DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 190. Honderd en veertiende Jaargang, 1912. DIN S D A O 13 AUGUSTUS. W interdienst-regeliog Spoorwegen. te Alkmaar, FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. NATIONALE MILITIE. Telefoonnummer 3. HERHALINGSOEFENINGEN. op Maandag 2 September 1912. ROMAN VAN PAULA RUSCH. 2) -o— BINNENLAND. COURANT. Al C LRia Vl£3 BURGEMEESTER e.n WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeen© kennis, dat ter secreta rie dier gemeente ter inzage is nedergelegd een door de Noord-Brabantsch-Duitsohe Spoorweg-Maatschap pij ingezonden ONTWERP van de WINTER- I) IE X STRE GELIK" G 1912—1913. Eventueels opmerkingen betreffende dit ontwerp moeten vóór of op 14 Augustus a.s. rechtstreeks yvojjien ingezonden aan het Departement, van Water staat. Alkmaar, 12 Augustus 1912. Burgemeester ©n Wethouders voornoemd. A G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, op grond van art. 80 in verband met art. 114 der Militiewet (Staats blad 1912 No. 21) den onderstaanden hier wonenden verlofganger om zich, ter bijwoning der herhalingsoe feningen, bij zij n korps te vervoegen, als volgt 10e Regiment Infanterie, lichting 1905, garnizoen Hoorn 3 September 1912: CO RN E LIS DROST. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 II.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; °>o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kan over gaan, wordt hij verzocht daarvan vóór het tijdstip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie me- dedeeling te doen. De Burgemeester voornoemd. G. RI.PPTNG. Alkmaar, 12 Augustus. f „De zigeuners komen," jubelden zij en jong en oud stormde aan de ramen en kon-aan de drie zware brui ne wagens, welke elk met drie paarden bespannen wa ren, zijn hart niet genoeg' ophalen. Mira verheugde zich over de ongewone attentie en wenkte de jongens vriendelijk toe. „Zij maakt reclame, zei Natalina lachend tot haar vader. Op hot voor het circus bestemde terrein heerschte groote bedrijvigheid. Men kon denken, dat alle be woners der kleine stad hier samengeloopen waren om oen wereldwonder aan te gapen en daarbij werd slechts rie circustent met groote moeite opgeslagen. Artiston, koetsiers en de muzikanten van deï troep hielpen me de. Ook vele toeschouwers trachtten zoo hier en daar de Zigeuners, zooals men ze nog altijd noemde, een handje te helpen. Natalina was met juffrouw Tompsen reeds uit de stad naar de woonwagens teruggekeerd, om den maal tijd met grooten spoed gereed te maken. Ook Mira was aan het aardappelenschillen gezet, en zoo zat zij op de trapladder, die naar de keuken leidde en nam uit een naast haar staand mandje den ©enen aardap pel na den anderen. Voor haar stonden eenige kleine jongens, die, zoodra Mira was gaan zitten, nieuwsgie rig nader kwamen. „Dat is een echte Zigeunerin. Zie dat zwarte, kroe zige haar", zeide een groote, blonde jongen. „De aardappels, welke zij daar schilt, Heel*t zij ze ker ergens onderweg van een akker gestolen", zeide een tweede. „Wij znllen haar met steenen gooien!" riep èen der- DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN HAARLEM. Uit zeer goede bron verneemt de N. Ct., dat als aanstaand burgemeester van Haarlem wordt genoemd de heer mr. dr. F. A. C. graaf van Lynden van San- denburg, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. INWISSELING MUNTBILJETTEN. De minister van Financiën brengt onder de aan dacht van het publiek: dat, krachtens de wet van 15 Juli 1912 tot 1 Januari 1923 alsnog de gelegenheid bestaat om muntbiljetten in te wisselen; dat die inwisseling kan 'geschieden bij de betaal meesterskantoren en bij de kantoren der Nederland- sehe Bank (behalve bij de correspondentschappen 2de en 3de klasse) dat van 1 Januari 1923 af de alsdan nog niet inge wisselde muntbiljetten waardeloos zullen zijn. Het bovenstaande geldt alleen voor de muntbiljet ten, dus uitsluitend voor de biljetten van 50 en van j 10, waarop het woord „muntbiljet" voorkomt (niet voor de sinds .1 October 1904 uitgegeven blauwe bank biljetten van 10). (St.