DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. HaÉttj- ti anidscbüT No. 187. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. VRIJDAG 9 AUGUSTUS. Herhalingsonderwijs Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Stedelijk Museum. JONGENS en MEISJES. Telefoonnummer 3. Wegens verbouwing zal het Mu seum tot en met 22 Augustus a.s. GESLOTEN zijn. B I N N E N L A N D. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van OUDERS of VER ZORGERS van kinderen, die dezen het HERHA LINGSONDERWIJS voor JONGENS of voor MEISJES wonschen te doen volg-en, dat de gelegen heid tot aangifte daartoe zal bestaan, ook voor hen, die reeds in het vorig- jaar aan dit onderwijs hebben deelgenomen, op 19, 20 en 21 Augustus a.s., des avonds van 68 uur ten stadhuize. Het herhalingsonderwijs zal omvatten: a. de NEDERLANDSOHE TAAL; b. het REKENEN; de AARDRIJKSKUNDE; d. het HANDELSREKENEN, het INRICHTEN VAN EENVOUDIGE ADMINISTRATIE; e. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan, de BEGINSELEN DER FRANSCHE, DUIT- SOHE en ENGELSCHE TAAL- f. de NUTTIGE HANDWERKEN voor MEIS JES. Het schoolgeld bedraagt per kwartaal: voor één kind 1.50; voor twee kinderen uit één gezin gelijktijdig het onderwijs volgende, per kind 1.— voor elk kind meer, per kind 0.50. Voor minvermogenden is slechts de helft en voor onvermogenden geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aan gifte, het vaccinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 9 Augustus 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van de Ver ordening op het Gemeentelijk Werkloozenfondshet fondsbestuur zal bestaan uit vijf leden en twee plaats vervangende leden, van wie één lid, tevens Voorzitter, zal zijn te benoemen door den Raad en de andere leden door hun college dat twee leden en één plaatsvervangend lid op het tijdstip hunner benoeming deel moeten uitmaken van het bestuur van eene vereeniging, die rechtsper soonlijkheid bezit en aan bare te Alkmaar wonende werkiooze leden nitkeeringen doet uit eene daarvoor aanwezige afzonderlijke kas, waarin alle leden gelijke wekeiyksche bijdragen van minstens 10 centen storten (artt. 7 en 8 der Verordening); dat voor de eerste maal voor de door Burgemeester en Wethouders te benoemen leden en hunne plaats vervangers van iedere der bovenbedoelde vereeni- gingen eene aanbeveling wordt ingewacht van één werknemer (art. 17 der verordening); NOODIGEN elk bestuur van eene Vereeniging, waarop het Gemeentelijk Werkloozenfonds betrekking heeft, UIT tot het inzenden vóór 21 Augustus a.s. van eene aanbeveling van één werknemer, onder bijvoeging van een exemplaar van de statuten of het reglement der Vereeniging, ten blijke dat door haar aan dè eischen van de Verordening op het Gemeentelijke Werkloozen fonds wordt voldaan. Alkmaar, 1 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATHSecretaris. Aan de Handelsdag- en avondschool te ALKMAAR is te vervullen de betrekking van FEEUAAR, in het bezit der hoofdakte en der akte Middelbaar Franscb A., die aan de dagschool onderwijs zal moeten geven in Franscb, geschiedenis, schrij ven en stenografie en aan de avondschool In rekenen, schrfj ven en handelsaardrij ksknnde, op eene aanvangsjaarwedde aan de dagschool van f1795.en aan de avondschool van f892.Boven dien zal aan den benoemde het onderdirectenr- scbap der Handelsavondschool worden opgedragen, waaraan eene belooning van f 100.'s iaars is ver bonden. Aan de Handelsavondschool is te vervullen de be trekking van FE ERA AR, bevoegd tot het geven van onderwijs in boekhouden en handel sreke- nen, op eene aanvangsjaarwedde van f 616.—. