DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Hodtlsdag- m «fatal. No 189. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDAG 12 AUGUSTUS. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. GOED en GOEDKOOP 1 Kg., 1.50 v2 - o.8o y4Kg./0.42f Avondschool voor Hand werkslieden Uit Hof- en Hoofdstad. Telefoonnummer 3. is m vierkante bussen yi0„ -0.18 'v BINNENLAND. BEZOLDIGING GEMEENTEVELDWACHTERS. Gemeentelijke Burgeravond school ieder met 2-jarigen cursuste Alkmaar CONFERENTIE VOOR VOLKS- EN SCHOOL RADEN. Inschrijving van Leerlingen AARSCHE COURANT. Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschrift-en kunnen worden ingediend. Alkmaar, den lOen Augustus 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. De minister van binnènlandsche zaken heeft aan de colleges van Gedeputeerde Staten verzocht, in d eerste helft van October a.s. nader bericht te mogen 'ontvangen, hoe het alsdan met de bezoldiging- in het algemeen van de gemeenteveldwachters zal zijn ge steld, en 0111 er bij de gemeentebesturen op aan te drin gen om, mochten deze bezoldigingen nog niet op be hoorlijk peil zijn gebracht, te willen bevorderen, dat dit alsnog geschiede. VORSTELIJK BEZOEK AAN LEEUWARDEN. De Friesche Landbouwtentoonstelling zal Woensdag 2tS Augustus, behalve door de Koningin, ook door Prins Hendrik worden bezocht. met daaraan verbonden Ter internationale conferentie voor volks- en school baden zql de Fransche Minister van Binnènlandsche Zaken zich doen vertegenwoordigen door mr. Pain, chef van het Kabinet des Ministers. Voorts zullen de steden Gronau en Essen vertcgnwoordigd worden res peetievelijk door de heeren Hagedoorn, burgemeester en Nuss, inspecteur van het B-adwezen. aan bovengenoemde inrichtingen voor dén cursus 1912/1913 zal plaats h,ebben op DONDERDAG 15 AUGUSTUS voor leerl ingen van den vorigen cursus en op VRIJDAG 10 AUGUSTUS voor hen, die de school voor het eerst wensclien te bezoeken, telkens des avonds van Y9 uren, in het gebouw der Burger-' avondschool. Zij, die een bewijs kunnen overleggen, van met vrucht het lager onderwijs aan een openbare of bij zondere school genoten te hebben, worden van het ver- eischte toelatingsexamen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt 5.— per leerling, 2.50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrij voor hen die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen, en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld! worden aangenomen. Tevens wordt nog- medegedeeld, dat zij die meer dan tweemaal in de maand1 zonder noodzaak de lessen ver zuimen, van de inrichtingen kunnen worden verwij derd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Directeur, PI. VAN DER HEUL HET BEWAARSCHOOLONDEKWIJS. Het Volk verneemt nader, dat de denkbeelden van den minister van Binnènlandsche Zaken omtrent de voorgenomen regeling van het bewaarschoolonderwij' ook aan de gemeentebesturen om advies zijn gezon den. Er wordt o. a. in gevraagd, hoe men denkt over een voorstel om voortaan alle bewaarschoolonderwijs voor 75 pCt. uit de gemeentekas te bekostigen, en aan de gemeente de verplichting op te leggen, een bewaar school op te richten, wanneer 4 gezinshoofden zulks verlangen. Aan de Handelsdag- en avondschool te ALKMAAR is te vervullen de betrekking van LEEUAAR, in het bezit der hoofdakte en der akte Middelbaar Eranscli A., die aan de dagschool onderwijs zal moeten geven in Franscli, geschiedenis, schrij ven en stenografie en aan de avondschool in rekenen, schry ven en liaudcisaardrijksknnde, op eene aanvangsjaarwedde aan de dagschool van f1795.en aan de avondschool van f392.Boven dien zal aan den benoemde het onderdirectenr- schap der Handelsavondschool worden opgedragen, waaraan eene belooning van f 100.