DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No, 188. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 10 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. jgggriAyi Telefoonnummer 3. BINNENLAND. MAARSCHE DRANT. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van de Ver ordening op het Gemeentelijk Werkloozenfondshet fondsbestuur zal bestaan uit vijf leden en twee plaats vervangende leden, van wie één lid, tevens Voorzitter, zal zijn te benoemen door den Raad en de andere leden door hun college dat twee leden en één p'aatsvervangend lid op het tijdstip hunner benoemir g deel moeten uitmaken van het bestuur van eene vereenigiug, die rechtsper soonlijkheid bezit en aan hare te Alkmaar wonende werklooze leden nitkeeringen doet nit eene daarvoor aanwezige afzonderlijke kas, waarin alle leden gelijke wekelijkscbe bijdragtn van minstens lO centen storten (artt. 7 en 8 der Verordening); dat voor de eerste maal voor de door Burgemeester en Wethouders te benoemen leden en hunne plaats vervangers van iedere der bovenbedoelde vereeni- gingen eene aanbeveling wordt ingewacht van één werknemer (art. 17 der verordening); NOODIGEN elk bestuur van eene Vereeniging, waarop het Gemeentelijk Werkloozenfonds betrekking heeft, UIT tot het inzenden vóór 21 Augustus a.s. van eene aanbeveling van één werknemer, onder bijvoeging van een exemplaar van de statuten of het reglement der Vereeniging, ten blijke dat door haar aan de eischen van de Verordening op het Gemeentelijke Werkloozen fonds wordt voldaan. Alkmaar, 1 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH Secretaris. ONZE MARINE IN CHINA. In het Bataviaasch Nwbl. komt het volgende voor: Men schrijft ons uit Peking, dat, naar daar alge meen geloofd wordt, Hr. Ms. Holland nog geruimen tijd in de Chineesche wateren zal moeten blijven, om dat gegeven de bijzondere omstandigheden bin nen niet te langen tijd een groote internationale vloot- demonstratie verwacht wordt. Intussehen zijn tegen het einde van dit jaar de drie jaren tropendienst voor de meeste opvarenden van de Holland om, zal het schip dus afgelost moeten worden of althans een andere bemanning moeten krijgen. Naar het Hbld. verneemt is bij het departement van marine nog geen beslissing' genomen. Het maakt een punt van overweging uit of men de „Holland" nog oenigen tijd te Shanghai zal laten, dan wel een ander schip daarheen zenden. Dit laatste zou toch noodig' zijn, indien men een nieuwe bemanning, ter vervan ging van die, welke ojl aflossing wacht, daarheen zou vervoeren. Gemengd nieuws. COLLEGA'S. Men schrijft aan de „Rott.": De paardenkoopman R. zat in de Dedemsvaartsche stoomtram, via Coevorden, richting Ter Apel. Luide bazuinde de man zijn v#kkwaliteiten uit. Een behoor lijke hoeveelheid spraakwater, waarvan hij naar eigen getuigenis wel een emmervol vermocht te verzwelgen, verhoogde zijn luidruchtigheid, meer dan b.v. zijn tongvaardigheid. Toch wist elk- passagier al spoedig de quintessence van 's mans onophoudelijk gelamen teer te snappen: Hij had n.l. met een voorspoedig knollen-zaakje een 120 gld. in de wacht gesleept. Dra raakte hij in connectie met een vriendschappe lijke n collega. Deze wist hem ergens bij een veenboer te Klazienaveen-Noord, nabij Emmercompascuum, nog zulk een adres aan de hand te doen, waar een dito exemplaar-viervoeter reeds stond te hunkeren, om koopmanR. een tweede voordeel te bezorgen. Daar aangekomen was de fortuinlijke