DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. TXïsTd^aTëYr^ Het Circuskind. No 193. Honderd en veertiende Jaargang, 1912. VKIJDAG 16 AUGUSTUS. te Alkmaar, FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. LANDWEER. Ontheffing of vergoeding. Telefoounummer 3. op Maandag 2 September 1912. Oproeping in werkelijken dienst. ~B I N N ÊNLANdT ÜAVl r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van de Ver ordening op het Gemeentelijk Werkloozenfondshet fondsbestuur zal bestaan uit vijf leden en twee plaats vervangende leden, van wie één lid, tevens Voorzitter, zal zijn te benoemen door den Raad en de andere leden door bun college dat twee leden en één plaatsvervangend lid op het tijdstip hunner benoeming deel moeten uitmaken van het bestuur van eene vereeniging, die recht«j.er- Noonlijklieid bezit en »»n lu&re te Alfcnmar wonende werklooze leden uitkeeringen «loet uit eene daarvoor aanwezige afzonderlijke kas, waarin alle leden gelijke wekelijksche by«lragen van minstens 10 eenten storten (artt. 7 en 8 der Verordening); dat voor de eerste maal voor de door Burgemeester en Wethouders te benoemen leden en hunne plaats vervangers van iedere der bovenbedoelde vereeni- gingen eene aanbeveling wordt ingewacht van één werknemer (art. 17 der verordening); NOODIGEN elk bestuur van eene Vereeniging, waarop het Gemeentelijk Werkloozenfonds betrekking heeft, UIT tot het inzenden vóór 21 Augustus a.s. van eene aanbeveling van één werknemer, onder bijvoeging van een exemplaar van de statuten of het reglement der Vereeniging, ten blijke dat door baar aan de eischen van de Verordening op het Gemeentelijke Werkloozen fonds wordt voldaan. Alkmaar, Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATHSecretaris. 2o, dat de bovenbedoelde verzoeken in bet bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zijn gesteld binnen tien dagen na de dagteekening van de openbare kennisgeving tot oproeping in werke- lijken dienst, dus vóór of op 21 Maart a.s. De verzoeken, waarvoor formulieren kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, moeten aldaar worden onderteekend door hem, baar of ben, die vermeent of vermeenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Het zakboekje moet dan worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 15 Augustus 1912. TvAMMERER, JOHANNES DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeen te ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebben den, dat bij K. B. van 9 Mei 1906 (Staatsblad No. 111) eene regeling is vastgesteld betreffende het toekennen van de vergoeding, bedoeld in art. 15bis der Land- weerwet, in verband waarmede door den Minister van Oorlog bij besluit van 12 Mei d. a. v., gewijzigd bij besluit van 3 Juli 1907, bet volgende is bepaald: lo. verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkelijken dienst, als kost winners de laatste gericht tot II. M. de Ko ningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tussclienkomst van Burgemees ter en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zij, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zij buitenslands verblijf houden, in het register van inschrijving voor het personeel van de landweer dezer gemeente voor komen Roman van PAULA BIJSCIL -o- Nu was bot weder avond en Natalina bad een treu rige n dag- achter zich. Zij had den geliefde slechts uit de verte met de oog-en mogen groeten en verlang de toch zoo innig- naar een onderhoud met hem. Uit eénige opmerkingen van haar vader concludeer de zij, dat ook Gino met hem een onderhoud gehad bad. En zij brandde van verlangen te vernemen, wat hij besloten had. Maar hoe zou zij bij hem komen wien zou zij in het vertrouwen nemen? Toen zij daar zoo stond op de trap van den