreemdelingen een groot-ere aan trekkingskracht uit dan welk kunstmatig- middel ook." VERBETERD Voor het raam van een kleermakerij te Rotterdam stond gistermorgen t-e lezen: „Costuums die niet vol gens de plaat passen behoeven niet geapsenteert te worden." Later op den-dag was er van gemaakt: geaccenteert. 't Was bij denzelfden kleermaker, di-e onlangs op zijn adreskaart, had' staan: tailleur pour lieeren. DE ZEDELIJ FvIIEID-SWET. Een platenhandelaar in de Kalvorstraat te Amster dam kreeg gisteren bezoek van een politieagent, die hem verzocht, uit do uitstalkast te willen verwijderen een prent, voorstellend een schildersatelier met een naaktfiguur. De winkelier wendde zich daarop tot den commissaris van politie, dén heer Kiister Henke, die als zijn oordeel te kennen gaf, dat de plaat een voor de jeugd! prikkelende voorstelling bevatte. Ten einde aan dit bezwaar tegemoet te komen, heeft do winkelier thans het model een groen lapje omgehan gen, dat alleen, hoofd en voeten onbedekt' laat. Nu het naakt bedekt is, begint het- echter de aandacht te trekken. Bij troepjes staan de me-nschen voor de win kelruit, Uit Den Haag- schrijft men aan Het Volk: Naar mij wordt meegedeeld, heeft de antirevolutionnaire burgemeester der gemeente Loosduinen, de heer Ho- vy, den orgelman die zijn gemeente in dén regel be zoekt, doen aanzeggen. dat hij niet- langer met zijn orgel' langs 'sHeeren straten mag' trekken, om dat. de draaiende poppetjes, die dat orgel versie ren, te weinig Meeding hébben en mitsdien met hun houten bekoorlijkheden het zedelijkheidsgevoel kwet sen! En dat- orgel speelde nog wel het verheven lied1: ..Nader bij U, o God1!" GESCHIL IN DEN BOND VAX NEDERLAND- SOHE ONDERWIJZERS. Volgens het „N. v. d. D." bestaat -er tegenwoordig in den Bond van Nederlandsche Onderwijzers een érnstig geschil, In verband' met het fiuancieele beheer. De financieele commissie, die het toezicht heeft op hét beheer der geldmiddelen, kan zich namelijk niet vereonigen met liet beheer van den algemeenen pen ningmeester en het inzicht van het hoofdbestuur. Op verzoek van liet hoofdbestuur werd' door een accoun tant een onderzoek ingesteld, waarbij niet is geble ken, dat de zaken niet in orde waren. De commissie was echter hiermede niet tevreden, en de zaak werd behandeld op de algemeeme vergade ring, waar een motie van vertrouwen in het hoofdbe stuur werd aangenomen. Het hoofdbestuur verwachtte nu, dat de financieele commissie zou aftreden, hetgeen zij echter niet deed. Samenwerking tusschetn het hoofdbestuur en deze commissie blijkt niet, mee--' mogelijk, en de afdeeling Amsterdam met haar orgaan „De Volksschool" staat nu telkens tegenover het hoofdbestuur en het orgaan van den Bond' „De Bode." Om een eind aan deze zaak te maken, heeft nu liet hoofdbestuur een referendum uitgeschreven over een voorstel, hetwelk een wijziging inhoudt betreffende de wijze van verkiezing van de financieele commissie, en waardoor de invloed der afdeeling' Amsterdam op de samenstelling dier commissie zeer zou verminderen. Het hoofdbestuur heeft over deze vraag de kabinets kwestie gesteld. Wordt zijn voorstel verworpen, dan ziet het daarin een opzegging van vertrouwen, en zal het aftreden. Verscheidene leden hebben nu verklaard, dat zij het met het gevoelen der financieele commissie eens zijn, maar dat zij om het hoofdbestuur te behouden toch vóór het voorstel zullen stemmen. DE' WONDERDOKTER. Dr. Macaura, de man van d'e pulsoeon, maakt te Amsterdam goede zaken. Zoo groot was gisteren de toeloop, dat „patiënten" die reeds om halfnegen op post waren, tégen twaalf uur nog in allo lijdzaamheid in hun karretje te wach ten zaten.». vertelt „Het Volk." En onderwijl werd' binnen dé. wonderdadige bewer king- door Macaura toegepast. Het resultaat scheen belangrijk slechter dan in de „Paleis"-demonstraties. Altba us een aantal slachtoffers verklaarden, dat de bewerking hun stramheid! of lamheid wel „verlicht," maar niet genezen had', en andleren bleken in 't geheel geen baat gevonden te hebben. De dokter had hen allen echter tot volhouden aangespoord; zij zouden dan zeker genezen. De bewerking konden zij zelf toepas sen: liet daartoe no-odige machientje kostte maai 35 ONTVLUCHT. Uir. het huis van bewaring te Almelo is Donderdag avond een gevangene ontvlucht, die in voorarrest zat. Onmiddellijk hebben marechaussees en politieagenten in alle richtingen per fiets gezocht. Te elf uur had men nog geen spoor gevonden. Haas die ingesloten was, in afwachting zijner uitle vering naar Duitsclilandi wegen-, rijwieldiefstal, ont vluchtte toen een bewaarder zijn cel opende. Iiij liep een gang over en sprong vervolgens over een hek, toen was hij vrij. Aangezien hij blootshoofds was, vroeg hij bij iemand om een pet, die hem gegeven werd. Nader wordt gemeld: De ontvluchte werd gistermorgen door een rijksveld wachter te Weerselo aangehouden en te Almelo bin nengebracht. DE