— 'sjaars is ver bonden. Aan de Handelsavondschool is te vervullen de be trekking van LEEBAAB, bevoegd tot het g^ven van onderwijs in boekhouden en handel sreke- nen, op eene aanvangsjaarwedde van f 616. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 15 Augustus a.s. KESTMISQETISTG. Het IIOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel, 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven een kohier der bedrijfsbelasting No. 2, voor het dienstjaar 1912/13 executoir verklaard door den Di recteur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 8en Augustus; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de B. van de Arnhemsche Courant heeft het over den „Rooden Dinsdag," waarover hij zegt: „De jaarlijksche kiesrechtoptocht, sedert het vorig jaar gepromoveerd tot „Rooden Dinsdag" dreigt bij het gemeentebestuur weer aanleiding te zullen geven tot moeilijkheden Opeenvolgende burgemeesters van den Haag heb ben reeds ondervonden, dat het regelen van deze zaak verre van gemakkelijk is. Men herinnert zich het con- flict, dat onder het vorige Ministerie daarover ont staan is tusscben den toenmaligen burg*emeester ba ron Sweerts de Land'as Wyborgh en den Minister van Binnènlandsche Zaken, den heer Rink, die, volgens een bewering van rechtsche pers in die dagen pressie op eerstgenoemden zou hebben uitgeoefend om den kierechtoptocht niet te verbieden. Later is de zaak in het reine gekomen en de op tocht toegelaten, nadat maatreg'elen genomen waren om het mede-manifesteeren van militairen in hun uni form te beletten. Toen het vorig jaar de 'kiesrechtoptocht werd gehou den op den Rooden Dinsdag," is de vereischte toe stemming van den burgemeester vroeger gevraagd dan nu, en wel terwijl de wethouder Jansen als tijdelijk burgemeester fungeerde. Deze, een zeer liberaal en ruim denkend man, stond het houden van den optocht toe, en de ervaring heeft geleerd, dat hij daarin goed gezien had. De „Roode Dinsdag" toch, waarvan men zulke ijselijke dingen verwachtte, heeft destijd-s een zóó ordelijk en kalm verloop gehad, dat men hem met een begrafenisstoet vergeleek. De weigering van de Koningin om dien dag als naar gewoonte persoonlijk de Staten-Generaad te komen openen, heeft toen heel wat stof opgejaag-d. Of de nieuwe burgemeester, de heer van Karnebeek, die om zoo te zeggen met de Koningin is opgegroeid, den op tocht zou hebbe ntoegestaan, werd toen betwijfeld. Met 1 Augustus benoemd, vond hij de zaak afgehandeld bij zijn komst aan het bestuur. Op den dag zelf heeft hij door persoonlijke aanwezigheid waar het noodig was, getoond, den ernst dor zaak te begrijpen. Naar men zegt zijn hem evenwel van den kant van het Hof geen opmerkingen gespaard over het toestaan van de .be tooging door den intérimairen burgemeester. Zal hij dit jaar, nu hij zelf te beslissen heeft, zijne toestemming geven? Moeilijke beslissing voor iemand die door allerlei banden aan het Hof verbonden is. „Het Volk" heeft beweerd, dat de toestemming reeds was geweigerd, wat onjuist, is gebleken. Het partijbe stuur der S. D. A. P. is bij den heer Jansen, die nu tijdens het verlof van den burgemeester als tijdelijk burgemeester fungeert, op audiëntie gegaan, verrjam' daar, dat de heer van Karnebeek na zijn terugkeer zelf zal beslissen. Natuurlijk wordt die beslissing met veel belangstel ling tegemoet gezien, vooral door de S. D. A. P., die al druk aan het voorbereiden is, om den optocht veel aantrekkelijker te maken dan verleden jaar." De it-de-Hoofdstad-briefsehrijver van de Ptov. Gron. Ct. schrijft het volgende aan zijn blad: Augustus