DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 184. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 6 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Stedelijk Museum. Personeele Belasting. NATIONALE MILITIE. ^'ïTavI Telefoonnummer 3. Wegens verbouwing zal het Mu seum tot en met 22 Augustus a.s. GESLOTEN zijn. HERHALINGSOEFENINGEN. B I N NE~ N L Aia EEN DEPARTEMENT VAN LANDS VERDEDIGING. ALKMAAR COURANT. BURGEMEESTEE eu WETHOUDERS van ALK- MAAR Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van de Ver ordening op het Gemeentelijk Werkloozenfondshet fondsbestuur zal bestaan uit vijf leden en twee plaats vervangende leden, van wie één lid, tevens Voorzitter, zal zijn te benoemen door den Raad en de andere leden door hun college dat twee leden en één p'aatsvervangend lid op het tijdstip hunner benoeming deel moeten uitmaken van het bestuur van eene vereeniging, <lie rechtsper soonlijkheid bezit en a»n hare te Alkmaar wonende werklooze leden nitkeeringen doet uit eene daarvoor aanwezige atzonderlijke kas, waarin alle leden gelijke wekeiyksche bijdragen van minstenis 10 eenten storten (artt. 7 en 8 der Verordening); dat voor de eerste maal voor de door Burgemeester en Wethouders te benoemen leden en hunne plaats vervangers van iedere der bovenbedoelde vereeni- gingen eene aanbeveling wordt ingewacht van één werknemer (art. 17 der verordening); NOODIGT elk bestuur van eene Vereeniging, waarop het Gemeentelijk Werkloozenfonds betrekking heeft UIT tot het inzenden vóór 21 Augustus a.s. van eene aanbeveling van één werknemer, onder bijvoeging van een exemplaar van de statuten of het reglement der Vereeniging, ten blijke dat door haar aan de eischen van de Verordening op het Gemeentelijke Werkloozen fonds wordt voldaan. Alkmaar, 1 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATHSecretaris. BURGEMEESTER Jen WETHOUDERS van ALK MAAR brengen, overeenkomstig art. 1 van liet Ko ninklijk Besluit van den 18den December 1896, Stbl. 223, tot uitvoering van art. 4, §2 der Wet van 16 April 1896, Stbl. 72, ter algemeene kennis, dat ter secretarie dier gemeente voor een ieder ter inzage is nedeygelegd eene suppletoirs lijst, vermeldende do in richtingen van weldadigheid of tot genezing of ver pleging van zieken of gebrekkigen en tot algemeen npt, bedoeld bij art. 4 2 der genoemde wet. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris, Alkmaar, 3 Augustus 1912. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtons bekomen aanschrijving, op grond van art. 80 in verband met art. 114 der Militiewet (Staats blad 1912 No. 21) den onderstaanden hier wonenden verlofganger om zich, ter bijwoning der herhalingsoe feningen, bij zijn korps te vervoegen als yolgt: 3e Regiment Infanterie, lichting 1906, garnizoen M idd'elburg- 27 Augustus 1912: HEKMAN FRANeOIS SNIJ DERS. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag1 voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeypp, ep yoor zpoyepl zij bpitpn bet Rijk gevestigd zijn, zich op dién dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene an dere reden niet tot. den werkelijken dienst kan over gaan, wordt hij verzocht daarvan vóór het tijdstip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie me dedeeling te doep,, Pe Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 5 Augustus 1912. EEN NIEUWE KONINKLIJKE WACHT- KAMER. Met de stationsverbouwing te Apeldoorn, die sinds egnigen tijd is gereed gekomen ptj in eer; reeds lang gevoelde behoefte voorziet, is tegelijkertijd' de eerste klass»-wachtkamer herschapen iu »»n koninklijke wachtkamer, een verbetering-, niet minder noodzakelijk dan die van de stations-vestibule. Tot nog- toe hebben