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 15 Augustus a.s. voor DE KONINKLIJKE FAMILIE. In verband met de verbouwing- van het. Loo wordt de Koninklijke Familie in de tweede helft van Sep tember voor enkele weken ten paleize Soestdijk ver wacht. •genstraat te Den Haag-, bij wien hij in dienst was vermoordde en beroofde, eindelijk gevangen genomen is. Andrel.os hield zich na den moord] eenigen tijd bij landgenooten te Berlijn op. Toen hij zich daar niet meer veilig voelde, nam hij de vlucht naar zijn vader land en ging in dienst te Mosolongion. Met medewer king van de Berlijnsche recherche werd hij in ^Vug-us tus van het vorige jaar gevat en in de militaire ge vangenis opgesloten. Op welke wijze dit geschied is blijkt hieruit, dat het den moordenaar mogelijk was. reeds den daarop volgenden dag uit te breken en te ontvluchten. Hij hield zich vervolgens in verschil lende plaatsen op. Hoewel de Berlijnsche politie door bemiddeling van bekenden en bloedverwanten van den vluchteling bijna steeds diens verblijfplaats wist te ontdekken, scheen het alsof de politie-autorifeiten dei- kleine Grieksche plaatsen er niet veel belang in stel den, dat de moordenaar gevat werd. Eerst dezer da gen, nu de moord meer dan een jaar terug, ligt, is het der Berlijnsche recherche en der Nederlandsche over heid gelukt, den moordenaar in zijn geboorteplaats Agnchowa gevangen te nemen. Audrelos wordt vol gens de wet- niet. uitgeleverd, doch zal voor een Griek sche rechtbank terechtstaan. ONZE MARINE. Het lig't in het voornemen van het marinebe- stuur, in het laatst van 1912 en begin 1913 enkele transporten marine-personeel met stoomschepen van de Rotterdamsche Lloyd en de Maatschappij Neder land naar Oost-Indië uit te zenden, tot aflossing en aanvulling van de bemanningen van de in de tropen vertoevende oorlogsschepen. Voor repatrièeren komt dan in aanmerking het personeel, dat drie jaar of lan ger in de tropen heeft gediend. De kapitein ter zee Bron, en de luitenant ter zee le klasse Sluis, vertrokken gisteravond naar Enge land] om met toestemming der Britsche admiraliteit zich te Portsmouth op de hoogte te stellen van ver schillende aangelegenheden der Engelsche marine, voornamelijk omtrent het personeel. Beide heeren maken deel uit van de officieren-commissie, die door den minister van Marine a. i. is aangewezen om ad vies te geven over verschillende punten van het mari ne-bestuur (technische commissie). HET KAMERLID BORGESIUS VOOR ZUTPHEN Naar „De Geld." verneemt, zou de heer Lieftinck, de Nestor der Tweede Kamer en afgevaardigde voor Zutphen naar de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal, zich in 1913 niet meer verkiesbaar stellen. De heer Goeman Borgesius zou dan weer de candi- daat der vrijzinnigen in Zutphen worden. Eveneens verneemt liet blad met groote zekerheid, dat de heer Goeman Borgesius, die thans Rotterdam I vertegenwoordigt, daar niet meer als candidaat ge steld zal worden. Zelfs zou bij de vrijzinnigen aldaar het vaste plan bestaan om in dat district geen vrijzin nigen candidaat meer te stellen, maar die candidatuur Spiekman, die door de S. D. A. P. zal gesteld worden, direct te steunen om daarvoor in de plaats den steun der S. D. A. P. in de andere districten te krijgen. Van andere zijde wordt echter gemeld dat de heer Lieftinck zich in 1913 wel beschikbaar zal stellen. JAARWEDDE BURGEMEESTERS EN SECRETARISSEN. