DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, 1912. ZAÈTERDAG 17 AUGUSTUS. LANDWEER. LANDWEER. Ontheffing of vergoeding. Oproeping in werkelijken dienst. BINNENLAND. DE BURGEMEESTER EN DE AMST. POLITIE- BOND. Pit nummer bestaat nit 3 Maden. BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van ALK MAAR; Gelet op art. 8, alinea 2 der Hinderwet; Overwegende, dat eene beslissing op het adres van de heeren A. J. STIKKER, P. OLIJ en P. TEE ZELDAJh,aldaar, om een autogarage met werkplaats en gasmotor van 12 P.K. en een benzinebewaarplaats op te richten, op het perceel Kennemerstraatweg, ten kadaster bekend gemeente Alkmaar, in Sectie B, Ho 2640, niet binnen den in het eerste lid van het boven genoemde Wetsartikel bepaalden tijd1 "kan genomen worden, omdat, him nog niet bekend1 is of de inrich ting- zal voldoen aan de eischen, krachtens art. 6 der Veiligheidswet gesteld; BESLUITEN: de bedoelde beslissing te verdagen. Alkmaar, 15 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd. JAN DE WIT Dz, Voorzitter. loco-Burgem.,. DONATII, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter. algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 31 Juli 1912, waarbij zijn vastgesteld: lo. Eene verordening' voor de Handels1-Avondschool voor handels- eu kantoorbedienden te Alkmaar (Ge meenteblad No. 370) 2o. Eene verordening tot regeling der beloouingen van het onderwijzend en bedienend personeel aan de Handels-Avondschool voor handels- en kantoorbedien den (Gemeenteblad No. 377). Welke verordeningen, heden afgekondigd, voor een ieder ter Gemeente-Secretarie gedurende drie maan den ter lezing zijn ne dei-gelegd' en aldaar tegen beta ling resp. van 0,25 en 0,10 in afdruk zijn verkrijg baar gesteld. Alkmaar, 15 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. l)a BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onder staande verlofgangers van de Landweer, om zieh op na te noemen dagen en uren aan te melden aan de Artillerie-kazerne te Helder bij den Commandant van het 4e Regiment. Vesting-artillerie, ten einde voor den tijd van zes dagen in werkelijken dienst te worden gesteld tot het houden van oefeningen. Zij moeten voorzien zijn van de wapenen, het leder goed, de kleeding- en uitrustingstukken, zoomede van de reglementen of dienstvoorschriften, aan ben bij het vertrek met groot verlof medegegeven of aan hen later uitgereikt, benevens- van hun zakboekje. De verlofgangers! der landweer, die door ziekte ver hinderd' zijn in werkelijken dienst op te komen, moeten twee dagen vóór den dag voor hunne opkomst bepaald een ongezegelde en gewaarmerkte geneeskundige ver klaring ter gemeente-secretarie inleveren. Zijn er onder de opgeroepen verlofgangers ter uit oefening van hun beroep van zeevarende buitenslands, dan wordt betrekkelijk hen een uittreksel uit de mon sterrol tegemoet gezien. Dat stuk zal de verklaring dienen in te houden, dat het schip, waarmede de reis is ondernomen, niet. is teruggekomen. 7 October 1912, des- voorm. 9.30 uur, Landweer-Ves ting-Artillerie, 26e compagnie. Lichting 1907: PIET ER BERGM AN, CORNELIS KRAMER, EEANCISCUS ANTON11TS VEER, JOHANNES GERARDUS THOMAS MOOIJ, COR- NELIS HOFFMANN. Lichting 1908: JOHANNES OERARDUS FRAN SEN, JOHANNES IIENDRTKTTS WAGENAAR, WILLEM TER HAAR. Lichting 1910: JOHANNES SCHOONHOVEN, PIETER JOHANNES VAN WIJNGAARDEN, JO HANNES DE ROVER, CORNELLS LANGEX- BERG, CHRISTIIOPHORUS JOSEPH B-LEKKER, JOHANNES GERARDUS GILLES, JACOBUS DE KONING, ERITS WILHELM HERMES, JOUKE HAARSMA, HENDRIKUS POPPEN, KLAAS GEUS. Lichting- 1911: JOHANNES ADR1ANUS CRA MER. JOANNES MATHEUS GROOT, JAN MET, GERARDUS VAN VEEN, WILLEM TIMMER MAN, PIETER POEZE, CÓRNELIS BIJL, YVIERD CORBIE, LAURENTIUS PLOEGER, JOHANNES CORNELLS ERANCISCUS GERRITSEN, NICO- LAAS TROMP, WOUTER VAN DER MOLEN. 