de leden van ons Koninklijk Huis hun gasten moeten ontvangen en uitgeleide doerr en zelf moeten vertoeveu in een kamer, die in geen enkel opzicht voldeed aan de daaraan te stellen ei schen. Doch thans- is een wachtsalon gereed geko men, waaraan met het volste recht 't praedioaat Ko ninklijk'' mag- worden toegekend. De houten vloer is vervangen door een parketvloer, van bijzondere constructie. De wanden zijn tot hal verhoogte bedekt met een dof-mahoniehouten lambri- zeering. Het vrijblijvend gedeelte van de wanden is voorioopig groen geschilderd, later zullen er decora tie-schilderingen op aangebracht worden. Het plafond, gevat in een mahoniehouten breed gebogen lijst, is in vierkante vakken verdeeld, waar tusschen gipisorna- menten. Na verloop van tijduzal ook dit plafond, dat geheel is van het daarboven liggende, beschilderd wor den. De betimmering is geleverd door de firma Hille en het mahoniehouten ameublement door Legrand's Mo delhuis, beide te Amsterdam. sluiting in een krankzinnigengesticht, althans heden reed freule v. C. weer vrij door den Haag rond. Naar aanleiding van wat dezer dagen weder is ver luid omtrent het vormen van een Departement van Landsverdediging, kan het „Handelsblad" mededee- len, dat nog dit jaar het koninklijk besluit zal ver schijnen, waarbij de Departementen van Oorlog- en Marine worden saamgesmolten tot. één Ministerie van Landsverdediging-, al zal dit koninklijk besluit dan ook nog- niet dadelijk in werking kunnen treden. Im mers, het- zal noodig- zijn om, bij gelijktijdig in te die nen wijzigingsontwerp de begrootingen der- beide De partementen voor het dienstjaar 1913 zóó te verande ren, dat zij tot ééne begrooting- worden samengevoegd en daarvoor is natuurlijk de medewerking der Staten- leneraal vereischt. Ook zal eene wettelijke voorzie ning moeten worden getroffen in zake die wetten waarvan de uitvoering- tlians is opgedragen aan de Ministers van Oorlog- en van Marine. Voorioopig zal de fusie zich formeel bepalen tot, de beide eerste afdeelingen der begrootingen yan liet Vie eu 111e Hoofdstuk en tot het benoemen van twee Directeuren-Generaaléén voor de zaken der Zee macht en één voor die der Landmacht. Verder wil men aanvankelijk nog- niet gaan omdat men eerst eens wil'zien lioe de nieuwe regeling werkt en ook omdat men niet wenscht te praejudiceeren op bet rapport dat door de Indische defensie-commissie zal worden uitge bracht en dat op de organisatie der Nederlandsche Marine van groeten invloed kan zijn. Voorts heeft dit beperken der samensmelting het voordeel, dat men den ge-legden band dadelijk weer kan losmaken, indien, bij veranderde politieke constel latie, dit wenschelijk ipoc-ht worden geoordeeld. Daar entegen bestaat wel het voornemen om reeds spoedig eene reorganisatie van den Generalen Staf ter hand te nemen in dien zin, dat er dan komt een „Algemee ne" Staf van landsverdediging die. dus bestaan zal uit personeel van de landmacht en van de zeemacht en die terwijl thans de Generale Staf buiten het de- partementsbelang staat een deel zal uitmaken van het nieuwe departement, zoodat de ohef van dien Staf de naaste en rechtstreeksche adviseur van den Minis ter wordt in alle zaken die de Nederlandsche defensie betreffen. VEILIGHEID OP ZEE. Naar gemeld wordt, is in ambtelijke kringen niets bekend yap de bijeenroeping eener internationale con ferentie van veiligheid, op zee. (4einengd nieuws. VAN BREBES NAAR BATAVIA IN 10 MAANDEN. Men schrijft uit Batavia aan het „Soer, Handels blad" - De pas opgetreden stationschef Van Weerden, van Pasar Senèn, die den boel overnam yan zijn voorgan ger Venema, ontdekte onder allerlei rommel ook een factuurtje suiker, in het begin