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij circulaire van 6 dezer aan de gemeentebesturen in die provincie bericht, dat zij andermaal de vraag overwe gen, in hoeverre het gewenscht is, de jaarwedden van de burgemeesters en secretarissen in Noord-Holland een algemeene herziening to doen ondergaan. Alvorens ter zake 's raads g-evoelen te vragen, zouden zij gaarne dat van burgemeester en wethouders vernemen. BAKKERS-NACHT ARBEID. Het nationaal comité voor afschaffing van nachtar beid in het bakkersbedrijf heeft te Amsterdam verga derd. Breedvoerig werd de houding besproken, welke het comité thans na de vex-werping van het wetsont- werp-Talma heeft in te nemen. Algemeen was men van oordeel, dat er geen enkele reden bestond, het standpunt, dat zoovele jaren werd ingenomen, te wij zigen. Het comité blijft dus bij zijn standpunt tot afschaffing van den nachtarbeid van patroon en gezel, zonder gelegenheid te scheppen tot invoering- van het drieploegenstelsel. Het reedS aangekondigde congres zal op 9 en 10 September a.s. te Utrecht gehouden worden. Als spre kers zullen optreden de heeren mr. H. Bijleveld Jr., te Amsterdam, II. Diemer, te Rotterdam, dr. A. C.' A. Hoffman, te Gouda, terwijl nog met een vierden spre ker gecorrespondeerd wordt. In verband met opgedane ondervindingen meent het comité geen personen te moeten uitnoodigen om als eereleden van dit congres op te treden. BEWAARSOHOOLONDERWIJS. Naar de N. Ct, verneemt is binnen eenigen tijd te verwachten een wetsontwerp tot regeling van het be waarschool-onderwijs; welk ontwerp nog- aan eenige autoriteiten om advies is verzonden. RATTENVERDELGING. Te Oudkarspel worden nog altijd premiën uitge loofd voor doode ratten. Van 15 Juni tot heden zijn 1350 stuks ingeleverd bij de commissie. SPOORLOOS VERDWENEN. De milicien v. d. II., van het 4de regiment infante rie te Leiden, die eerstdaags als hoofdgetuige voor den krijgsraad zal moeten worden gehoord in de zaak tegen den sergeant M., die, verdacht van de misdrij ven bedoeld in art. 249 en 239 van het Wetboek van Strafi-echt, in het Huis van bewaring te 's-Gravenhage is opgesloten, is sinds eenige dagen spoorloos verdwe nen. ONDER DEN TREIN. Gisternacht omstreeks halféén is op liet- terrein van de Staatsspoor in Den Haag een wissel wachter onder een in beweging zijnden trein geraakt, vermoe delijk onder den laat,sten wagen. Zijn rechtervoet werd' verbrijzeld; zijn linkervoet ernstig- verwond. Dooi den gemeentelijken eerstehulp-dienst werd hij verbon den en per zieken-auto overgebracht naar de Roode- Kruiskliniek aan de Javastraat. De politie stelt een onderzoek in. VUILVERBRANDING. Enkele dagen geleden heeft men te Rotterdam een aanvang gemaakt met het verbranden van vuil in een van de vijf ovens op het. daarvoor in gebruik geno men terrein te Charlois. Er wordt nog slechts overdag gewerkt met één ploeg menschen, die zich met deze nieuwe werkzaamheden vertrouwd maken en deze ook anderen leeren, zoodat geleidelijk het geheele bedrijf in werking- kan worden gezet. Het ligt in de bedoeling', in de toekomst het vuil met wagens te brengen naar centrale stortplaatsen, om het vandaal' in schuiten te laten sleepen naar de verbranding; gedeeltelijk geschiedt dit reeds. Langs mech'anischen weg wordtt het dan uit de schuiten in de ovens gebracht. Eenmaal brandend gemaakt, blijft het vuil uit zichzelf doorbranden, een omstandigheid, die men door allerlei hulpmiddelen heeft weten te be reiken, o.m. door een geforceerden trek door middel van voorwarming der lucht, die van onderen door de roosters gedreven wordt. De verbrandingsgassen verlaten den oven door eeu schoorsteen, maar gaan op dien weg langs ketels, waaraan zij een deel van haar warmte afstaan. Op het terrein is ook een electriciteitsfabriek, Maashaven genaamd, opgericht. Het gemeent-e-elec- triciteitsbedrijf