DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No 185. Honderd en veertiende Jaargang, 1912. WOENSDAG 7 AUGUSTUS. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. Gemeentelijke Burgeravond school Avondschool voor Hand werkslieden ieder met 2-jarigen cursuste Alkmaar Inschrijving van Leerlingen Engelsche Brieven. BINNENLAND. I ALKMAARSC ilAVtj met daaraan verbonden aan bovengenoemd© inrichtingen voor den cursus 1932/1913 zal plaats hebben'op DONDERDAG 1.1 AUGUSTUS voor leerlingen van den vorigen cars us en op VRI.T DAG 10 AUGUSTUS voor hen, die de school yoor het eerst wenschen t© bezoeken, telkens des avonds van 7ft uren, in hef gebouw der Burger avondschool. Zij, die een bewijs kunnen overleggen, van met vrucht het lager onderwijs aan een openbare of bij zondere -school genoten te hebben, worden van het ver- eischt© toelatingsexamen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt 5.— per leerling, 2.50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrij voor hen die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen, en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld, dat zij die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen ver zuimen, van de inrichtingen kunnen worden verwij derd. Ouders- en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Directeur, IT. VAN DER HE IJ. LOUDEN, 7 Augustus 1912. Londen loopt zoogenaamd leeg. Er -blijven nog wel een „slordige" (waarom „slordig" O zes millioen man nen, vrouwen en kinderen hier en. het leegloopen be paalt zich tot nog geen honderdduizend, doch die hon derdduizend tellen mee en beteekeuen het meest. De vacanties beginnen hier in 't laatst van Juli, het parlement staakt over een week zijn zittingen tot October, de wedrennen bij Goodwood zijn achter den rug en de zeilwedstrijden bij Cowes zijn begonnen. Ook de menschen die thuis moeten blijven hebben Maandag hun vrijen dag', hun „bank holiday" gehad. Zonderlinger naam voor een algemeenen feestdag voor de .volksklasse kan wel ni-et bedacht worden; want hij heet. zoo, omdat dit een der vier werkdagen is, waarop de Bank van Engeland gesloten blijft en de Britsche arbeiders en werklieden hebben met die inrichting- maar uiterst weinig- te maken. Behalve dezen den eersten Maandag in Augustus houdt die Bank haai deuren (ramen heeft haar gevel niet, naar men weet) gesloten den tweeden Paasch-, Pinkster- en Kerstdag, die g'een van drieën kerkelijke feestdagen zijn en ge heel gevierd worden al-s elke Zondag op 't vasteland. Dat ook de volksschool gesloten is, merkt men aan het ontzaggelijk aantal jeugdige hengelaars, dat in alle parken, waar vijvers zijn, het leven der vissollen Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWTG. 107) _0_ „Goeden avo-nd, l te!" zei hij vriendelijk. „Schoon, zooals altijd." Hij drukte haar de hand. „Men is druk bezig op het tooneel. Ik heb er pas even een kijkje genomen." „Rn Malie doét nog mee hoor ik? zei mevrouw Bickenbach, scherp genoeg om te laten gevoelen, dat zij dat zeer ongepast vond voor een vrouw van Ma rie's leeftijd en positie. „Natuurlijk! lachte Soden. „Drie glazen cham pagne heeft zij al op. En morgen geef' ik haar een paar mooie oorbellen cadeau omdat zij er als vis- soherinnetje zoo lief uitziet." 