DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 192. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DONDERDAG! 15 AUGUSTUS. FEUILLETON.""*- Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. DE ONUTLOFFING VAN DE VULCANUS. (N. v. d. D.) MAARSGHE COURANT. HODEBWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning hebben verleend aan 10. W. WEBER, aldaar, tot het oprichten van een benzinemotor van 6 P.K. in een te maken gebouwtje op het Doelenveld, dienende tot het geven van bioscoopvoorstellingen in het perceel Koningsweg, B No. 67 20. de N.V. Alkmaarsche Machinefabriek, voorheen J. SCHOUTEN, aldaar, tot het oprichten van een machinefabriek, waarin een gasmotor van 12 P.K. in de perceelen Voormeer, D 19—20 en Achter wezel, D 1416. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. Alkmaar, 13 Augustus 1912. VERGADERZAAL DER TWEEDE KAMER. Tijdens het reces wordt tegen het a.s. zittingsjaar in de vergaderzaal der Tweede Kamer een verandering' aangebracht, die ten doel heeft de thans reeds hooger dan de vloer gelegen estrade, waarop de voorzitter en het bureau zetelen, nog- eenig-e treden te doen rijzen, zoodat de leden, om met den president te spreken, zich niet meer tusschen het bureau en de sténografen- ruimte voor zijn tafel' kunnen plaatsen, maar hem langs de trap, die naar den voorzittersstoel leidt, zul len kunnen bereiken. ONDERWIJZERS EN DIENSTPLICHT. De Kroon vernietigde de bepaling der verordening- op de jaarwedden der openbare onderwijzers te Ensche de, dat zij moeten medewerken dat hun opkomst onder de wapenen in den vacantietijd valt. GRONDWETSHERZIENING EN PENSIONEE RING GEMEENTE-AMBTENAREN. Behalve de Indische en Staatsbegrooting voor 1913 zijn deze maand bij den Raad van State ter overwe ging aangeboden voorstellen tot herziening van ver schillende bepalingen der Grondwet en een ontwerp betreffende de overneming van de pensiontieering der gemeente-ambtenaren doo-r het Rijk. Gemengd nieuws. EEN ZEVENDE LEERJAAR. Door de afd. Rotterdam van den Bond van Neder- iandsche Onderwijzers is bij adres van 1 Nov. 1.1. tot den Rotterdamschen gemeenteraad1 het verzoek ge richt om maatregelen te treffen ten einde tot de in voering van een zevende leerjaar bij alle openbare scholen voor lager onderwijs te geraken. B. en W. hebben daarover de commissie voor het openhaar onderwijs gehoord, welke tot de slotsom komt dat er voor het tegenwoordige èn in het belang der leerlingen èn in dat van de gemeente-financiën aan de inwilliging van het verzoek niet moet worden gedacht. De commissie berekent dat bij invoering' van een zevende leerjaar er slechts gerekend! kan worden op 575 leerlingen voor wie voortzetting van het gewoon lager onderwijs werd verlangd! en zou dus die zevende klasse aan iedere school maar 6 of 7 leerlingen tellen, terwijl de commissie de kosten van dien maatregel op ROMAN VAN PAULA BUSOH. -o- Juffrouw Tompsen stond op de trap van den woon wagen en wuifde met haar blauwe schort- hen nog' lang na. Ja, ja, er was een tijd geweest, waarop ook zij in zulke optochten mede gereden had. Maar toen was zij nog zoo jong en mooi geweest als thans Natalina wa£. Gaarne had zij, die van de vroegste jeugd af het bonte kunstrjjdstersrokje gedragen had, ook nu nog een lichtkleurig costuum aangetrokken. Maar daar zag zij in den spiegel en aanschouwde hare vele rimpels", en voelde met leedwezen, dat haar lichaam reeds oud geworden haar groote liefde voor het kunstrijdersle ven nog jong gebleven was. Lenige uren later stond Natalina op liet kleine po dium voor den hoofdingang van het circus en noodig- de de schouwlustigen, die haar nieuwsgierig omgaven, uit binnep te komen. De. ce"!