ronselaar echter reeds zoover over z'n- bier, dat hij niet dan met geweld uit de coupé was te verwijderen. Mén kon toen het kameraadschappelijke tweetal nog een eindweegs door 't mulle zand zien waggelen, tot dat de pleizierige nathals ruggelings tegen een turf- bult kwam te zitten. Hij sliep, sliep tot een uur of acht, 's avonds. Toen was 't frisch geworden. De vereenigde werking van killen dauw en killen Oostenwind deden hem nage noeg- nuchter ontwaken. Ras ontnuchterde hij volko men, toen hij voelde. naar z'n mes; ja, dat was er nog.maar z'n portefeuille die had inmiddels voe ten gekregen en had van achter de turven den kraai- enmarsch geblazen. Den volgenden morgen namen de maréchaussée's den „collega en vriend" te pakken. Deze klaagde: „on dank is 's werelds loon. Ik ben natuurlijk zoo on schuldig als een pasgeboren lam. Uit zuiveren vrien dendienst heb ik R. tot bij den turfbelt gebracht. Toen wou 'ie niet verder." Do onvermurwbare dienaren van den II. Herman dad transporteerden het „onschuldig lam" naar de ge vangenis. Met dezelfde tram toog koopman R. plat zak retour Dodemsvaart. SLUITZEGELS TARIEFWET. Dat ook na de aangebrachte wijzigingen in het Ont- werp-Tariefwet onze handel en industrie allerminst met dit ontwerp zijn ingenomen, kan wel hieruit blij ken, dat gedurende twee dagen in de afgeloopen week ter voldoening- aan ingekomen aanvragen door het bu reau van het Anti-Tariefwetcomité niet minder dan 500.000 sluitzeg-els „Voor Vrijheid, Tegen de Tarief- wet" werden verzonden. Deze zegels zijn, ook voor particulieren, op schriftelijke aanvrage kosteloos in elk gewenschte hoeveelheid bij' het comité, Prinsen gracht 721, Amsterdam, verkrijgbaar. EEN ONWILLIG GEMEENTEBESTUUR. Uit Friesland schrijft men: Er wordt in menige gemeente in Friesland wel eens geklaagd over de veelvuldige inmenging van Ged. Sta ten in de bijzondere gemeentezaken. Misschien te recht. Maar er zijn ook gemeenteraden, die- zoo weinig oog hebben voor het algemeen belang, dat het ge- wenscht zou zijn, dat Ged. Staten in dat opzicht nog grootere bevoegdheid hadden. De Raad van Leeuwar- deradeel zouden wij onder dat getal kunnen rangschik ken. 't Geheele jaar reeds is in 't Noorden van Friesland, in Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel een beweging gaande tot het. verkrijgen van electrisch licht. Was oorspronkelijk het plan, dat de drie ge meenten gezamenlijk bij de Leeuwarder centrale aan sluiting zouden zien te verkrijgen, dit stuitte af op de beruchte langzaamheid, waarmee de zaken in Leeuwar deradeel behandeld worden. Menaldumadeel sloot nu op eigen houtje een contract met Leeuwarden en Fer werderadeel besloot, vooral ook met het oog op moge lijke aansluiting van eene ondertusschen opgerichte coöperatie in 't Bildt, tot de stichting van een eigen centrale. Nadat Ged, Staten dit plan reeds1 eenige maanden had opgehouden, verklaarde Leeuwarden zich bereid bulten bet verlichtingsplan van Leeuwardera deel om, op eigen kosten een kabel door Leeuwardera deel te leggen, om aldus Ferwerderadeel en de ge noemde coöperatie „Het Noorderlicht," onmiddellijk van stroom te kunnen voorzien. Een verzoekschrift werd in dien geest aan Leeuwarderadeel gericht door Leeuwarden, waarbij geen enkele voorwaarde van eventueele overname of iets anders werd gesteld. Toch heeft de Gemeenteraad die vergunning geweigerd. Ferwerderadeel en „Het Noorderlicht" moeten- wach ten, totdat Leeuwarderadeel weet- wat