21 October 1912, vóór des middags 12 uur, Land- weer-Vesting-Artillerie, 41e compagnie. Lichting 1907: REIJER LODDER, JACOB BRUIJN, EREDERICUS GERARDUS DE MUNK. Lichting 1908: ANDRIES POVER, JACOB FREDERIK KAMMERER, JOHANNES DF ROER. t aLt™^t191(>: EVERT JOHANNES PORCK, VVEEItlUS van ERKELENS, PETRUS HULS KAMP, ALBERTUS JOHANNES DEKKER kJ?HAX1ES GERARDUS TER- MAAT, JOHANNES PATER, NICOLAAS WEE1 JOHANNES FREDER1KUS'DEKKER Wijders- wordt ter kennis van de verlofgangers ge bracht: lo. dat aan hen, als gunst en voor zooveel de be langen van den dienst zulks toelaten, kan worden ver gund om buiten de kazerne te overnachten, alsook om onder genot van vergoeding voor levensmiddelen en van brood in eigen voeding te voorzien en d'at zij, die voor genoemde- gunst, (en) in aanmerking wenscben te komen, u i t e r 1 ij k vier weken vóór den dag van opkomst bepaald, een desbetreffend verzoek moe ten indienen bij dfen commandeerenden officier der Vesting-artillerie te Helder, dan wel tot hunnen land- Weerd'i stric tscomma nda nt 2o, dat. in t ij d v a a Trade, d» oefeningen vermeld in art. 11 der Landweerwet, niet behoeven te worden bijgewoond door de categorieën van dienst plichtigen, bedoeld in het tweede lid van art. 15 van evengenoenide wet en aangeduid! bij art, 1 van het K. B. van 5 September 1904 (Staatsblad No. 220), aange vuld en gewijzigd bij K. B. d.d. 22 Maart 1911. (Staatsblad1 No. 97). De opgeroepenen hebben recht op een daggeld van 0.25 en vrij transport, naar de plaats hunner bestem ming, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Het daggeld word't slechts dan door den Burgemees ter uitbetaald', wanneer de verlofgangers uitbetaling daarvan door hem verlangen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 15 Aug-. 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeen te ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebben den, dat bij K. B. van 9 Mei 1906 (Staatsblad No. 111) eene regeling is vastgesteld betreffende het toekennen van de vergoeding, bedoeld in art. löbis der Land weerwet, in verband waarmede door den Minister van Oorlog bij besluit van 12 Mei d. a. v., gewijzigd bij besluit van 3 Juli 1907, het volgende is bepaald lo. verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkelijken dienst, als kost winners de laatste gericht tot H. M. de Ko ningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tusschenkomst van Burgemees ter en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zij, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zij buitenslands verblijf houden, in het register van inschrijving voor het personeel van de landweer dezer gemeente voor komen 2o. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zijn gesteld binnen tien dagen na de dagteekening van de openbare kennisgeving tot oproeping in werke lijken dienst, dus vóór of op 25 Augustus a.s. De verzoeken, waarvoor formulieren kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, moeten aldaar worden onderteekend door hem, haar of hen, die vermeent of vermeenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Het zakboekje moet dan worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 15 Augustus 1912. KEKSriSOETO». Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: een kohier der bedrijfsbelasting No. 4, voor liet dienstjaar 1912/13 executoir verklaard door den Di recteur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 14en Augustus 1912; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de VYet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 16en Augustus 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand! Augustus 1912. Brieven. Euinken, Alkmaar. Corrie Koel, Amsterdam. Mej. E. Blom, Oudcarspel. P. van de Graaf, Koegras. Briefkaarten. J. Brüja, Alkmaar. J. v. d. Berg, Amsterdam. H. Calcoen, Amsterdam. Konijn, Amsterdam. E. van Gulik, Amsterdam. J. O. E. Sinerie, Amsterdam. Mej. E. Verlaat, Amsterdam. Mej. A. Wienchen, Amsterdam. Me-j. II. van der Steen, Hage. Mej. Lichtenveld', Eam. v. dl Lelie, Buitenland. A. Hendriks, St. Alberta Canada. Mad van Thiel, Lourdes. NOOD OP BONAIRE. Vqor de noodlijdende bewoners van het eiland Bonaire hebben II. M. de Koningin en H. M. de Ko ningin-Moeder elk 500 en Z. K. H. Prins Hendrik J 200 geschonken. Uit hier te lande ontvangen berichten blijkt, dat de toestand op het eiland! Bonaire eerder erger dan beter wordt. De ellende is- zeer groot en vooral veel zieken verkeeren in een allertreurigsten toestand. Wel is er op Bonaire werk te vinden, maar vele van de beste werkkrachten zijn naar elders- vertrokken, hun gezin niet voldoende verzorgd achterlatende. Voor de verdeeling van de geschonken giften heeft de ge zaghebber eenige commissies- benoemd. Ook op Aruba wordt de toestand treurig en is de armoede groot, Zeer talrijk zijn de gevallen van scorbut en dysenterie. Op Curasao is de- toestand- wat bet