™ don ander kocht-een kaart aan de kas, waarin juffrouw Tompsen tjians gezeten was. Een paar opgeschoten jongens hadden zich breed voor Na talina opgesteld en beschouwde haar met bijzonder welgevallen. Het korte rokje en de mooie beenen. van bet jonge meisje, dat zich de aantrekkelijkheid van haar cos tuum, dat zij van de jeugd af gedragen had, geenszins bewust geweest was, scheen op de jongens een bijzon dere bekoring te hebben. Zij wierpen haar kushandjes toe en een hunner waagde het zelf haar te naderen, haar hand te vatten en die té kussen. Natalina ech ter gaf met de andere vrije hand den brutalen jongen een oorvijg-, zoodat deze tot groot vermaak van zijne makkers achterover tuimelde. Gelukkig werd er juist gebeld Voor bet begin dei- voorstelling' en Natalina verdween dadelijk achter het 120.000 a 150.000 per jaar becijfert. De gemeente heeft dan h. i. ook terecht de oplos sing gezocht in de opening van afzonderlijke scholen die bestemd' zijn die gezamenlijke leerlingen op te ne men en waarvan eerlang' een tweede zal geopend wor den. B. en W. zich hiermede vereenigend stellen voor af wijzend op liet- ingekomen adres* te beschikken. VOOR POSTZEGELLIEFHEBBERS. De gisteren hier te lande ontvangen Surinaamsche bladen bevatten een sprekenden, in eenvoudig, boek druk uitgevoerden postzegel. Deze nieuwe zegels zijn een noodiuitgave. Er is n.l. in Suriname gebrek aan 2V2, 5 en I2V2 cents ze gels. Het gouvernement heeft nu tijdelijke zegels van die waarden doen aanmaken, welke weer vervallen als de definitieve zegels uit Nederland zullen zijn aange komen. Het komt in onze West nogal eens voor, dat gebrek aan postzegels bestaat, zoo was dit o.a. in 1892 en 1909 het geval. Verleden jaar gebruikte men als hulpzegels een oude uitgifte met opdruk. De landskas vaart goed bij al die nooduitgifteu, want behalve voor het gebruik, vinden ze bij verzame laars veel aftrek. DE SCHIEDAMSCHE VERORDENING. Naar „De Tijd'' weet mede te doelen, is van Ged. Staten van Zuicl-Ilolland nog geen beslissing ontvan gen aangaande de veel gerucht makende verordening in zake het zitten en liggen langs glooiingen en dijken enz. Toch zijn de 111 dat art. gestelde „veertien dagen" reeds nagenoeg- verstreken. Een en ander wijst er op zegt- het blad! dat de Gedeputeerde Staten ge noemde verordening nog- in nadere overweging hebben gehouden. Naar verluidt zal de verordening niet door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd maar zullen dezen aan de Kroon vernietiging aanvragen en wel op grond van art. 151 dér Gemeentewet, daar Gedeputeer de Staten meenen, dat- dit onderwerp voldoende in eene Rijkswet, n.l. de z.g. Zedelijkheidswet, is geregeld. Aangaande de ontploffing op het motorschip Vul- canus te Amsterdam, wordt nog- medegedeeld dat de scheepvaartinspectie, de politie van het bureau aan de Kattenburgeegracht en de directie getracht hebben vast te stellen, wat de oorzaak is van hét ongeluk. Er was'niets anders vast te -stellen, dan dat een ont ploffing heeft plaats gehad in een inblaasvat-, Dit vat is geheel opengeslagen. De gewonden zijn, voor zoover nu kan