1 te knikte. Er klonk zooveel geluk en tevredenheid door Soden's woorden. „Gelukkige oom zei ze met warme stem. „Dat ben ik ook', verklaarde hij met een schelm- ischen zijblik op de boo-ze mevrouw Bickenbach. „Al vil je moeder dat ook niet gelooven." Ronniges naderde hen. p>Wlj zullen nu maar onze plaatsen eens opzoeken. Lieve mama mag ik zoo vrij zijn u naar uw plaats te brengen?" Hij bood haar den arm aan. „Nu, wij heiden volgen dan, Ute!" zei dokter So den, haar den arm gevend. „Het blijft, in de familie." Nog even en men had algemeen plaats genomen, er kwam meer rust in de zaal, hoewel de stemmen nog druk dooreen gonsden. Een fanfare van het orkest klonk door de feestzaal. Het bruidspaar Baehmann kwam naar voren om hun versierd# zetels in te nemen. Even werden de hal belaagt. Men merkt het ook aan de Stations, waar troepjes en troepen vaeantle-ko-lonisten de rust hun ner medereizigers belagen, door middel van hun luid ruchtige opgewondenheid. Dit jaar was het bijzonder gelukkig voor de leerlingen der lagere school, dat de vacantie hier zoo laat begint, ten minste voor diege nen onder hen, wier vaders tot de dokstakers behoöron. Zooals men weet, heeft deze staking een ontzettende ellende teweeg gebracht, daar de meesten dier men schen zoo weinig verdienen, dat ze van de hand in de tand moeten leven, of zoo slordig met hun geld om springen, dat ze dezelfde manier van huishouden moe ren volgen. Er is- onder die tienduizenden vrouwen en kinderen honger en gebrek geleden; door de kinderen evenwel het minst, dank zij de school voed i n g. Nu houdt deze evenwel op, wanneer het vacantie is; en, ware de staking niet. op ongeveer hetzelfde oogenblik geëindigd, dan zou de ellende niet te overzien zijn ge weest. Gelukkig heeft zich de Engelsche liefdadigheid ge durende deze booze tien weken niet onbetuigd gelaten, hoewel er verschillende menschen waren, die niets wil den geven, omdat ze duavdoor middelijk de stakers zouden helpen. Doch voor deze is- nu de gelegenheid gekomen wat voor de gezinnen at' te zonderen, zonder hun anti-stakings-beginsel prijs te geven. Terwijl er namelijk honderdduizenden guldens zijn ingezameld om voedsel te koopen, is er niet- voldoende geweest om de menschen uit de bank van leening te houden. Van de meesten staat al liet- hebben en houden in den lom merd en tal van woningen zijn van alles ontbloot, zoo dat geen blindi paard er meer schade zou kunnen aan richten. Er is nu een warme uitnoodigi-ng gericht tot alle welge-stelden om over de brug- te komen, ten -einde de uitstaande panden in te lossen en de huismoeders, die, tegen haar wil en buiten haar schuld, toch al zoo veel geleden hebben, weer in haar boedeltjes te zetten. Behalve de vaeantie-kolonisten gaan tal van ande ren Londen uit, toen de eerste Maandag in Augustus voor de deur stond. Vooral trachten zij, die in „boar ding'-houses" zitten, weg- té komen. Dit- waren meestal ambtenaren, klerken, bedienden, journalisten. Vooreerst is dit ongeveer de eenige dag in 't jaar, dat de „landlady zelve er eens uit kan, aangezien meestal eenigen van haar „logé's" met vacantie weg zijn en de anderen zijn niet zoo of zij willen 't haar wel mogelijk maken. Dan hebben ontzettend- veel Londénaars de gewoonte om ergens voor de zomermaanden een villa kig was 't niet zoo erg als in Schotland en Noord-En- geland, waar de sneeuw zoo dicht- viel, dat de boeren arbeiders, in plaats van aan 't- hooien te blijven, aan het sneeuwballen gooien gingen, een vermaak, dat iemand in 't hartje van den zomer ook al niet vaak te genieten krijgt. Eén cling valt altijd op en dat is dat, terwijl ieder een vacantie heeft op de „Bank-holidays", de volks vertegenwoordiging aan den arbeid blijft en dit