van September 1911 van Brebes franco verzonden aan den heer Swüste, die hier reeds jaren woont en 'als abonné van de trei nen geen onbekende persoonlijkheid is. Eerst verleden Zaterdag kreeg de heer Swiiste de suiker in zijn bezit. De bezending had dus bijna eeu jaar noodig, om yan Brebes in handen van den g-e- adresseerde te komen, Deze laatste is daarover niet best te spreken en klampt Jan en Alleman aan om 't nieuws te vort ellen pp vertoon van het. oorpus delicti, den vrachtbrief, welke reeds geel is van ouderdom. EEN HOLLANDSCHE BARONES GESCHAAKT. Het „Vad." schrijft nog over de ontvoering van freule van 0- Ons is gebleken, dat de bewering dier Belgische bla den, als zou de Haagsche politie in het gebeurde de hand hebben gehad, op een dwaling berust. Zij is in deze zaak op geen enkele wijze betrokken. Daar freu le van C. meerderjarig is, was in haar reisje naar Os- fende geen enkele aanleiding yoor de Haagsche poli tie gelegen, qm haar dit te beletten of haar vandaar terug te halen. Daarentegen is het vrij zeker, dat de familie der dame een particulieren detective uit Rotterdam in den arm heeft genomen en dat deze op verzoek der familie de freule, -die verleden jaar een dergelijk reisje met haar vorigen koetsier maakte heeft te ruggebracht naar hier. Ook is er reden om te betwijfelen, of de overbren ging geschiedde op grond van een bevekohrift tot op- EEN BRUTALE INBRAAK. Zondag- omstreeks kwartier over elven meende de dienstbode van nu-, II. A. van Nierop, wonende Leid- schegracht te Amsterdam, terwijl zij met haar bemin de in gesprek was, eenig verdacht) gestommel in een der vertrekken te liooren. Zij nam de lantaarn van haar in de benedengang- staande fiets en wilde er mee d'e trap opkropen naai de eerste étage, toen plotseling een manspersoon ver scheen, haar bij de keel greep én met eeu forschen duw op dien g-rond smeet. Op het rumoer kwam de beminde van het meisje toeloopen, ide den kerel g-reep, even met hem worstel de, doch over de fiets struikelde. De inbreker, dat bleek de onbekende geweest te zijn, dreigde met te zullen schieten als hij niet losgelaten werd. Hij maak te van het struikelen van den jongeman over de fiets gebruik om te ontkomen. Tot a;an de Keizersgracht werd hij door den beminde van de dienstbode nageloo- pen, dóch' bij die gracht had deze hem uit*het oog- ver loren. Bij nader onderzoek bleek aan de achterzijde van het huis een ruit in de keuken verbrijzeld, alsmede een ruit van de keukendeur. Waarschijnlijk heeft de inbreker, in de keuken ge komen, zijn hand gestoken door de vernielde ruit van de keukendeur en toen de grendel verschoven, die aan de andere zijde Van die deur zat. Daardoor was de toegang tot het kantoor en de woning van mr. Van Nierop vrij. De ongenood® bezoeker heeft daarvan gebruik ge maakt dóór een visite te brengen aan het kantoor. De brandkast is geopend door een der sleutels, die zich in het lokaal bevonden, en na geïnspecteerd te zijn, weer gesloten, alsof een bekende aan het werk was geweest. Alleen doordat eenig-e ijzeren kistjes et- buiten waren gezet, was te zien, dat iemand de brand kast had ontsloten. Bij onderzoek bleek, dat een bedrag van omstreeks 100, alsmede enkele sierader, waren ontvreemd. De dienstbode heeft in de duisternis- alleen opge merkt, dat de inbreker iemand was van ongeveer 30- a 50-jarigen leeftijd, met zwarten knevel. Vermoed' wordt, dat het iemand is, die zich tevoren van de situatie van mr. Van Nierop's huis eu kantoor op de hoogte had gesteld. De politie onderzoekt d'e zaak, doch heeft, door de onvoldoende aanwijzingen, nog geen spoor gevonden. HARDHANDIG OPTREDEN. De ingenieur Von Beer verbood te Djatibarang den opzichter Schumann