worden beoor deeld, buiten gevaar. EEN WAARSCHUWING. Bij enkele bewonersi in de stadswijk achter de Malie baan te Utrecht heeft zich Dinsdag 'n als heer gekleed persoon vervoegd, die zich aanmeldde als vertegen woordiger van een notaris, met de mededeeling, dat de familie een erfenis had gekregen. Alvorens deze kon worden uitbetaald, was het noodig enkele papieren in te zien, o.a. de trouwact-e enz. Mijnheer verzocht daar om deze bescheiden even te mogen nakijken. Hij bleek gced op de hoogte te zijn van de familie-betrekkingen, waarvan hij enkele 'bijzonderheden vertelde die juist waren. Bij alle bewoners kwam hij op tijdstippen, dat de heer des huizes afwezig was, wat argwaan wekte. De meeste bewoners verklaarden zich niet zoo maar gordijn, zoodat er geen verdere scènes voorkwamen. Eenig-e minuten later zag men het vroolijke meisje op een snel loopend paard voltige rijden. Ho.e moedig- sprong zij met haar paard over de barrières, hoe boog- zij dan met het hoofd geheel omlaag, zoo diep, dat de einden van het losse* lange blonde haar op den grond sleepten. Onder grooten bijval kon zij ten slotte voor het be trekkelijk talrijk publiek buigen. Toen zij uit. de arena trad, kwam haar de oude Tompsen in zijn lichtgeel costuum, door zijn beide poedels en den kleinen ezel gevolgd, tegemoet. Nata lina hulde zich in een mantel en liep uit. den achter sten stalingang naar haar wagen, om zich spoedig voor haar volgend nummer, een pas de deux met Mira, te kleoden. De kleine ontving- haar reeds gekleed en wel in een rose kostuumpje, dat- op zijde met een groote sjerp van dezelfde stof opgebonden was. I11 korten tijd had de g-roote zuster zich verkleed. Zij wierp zich een dichte fichu over de schouders en trad naar buiten, de kleine, volgde haar. Beiden gin gen naar den stalingang en toen zij binnentraden, kwam hun Corvelli, door het rijden verhit, tegemoet. Natalina liep op hem toe en riep bezorgd: „Ga nu niet naar buiten. Het is koud geworden en gij kunt ziek worden." Maar hij lachte haar toe. vatte 'haar hand en kuste die. Mira streelde intusschen1 het ezeltje, waarop zij des morgens door de stad gereden wais en hield zich ijve rig- met het dier bezig. De andere artisten werkten deels in de manége, deels verrichtten zij stalmeester diensten. Zoo waren Natalina en Gino geheel onge zien. Van het alleen-zijn gebruik makend, vlijde zij zich teeder aan hem en Gino gaf haar een langen kus op den schoon en, rooden mond. Plotseling stoven de' jongelieden uiteen. De scherpe stem van Verconi had hen doen schrikken en nu stond de vader voor Natalina en zag haar verwijtend aan, zoodat zij hevig- bloosde en den blik nedersloeg. „Schaamt gij je niet?" Zijn -stem beefde van t-oorn. „W ij wachten in de arena op jou en Mira, Tompsen heeft zijn entree reeds lang- gedaan en gij komt niet, maar foei. Maak, dat gij binnenkomt." En met deze dadelijk bereidl hun familiepapieren over te leggen, waar de no t-a r i s>-v e rtegenw00rdigernaar vroeg met, de blijkbare bedoeling een oogenblik alleen te worden gelaten, om alsdan gelegenheid) te hebben iets van zijn gading weg te nemen. Dit is hem intusschen bij nie mand gelukt. HET GEWETEN. In de j.l. Zondag- gehouden.' godsdienstoefening- der Ned. Hei-v. Gemeente te Nieuw-Loosdrecht werd dooi den predikant medegedeeld, dat in den loop der week door den kerkeraad was ontvangen uit Medari (Ned.