-Ct.) Gemengd nieuws. NOOD IN WEST-INDIë. Het centraal comité uit het. bestuur van die Vereeni- ging „Oost en West" en van het Algemeen Neder- landsch Verbond heeft het volgende schrijven gericht tot de Nederlandsehe padvinders en meisjesgezellen. „Thans wordt u een kans geboden om aan het va derland te toonen, wie gij zijt. en wat gij door uwe organisatie vermoogt. Grijpt haar.aan, snel, koen en met beleid „Zooals u vermoedelijk bekend is, wordt er thans op sommige eilanden in onze West-Indiën, op Aruba, Bonaira en Curasao ten gevolge eener ongeëvenaarde, alles uitputtende droogte, hevige nood geleden. Vol gens het allerlaatste officieel© rapport van den Gou verneur van Curagao, bevestigd door een nader tele gram, wordt de toestand steeds erger. Hulp is hier gebiedend noodzakelijk en li e l p e n kunt ook g ij. „Onze geliefde en geëerbiedigde Koningin heeft het denkbeeld geopperd om de dorre hei maar die o zoo mooi bloeien kan - aan te wemden voor het liefdadig' doel, dat ons thans is voor oogen gesteld. Over een week staan onze heidevelden in vollen bloei. „Aan u, padvinders, thans de taak om die heide bloemen te verzamelen en in groote bossen naar uwe woonsteden te torsen. „Aan u, meisjesgezellen, of, waar die nog niet zijn, aan u, Nederlandsehe meisjes, de opdracht om die bloemen met een oranjelint tot kleine tuiltjes samen te binden. „Sluit dan overal in het land uw jonge krachten aaneen tot ééndaagscbe gezelschappen om die tuiltjes voor een kleinigheid aan den man te brengen. Ieder plaatselijk gezelschap kieze hier den weg, die het bes te tot een goede uitkomst zal leiden, maar de verkoop geschiede liefst overal op éénzelfden dag, den verjaar dag- van de Koningin. „Wat ge aan baten hebt ingezameld, kunt g'e opzen den naar Den Haag aan de Vereeniging Oost en V est, HeuLstraat 17, of naar Dordt aan het Algemeen Nederlandscb Verbond, Wijnstraat 81. „Welaan, Neêrlands jongens en meisjes, gaat en doet uw werk. Gij vervult dan een wensch van uwe Koningin. Gedenk uw spreuk: Weest bereid!" VLEES OH VERGIFTIGING, lu aansluiting aan het bericht uit Eindhoven be treffende vergiftiging door het eten van gerookt paardenvleesch, kan nader worden gemeld, dat ook in een ander gezin zich ziekteverschijnselen hebben voorgedaan en gebleken is dat dit ook van het vleesch had gekocht, Ook de keurmeester die van het vleesch hc-eft geproefd, heeft zich onder geneeskundige behan deling moeten stellen. ERNSTIGE MISHANDELING VAN EEN VELDWACHTER. Zaterdagavond wilde de rijksveldwachter O,, te Schodnoord, den pas uit Duitschlandi teruggekeerden arbeider E. J., die nog iets op zijn geweten had, ar resteeren. Toen O. hem de boeien wilde aanleggen, ging de kameraad van J., P. M., die eveneens pas uit Duitschland terug was, den veldwachter van achter met een mes te lijf. J., een gespierde kerel, wist O. van zich af en op den grond te werpen, waarop de beide arbeiders, met messen gewapend, hem aan alle kanten wonden toebrachten. Het feit gebeurde aan den openbaren weg, maar omstanders, welke door O. te liulp geroepen werden, durfden geen hulp bieden, omdat M., die de revolver van O. had gegrepen, allen- op eerbiedigen afstand wist te houden. Blijkbaar was M. van plan O. te vennoorden. Hij zette hem ten minste het mes op de keel met de woorden: Nu zal 't er dpor, maar J. hield dit nog tegen. M. en J. zijn ten slotte beiden gevlucht met medeneming van alle wapenen van O. Den geheelen nacht heeft de politie naar hen gezocht, doch te vergeefs. De justitie is van Zaterdag op Zondag ter plaatse geweest. O. is ernstig gewondi in de linker longstreek en aan de pol sen. Zijn toestand i.s zeer bedenkelijk, door het groote bloedverlies, dat hij heeft geleden. Men vermoedt, dat de beide vluchtelingen weer over de Duitsche grenzen zijn getrokken. Beiden staan te Sehonoord on in den omtrek zeer ongunstig bekend. 