het beste, 't goedkoopste, 't voordeeligSte licht is: m. a. w. ad' ea- lendas graecas of te wel' tot St. Juttemis-. Er is een gasrapport over verschillende soorten van gasverlich ting, een electriciteitsrapport, en naar een ondeugen- ting, een electriciteitsrapport, -en naar een ondeugend opmerker zeide, ook een waska.arisenrapport. Men Ferwerderadeel thans genoodzaakt den bouw van een eigen kleine centrale door te zetten, waarvoor spoedige vergunning, vooral als Het Bildt zich daarbij aansluit, is te verwachten, of er moet gezamenlijke aansluiting gezocht worden over Menaldumadeel, wat 12.000 aan onproductieve kabels kost. Mag het niet jammer ge vonden worden, dat Ged. Staten, die de stichting van een groote centrale willen bevorderen, niet de be voegdheid hebben zoo'n bekrompen Raad tot de orde te roepen? HET PROCES EWOLDT. In het „Weekblad van het Recht" (No. 9312) be antwoordt dr. Steenhuis thans het ingezonden stuk van dr. Sehoo, de quaestie van het gerechtelijk-genees- kundig onderzoek in 't proces-Ewoldt betreffend. Hij schrijft nu: „Dr. Sehoo laat het ten onrechte voorkomen, alsof ik bezwaar heb tegen het feit, dat hij zich als deskun dige a décharge aan den verdediger van den beklaag de E. heeft aangeboden; niet de rol, die dr. Sehoo in het geding E. vervulde, noopte mij tot schrijven; ik gun aan dr. Sehoo gaarne de eer, welke hem voor zijn bemoeiing toekomt, al vind ik de vergelijking tusschen onze verdiensten aan het' slot van zijn artikeltje ge heel misplaatst. Ik kan de vrees niet onderdrukken, dat dr. Sehoo is blijven stilstaan bij de opmerking in mijn artikel, die hem persoonlijk betrof en dat daardoor de verdere inhoud en de strekking van mijn stuk niet tot hem is doorgedrongen. Het was mijn bedoeling, uiting- te g-even aan mijn, door bijkans den geheel-en geneeskundigen stand ge deelde overtuiging, dat het voor een goede justitie van groot belang is, dat de rechters hun deskundigen op medisch gebied met zorg kiezen, omdat niet ieder medicus bekwaam en geschikt is om hun voor te lich ten. De omstandigheid door dr. Sehoo „een uiterst merkwaardig feit" genoemd, dat bij het proces-E. het beschrijvend gedeelte van het rapport der lijkschou wers niet met de conclusies klopte, is een aanvulling- van mijn bewijsvoering-, die ik gaarne aanvaard. Ik toonde aan, dat het in het algemeen onmogelijk is voor ongeschoolde medici, met gebrekkige hulpmidde len ten platteland© een lastig sectie-onderzoek, waar uit moet blijken of de dood al of niet aan verdrinking- is toe te schrijven, zoo te verrichten, dat uit het rap port van hun onderzoek onbetwistbare, stellige gevolg trekkingen kunnen worden gemaakt. Daaruit mocht ik afleiden, dat in de zaak E. de deskundigen Peters en IJkema en Sehoo te stellig- waren- in hun conclu sies, die ik in het „Handelsblad" en in de „N. Rott. Courant" eensluidend vond vermeld. De formulee- ring die dr. Sehoo in zijn antwoord op mijn artikel aan de eerste conclusie geeft, zou veel beter geweest- zijn. Ten zeerste li-ebben de slotbeschouwingen van dr. Sehoo mij bevreemd. Dat hij zeer ernstige bezwareij meent te moeten hebben tegen den aanhef van mijn opstel is voor mij alleen een bevestiging van de in 't begin geuite vrees, dat inhoud noch strekking van mijn schrijven tof dr. Sehoo is doorgedrongen. Indien de verslaggevers van onze eerste bladen vernemen, dat hun werk ah „oppervlakkig- en onvolledig krantenge schrijf wordt gedisqualifieeerd, zullen