koopt nu den geproduceerden stoom en voert dien door buisleidingen naar de centr-ale van do fabriek, waar een stoomturbine van 1500 P.K. met een dynamo den stoom verwerkt tot electriciteit, die geleid wordt naar de fabriek Schiehaven, of naar het onderstation aan de Wilhelminakade en verder op de gewone wijze wordt aangewend. Het vuil verbrandt tot asch, waarvan zich groote koeken vormen; daaruit worden magnetisch de ijzer, deelen getrokken, en de koeken zelf breekt men. De stukken kunnen o.m. goede diensten bewijzen bij het verharden van wegen. DE STRIJD IN DE DIAMANTNIJVERHEID. Do Amsterdnmsche Diamantnijverheid dreigt tenge volge van den uitgebroken strijd tusschen de firma Asseher en den Alg-, Ned. Diamantbewerkersbond een ernstig gevaar; immers, de firma, de voornaamste .van Amsterdam, bereidt plannen voor om een gedeelte van haar bedrijf naar het buitenland over te brengen. Verschillende groote en ook eenige kleine werkge vers in de diamantnijverheid hebben besloten, geen van de uitgesloten arbeiders van de firma Asseher in dienst te nemen. De uitgesloten werklieden nemen geen genoegen mèt de bondsuitkeering van 12 per week. Zij zullen een verzoek aan het bondsbestuur van den A. N. D. B. richten om de uitkeering te bepalen op 20, het be drag, dat de werklieden van de firma Van Dam bij de laatste staking- voor deze firma als uitkeering per week ontvingen. i „Boerencafé, een bij strandpaal 100 tegenover het pa viljoen-Van Wied, bij den afrit naar hét strand en één 200 M. verder ter hoogte van Seinpost. EEN TREURIGE GESCHIEDENIS. Naar de „II. Ct." meldt, zal vanwege het departe ment van Justitie een officieel ondterzoek worden in gesteld naar het geval van den man, die te 's-Graven hage in preventieve hechtenis zat en wiens vrouw in heb ziekenhuis was overleden, vóór de toestemming tot een laatste bezoek was gegeven. WINDHANDEL IN GLADIOLUSSEN. De Haarlemsche berichtgever van het Hbld schrijft: Naar aanleiding van een bericht over hooge prijzen waarvoor thans Gladiolussen verkocht worden, had ik een onderhoud met een bekend deskundige en vakman. Hij deelde mede, dal er thans inderdaad in Gladiolus sen van windhandel sprake is. Dit komt omdat niet- vaklieden, zooals winkeliers, bakkers en slagers vooral in Beverwijk, in die bollen speculeeren. Deze handel betreft de late Gladiolussen, die in Juli en Augustus bloeien. Het is een bezwaar, dat Nederland nog niet de Gla- diolussenmarkt beheerscht. In verschillende andere landen worden deze bollen ook gekweekt en dus is de Gladiolus nog een internationaal artikel. Het handelen van niet-vaklieden moet ongetwijfeld tt eeniger tijd een kracht na zich sleepen, waarvan deze mensehen dan de dupe zullen worden. Een goede zijde van de oplevende Gladiolussenteelt is evenwel, dat vele Nederlandsche kweekers zich met alle energie op deze teelt geworpen hebben en onge twijfeld zal de Gladiolussenmarkt zich in de toekomst naar Nederland verplaatsen. Een teeken daarvan is, dat tot de in Engeland bestaande vereeniging van Gladiolussenkweekers in den laatsten tijd zooveel Ne derlandsche firma's zijn toegetreden, dat dezen feite lijk de lakens uitdeelen. Ter illustratie van het feit, dat in den Gladiolussen- handel groote winsten zijn gemaakt, deelde onze zegs man mede, dat een kleine kweeker daarmede in eonig» jaren tijds een ton heeft verdiend. fiemengd nieuws. DE MOORDENAAR VAN DEN HAAGS CHEN KOOPMAN MURAD-BEY. Leilynsche bladen van gisteren melden, dgt d# Griek Georgias Andrelos, die in Mei van het vorige jaar den Pemschen handelaar Murad-Bey in d» Wa- POOTJES-BADEN. Aan het strand te Scheveningen