is voor Amsterdam de vaeantiemaand bij uitnemendheid. Wie het eenigszins kan, gaat er in die maand voor korter of langer tijd uit, en .daarbij voegen zich zeer velen, die het eigenlijk wel niet doen kunnen, doch er toe verplicht zijn, hetzij door hun naam, hetzij door hun crediet. Wie in Augustus thuis blijft, moet daarvoor al een zeer geldige verontschuldi ging hebben; anders wordt hij als een minderwaardig mensch beschouwd. Maar nu moet men niet denken, dat naar buiten gaan voor ieder een erg- kostbare geschiedenis is. Wie wat geld stuk wil slaan in dien tijd, kan natuurlijk overal gemakkelijk terecht, maar voor kleine beurzen is in de omgeving van Amsterdam ook heel wat te vinden, mits men het met 't comfort niet al te nauw neemt. Optrekjes zijn er genoeg te Zandvoort, Bloe- mendnal, Zandfoort, Bussum, Hilversum, Velzen enz. maar de wijze, waarop men er soms behuisd is, over schrijdt soms de grens van het belachelijke. Ik heb onlangs te Zandvoort een gemeubileerd op trekje mogen bewonderen, bestaande uit een kamer van 3 bij 4 meter met één raam, een kamertje met een tuimelraam, en een keuken. Dat was voor de maand Juli togen een bedrag van 125 verhuurd aan een ge zin bestaande uit man, vrouw, vier kinderen en een dagmeisje, dat nu die maand voor dag-en-nacht. was gehuurd. Het echtpaar sliep in het kamertje met tui melraam, dat voor a/i ingenomen werd door een twee persoons ledikant, in de grootere kamer werden 's avonds *t,wee kermisbedden gespreid, waarop de vier kinderen zich neervlijden, en het dagmeisje strekte dan in de keuken de vermoeide leden uit op een zieke- stoe], tot- bed ingericht. Des morgens verstopte zij. om te beginnen, haar beddegoed in een keukenkast, en mocht vervolgens haar stoel deponeeren pp een achter plaatsje. Dan ging zij de kinderen wekken, hielp ze aankleeden, redderde de matrassen enz. naar een hoek van de kamer en stapte vervolgens, gewapend met brood en een flesch melk met de kinderen naar het strand. Dan verrezen meneer en mevrouw uit de veeren, maakten toilet,- en begaven zich na een zeer beknopt ontbijt ook naar het strand. Als zij nu, meneer in een. wit flanellen pakje en met een sportpet op, mevrouw met een gebreid wollen manteltje en een wit te baret op het hoofd, beiden pronkend met licht bruin schoeisel, aan zee verschenen, poetste het dienstmeisje de plaat o mvoor het dejeuner te zorgen en verder de huishouding in orde te brengen. Met mooi weer kon men zich aldus wel behelpen, maar ik kan me niet voorstellen, hoe de zaken liepen ingeval het .slecht weer was. En hoe men het. aldus een maand heeft kunnen uithouden, is mij geheel en al een raadsel. Want hoe mooi het ook aan zee moge zijn, op den duur wórdt het schreeuwend vervelend in Zandvoort, daar alleen 'het strand toegankelijk is voor het publiek en de dui nen aan alle kanten zijn afgerasterd en zóó zorgvuldig bewaakt, dat ieder ongerechtigde er uit weggejaagd wordt. Wie nu over een ietwat ruime beurs beschikt, kan, als hij genoeg van de zee heeft, zijn toevlucht zoeken in een café of iets dergelijks, doch aan een ge zin als ik hierboven schetste, convenieerde dit vol strekt niet. Men moet zich dus braaf verveeld hebben, maar men had dit offer over voor zijn fatsoen en,, te ruggekeerd, hadi men tegenover vrienden en kennissen den mond vol over de heerlijkheid van het. gezonde Zandvoortsche leven. Ik voor mij zit dan nog liever op mijne bovenwoning te Amsterdam, al is het groote stadsleven er tot een minimum ingekrompen en al wordt me op den open baren weg het leven verbitterd door het rumoer van den tram, het gedaver der auto's, liet geschreeuw der venters, en het stof, dat veroorzaakt wordt