ook verleden Maandag dëed; men weet reeds, welke arbeid er verricht is, zoodat ik daarbij niet behoef stil te staan. Doch met uitzondering van het Parlement, en, na tuurlijk van alle publieke vermakelijkheden, sigaren winkels, koffiehuizen en overige ondernemingen, die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, tracht elk dien dag wat gezonder te worden. ,,'t Is", zeggen intus-sehen wijze lieden, die belang stellen in de toekomst der menschheid, „niet alleen; voor uzelve go-ed, dat gij tracht gezond te worden, 't is dit ook voor uw kinderen en kindskinderen, tot in het zevende en later geslacht." Alen heeft hier te Londen aan de hoogeschool daarvoor zelfs een leerstoel. Een- neef van Darwin, Sir Francis Galton, heeft namelijk een begin gemaakt van de studie, hoe wij, menschen,i in den loop der eeuwen veranderen en wat die veran deringen veroorzaakt Natuurlijk i-s dit tot op groote hoogte een kwestie van statistiek, vooral ook wat be treft de verhoudingen van geboortecijfers en kinder sterfte. Nu was Sir Francis een zeer -groot statisti cus; statistiek vormde voor hem de poëzie des leven» en hij amuseerde zich er op alle manieren mee. Toen hij zijn adellijken titel kreeg', had hij 'bijvoorbeeld voor 't patent een zeker bedrag moeten betalen, doch om de een of andere reden schold) de raad van adel, of 't lichaam dat daarmee overeenkomt, hem dat kwijt en Sir Francis is toen dadelijk gaan uitrekenen dat dit nadeel aan d-e schatkist gelijk stond met de waarde van één veertigste deel van één droppel bier per hoofd van de bevolking van het Yereenlgd Koninkrijk. Galton heeft zijn vermogen nagelaten aan de uni versiteit om bovengenoemden leerstoel te stichten en tot hoogleeraar is benoemd de lieer Karl Pearson, een der grootste en bekwaamste mathematici van Enge land natuurlijk alweer voor de statistiek. .Doch men zegt, dat deze professor in de eugenesio- logie of „eugenesis" (eu goed, genesis r-N sc'hep- pi"g')> d.e gevaarlijkste man is, die hier rondloopt; DE YLISSINGSCHE QÜAESTIE. Enkele Fransche en Engelsche bladen kunnen de Vlissing'sche quaestie nog niet loslaten. Zoo dringt de „Daily Telegraph" er op aan, dat het fort te Ylis- singen slechts voor eigen bescherming wordt gebouwd en dat Nederland in elk geval de vrije scheepvaart op de Schelde in oorlogstijden zal waarborgen. De Haagscho correspondent van de „Figaro" ver langt van de Nedërlanclsche regeering, diat zij thans, nu zij ter wille van Duitschland de Schelde versterkt, in het oosten van het land ook iets ten gunste van frankrijk zal doen, door daar vestingen te bouwen, die de Dmtsehers beletten Nederland binnen te drin- - vi,jcö- muil io, uiv llifl iUUUlUUpi; te huren, ais ze er geen koopen. Zij gaan daar met want met zijn statistieken maakt, hij ons wanhopm- ntlTl v> i n rln-n 1 t-i t I '...i i .1 i i>J O""" vintii lav. hun gezin 111 den regel, of ten minste zooveel moge lijk, voor het „week end", dat is van Zaterdag tot Maandag, heen, doch dén Augustus „bank holiday" brengen ze er zeker door. Yan daar dat men verleden week Yrijdag en Zater dag aan alle stations en op alle perrons van die sta omtrent de vraag of we iets kunnen doen voor ons na geslacht Er is1 voorverleden week een internationeel congres in Londen geweest -en daarmee verbonden was een tentoonstelling en statistieke tabellen. Als men nu dom genoeg is bij die tabellen te zweren, komt men waarlijk voor diverse feiten te staan. Ziehier een - -i- ----- i--- ------ .ui. o>«- .i.i.i -j-i .