om. mee te rijden op een locomo tief. Daarop wierp de opzichter Maas, geholpen door den werkbaas Meester, (in dienst bij den aannemer Meijer) den ingenieur Von Beer tegen den grond. Hem werden de k'leeren van het lijf gescheurd en een poging gedaan om hem te wurgen, waarbij kwetsuren aan den hals werden toegebracht. Aldus werd uit Cherïbon aan lie-t „Soer. ITbl." ge seind. STAKING. Door de bootwerkers, die gewoonlijk de booten met papierhout te Velsen lossen, is het. werk gestaakt. Zij eischen eene kleine verhooging van het ploegengeld. Een boot, welke thans in lossing ligt, werkt nu met eigen bemanning en eenige familieleden van den stu wadoor. Er is inmiddels een tweede boot met hout te Velsen aangekomen. ACET Y LEEN-ONTPLOEEING. Zaterdagavond omstreeks half zeven ontplofte door tot. nog- toe onbekende oorzaak de acetyleen-gasinstal- latie, die in een schuurtje achter de villa van den heer Bake te Overveen staat. Het schuurtje werd geheel vernield. De Overveensche brandweer wist verder de verwoesting- te beperken tot de aangrenzende keuken, die uitbrandde. Een monteur, die op het oogenblik der ontploffing in het schuurtje was, bleef als door een wonder ongedeerd. EEN RIJWIELDIEF. Een onbekend man had in hef laatst van die vorige week den uitdrager v. E., aan den Goudschen Rijweg, te Rotterdam, een rijwiel te koop aangeboden. Deze vertrouwde de zaak niet eu zeide den man, Zaterdag middag terug te komen. De rechercheur E. II. stond toen op post om den onbekende, indien deze mocht komen, in te rekenen. Tegen vier uur kwam de man, die een herbei-g- in de nabijheid binnenging. l)e uit drager wees hem den rechercheur, die den vermoede- iijken rijwieldief aanhield. Op weg naar het: politie bureau aan de Meermanstraat, ging de verdachte aan vankelijk gewillig mee, maar ter hoogte van de v. d. Wer-fstraat wildé hij er plotseling vandoor gaan. De rechercheur hield hem echter vast; hij de worsteling, die daarop ontstond, haalde de arrestant een vijl te voorschijn, waarmede hij den politieman op het hoofd sloeg. Hoewel H. hevig 'bloedde, liet hij den man niet los, die hem herhaaldelijk met de vijl sloeg en die ten slotte met de hulp van omstanders werd overweldigd. Op het, bureau vond men nog een doos met 15 nieuwe vijlen op hem, die hij, volgens zijn zeggen, op de markt voor twee kwartjes had gekocht. De eigenaar van de vijlen is nog- niet hekend. Tegen den arrestant, die bleek te zijn de 30-jarig, tuinman J. C. W. v. d. B., wonende aan hét Oost einde te Rotterdam, is proces-verhaal opgemaakt tin zake van aanranding van een ambtenaar en diefstal. Het rijwiel was gestolen uit het zeekantoor aan de Boompjes, VERPLEGEND PERSONEEL „ENDE GEEST". Door het bestuur der Nederlandsche Verplegers- vakvoreeniging is, naar aanleiding- van de groote mu tatie der verplegers in het krankzinnigengesticht „En degeest", die in 1911 148 pet. bedroeg, een adres aan den gemeenteraad van Lenden gericht, waarin zij er op aandringen, dat een grondig- onderzoek worde inge steld naar de oorzaak dier groote mutatie. In een memorie van toelichting zeggen adressanten dat naar mate de economische toestand voor de. verplegers ver beterd wordt, ook de mutaties' dalen, zoodat deze in het Binnengasthuis te Amsterdam in 1911 dan ook slechts 2 pet. bedroeg-. LUCHTBALLON GEDAALD. Zondagmorgen dreef boven Alimelo een luchtballon, welke zichtbaar daalde, hetgeen dan ook te 10.45 uui- op het erf, achter een boerderij, gelegen op drie kwar tier afsta nds van Almelo, aan den grintweg naar Vriesenveen, geschiedde. Naar de heer Lutterbeck, Amtsrichter, mededeelde, was hij met nog- twee andere heeren dien morgen te 8.45 te Gelsenkirchen met den ballon „Boehum" op