1912 over dezen afstand, Nederlandscb recordhouder werd. Hij verbeterde namelijk het Nederlandsehe re cord op 28 Aug. 1895, dus 17 jaren geleden, door P. M. van de Riviere die Zondag- nog bij de A. V. B.-wed strijden den veteranenwedstnjd won gebracht op 11 seconden. t Wereldrecord staat op naam van den Amerikaan Lippineott met 10G/lo sec. Grijseels die na z'n tocht naar Stockholm heel wat geleerd heeft, vooral wat het starten betreft, bleef dus slechts 1/le sec. boven het we reldrecord. Zijn tijil werd door vier personen opgeno men. V EEN FANTASTISCHE ME DEDEELING. In de Vrijdag j.l. gehouden vergadering' van den Veenendaalschen gemeenteraad, deelde een der leden, de heer O. J. van den Bovenka mp, mede, g-ehoord te hebben, dat door de voorstanders van den geschorsten gasdirecteur een bond van anarchisten is opgericht, om bommen naar de tegenstanders te gooien en ver zoekt daarom om meer politie. Op de vraag van den voorzitter, of dit ernst was, antwoordde de heer v. d. B. nadrukkelijk bevestigend. De voorzitter zeide, het voor dorpspraatjes te houden, die niet in de raadszaal thuis bebooren en gaat er niet verder op in. De heer Heij deed niettemin nog het verzoek, om het door v. d. B. medegedeelde ook aan Ged. Staten te berichten, waarvoor de voorzitter ech ter bedankte. (Tel.) de overmoedig'. En als op commando namen.zij allen kleine, spitse steenen op en wierpen die naar Mira en haar mand. Een steen hadd de kleine getroffenen, luid snikkend, liep zij in de keuken, om Natalina haar leed te klagen. Verontwaardigd trad deze naar buiten, om de on deugende jongens, die hun bombardement thans op den bruinen wagen richtten en het keukenraam in wierpen, tot rede te brengen. Maar ook zij moest we der in de keuken vluchten. Lewandowsky, de sterke- man, had den kwajongensstreek juist gezien en spoed de zich nu daarheen, en toen de kleine 'misdadigers den toornigen Hercules zagen naderen, kozen zij het hazepad. Den dikken, blonden bengel pakte, hij en gaf hem een paar flinke oorvijgen, die hij nog lang voelde. Luid schreeuwend liep de jongen naar huis. Glimlachend kwam Natalina nu den redder tege moet. „Als belooning voor je brave daad zult gij da delijk iets te .eten krijgen." Lewandowsky beweerde reeds grooten eetlust te heb ben en beloofde onverwijld de anderen te halen. Natalina stond nog op de trap en zag naar de reeds half opgebouwde tent en 'de uitgespannen, reeds netjes opgeknape paarden, die aan eenige palen gebonden waren, toen een vroolijk „goeden avond, Natalie", haar hevig deed schrikken. „Nu, gij droomt en staart in de verte, in plaats van in je omgeving eens rond te zien", zeide Corvelli, de jockey. „Gino", fluisterde zij, „spreek niet zoo hard. Daar binnen kan men alles verstaan en wanneer vader iets van onze liefde merkt, moogt gij niet meer bij ons blijven. Dat weet gij toch." „Nu, zoo gemakkelijk zal hij mij wel niet wegzenden, ik ben toch een goede kracht, die hij maar niet zoo missen kan." En hij vatte haar hand, om haar tot zich te trekken. Daar stak plotseling juffrouw Tompsen haar mooi, wit hoofd het raam uit en riep op broinmenden toon: „Nu, waar blijft gij dan? Ik dacht, dat gij zulk een trek hadt. Daar dek ik haastig' de tafel en er komt niemand." STAKING