- Indië) een aangeteekende brief, inhoudende vijf-en- twintig- gulden. Uit het begeleidende schrijven bleek, dat de afzender vijftig jaar geleden zich op oneerlijke wijze «en bedrag van circa een gulden vijftig cent had toegeëigend van de diaconie. Alsnog zijn leedwezen hierover uitsprekende, maakte hij de 25 over als af betaling dezer schuld rente over rente berekend a 5 pet. Deze gewetenszaak leverde dr. G. Vellinga te vens de stof voor een treffende leerrede. JOURNALISTIEK VAN VROEGER DAGEN- Een der collega's van de N. R. Ct. heeft in den kop van een courant van 1 Augustus 1834 de volgende me dedeeling gevonden: Aangezien door de overmatige hitte der laatste dagen twee leden der redactie onwel zijn geworden en de hoofdredacteur met verlof afwezig is, zullen de lezers voor deze en volgende dagen genoe gen moeten nemen met de uitgave van een half vel, geredigeerd door onzen bekwamen meesterknecht, en onzen voüjverigen corrector. Nouvellen uit Frankrijk kwamen niet in ons bezit. Onderteekend de directie. 1 )E GELDERSOH-OVERIJSELSCHE LAN 1 >- BOUWTENTOON STELLING. Na heropening der vergadering gistermorgen-hield de veearts Reichman uit Steende ren' een voordracht over trekpaardenfokkerij in de provincie. Spreker gaf eerst een kort historisch overzicht. De paardenfokke rij i,s betrekkelijk jong-. Eerst waren er geen keurin gen. Het was toen een warboel. Spreker vertelt iets van drie zoogenaamde beginhengsten. In deze pro vincie hebben vooral de heeren Hoogland! en Henrichs veel gedaan. In 1897 richtte eerstgenoemde de fokke rij Zeddain op en van dien tijd af dateert de geregelde fokkerij van het Belgische paard!. In 1908 waren hier 41 warmbloed-hengsten, in 1912 56 koudibloedhengsten en 88 warmbloed-hengsten.De koudbloedfokkerij heeft zich, ondanks' tegenwerking, zeer goed in deze provincie ontwikkeld. Waarom is zelfs het warmbloedige verdrongen? Om dat het koudbloedige meer opbrengt. Het koudbloedi ge zal ook steeds gezocht bl ven en zullen de prijzen daarvoor gehandhaafd blijven. Waardoor stijgt de waarde-? Wanneer het fokmnteriaal beter wordt. Wan neer Gelderland!1 hooge prijzen wil maken, dan zal zij zich meer op de koudbloedfokkerij moeten toeleggen. In Gelderland wordt nog steedsi het warmbloed voor het koudbloed getrokken, zelfs bij subsidies' en hij keu ring-en, wat onbillijk is. De koudbloedfokker wordt geweerd in die streek van het warmbloed. Ook in andere provinciën is het precies hetzelfde. Kouclibloedfokkers hebben ook schuld'. Er is veel fok- materiaal te vroeg- verkocht. Weinigen zijn lid van het Stamboek. Hoe is deze toestand te verbeteren? Door kruisen en door aankoop van Belgische paarden. woorden draaide hij zich om, Corvelli geen blik waar dig' keurend. Natalina was op het punt in schreien uit te breken. Hef liefst zou zij thans weggekropen zijn, maar steeds vorder weg uit de tent, waarin men dansen en lachen moest om de menschen op te vroMijken. Ach, hoe haatte zij op dit oogenblik die kijkgrage menigte. Daar vatte Mira haar bij de hand, streelde die en nu beet Natalina zich op de lippen, trok het gordijn op zijde en verscheen glimlachend voor de toeschouwers, die haar met groot gejuich Ontvingen. Het was ook een bekoorlijk beeld, het nrooie, slank gebouwde meisje op den galoppeerenden1 schimmel te zién, hoe elfenach- tig licht huppelde zij door de vergulde hoepels, die Tompsen haar voorhield, hoe bevallig- omvatte