zij zich dat niet al te zeer aantrekken. Zoq qqJc fygt in on heuschen toon gestelde schrijven van dr. Sehoo, dien ik als geschoold deskundige gaarne aan mijn zijde had gezien, mij niet deren." EEN LOONS VERHOOG ING DIE TOT STAKING LEIDDE. Men schrijft aan- de N. R. Ct. Gedurende enkele weken heeft op de lucifersfabriek van de firma Gras en Paulson te Breda een staking- g-eheerscht, die in haar verloop al zeer merkwaardig is. De caderdra-aiers legden op een door de directie in gevoerde nieuwe loonregeling, die een loonsverhoo.ging beteekende, den arbeid neer. De eaderdraaiers (men sehen zonder vakkennis) werden betaald per aantal kisten lucifers, die ze afleverden. De loonen waren een achttal weken geleden voor 100 kisten 8.10; 105 kisten 8.70; 110 9.30; 115 9.80, enz. Doordat er gebrek was aan arbeidskrachten, kon de fabriek niet op volle kracht werken en- maakten de eaderdraaiers een tweetal maanden geleden minder clan vroeger. Om het loon niet beneden een zeker peil te doen dalen, zegde de directie (ongevraagd) toe als minimumloon té zullen betalen het loon voor 110 kis ten: 9.30. Intussehen werden er nieuwe machines geplaatst en. werd het tekort aan arbeidskrachten aangevuld, doch de productie steeg niét noemenswaardig en ver bene den 110 kisten per week per werkman, terwijl vroeger de wekelijks-che productie per werkman bedroeg ruim 118 kisten. Daarom keerde de directie terug tot het oude -stel sel zonder garantieloon, doch de loonen werden ver hoogd en gesteld op J 8.75 voor 100 kisten9.30 voor 105, 9.90 voor 110 kisten; 10.40 voor 115 kisten enz. De arbeiders zagen hierin. een loonsverlaging- en Staakten. Directe onderhandelingen hadden geen succes. De stakers waren niet af te brengen van het denkbeeld, dat de loonswijziging een loonsverlaging was. Na een conferentie van den secretaris van den Ned. Fabrieksarbeidersbond is thans de staking geëindigd op de volgende voorwaarden: De arbeiders aanvaarden het vervallen van een ga rantieloon er wordt voortaan, zooals voorheen, op stukwerk ge werkt en wel tegen het tarief door de directie vóór de staking aangeboden; de arbeiders erkennen, dat dit tarief is een verhoo ging van 8 percent; er wordt voortaan zoowel van de zijde van de arbei ders als van die der directie controle uitgeoefend; alle stakers worden terug-genomen. HET CONFLICT IN DE DIAMANT NIJVERHEID. Een bijzondere medewerker voor diamant-nijverheid aangelegenheden van het N. v. d. D. schrijft o.m. „Aan wien het gelijk in dezen strijd is, valt nog moeilijk na te gaan. „Staat de A. N. D. B. aan de firma Asscher toe de loonen voor de roosjesslijpers met 20 pet te verlagen, dan zullen afgescheiden nog van de „overgave" om dadelijk met het door de firma gestelde ultimatum ac- coord te gaan in de eerste plaats alle leden van de A. J.-V. in dezen tak van industrie trachten voor min der gewerkt te krijgen en wat dat beteeke-nt, kan men wel nagaan, daar ook de leden van de A. J.-V. in de brillantbranche een soortgelijke beweging op touw zullen zetten. „In de tweede plaats zal de voorraad geslepen roos jes, waarmede het thans al treurig gesteld is, nog in prijs dalen. „Ten derde zal de firma wederom een bevoorrech ting zien in die inwilliging van haar eisch en kan en zal zij dan ook later weder met andere eischen kunnen komen, met alle gevolgen daarvan. „Zij heeft al eens meer den strijd tegen den A. N. D. B. aangebonden en zoodoende de kastanjes uit het vuur gehaald voor de A. J.