„„I uviioc iciicu ia; siaan. zoemer een tions een vroohjke drukte zag zonder weerga. De En- j paar: de knapste menschen hébben d-e kleinste gezin- ze naar nen, de dommen en slechten vermenigvuldigen zich het gelsehen houden van kleurige toiletten en als de „seaside" of naar een'dorpje aan. d-e Theems, of naar „Boeloon soer meer", zooals ze Boulogne sur Mer i^pemerq trekken, kleeden heeren en dames, jongens en meisjes zich in alles wat maar wit, li-cht-rose, licht blauw, licht-alle-kleuren-van-den-regenboog' is, citroen sterkst en liet vlugst, dus evenals er meer huismus- sclien dan arenden en meer konijnen dan paarden wor- cxen geboren. Conclusie: om h'et menschen ras in stand te houden moeten we dom, ziekelijk en onzedelijk blij ven. Een andere statistiek leert, dat als1 in een gezin Arcuicu-vairwu-regeiiuuug is, ciiroeu ven. JM?n anctere statistiek leert, dat als 111 een gezin geel en gras-groen, doen hier precies alsof ze er thuis veel zoons geboren worden, er geen of haast geen hooren, karmijn is ook al niet to hpifppsH Om id lflfl ri7ADno on m o o o F n I no/-vi+ 1. j - - p.v-v.vu u'OUi OV. Vi. LUUIO hooren, karmijn is ook al niet te bedeesd om zich te vertoonen; en daar blauw van 't jaar de modekleur was of nog is, zag men 'blauw in alle schakeeringen en combinaties. Ongelukkig was it weer allesbehalve vast en dat be- congres verschenen; hij zou te veel te hooren hebben uierf ook voor hen, die in Londen moesten blijven, veel gekregen van het genoegen, om eens een heelen langen dag in *- de lucht, in de pai'ken door t-e brengen. Doch g-eluk- H -I 11UUOI. „I- kleinzoons en meestal nooit achterkleinzoons verwacht kunnen worden: zoo'n geslacht sterft in de mannelijke lijn uit. Conclusie: eenige zoontjes is een veilig' be zit. Professor Pearson is dan ook maar niet op 't DE NIEUWE KAMER-VOORZITTER. De Haagsche correspondent van de „Tel." schrijft: Het schijnt nu wel vast- te staan, dat de heer j-hr. mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, afgevaar digde voor Nijmegen, in September gekozen zal wor den tot voorzitter der Tweede Kamer. Wij willen ronduit verklaren, dat wij niet andérs hebben ver wacht. Het zou uiterst zonderling, en voor den heer Aan Nispen bovendien uiterst pijnlijk zijn geweest, indien de rechterzijdei aan een ander de voorkeur zou hebben gegeven. De heer \ran Nispen toch heeft, als tweede candidaat op de voorzitters-nominaties der laatste jaren, vrij vaak in avondvergaderingen den president moeten vervangen, en zich daarbij een goed leider getoond. Er zou dus een zeer g'eld'ige reden moeten zijn, om hem thans te passeeren. Hij bleek een streng, standvastig en bedaard' voorzitter, die zich niet van zijn stuk brengen laat. Bekwaamheid voor het ambt kan men hem niet ontzeggen. En dat hij ka tholiek is, kan toch absoluut geen reden zijn hem ver re te houden van den voorzitters-zetel. Geen reden voor rechts: aangenomen dat daar vrij sterke anti-ka tholieke tendenzen, n en déplaise de coalitie, aanwezig zijn, zou het passeeren van den heer Van Nispen een slag in het aangezicht wezen van de sterkste der drie verbonden partijen, die immers zéér worden ontzien. En geen reden voor links: de vrijzinnigen toch zullen iemand' niet willen weren uit een ambt, omdat hij van een bepaald geloof is. Is deze benoeming' dus normaal? Grootendeels zeer zeker. Maar aan den anderen kant verhelen wij niet, dat wij ook al is dit een 'bij zondere reden den heer Van Nispen wel wat jong v i aden .voor de