wagen en nadacht, zag zij onder de beuk een slanke gestalte, liet was bepaald Gino; de matte lantaarn, die aan den stnluitgang brandde, zond juist daarheen eenige stralen. Nu wenkte hij haar, hij had haar ook op de tiap opgemerkt en spoedig liep zij naar hem toe. Haar vader had hedenavond het laatste nummer, hij moest dus tot liet- slot, in het circus blijven en dat kon nog- een goed half uur duren. In enkele seconden omarmden de beide mènschenkinderen elkaar. „Ach, wat is sinds gisteren toch alles veranderd?" steunde Natalina. „Gij hebt heden met vader gespró ken, nietwaar? Wat wilide hij van je?" Gino antwoordde langzaam en dof en haalde diep adem: „ik ga morg-en weg." „Gino," schreeuwde zij en viel hem hartstochtelijk om den hals. „Gij wilt gaan? Alleen, zonder mij, dat zondt gij kunnen doen?" „Natalie, ik heb geen recht je met mij mede te ne men in de wereld, waar het zoo moeilijk is zijn brood te verdienen met onze kunst. En zal; ik dadelijk een engag-ement vinden? Zou ik hot moeten aanzien, dat De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving-, de onder staande verlofgangers van de Landweer, om zich op na te noemen dag-en en uren aan te melden aan de Artillerie-kazerne te Helder bij den Commandant van het 4e Regiment Vesting-artillerie, ten einde voor den tijd van zes dagen in werkelijken dienst te worden gesteld tot het. houden van oefeningen. Zij moeten voorzien zijn van de wapenen, het leder goed, de kleeding- en uitrustingstukken, zoomede van de reglementen of dienstvoorschriften, aan hen bij het vertrek met groot' verlof medegegeven of aan hen later uitgereikt, benevens van hun zakboekje. De verlofgangers der landweer, die door ziekte ver hinderd; zijn in werkelijken dienst op te komen, moeten twee dagen vóór dón dag voor hunne opkomst bepaald een ongeregelde en gewaarmerkte geneeskundige ver klaring ter gemeente-secretarie inleveren. Zijn er onder de opgeroepen, verlofgangers ter uit oefening- van hun beroep van zeevarende buitenslands, dan wordt betrekkelijk hen een uittreksel uit de mon sterrol tegemoet gezien. Dat stuk zal de verklaring- dienen in te houden, dat het schip-, waarmede de reis Ls ondernomen, niet is> teruggekomen. 7 October 1912, des voorm. 9.30 uur, Landweer-Ves ting-Artillerie, 26e compagnie. Lichting- 1907: PI ETER BERGMAN, CORNELIS KRAMER, FRANOISCUS ANTON IUS VEER, JOHANNES GERARDUS THOMAS MOOIJ, COR NELIS HOFFMANN. Lichting 1908: JOHANNES GERARDUS FRAN SEN, JOHANNES IIENDRIKUS WAGEN AAR, WILLEM TER HAAR. Lichting 1910: JOHANNES SCHOONHOVEN, PIETER JOHANNES VAN WIJNGAARDEN, ,10- HANNES DE ROVER, CORNELIS LANGEN- BERG, CHRISTHOPHORUS JOSEPH RLE EKE R, JOHANNES GERARDUS GILLES, JACOBUS DE KONING, FRITS WILHELM HERMES, JOUKE HAARSMA, IIENDRIKUS POPPEN, KLAAS GEUS. Lichting 1911: JOHANNES ADRIANIJS CRA MER. JOANNES MATHEUS GROOT, JAN MET, GERARDUS VAN VEEN, WILLEM TIMMER MAN, PIETER POEZE, CORNELIS BIJL, WIERD CORBIE, LAURENT I US PLOEGER, JOHANNES CORNELIS FRANCISCUS GERRITSEN, N1CO- LAAS TROMP. 21 October 1912, vóór des middags 12 uur, Land weer-Vesting--Artillerie, 41e compagnie. Lichting 1907REIJER LODDER, JACOB BRUIJN, FREDERICIJS GERARDUS DE MUNK. Lichting 1908ANDRIES POVER, JACOB gij honger lijdt?" „Ach,' zuchtte het jonge ding, „honger, gebrek, al les wil ik gaarne verdragen, als ik jou slechts heb. Maar wij zijn beiden jong en kunnen werken." Zij zwegen geruimen tijd. Natalina, dacht aan haar vader. Wat zou hij zeggen, wanneer zij met Gino ver trok? Hoe zou de jonge zaak onder het verlies van twee goede krachten lijden en hoe zou haar vader die zoo spoedig vervangen? Deze gedachten, die bliksemsnel op elkander volg den, verdreef Gino thans: „Natalina, wanneer het je vaste wil is met mij te gaan, maak je dan