TE VELSEN: De houtlossers, die te Yelsen gestaakt hadden, zijn Zaterdag allen ontslagen. Ik- strijd is opnieuw losge barsten. Verscheidene schepen wachten op lossing. ONTSPORING. Zondagavond ontspoorden de locomotief en 2 rij tuigen van de Noord-Zuid-Holl. Tram bij Lisse. Een telefoonhuisje en de locomotief werden beschadigd. Het verkeer ondervond belangrijke vertraging. HET 100 METER-RECORD VERBETERD. Zondag is té Deventer de 100 meter door den Neder- landschen kampioen J. J. Grijseels geloopen in 10T/lo sec., waardoor hij, behalve kampioen van Nederland De beiden stoven uit elkaar en traden snel binnen. Zij hielpen haar de soep, brood en eenige flesschen biet- in de directeurskamer dragen, zooals het vertrek genoemd werd, waarin straks Verconi en zijne doch ters benevens de oude Tompsen zich bevonden hadden. Weldra trad Verconi binnen en hem volgden Le wandowsky met zijne vrouw en zijn beide zonen, van wie de jongste van Mira's grootte was, terwijl de ou dere op zijn, veertienjarigen leeftijd reeds een hoog op gegroeide, breed geschouderde jongen was. Hij scheen in alles het evenbeeld van zijn vader te zijn; alleen kwamen zijn grijsblauwe oog-en nog trot.scher onder het hreode voorhoofd te voorschijn en zijne trekken waren bijna nog grooter en brutaler. De jongere broeder daarentegen toonde in zijn smal' gezicht een groote gelijkenis met zijn moeder. Zijne groote dui- velsoogen hadden een stekende err onaangename uit drukking. Madame Lewandowsky had van oudsher als een „beauté de diable" bekend gestaan.en ook nu nog hechtte zij er bijzondere waarde aan haar type goed te doen uitkomen; het over de ooren golvende haar, de boven den neu$ aaneen gegroeide wenkbrau wen', die zij kunstmatig wist zwart te maken. Maar een ieder zag ook, dat aan die vrouw alles gekunsteld en onnatuurlijk was. Haar interessant, echter afge leefd »n door leelijke trekken ontsierd gezicht, kon wel den blik van menigen man aantrekken. Zij ver lustigde z'kh heden nog in het geloof de hoofdattrac tie van het kleine circus te zijn. Hoe natuurlijk scheen naast deze vrouw het opge ruimd wezen van Natalina. De frissche blos, die hare wangen kleurde, de natuurlijke lokken, welke haar bo ven het hooge gewelfde voorhoofd) brulden -en het sier lijke kuiltje in den ronden kin verhoogden hare jeug dige lieftalligheid. Met gebogen hoofd stond zij daar nu, het tafelgebed zacht uitsprekend. Allen, behalve madame Lewandowsky, om wier mond een spottend lac-hje speelde, hadden de handen aandachtig gevou wen en in stilte het gebed uitgesproken. Daarop ver deelde juffrouw Tompsen de krachtige soep, legde ie der er een flink stuk vleesch in en dan deden allen zich aan den flinken maaltijd tegoed. Verschrikt sto- DE BEEMSTEREEESTEN. Het programma voor de Beemsterfeesten op 28, 29 en 30 Augustus, ter gelegenheid van het 300-jarig be staan van dezen schoonen polder, luidt als volgt: Woensdag 10 uur. Koraalnruziek vau den toren der Herv. Kerk. IOV2 uur. Opening der Land- en Tuin bouwtentoonstelling uitsluitend van voortbrengselen uit de Beemster. 102 u. Feest voor de schoolkinde ren. 3 u. Rijtoer naar de versieringen op verschillen de plfi'atsen in den polder aangebracht. Donderdag 9 uur. Historische en Allegorische op tocht, voorstellende het bezoek van Prins Maurits en Frederik Hendrik aan de Beemster in 1612. 1112 en 22 uur. Volksspelen. 8 uur 's avonds. Omgang' over het feestterrein. 9 uur. Bioscoop-voorstelling. Vrijdag 10 uur. Tentoonstelling' van vee uit de Beemster. IOV2 uur. Volksspelen en 1 u. harddraverij uitsluitend voor paarden uit de BeemsteT. 8 uur 's avonds. Omgang feestterrein. 