door het onvermoeide gewroet in den Amsterdamschen bodem door Publieke werken, en het even onvermoeide sloopen en bouwen in binnen-en buitenstad. Gemengd nieuws. DE HAAGSCHE BARONES TERUGGEVONDEN. Volgens de Petit Bleu is de ITa.agsche barones, die onlangs te Ostende met geweld in een auto ontvoerd is, teruggevonden in een zenuwlijdersgesticht nabij Brussel. Zij is er in geslaagd haar advocaat een brief te doen toekomen, waarin zij op heldere wijze uiteenzet, wat er met haar gebeurd is en haar verdediger vol macht. geeft de noodige stappen te doen om haar in vrijheidstelling te bewerken. Als gevolg van een en ander stelt de Brussel se he justitie thans 'een onderzoek in. Een redacteur van de „Chronique de Bruxelles" heeft een onderhoud gehad met den directeur van het sanatorium Fort-Jacquot, waar de jonge Hollandsche barones, die uit Ostende ontvoerd is, opgesloten is.. De redacteur zag bij zijn bezoek de jonge dame onder de hoede van een ziekenzuster wandelen in den tuin van het gesticht. De directeur deelde mede, dat de personen, die ba rones Van Coehoorn vergezelden, een verklaring van een geneesheer bij zich hadden, dat het zenuwleven van de jonge dame ziekelijk gestoord was. Deze verkla ring was op de voorgeschreven wijze gelegaliseerd. Daarop was de jonge barones in het gesticht toegela ten, waar zij een bijna volledige vrijheid geniet. Haar ad voeaat, de Dejardin, was niet bij haar toe gelaten, omdat de rechters van instructie te Brugge en Brussel reeds een onderzoek hadden ingesteld en drie geneesheeren hadden aangewezen, om de jonge da me in observatie te nemen. Een bezoek van den verdediger was. dus overbodig en kon slechts schadelijk wei-ken op de gezondheids- toestand van de patiënte. EEN VALK GETEMD. Wij meldden dezer dagen dat op het landgoed Twic- ivel een valk is gevangen, die in ons land niet wordt aangetroffen. De valk is in het bezit van den lieer S„ te Delden, die hem gevangen houdt in een koepeltje in den tuin. Merkwaardig is, dat deze trotsche roof vogel in den tijd van een week in den koepel zóó tam is geworden, dat hij den heer S4op den arm vliegt, als deze hem voer komt brengen. Een tamme torenvalk, bij hom in de kooi geplaatst, laat hij ongemoeid: VERGIFTIGING. De inspecteur van politie te Eindlfoven heeft een onderzoek ingesteld naar een geval van vergiftiging in een gezin aldaar. De opneming van de gezinsleden in het gasthuis, man vrouw en drie kinderen, bleek noodzakelijk. De vergiftigingsverschijnselen deden zich voor na het eten van een stuk gerookt paarden- vleesch, dat op de markt was gekoeht. Het pnardeu- vleesch is in beslag genomen. STEENEN DPRUS. Omtrent den half versteenden man te Leiden, wiens dood wij berichtten, meldt de „L. Ct," nog: Wie van de lezers wel eens des zomers in den tuin van het Academisch ziekenhuis is geweest, of mis schien wel eens door het. hek hij Boerhave naar binnen gegluurd heeft, zal daar wellicht een patiënt- in een rietstóel hebben zien ritten, ietwat naar rechts afge zakt, de knieën eenigszins opgetrokken, het hoofd stijf naar voren gebogen. Geen beweging was er in dat lichaam, behalve in de oogen, die klimmigjes alles op namen wat er in de nabijheid geschiedde en in de rechterhand, die nog goed draaide aan de pols en waarin hij zijn stokje zwaaide, waarmee hij lastige vliegen van zijn hoofd mepte, en nog andere bezighe den verrichtte. Dat was „Steenen Dorus," die daar rustig het eind van zijn leven afwachtte, dat. men nog veraf dacht, maar nu toch nog vrij plotseling gekomen is, hoewel niet ter oorzaak van zijn kwaal, want „Do- rus" was nog niet geheel versteend, of liever „ver- beend." Zijn spieren hadden namelijk de eigenaardig