zij de kleine zuster, tilde deze op en liet haar op haar schou- .ders staan. Toen juichten de mensehen en klapten in de han den en Natalina dankte glimlachend en had zich toch liever de tranen gedroogd, welke haar juist over de wangen liepen. Maar dat zagen de toeschouwers niet. De zusters hadden hun werk gedaan en begaven zich stil en gedrukt in den woonwagen. Juffrouw Tompsen had reeds de groote hanglamp in de direc teurskamer aangestoken en op de beide sofa's het bed gereed gemaakt. Zwijgend ontkleedde Natalina het kind en legde zich dan stil aan het sofa-einde -neer, vermoeid voor zich uitstarend. Wat moest zij nu doen Haar vader was haar geheim op het spoor gekomen en zou nu misschien of neen dat kon zij zich niet voorstel len. En toch, haar vader, de gestrenge man, hij zou Corvelli de deur wijzen! En hoe zou zij dan zonder den geliefde verder leven? Zoo dwaalde zij in gedachten heen en weer en werd doodmoede, maar dan herstelde zij zich, zij wilde (och opgewekt blijven, tot haar vader kwam. Met hem wilde zij hedenavond spreken. E11 de lamp brandde mat en verbreidde haar grijs -'■hijnsqj in het woonvertrek. Nu hoorde zij stemmen aan de deur. Zij luisterde. Tompsen en haar vader naderden den wagen. In enkele oogenblikken trad Verconi het vertrek binnen. Hij zette' zich in zijn fauteuil a-an het raam en rookte zijn sigaar, die nog Tiet spoedigst gaat het door aankoop. We moeten evenwel steun in Gelderland! hebben. In Gelderland moet een vereeniging van koudbloedfokkers opgericht worden. Spreker hoopt dat dit denkbeeld door de aan- wezigen sterk zal worden overwogen. Na de lezing van den heer Reicliman heette de voor zitter den Commissaris der Koningin hartelijk welkom. Hij dankte hem voor dit vernieuwde bewijs van bo- langstelling'. Vervolgens hield de heer Hidde Pesman uit Thesin- ge een voordracht over het gebruik van vreemde werk- krachten voor arbeid' van tijdelijken aard. Voorziening- in den nood van g-ebrek aan werkvolk is hoog noodig. Willen wij arbeiders, dan moeten wij die uit streken hebben waar geen groote welvaart heerscht. Vervolgens behandelde spreker uitvoerig- den kop- pelarbeiJ te Groningen. Hij eindigde met er op te wijzen dat het gebruik van vreemde werkkrachten veel voordeelen en zeer geringe nadeden heeft, welke later echter, bij goed! overleg- tusschen werkgever en werk nemer, zijn weg te ruimen. Bij de discussie wees de heer Hartog er op dat bij hooge loonen de landbouwer het meest schade lijdt. Immers hij kan niet, als bij de industrie, de meerdere uitgaven op de consumenten verhalen. De verhoogde arbeidsloonen hebben een nadeeligen invloed' gehad op de financieele positie van den landbouwer. De heer Vrijland wees er op dat zeer velen naar Duitsehland trekken. Spreker geloofde dat het zeer goed zou zijn als woningen voor de landbouwers ge bouwd werden. In sprekers omgeving gaan vele ar beiders zelf bouwen en vandaar komt er gebrek aan krachten in die kringen. Uit de verdere discussie, bleek dat ook in deze stre ken tal van jonge landbouwkrachten in een andere betrekking overgaan omdat ze daar meer loon krijgen en minder arbeid behoeven te doen. De afgevaardigde van Eerbeek wees er op dat loons- verhooging- verbetering kan brengen. Het voorbeeld daartoe is gegeven in zijn streek door den Commissa ris der Koningin, hier tegenwoordig, die het loon zij ner arbeiders belangrijk heeft verhoogd. De