functie. Op een voorzitters-stoel „doet" zijn figuur trouwens absoluut niet. Decora tief Ik-teek ent hij er niets. Hij zinkt weg in de breed te van den zetel. Maakt er den indruk van iemand, die een véél te wijde jas aan heeft. Bovendien is de Leer Van Nispen veel meer een politiek persoon, een partij-figuur, dan zij, die hij straks zijn voorgan gers zal kunnen noemen. Nog- onlangs toonde hij weinig zelfbeheersching, toen hij de geheel© linkerzijde niet het verwijt, dat zij opzettelijk de afdoening' van zaken belemmerde (een verwijt, op dat oogenblik vol komen te onpas) bovenmate prikkelde. Iemand, die algemeene sympathie geniet, is hij dan ook geenszins. Maar in ieder geval: Van hem is een stren ge, correcte leiding te verwachten. Hij zal op den voorzitters-stoel een man van kracht, van wil en van gezag zijn. En die heeft de Kamer noodig. ROODE' DINSDAG. In den Haag loopt- het gerucht waarvan wij on der voorbehoud melding maken, schrijft de „Tel." zen nog gerekt, rammelden de sporen der officie-ren, meer dat zij zelf den muur opgericht had, die er tus- rumchten japonnen. Aan den kant zaten de jongere sehen hen in stond, dat zij het zelf was die het liefdes heer-en in het midden de ouden en de dames. licht had weggenomen van den weg, dien Ronniges en Behalve regeermgsraad Bickenbach was ieder een zij samen hadden gekozen. Zij had slechts 'het zekere en al aandacht voor hetgeen vertoond werd. Aan alles gevoel, dat dit licht voor haar ook zou gaan schijnen, was de grootste zorg besteed, kosten waren niet ge- Zij wilde hem niet langer vreemd blijven, zij wilde van (I Bil h B t O'B'nPBr VPVricwl xr£>zxl Dimnolr V»,, L* ...i.1 spaard en het geheel' verried veel' smaak. Bickenbach ergerdë zich in hooge mate aan Ronni ges, die hem, zooals 'hij duidelijk meende op te mer- keiq met moedwil zooveel mogelijk ontweek. Hij er C3-- U - v m». nu af vertrouwen in hem, vertrouwen in de nooit ein digende kracht van d'e liefde. Zij-u 'liefde wilde zij zidh verwerven en haar koesteren als een kostbaar be zit. Er mocht dan van komen wat het wilde, zij wil- i 1 F- ,r ontweek, ruj er- rjr mocnt aan van Komen wat het wilde, zij wi'l- gerde zich feitelijk aan alleszijn aandacht was ge- j de van nu af voor niets meer terugschrikken en zich heel bij d-e op handen zjjndfe benoeming. Ieder oogen- niet meer door kleine bedenkingen in haar bewegin- verwaehtte hn bet telAo-mm hoe verblijdende g*eu laten belemmeren. blik verwaehtte hij het telegram, dat de "jdrng zou brengen. J Hoezeer zij ook al haar kracht inspande om niets te Dat de hier aanwezige mindere ambtenaren zich i laten merken van dezen Lnnerlijken strijd, haar 'hart; slechts vormelijk tegenover hem gedroegen, hinderde trilde toch toen. zij die na afloo-p van het diner aan n in met erg. Of hij hier geacht en bemind was, Ronniges toestak. mTt^lXv?Tw0iet Sl>oedi8' zou h'j hiel'| Hij zag haar vragend aan. In den laatsten tijd had Zii waren he, 1 rr<?n t*\maken llt*bbw'' 2«n blik vaker al op haar gerust zonder dat zij 't Had h S onverschilliger dan ooit. vermoedde. Thans oog in oog trof haar die zwijgende llacl li ij een blik kunnen werpen in de ziel van zijn vraag, schoonzoon, had hij geweten wat een strijd daarin werd gevoerd, hoe hij Ute'e bewegingen vol spanning \olg(le, iederen blik van haai* oogen, zeker zou hij zich O*-*-1? «-".ui i nnnder kwaad op Ronniges hebben gemaakt. Had hij een blik kunnen werpen in 'het hart van zijn dochter, dat t-e midden van zooveel menschen slechts