-V. „De firma Asscher echter beweert, dat de loonen overal elders minder bedragen dan zij betaalde. Want al is het stukloon dat elders betaald wordt meer dan bij de firma, de weekverdienste van de werklieden bij de firma Asscher is meer. Dit meerdere stukloon is maar schijnbaar. Een zelfde geval gebeurde o-nlangs met de brillantbranche bij de firma, toen zij den .slij pers en snijders een minder stukloon aanbood. De A. N. D. B. liet toen de werklieden op proef werken en toen bleek dat dezelfde weekverdienste, ja, door som migen nog meer werd gehaald." Een aantal werklieden hebben zich mondeling en schriftelijk bij de firma Asscher aangemeld, om aan den arbeid te gaan. Vanwege de firma wercl hun echter meegedeeld, dat daarover nu nog geen beslis sing genomen zal worden. Van werkgeverszijde wordt aangevoerd, dat door haar eenigen tijd geleden den Bond voorgesteld is, een commissie te benoemen van 10 Bondsraadsleden die onmiddellijk een onderzoek zouden instellen naar de verclienste-cijfers der werklieden in de roósjesbranche. Dit voorstel zou door den bond genegeerd zijn, aldus werd vanwege den werkgevers betoogd. Een der bestuursleden van den- A. N. D. B. deelde echter aan het Hbld. mede, dat van een ernstig voor-' - tel in dien geest geen sprake is geweest. - In de „Joodsche Kroniek" wijst een medewerker op het resultaat., dat de uitsluiting hij de firma As scher voor tal van gezinnen en voor dp neringdoenden hebben zal -en wordt door hem het denkbeeld aan de hand gedaan, het geschil door de bemoeiingen van oen bf-middeliiigsconmiisBie tot een goed einde te brengen» NATIONALE COMMISSIE TEGEN HET ALCOHOLISME. Dezer dagen werd te Utrecht een vergadering ge houden van de Nationale Commissie tegen het Alco holisme, waarin alle landelijke drankbestrijdersveree- niging-en in Nederland hare vertegenwoordigers heb ben. Twee afgevaardigden hadden zich daartoe aan gezocht door de vorige vergadering belast met het samenstellen van een leiddraad om te dienen bij de bespreking van het punt: „Een volkspetitionnement voor plaatselijke keuze." Deze leiddraad bewees uit stekende diensten en gaf richting aan de bespreking. Door den voorzitter werden mededeelingen gedaan omtrent de vorderingen, betreffende de samenwerking bij de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een goede controle op alcoholvrije dranken, tusschen directeuren der gemeentelijke keuringsdiensten, de vereeniging van fabrikanten van vruchtensappen en drankbestrijders. Waar bij allen een ernstig streven merkbaar is om te komen tot goede resultaten mag de ze zaak zeker gerekend worden in een vergevorderd stadium te zijn en gegronde hoop gekoesterd dat ze binnen niet al te langen tijd tot een goed einde zal zijn gebracht. De voorzitter werd door de vergadering diligent verklaard in deze aangelegenheid. Met het oog op het groote belang van sommige dei- aanhangige werkzaamheden werd besloten niet te wachten tot einde December met een vergadering, maar op Woensdag 6 November a.s. weder bijeen te ONWEER. Gisternacht is op de Laan van Meerdervoort in Den Haag een grondwerker zoodanig van het onweer ge schrokken, dat hij de spraak verloor. In den centra- len post van den gemeentelijken eerste-hulpdienst werd de. man wat gekalmeerd, doch zijn spraakvermo gen zal hij de eerste dagen nog moeten missen. Gistermorgen woedde bij Haarlem een hevig on weer. In do Borneostraat werden 3 woningen geraakt door den