heid zich langzamerhand' in heen om te zetten. Hij was met dit euvel geboren, want toen reeds kou zijYi linkerarm niet bewogen worden. Bij het opgroeien bleek, dat hij mank was en in zijn schooljaren, nam de stijfheid in. zijn heup en kniegewrichten zoo toe, dat hij sterk voorover begon te loopen, wat hem den bijnaam van „den duikelaar" verschafte. Zijn vader wilde, omdat Irij niet goed loopen kon, een schoenmaker, later een kleermaker van hem ma ken, doch dit lukte niet, want Dorus kon zijn armen niet ver genoeg- van elkaar krijgen om den draad aan te trekken. Als loteling wildé men hem in dienst na tuurlijk niet hebben, omdat hij een „kronkel in zijn ruggegraat" had. Hij probeerde het 4iog eens met schaapherder en koewachter, om eindelijk totaal hulp behoevend op zijn stoel neer te vallen. Toen bracht men hem uit 's-Gravendeel naar hier. In het ziekenhuis hier wist men ook niets voor hem te doen, maar als mooi studiemateriaal werd hij hier gehouden en 18 jaar lang zorgvuldig verpleegd. En zoo kon men den man die meerdere medici aan een mooie stof voor het bemachtigen der doctorshui gehol pen heeft, zien liggen in zijn gedrongen houding, die hem niet lastig was, lurkend aan zijn lange pijp. Geen grooter plezier kon men hem doen, dan met een paar sigaren, die hij genoot, gestoken in een pijpje, aan zijn stekkie bevestigd, het stokje waarmee hij nog brood naar den verstijfden mond kon brengen (niet ander eten werd hij geholpen), en waaraan hij zijn mondhar monica kon doen bevestigen, waarop hij een vroolijk mopje blies als men hem ter demonstratie aan de stu denten de collegezaal binnenreed. Nu is „steenen Dorus" dood en nog eens voor een laatste maal critisch beschouwd door de medischo we tenschap, die nu haar zeldzaam experiment (slechts 44 gevallen zijn tot nog toe bekend) moet staken en dus misschien de eenige is, die zijn heengaan betreurt. MOORDAANSLAG. Omtrent den moordaanslag te Almelo, vernemen we nog het volgende: G. K. had verkeering met Anna W„ doch deze was afgeraakt en K. was van Almelo naar Groningen ver trokken. Van daar deed hij poging-en om de verkeering we der aan te knoopen. en toen dat niet wilde, gelukken, verzocht hij het meisje, haar nog eens te mog-en spre ken, wat hem werd toegestaan. Daarvoor kwam hij naar Almelo. Met een geladen revolver op zak, wachtte hij het meisje af bij 't uitgaan der fabriek, waar zij werkzaam is, en beiden wandelden den Wier- densehen weg- op. Daar schoot hij eerst het meisje door de borst en daarna zichzelf'. Aanvankelijk hield men hem voor dood,-maar later, nadat het meisje reeds naar het ziekenhuis was over gebracht, bleek, dat ook hij nog leefde en werd hij eveneens naar die inrichting vervoerd. Het meisje is niet levensgevaarlijk gewond en kon neg- dienzelfden avond door de justitie gehoord wor den. De toestand van K. is bedenkelijk, hoewel niet geheel hopeloos. NED. BOND VOOR LICHAMELIJKE OP VOEDING. Het hoofdbestuur v(in. den Ned. Bond voor Lic-h, Opvoeding heeft de toestemming van den minister van oorlog verzocht voor het deelnemen door militai ren met groot of klein verlof aan de vierdaagsche af- stamismarschen te voet, welke <le Bond voornemens L dit jaar van 27 tot en met 30 dezer te doen houden. De minister heeft deze toestemming verleend en bepaald, dat aan militairen, onder de wapenen, die wenschen deel te nemen aan bovengenoemde afstands-inarsehen, voor zooveel de belangen van den dienst zulks toela ten, het benoodigde verlof kan worden verleend, ter wijl aan militairen met groot verlof wordt vergund, in uniform met wapens en leeigved aan bedoelde Inar- schen deel te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1