dadelijk gereed. Dezen nacht g-aat er een trein, dien wij kunnen nemen. Ik heb een puden vriend in een Russisch circus. „Die heeft mij altijd beloofd mij te helpen, wanneer ik in nood ver keerde, Naar hem zal ik gaan." „Maar dezen nacht nog," stamelde Natalina vuur rood en zag Corvelli ongeloovig aan. „Ja, want de volgende morgen zal mij hier niet meer zien, hier, waar men mij zoo hard de deur gewezen heeft." „„Maar, Gino, ik kan het nog niet begrijpen. Wilt gij niet liever nog een dag, één dag althans wachten, totdat ik over alles nagedacht heb?" „Medunkt, gij hebt reeds over ales nagedacht. Het geval kon je niet verrassen, daar wij toch reeds dik wijls erover gesproken hebben, kom dus besluit! ik ga in elk geval, mijn bundeltje is reeds gepakt, maar ik wil er geen schuld aan zijn, als het je later slecht gaat. Ik wil gaarne voer je werken en alles doen, maar gij moogt mij later geen verwijten maken." „Ach, riep zij en droogde hare tranen, „wat kan het nnj schelen, of het mij goed of slecht gaat, al-s ik jou slechts heb. Ik ga met je." Gino drukte Natalina een kus op den schoonen, kleinen mond en fluisterde: „Te half een uur wacht ik je hier weer onder de beuk." „Ja, antwoordd» zij aaoht, »n ]jeü ilaaj- baar woon- FR EDE R IK BOER. Lichting 1910: EVERT JOHANNES POECK, LAM BERTHS VAN ERKELENS, PETRUS HULS KAMP, ALBERTUS JOHANNES DEKKER. Lichting 1911: JOHANNES GERARDUS TER- MAAT. JOHANNES PATER, NICOLAAS WEEL. JOHANNES FREDERIKITS DEKKER. Wijders wordt ter kennis van de verlofgangers ge bracht lo. dat aan hen, als gunst, en voor zooveel de be langen van den dienst zulks toelaten, kan worden ver- gund om buiten de kazerne te overnachten, alsook om onder genot van vergoeding voor levensmiddelen en van brood in eigen voeding te voorzien en dat zij, die vóór genoemde gunst (en) in aanmerking wenschen te komen, ui terlijk vier weken vóór den dag i Rijkspensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren on geveer 12 pet. premie zou moeten betaald1 worden. Vroegere rijksdienstjaren zouden in rekening wor den gebracht. HET JUBILEUM VAN MGR. CALLIER. Gisteren vierde mgr. A. J. Gallier, R. K. bisschop van ^Haarlem, zijn veertig-jarig priesterfeest. In 1849 te lissingen geboren, kreeg hij als kapelaan stand- plaats eerst te Volendam, daarna te Amsterdam. In 1875 werd) hij leeraar aan het klein seminarie Ilage- j. veld. Na achttien jaar werd hij benoemd1 tot kanunnik en tot vicaris-generaal van het bisdom Haarlem. In deze waardigheid] werkte hij vooral voor uitbreiding van het bijzonder onderwijs in het bisdom. In 1903 volgde hij mgr. Boottemanne als bisschop op. Ie Haarlem en er buiten werd' te zijner eer veel ge- van opkomst bepaald, een desbetreffend verzoek moe- vlagd. Vóór den dienst in het kathedraal werd hem ten indienen bij dón commandeerenden officier der Vesting-artillerie te Helder, dan wel tot hunnen land- weerclistrictscómma ndant 2o. dat in tijd van vredie, de oefeningen Vermeld in art. 11 der Land'weerwet, niet behoeven te worden bijgewoond' door de categorieën van dienst- door eenige duizenden aanwezigen een feestlied toe gezongen, gedicht door dén heer F. II. M. Schiphorst, hoofdredacteur van de Nieuwe Ilaarlemsehe Courant. Na de pontificale hoogmis, door mgr. Callier opge dragen, weerklonk van het versterkte koor het Te Deura van Perosi. De bisschop zelf celebreerde de Mis. bij K. B. d.d. 22 Maart 1911 plichtigen, bedoeld' in het tweede lid van art. 15 van f De kerk en het. altaar waren prachtig met. groen en ovengenoemde wet en aangeduid bij art. J van het K. j bloemen versierd en het gebouw geheel gevuld met een B. van 5 September 1904 (Staatsblad No. 220), aange- - schare belangstellenden. i Om 2Va uur werd in het bisschoppelijk paleis1 «an de i Nieuwe Gracht receptie gehouden. Deze was druk be zocht, Een groot aantal R.