boeren hebben zijn voorbeeld gevolgd' en nu blijven de arbei ders. Met de gebruikelijke plichtplegingen werd' daarna de vergadering gesloten, waarna, men zich in optocht naar het tentoonstellingsterrein begaf. Om 12 uur werd de tentoonstelling geopend door minister Talma, die in eén keurige rede zijn dank uit sprak voor den welkomstgroet van den voorzitter der afdeeling Zut.phen en voor de aangename taak om de ze tentoonstelling' te openen. Vooral Gelderland trok Z. Ex. aan, omdat hetgeen daar in den Achterhoek op landbouwgebied gepresteerd wordt, deze streek geen achterhoek doet zijn. Vooral 3 mannen werden geme moreerd, Starink, Sickesz en Lovink; mannen, die uit deze streek afkomstig, door contact met de landbou wers deze tak van nijverheid tot hoogere ontwikkeling gebracht hebben. Van den landbouw toch gaat een levend makende kracht uit en de ontwikkeling moet niet van regeeringswege, dus van boven, maar van de energie van de lapd'bouwers zelf uitgaan. Met den wensch dat deze tentoonstelling zichtbaar en tastbaar zal aangeven wat de landbouw tegenwoordig presteert en dat zij die deze sc-hoone tentoonstelling hebben op gezet, 'n schitterend resultaat zullen hebben, verklaar de Z.Ex. de tentoonstelling geopend. slechts een stompje was, aandachtig verdei- en peins de, alsof hij de dochter niet zag-, die een onderzoeken den blik op hem wierp, die haar keel schraapte, een-, tweemaal, die nu opstond en zacht nader kwam. „Vader," fluisterde zij., „zijtl gij daarom boos op mij, omdat ik Gino liefheb, van harte: lief?" Verconi antwoordde niet, maar zag het raam uit. „Lieve vader, ik zou gaarne Gino hebben. Waarom wilt gij het dan niet toestaan?" ging- zij smeekend voort. Zij had daarbij baar hand op zijn schouder gelegd. Toen stond hij op, wierp het sigareneindje in een aschbak en ging een paar maal de kamer op en neder. Nu bleef hij voor Natalina staan en zag- haar door dringend aan, terwijl hij zeide: „Ik weet eigenlijk niet, wat je invalt. [11 geen geval zie ik je nog een woord spreken met dien melkmuil, die nog niets kan en nog niets heeft, of ik jaag hem onmiddellijk weg. Daarvoor heb ik dan nog teveel op met je. Weet gij bet dan niet, waarop hij heti bij jou afgezien heeft, dom meisje?" En daarbij klonk zijn stem heftiger, ruwer wan totnogtoe', zoodat Mira, uit den slaap op schrikkend, zich op de andere zijde legde. „Ach vader", smeekte Natalina, en haar mooie, blauwe oog-en vulden zich met tranen. „Gino heeft mij toch werkelijk zoo lief als ik hem en denkt er waarlijk niet aan, dat ik de dochter van den directeur ben." ..Zoo, meent gij dat werkelijk?" zeide de man, bit ter lachend, en men 'las nu duidelijker dan ooit in zijn gezicht de vele teleurstellingen, welke het leven hem had gebracht. j „Nu, nu", zeide hij kortaf, „ik zeg- geen woord meer 1 ver dit kinderspel. Als ik je nog een woord met dien jongen zie wisselen, dan vliegt hij er zonder pardon uit. I)an heb ik nog wat anders met je voor, mijn kind. Zulk een onzin zullen wij overboord werpen." Neg eens verhief Natalina smeekend haar stem, maar haar vader, die reeds was gaan liggen om te sla pen en van den arbeid van den dag zeer moede was, brak elk woord af met een gebiedend .-„zwijg" en zoo drukte Natalina het gezicht in het kassen en schreide stil den gebeelen nacht doo rtot den vroegen morgen. 1 1 (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1