zijn thans borden geplaatst, waarop is aangegeven het verbod betreffen- de het „pootjes-baden" en het venten. Eén staat er j bij strandpaal 99, aan de noordgrens van het strand- gedeelt® waarvoor het verbod geldt, tegenover het UIT EGMOND AAN ZEE. In de gistermiddag kwart na twee gehouden vol tallige raadsvergadering verzocht de voorz., na opening der vergadering, den secretaris en den heer de Groot het nieuwgekozen raadslid, den heer G. Snoeks, binnen te leiden. Alvorens gevolg te geven aan het verzoek van den voorzitter, om de vereischte eeden af te leggen, vroeg de heer Snoeks het woord, hetgeen hem door den voor zitter werd verleend. De heer Snoeks zeide 25 April tot raadslid te zijn gekozen, de geloofsbrieven ter on derzoek te hebben ingestuurd] en eergisteren tot zijn verbazing de uitnoodiging tot deze vergadering te hebben ontvangen. Spr. wist niet dat de geloofsbrie ven goedgekeurd waren; liij dacht hiermee in kennis te zullen worden gesteld. De voorzitter zeide dat de geloofsbrieven waren g-oedgekeurd en dat daarvan nooit bericht aan het be trokken raactelid wordt gezonden. De heer Snoeks legde hierna in handen van den voorzitter de Vereischte eeden af, waarna deze hem hartelijk welkom heette en zeide er niet aan te twijfe len, dat de heer Snoeks zal helpen bevorderen den bloei van Egmond aan Zee en zal meewerken tot het in stand houden van de harmonie, welke tijdens spr.'s burgemeestersschap steeds een aangename samenwer- king bracht. Ingekomen waren: een schrijven van den Commis saris der Koningin, houdende mededeeling van een be zoek van Z. E. aan de gemeente op Donderdag 8 Augustus, des namiddags 23/4 uur; een mededeeling van Gedeputeerde Staten, dat het kohier voor den H. O. is goedgekeurd; een mededeeling van hetzelfde college, dat eenige wijzigingen in dé begrooting' zijn goedgekeurd; bericht van proces-verbaal van kasopna me bij den gemeente-ontvanger op 28 Juni, toen in kas was en moeSt zijn 465.60. Al deze ingekomen stuk ken werden voor kennisgeving aangenomen. Door B. en W. werd de gemeente-rekening aangebo den, sluitend met een nadeelig saldo van 1332.90. De voorzitter merkte op, dat dit in verhouding- tot an dere jaren veel is, het dubbele van verleden jaar. Er is echter nog een vordering op het Rijk in verband met het gymnastieklokaal. Deze vordering is pas goedgekeurd. De heeren Snoek, Gul en Swaan werden benoemd tot leden der commissie tot nazien der rekening. Daar van den arrondissements-schoolopziener be- icht was ingekomen, dat. deze zich vereenigde met de door B. en W. opgemaakte voordracht, stelde de voor zitter voor tot benoeming van een onderwijzer over te gaan. Op de voordracht waren geplaatst de heeren •T. J. A. Wisse te Haarlem; J. Ridder te Bergen-op- Zoom, T. Hooiveld te Oude-Niedorp. Nadat d e voorzitter op een desbetreffende vraag van den heer Swaan geantwoord had, dat. hij naar het of niet militieplichtig- zijn niet had geïnformeerd en gezegd had het niet goed te vinden, dit van invloed to oen zijn, werd tot stemming overgegaan en no. 1 der oordracht benoemd met 6 stemmen. Bij de rondvraag wees de heer Swaan er op, dat de woningen van den heer Oocks niet voldoen aan de Bouwverordening en toch worden bewoond. De voorzitter deelde mede, dat deze door B. en W. waren goedgekeurd. De heer Swaan, er op wijzend dat de Bouwverorde ning niet was gewijzigd, vroeg of de leden der Bouw commissie dan als kwajongens vtaay. De voorzitter zeide, dat hem verklaard was, dat de bepleistering, welke het advies tot onbewoonbaar-ver klaring uitlokte, van cement was,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1