bliksem, die plafonds en muren beschadigde, doch geen brand veroorzaakte. Te Schoten bij Haarlem is de bliksem gistermor gen op enkele plaatsen ingeslagen. In twee perceelen zijn plafonds vernield. Vrijdagmorgen ontlastte zich boven Oude-Nie- dorp nog al een hevige onweersbui. Van den Leijer- molen werd een roede geraakt en van de woning van den heer P. Pijper een stuk van den schoorsteen en eenige apnnen van het dak geslagen. Brand werd niet veroorzaakt. UIT HOORN. Bij een notaris te Hoorn, vervoegde zich zekere V. die mededeelde, dat zijn vader was overleden, en dat diens huizen te Hoorn en Berkhout zouden worden verkocht. Een geldelijk voorschot werd gevraagd en verleend. Het ontvangen geld werd verteerd, terwijl bleek, dat de vader gezond en wel was. V. werd ge arresteerd en naar Alkmaar overgebracht. UIT HEER-IIUGOWAARD. In het lokaal van de Wed. Berkhout alhier vergader de de Stoomgraandorschvereeniging „De Eendracht." Voorzitter was de heer Je. Met, secretaris de heer K. Molenaar. De voorzitter opende de verg-adering met den vvensch, dat 1912 voor de graanbouwers en de ver eeniging een goed jaar zal mogen zijn, waarna door den secretaris de notulen werden gelezen. Deze wer den goedgekeurd. Mede werden voorgelezen de notu len der laatstgehouden bestuursvergadering, waaruit bleek, dat door het bestuur is aangekocht een Welger's stroopers met zelfbinder en transporteur, betrokken van de firma Landré en Glinderman. Besloten werd als het vorige jaar een oproeping te doen voor personeel, terwijl opnieuw tot machinist werd aangesteld de heer K. den Hartigh. Na eenige bespreking werden de loonen vastgesteld. Aan de heeren Oosterwijk en Den Hartigh werd op gedragen de machine in gereedheid te brengen. Een ernstig punt van overweging' was het voorstel van den heer N. Pool om voor het vervolg per 1000 K.G. stroo te dorschen in plaats van per H. L. zaad. Besloten werd dit seizoen nog per H.L. te dorschen, doch te controleeren hoeveel II. L. zaad ongeveer gelij ken arbeid vereischen als 1000 K.G. stroo om daar door te komen tot de vaststelling van het dorschloon per 1000 K.G. stroo. Het dorschloon werd als volgt geregeld: per H. L. voor haver 20, voor gerst 30, voor rogge en tarwe 35 ct. per H.L. benevens 25 ct. per uur voor gebruik der stroopers, terwijl voor andere zaden het dorschloon 3)4 gld- per uur zal bedragen. Op voorstel van den machinist werd den gebruiker de verplichting opgelegd te helpen bij het transportee ren der werktuigen naar zijn opvolger. Dit seizoen zal worden aangevangen met wijk 2. Bij de rondvraag kwamen nog verschillende zaken ter sprake. Besloten werd nieuwe leden dit seizoen toe te laten tegen 1 gld. boven bet aandeel. De kosten voor touw zullen worden berekend per 1000 K.G. stroo. Gel den noodig' voor betaling der stroopers en voor uitbe taling- der loonen zullen worden opgenomen bij de Rai- feissenbank. Nog werd besloten ook voor de pers een zeil aan te schaffen en de dorschmaehine van een spat- scherm te voorzien. Den heer Oosterwijk werd opgedragen voor een ver- bandkist te zorgen. Hierna sluiting. - Gisteren vergaderde de afdeeling der IIoll. Maatschappij van Landbouw. Aanwezig 11 leden en één gast. Na opening der vergadering door den voor zitter, den heer Met, lezing' der notulen door den secre taris, den heer W. van Slooten, waarna aan de orde kwamen verschillende circulaires van het Hoofdbe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1