voor den man sloeg', voor wien zij alles en toch niets was, hij zou zeker hebben ingezien dat het verkeerd was, 'haar onverschilligheid en koelheid te verwijten. Toen men later om den feestdisch geschikt zat, was het Ronniges, die in zijn kwaliteit van regeering'spre- sident en familielid' van de Bachmann's opstond en een toast uitbracht op het zilveren paar. Hij deed dat met groote warmte en hartelijkheid! op de vriendelijke en toch ernstige wijze, die 'hem eigen Was. ]iik"w^rbiigtw«e»- T'00rClen 'SPï'aik VV °Vei' h,et ,mwf" vv 1111 Dacnmann bewoog zicK maar een korten tijd wen te' o'ann Ml™ t TeTniffj flenzelf(le" '"«Ier de dansenden. Sinds zijn ontmoeting met Ellu weg te gaan, elkaar tot steun door vreugd en leed. al- - 1 - - ieugs tot blijvend licht. Ut* luisterde met schitterende oogen. Zij wist niet To-en hij zag dat haar wangen rood werden, trok hij haar vingers snel aan zijn lippen. „Je danst?" „F een", zei ze zacht, „Mag ik je er dan aan herinneren als het een ge schikt oogenblik is om heen te gaan?" v-roeg hij „Zeker!" Hij haalde diep adem. Toen lief hij haar hand los. Do eerste^ wals werd gespeeld en spoedig daarop zweefde de jeugd, wiegend op de tonen va-n het orkest, door de zaal over den gladden parketvloer. Steeds meer paren sloten zich aan bij de dansenden. Wat een gewarrel en -een gedoe, wat een kleuren dooreen. \A illi Baehmann bewoog zich maar een korten tijd was het verkeer in gezelschap hem tot een pijniging, een bijna ondragelijken last geworden. Om zijn au- over "9 geen leed t# doen, sprak bij met geen woord het voorgevallene, maar zijn hart verlangde van uur tot uur meer naar een vertrouwelijk gesprek, naar een uitstorting va-n al bet stil gedragene. Troos-t of hulp AA illi wist zelf niet met zekerheid' waarnaar hij voortdurend zoo sterk verlangde. J oen hij T te in de ka-nier dér dames als toeschou wer zag zitten, greep het- gevoel van zijn hulpeloosheid hem met verdubbelde kracht, aan. Het trok lvem naar haar toe, di-e hem vriendelijk begroette en vroeg naast haar plaats te nemen. Nu zat hij naast, haar, op wie hij eens verliefd was geweest, met wie hij eens gedweept had, -vóór Ella kwam en zijn ge'heele liefde tot zich trok. Hij zocht naar woorden om zijn -bedrukte hart te verlichten. t '^e m''' °'en 008'en'blik geduldig' aanliooren wilde Ute", vroeg' hij met onzekere stem „je zoudt me daar een grooten dienst mee doen. Als jij zegt, dat, wat ik gedaan lveb, vergeeflijk is, dan zal ik dat geloo ven, dan zal ik weer vrede sluiten met mij zelf. Ik n il het in korte woorden zeggen." Ute legde haar hand bemoedigend' op zijn arm en /ei zacht: „Ik zal geheel onpartijdig mijn meening zeggen, dat kan ik je wel beloven." Hij boog' het hoofd, zoodat niemand zijn gelaats- tiekken kon gadeslaan en vertelde toen haastig en op ©dempten toon van alles wat- hem op 't hart lag. Tiet was een eerlijke bekentenis, waarbij hij niet belang rijk» verzweeg. A an zijn liefde voor Ella sprak hij. van Bergitzky i-n zijn leugenachtige verzinsels, die door zijn ouders eu ook door hem zelf aanvankelijk waren geloofd, van cle vrees van. zijn ouders, van zijn besluit en afscheids brief, die hem zooveel moeite had gekost maar hem toen de eenige oplossing toescheen, van Ella's huwe lijk, waartoe hij dus indirect had medegewerkt, van zijn berouw, van zijn ontmoeting met Ella, van alles wat daarna in hem gewoeld had en hem de levens vreugde vergalde. (Wordt vervulgj,)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1