GRAFKELDER TE WIEÜWERD. De bekende grafkelder te Wieuwerdi (Fr.) wordt tegenwoordig druk bezocht door toeristen uit! binnen- i ii buitenland. Een inconvenient voor automobilist er. is, dat de Indijk niet door G*d> Staten voor het anto- mobielverkeet- is opengesteld, zoodat deze toeristen zich een wandeling van een half uur moeten getroos ten om den grafkelder te bereiken. Er zullen pogin gen aangewend worden, ook dien weg voor automobie len geopend te krijgen. GOUDEN TIENTJES GESTOLEN. Bij het zoeken naar gouden tientjes zijn ten nadeela van een winkelier te Middelburg 21 van die geldstuk ken ontvreemd. Als verdacht van dien diefstal zijn door de politie twee vreemdelingen aangehouden, op wie 0 gouden tientjes gevonden werden, die zij zeiden hun eigendom te zijn, doch die de winkeliers als zijne, bezoekers herkende. De politie meent een goede vangst gedaan te heb ben. De aangehoudenen leefden in woonwagens. VAN EEN KAKETOE, DIE EEN PAPEGAAI BLEEK TE ZIJN. Gisteren bood een onbekende koopman een juffrouw op Kateudi-eclit te Rotterdam een mooie kaketoe, zoo als hij het beest tenminste noemde, te koop aan. De juffrouw dacht een koopje te kunnen doen en nam liet beest. Toen ze het dier aan kennissen liet- zien, vertelden dezen haar, dat het geen kaketoe, maar eeu doodgewone papegaai was. De. juffrouw zit er nu over te treuren, dat zij zich zoo knollen voor eitroenen in de hand heeft laten stoppen. De kerkeraadl van de Geref. Kerk te Enter (O.) deelt aan de Geref. Kerken in Nederland mede, dat hij zich in droeve noodzakelijkheid' heeft gezien, om, met behulp van de kerkeraden der genabuurde Ker ken te Almelo- en Nij verdal', dén dienaar des Woo nis bij zijn gemeente, ds. F. Rispens, volgens artt. 79 em 80 der K. O. te schorsen voor den tijd van 6 maanden, welke schorsing is ingegaan op 25 Juli. (Rott.) Te Weesp doet zich het zeldzame geval voor, dat een hond, welke zeilt' nog geen moeder is geweest, zich ontfermd' heeft over een paar jonge katjes wier moeder niet naar hare kindertjes wilde omzien. De pleegmoeder verzorgt nu de katjes als ware hel haar eigen jongen en voorziet ze van voldoende melk OPZICHTERS BIJ DE JUSTITIE-GEBOUWEN. Naar de Asser Ct, verneemt, zal als bezuinigings maatregel het getal plaatselijke opzichters bij de justi- tiegebouwen worden verminderd en het toezicht wor den opgedragen aan vaste opzichters. UIT EGMOND-BINNEN. De lieer .1. Verheggen alhier slaagde te VGrnven- hage voor het examen Fransch AI. O., akte A. UIT HENSBROEK. De veilingen van d-e vroege aardappelen aan het station Obdam zijn geëindigd. In 't. geheel zijn aan gevoerd 9500 zak muizen en nog 360 zak ronde. De prijzen der muizen was zeer goed; de hoogste markt was 3.10, de- laagste 95 cent. Hoewel vele akkers door de nachtvorsten hadden geleden, is de oogst over het geheel zeer goed geweest. UIT BERGEN. De uitslag van. d'e op 1 Augustus 1.1. gehouden aan besteding- van liet bouwen van vier heerenhuize-n aan de Ivarel de Grootelaan alhier voor rekening van de N. V. „de Rustende Jager", alhier, architect J. C. Leijen te Bergen, is als volgt: P. Dubbeld te Alkmaar 17487, B. A. Blom te Alk maar 16600. Firma Spruit en Wils te Alkmaar 16500, C'. Bol te Alkmaar 16400, J. A. Tuynmau te Bergen J 16200, Bruin en Burgering te Alkmaar J 15936, C. Nop te Bergen 15900, W. Stroomer to Bergen J 15875, J. Houtenbo» te Bergen 15749 en C. Nooi't te Alkmaar 15060. Gegund aan don laagsten inschrijver C. Noort to Alkmaar. UIT HOORN. Alhier zal van wege het Rijks zuivelcohsulent- sehap voor Noord-IIollandl, van half September tot Ala art n.s. een cursus worden gegeven tot opleiding van melkcontroleurs voor rundVeefokveree.nigingen, zuivelfabrieken en melkinrichtingen. De cursus zal bestaan uit een aantal theoretische middaglessen (des Woensdags van 2 tot 4 uur), en praetische oefeningen op een aantal he e l e dagen (van 9 tot 4 uur). De deelnetiH rs zullen zich vooraf moeten onderwer pen aan een toelntings-examénniet meer dan 24 leerlingen kunnen worden geplaatst. (Personen, die tevens dezen winter een Ihndboiiwcursus volgen, kun nen niet worden toegelaten). Aan hen, die na afloop van don cursus een goed examen hebben afgelegd, wordt een diploma van be kwaamheid als melkeontrélenr uitgereikt. LAN DL O OP ERS - AI AX IE R E X Toen. de wagens van het IToIlandsclie ei reus Rober- ti, dat eenige dagen in Roes voorstellingen had gege ven, over den Rijn naar Reeserschanz werden overge zet, troffen dé voerliên op den weg eenige wagens aan van rondtrekkende ketellapers en korveuvleehters. Een knecht, van het circus1 verzocht den 1 audio opera de passage vrij te maken ;op dit verzoek werd met hoon- en scheldwoorden geantwoord -en bij een vol gend mondgevecht werdén subiet- revolverschoten ge lost. Een kogel doorboorde den linkerarm van den eir- ous-artist. Do hem 1e hulp snellende collega's werden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1