gestegen. De grootste hoogte, welke men bereikt had, was 2100 meter. Door een te sterken wind was men genoodzaakt te landen. BOTSING. Voor een der deelnemers aan de Zaterdag gehouden watersport-feesten te Loosdreeht luid de prettige dag een droevig einde. Op zijn rit naar huis raakte het rijtuig van den heer G. C. V. uit Hilversum in botsing met een melk wagen, met het gevolg, dat het lemoen van het rij tuigje brak, de voorwielen wegrolden en door het op hol slaan der béide paarden de heer V., die zelf mende, tegen dén grónd werd gesmakt. Ijlings toegeschoten hulp vond hem bewusteloos en constateerde de genees heer van Loosdreeht, dr. Mejjboom, dat eeu der bee- nen was gebroken. In het gras aan den kant van den weg werd de heer V. vervolgens geholpen en werd het been gezet! De paarden bekwamen letsel aan de pooten. EEN GRIEZELIGE VONDST. Door de politie en den boschwachter nabij de wees- inrichting te Neerbosch is aan een, boom het lijk ge vonden van een onbekend persoon. Het lijk verkeerde al eenig-ermate in st'aat van ontbinding. De oog-ap pels waren uit de oogkassen gepikt, en een deel van de hand was door die vogels geheel weggesnaveld. Het lijk moet geruimen tijd aan den boom gehangen heb ben. De persoon is onbekend. IIOLLANDSOHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. I)e 89ste algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, zal worden gehouden op Donderdag 5 September 1912, des voormiddags te elf uur, in de Radboudzaal te Medemblik. O. a. is aan de orde de benoeming- van een voorzit ter der Maatschappij uit Noord-Holland, iu d'e plaats van den lieer Mr. C. P. Zaaijer, te 's-Gravenhage, die met 31 December 1912 moet aftreden en niet herkies baar is. EEN DREIGEND CONFLICT IN DE DIAMANT-INDUSTRIE. De firma Asscher te Amsterdam heeft voor har» roosjeswerklieden eenige maanden geleden eene loons verlaging voorgesteld, die echter door den A. N. D. B. niet werd aanvaard. Thans is door de firma Asscher aan den A. N. D. B. een ultimatum van 48 uren gesteld. Wordt de voorgestelde loonsverlaging niet door deu A. N. D. B. aanvaard, dan zal de firma Asscher a.s. Woensdagmiddag hare fabriek voor al hare werklieden sluiten. INVOER VAN VEE IN BELGIë. In den Belgisehen „Moniteur" wordt bekend ge maakt dat de invoer van slachtrunderen en -schapen, uit Nederland en Frankrijk herkomstig en bestemd voor het openbaar slachthuis van Chatelet, is toege staan. De invoer moet plaats hebben over de tolkan toren, welke voor den import van levend vee zijn aan gewezen. DE POL lilE-Q UAESTIE TE DELFT. De politiezaak schijnt nog- lang niet uit te zijn. De sodaal-deipoeraten achten het oneervol ontslag- gege ven aan den heer Brakke, volkomen onrechtvaardig. Aangezien de Raad den lieer van Dijk geen toestem ming verleende over deze aangelegenheid den burge meester te interpelleer-én, zal' de S. 1). fractie trachten haar doel op een andere wijze te bereiken. De vraag wordt daarom ernstig overwogen of zij niet moet voor stellen aan den lieer B. eene gratificatie te geven, ge lijk aan het pensioen, dat hij bij eervol ontslag zou ge- noten hebben. Op deze wijze zal men de kwestie ia den gemeenteraad' ter sprake kunnen brengen. (Maasbode.) DE BUITENKANT. In een druk-beklante barbierszaak komt een have loos man binnen, die slechts half-vriendelijk wordt aangekeken door den patroon, terwijl deze hem toe voegt „Wat verlangt u? het tarief voor scheren is hier 15 cent." - „Kan ik me ook laten scheren voor TVs cent f' vraagt de man. Met een knipoogde naar de andere klanten zegt de patroon - „Zeker! Neemt u plaats. Maar voor. dien prijs. sche»r ik ulschts één kant."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1