-K. vereenigingen uit het geheele bisdom, dat de provinciën Noord- en Zuid- Holland en Zeeland omvat, hadden afgevaardigden ge- zonden. Bovendien was een groot deel der geestelijk- beid vertegenwoordigd. Ook verschillende particulie re personen kwamen ter receptie. Onder de deputaties was ook het diocesane-comité voor de katholieke sociale actie, dat het initiatief ge nomen heeft tot het bijeenbrengen van een geldsom tot stichting- van nieuwe parochiekerken in het bis dom. Het comité bestond uit de heeren dr. Radema ker, B. J. Grobbe en rector St,roomer. De voorzitter hield bij de aanbieding een rede. Het geschenk was i vergezeld van een album in marokijnleer gebonden en f uitgevoerd door den heer E. van Bommel te Amster dam. - Het bisdom organiseerde een groot feestconcert. heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan de land- j Wegens den feestdag van O. L. Vrouwe Hemelvaart, bouwtentoönstellin g te Zutphen. j werd dit evenwel niet, gister maar wordt dit heden- avond gegeven. Maandagavond! vindt een herhaling van het concert plaats. vuld en gewijzigd) (Staatsblad' No. 97) De opgeroepenen hebben recht op een daggeld van 0.25 en vrij transport naar de plaats hunner bestem ming, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Het daggeld! wordt slechts dan door den Burgemees ter uitbetaald, wanneer de, verlofgangers uitbetaling daarvan door hem verlangen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 15 Aug-. 1912. BEZOEK AAN DE LANDBOUWTENTOON STELLING TE ZUTPHEN. II. M. de Koningin, vergezeld' van jhr. Van Geen, baron Sirtema van Grovestins en jlir. Van den Bosch, 1 De 4-jarige freule van Limburg Stirum bood' H. M. een bloemruiker aan. Eerst werd het bekroonde vee in den ring voorge bracht, daarna deed het gezelschap een rondgang over de tentoonstelling. H. M. bezichtigde alles met veel belangstelling, waarna het gezelschap om 11 u. 55 weer vertrok. De tentoonstelling- blijkt oen enorm succes te heb ben, Wagens vol landbouwers uit den omtrek brach ten de trams ZutphenEmmerik en Zutphen—Hen gelo. Velen moesten zich daar vergenoegen met een plaats in een veewagen. Duizenden brachten haar gisteren een bezoek. PENSIONNEE RING VAN GEMEENTE AMBTENAREN. Naar verluidt berust het naar den Raad van State verzonnen .ontwerp betreffende de pensionneering vau gemeenteambtenaren, hunne weduwen en weezen, op de volgende hoofdbeginselen Het Rijk neemt de pensionneering' van genoemden categorieën geheel voor zijne rekening; de gemeente ambtenaren zouden voor eigen en weduwenpensioen nagenoeg dezelfde preimie storten als tegenwoordig de- burgerlijke rijksambtenaren en de gemeenten zouden bovendien ieder een bijdrage van 4 pet. over de traete menten aan het Rijk moeten bijdragen, zoodat aan het Gemengd nienws. BEDELAARS EN LANDLOUPERS. Men schrijft aan „De Tijd.1" Het mag thans als een bekend feit worden be schouwd, dat minder bedelaars en landloopers tot d« straf van opzending- naar een Rijkswerkinrichting wor- den veroordeeld. In de laatste jaren werd' ook de j tucht in deze inrichtingen zeer verscherpt, waarbij het luieren krachtig wordt tegengegaan. Ook wordt beter toegezien, dat alleen die personen worden opgezonden, die tot normalen geregelden arbeid' in staat zijn. Hierdoor werd het geheele aantal dezer gestraften aanzienlijk verminderd; het cijfer der bevolking dezer inrichtingen daalde in een jaar met ruim 500; aan vankelijk werd verwacht dat dientengevolge de bevol king der gevangenissen zich zou uitbreiden, maar dit, vermoeden werd tot dusver niet bewaarheid. Integen deel, ook het aantal gevangenen is- verminderd. Of dit verschijnsel wijst op minder criminaliteit, scherper