9 uur. Groot vuur werk. 10 uur. Landelijk bal en bioscoop. KLEPTOMANIE. De dames K., die een winkel in dameshandwerken enz. op de Hoogstraat te Rotterdam hebben, hadden sedert 14 dagen in dienst de dienstbode M. H. Die dienstbode heeft Zaterdag plotseling haar dienst ver laten, 11a haar vertrek kwamen de dames K. tot de ont dekking-, dat zij tal van winkelgoedereu en een bedrag- van 36 misten, lil een woning in de Wilhelmina- straat aangehouden, bleek de dienstbode in het bezit van een kist, waarin al de gestolen winkelgoedijfen, als: zijden kousen, tafelkleeden, satinet, elastiek #nz., geborgen waren. Van het gestolen geld had zij r^ds een hoed en een paar bruine schoenen gekocht. Da dienstbode lijdt vermoedelijk aan kleptomanie. VERDUISTERING. De inspecteur der Haagsche recherche, de heer Lucas, heeft in een woning aan de v. Miereveltstraat te 's-Gravenhage een Duitscher gearresteerd, die zich ten nadeele van zijn patroon te Brunswijk had schul dig' gemaakt aan verduistering van 10.000 mark. Dp man, die, toen hij werd aangehouden, juist van plan was Den Haag weer te verlaten, is in afwachting van zijn uitlevering' naar het Huis van Bewaring over gebracht. AAN DEN ZWIER GEWEEST. In bet laatst der vorige, maand nam een ongeveer 18-jarige knecht van de matrassenfabriek „De Kroon", Lauriergracht te Amsterdam, in een onbewaakt oogen- blik een ijzeren geldkistje weg, waarin zich ruim vijf honderd gulden bevond. Mot een vriend van gelijken leeftijd ging bij er mee op reis en in verschillende plaatsen van ons land maakten zij van het geld goede sier, maar toen de contanten begonnen op* te raken, wisten de jongens niet meer wat ze doen moesten. En in arren moede kwamen ze zich gisteravond op een del ven zij echter op, toen er plotseling hard aan de bui tendeur geklopt werd. Natalina stond op, om te zien .wat er was en nauwelijks was zij in de keuken getre den, toen ook reeds de deur geopend werd en een cor pulent man van middelbare grootte met een dreigend gezicht binnentrad en met opgewonden stem den di recteur wensch te te spreken. Natalina evenwel, die maar al te goed wist, dat baar vader zich aan tafel niet liet storen, wees den man af. Deze begon echter hevig te schelden en t» schreeuwen en drong dieper den woonwagen in. „Wat hebt gij mijn jongen te doen? Wacht, boe venpak, ik zal jullie leereu kinderen van eerlijke men- sehen te mishandelen." De gemoedelijk aan tafel sprekenden zagen elkaar ontsteld aan en nu was het weer Lewandowsky, die voor verdediger speelde. Ilij ging den woesteling te gemoet terwijl bij de handen in de heupen steunde en hem met uitdagenden blik aanzag. De opgewonden vader begon juist het zigeunerpak met de leelijkste uitdrukkingen te beschimpen. Toen pakte de sterke man den hevig tegenstfevenden man bij den arm en wierp hein de deur uit. Hij deed de grendels op d« deur en liet hem buiten verder schelden. De gestoorde maaltijd werd nu in gedrukte stem ming voortgezet, want, hoewel de arme circusmensehen dergelijke ruwe aanvallen reeds gewoon warén, zoo krenkte zulk. een voorval hen steeds opnieuw. Het was reeds laat op den avond en het had vele uren van algemeen© inspanning gekost, voordat de di recteur in zijn tentcircus en den daarachter gebouw- den stal een rondgang kon doen. Natalina stond voor bet ingew» rperi keukenraam en wachtte, dat (V.rvelli. zooals afgesproken was, haar kwam bezoeken. Zacht opende zij de deur, de oude knarsende, die zij gisteren pas zoo ijverig geolied had eri liep hem tegemoet. Het was rondom sti! en zoo konden beiden ongestoord babbelen. „Natalie, je vader beeft alles nog na te zien daar binnen." E11 daarbij wees bij op bet kleine circus, dat voor beu lag. „Dat duurt nog oen uurtje, dat ons overblijft." En nu gaf hij bet meisje een zoen. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1