toezicht of meer clementie, dan wel aan andere oor zaken moet worden toegeschreven, is thans nog- niet met zekerheid' te constateeren. wagen. In het voorste woonvertrek was reeds alles donker. Juffrouw Tompsen scheen reeds vast te slapen. De kleine hanglamp brandde dof in de directeurskamer en wierp haar een paar matte stralen tegen. Zacht trad zij binnen, oin de kleine zuster niet te storen. Mira echter richtte zich in bed op. „Natalie, waar Blij f t gij heden toch zoo lang-?" vroeg zij. „Ik had! nog iets te doen, kleintje, antwoordde Na talie en haalde een handkoffertje onder de sofa van daan. „Slaap nu dadelijk in," zeide zij daarop op gebieden den toon en dekte Mira goed' toe, terwijl zij haar eet) kus op het voorhoofd gaf. De kleine scheen echter in het geheel niet moede te zijn, want zij zag met gespannen aandacht naar het werk barer zuster. „Waarom pakt gij al die dingen in?" vroeg zij. „Als gij niet dadelijk slaapt - dan, dan roep ik pa pa," zeide Natalina opgewonden en draaide de kleine hanglamp nog- lager, zoodat het in de kamer bijna don ker werd. „Ja, maar ik vraag maar, reizen wij morgen met de spoor „Neen," antwoordde zij wanhopig. „Ik ga morgen naar den photograaf." „En dat alles moet gij medenamen, al die vele din gen ,.Jn en vraag- nu niet meer en slaap d'adëlijk in." En Mira, die voor den toorn harer zuster toch res pect scheen te hebben, draaide zich haastig om, deed de oogjes dicht en zeide als in een halven dommel: „maar Natalie, ik slaap toch al." Natalina droeg het valies, dat zij vol gepakt 'had met alles wat haar voor de reis en een nieuw engage ment. onontbeerlijk was, in de keuken en zette het op zijde onder de tafel. Zij was nauwelijks in de woon kamer teruggekeerd, of Verconi trad dé keuken bin nen. Natalina had over haar japon de naehtchemise aan getrokken en zich bij Mira op de sofa gelegd. Verconi draaide den sleutel behoedzaam tweemaal om en sloot de luiken. Toen hij binnentrad, ademde zij diep en zwaar als iemand', die in diepen slaap was. Hij scheen heden zeer moede te zijn, hij ontkleedde zich achter zijn bedischer.ni sneller dan anders en viel met een die- jen zucht oji zijn leger neder. In korten tijd hoorde Natalina hem diep adem halen. Zou zij thans opstaan of nog- een poosje blijven lig-- gen Het was reeds twaalf uur en in een half uur wachtte haar Gino. Ach, en nu zou zij den airmen man, die hier zoo argeloos sliep en die toch altijd slechts haar bestwil op het. oog- had! g-ehad' en haar ze ker richt lief had, zoo liefdeloos verlaten en de kleine, lieve Mira, waaraan zij zoozeer gehecht was? Daar, boven vaders sofa hing- haar moeders portret. Hoe edel en zacht was de uitdrukking- van hare donkere oog-en. Zou haar moeder hetzelfde voor vader gedaan hebben, wat zij thans voor Gmo deed? Zeker. Natali na richtte zich op en zag-in de kamer rond. Het was de hoogste tijd. Zij moest opstaan. Zij drukte Mira een langen kus op den lieven kindermond' en wischte zich met de hand de tranen af; d-ie teg-en haar wil uit hare oogen vloeiden. Voor haar vader bleef zij staan en zag hem lang-«treurig aan. „Vader," fluisterde zij zacht, „gij hebt het niet anders gewild." Zij nam een klein stukje papier en schreef met pot lood zoo goed en kwaad het ging bij het flikkerende schijnsel der laag ge-dra,aide lamp, eenige regelen ne der. Dan legde zij dezen Matsten afscheidsgroet op tafel en verliet op de teenen loopende de kamer. In de keuken haalde zij liet valies onder de tafel weg. maak te de deur zacht open en trad naar buiten. Nu haalde zij diep adem. De maan schoen helder en belichtte do beuk waar tegen Gino reeds lang geleund stond en verlangend zag naar de kleine, bruine wagendeur. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1