stadsdistrict be treft, niet s-leoht, d-och in de buitendistricten zijn veel armen en zieken die steun behoeven. Nu en dan is eenige regen gevallen, doch zoo wei nig, dat het land er geen baat bij vindt, in verband waarmede de sterfte ondei- het vee groot i». DE RIJKS-MIDDELEN. De Rijksmiddelen hebben in de maand Juli j.l. niet zoo'n prachtig resultaat opgeleverd als in de voor gaande maand schrijft de N. Ct. Was de vermeerde ring van het totaal-generaal in Juni j.l. ruim 1.400.000, in de afgeloopen maand bedraagt de toe neming slechts 223.685. Laten wij er direct bijvoegen dat het resultaat over de eerste zeven maanden van dit jaar wel als- gunstig kan worden beschouwd. De totale opbrengsten be- dioeg-en toch 105.887.290.18, tegen 101.734.207.19 in hetzelfde tijdvak van 1911 of 4.153.082.99 meer. Tn vergelijking met Juni -toon-en voor de maand Juli 1912 een vermeerdering aan: directe belastin gen 86.093, rechten op den invoer 178.436, gouden en zilveren werken ruim 1000, domeinen 13.757, posterijen 82.608, telegrafie 65.332, akten voor de jacht en visscherij ruim 5000 en de loodsgelden 32.557. Minder leverden op: accijnzen 31,217, indirec te belastingen 114.050 en de staatsloterij 83.999. Voor de eerste zeven maanden van dit: jaar toonen bij vergelijking met dezelfde periode van 1911 een v ér meerdering aandirecte belastingen 1.525.366, rechten op den invoer 1.015.475, de sui- keraecijn» 448.617, gedistilleerd) 347.871, bier en azijn, 49.448, geslacht 46.188; zoodat d-e gezamen lijke accijnzen 787.785 meer opbrachten. Verder too nen nog een vermeerdering aan: de belastingen op goud en zilver van 23.091, de zegelrechten 180.416, de registratierechten 124.385, hypotheekrechten bij na/ 5000, posterijen 408.645, telegrafie 365.819, de akten voor de jacht en visscherij bijna 10.000 en de loodsgelden 158.365. Minder brachten op: de accijns- op wijnen 102.869, de successierechten 421.913, domeinen 27.141 en de staatsloterij 2.204. Nog kan worden vermeld dat de opbrengst van de accijns op de suiker in de laatste drie maanden van dit jaar heeft bedragen 6.579.359 of 402.800 meer dan verleden jaar. Gemengd nieuws. DE „BOMMEN"-GESC-HIEDENTS TE VEENEN DAAL. Zooals gemeld, deelde een der leden van den ge meenteraad van Veenendaal in de Zaterdag gehouden zitting mede, dat vrienden van den ontslagen direc teur der gasfabriek voornemens waren een bond- van anarchisten te vormen, die hun betoog kracht zouden bijzetten door met bommen de tegenstanders te bewer ken. Dit verhaal maakte weinig indruk en werd' dooi den burgemeester bestempeld! met „dorpspraatjes." Geen der led-en voelde roeping er een woord- bij te voe gen. Hoe dat raadslid! aan dat zonderlinge verhaal kwam, vertelt de correspondent van het. Hbld. thans. Een bekend' voorstander van den geschorsten direc teur had' zich' in het hotel „De Roskam" wat opgewon den uitgelaten over de handelingen van de Veenen- daalsche raadsleden, met- de bijvoeging dat, bij er zijn leven voör over had' om een bom onder den tegenstan ders van den directeur te kunnen werpen. ZEDELIJKHEID AAN DE STATIONS. Clément Vaute-1 vertelt in de Gaz-ette de Ilollande dat de „Z witsersche Bond voor de bescherming van jonge meisjes" aan de spoorweg-administratie daar te lande een adres heeft gericht, waarin men leest: „Maar al te veel reizigers omhelzen elkaar aan de stations bij het afscheid. De aandoening doet hen al le zelfbeheersching verliezen en de kussen die de ver trokkenen met de aehterblijvenden wisselen, zijn niet altijd' zoo kuiscli als wel passen zou. Zulke tooneelen moeten, aan deugdzame jonge meisjes bespaard blijven. En daarom vraagt de Bond de inrichting in elk sta tion van een zaal, gereserveerd! voor degenen die el kaar bij liet afscheid-nemen willen omhelzen." Clément Vautel stelt voor deze. wachtkamers „sa lon des e-mbrassateurs" te noemen en ze te decoreeren mot muurschilderingen, verbeeldende de echtelijke liefde, de ouderliefde en zellfs de liefde tout court. Zou dat ook niet iets voor Nederland! zijn in het te genwoordige zedelijkheids-seizoen Men moest dan met Schiedam- beginnen, een druk station aan de lijn AmsterdamRotterdam en Hoek- van-Holland', zoodat de vreemdelingen er ook van kunnen profiteeren en er bij hen thuis van vertellen. 1 usschen de vertrekuren der groot© treinen in ware de salon misschien te gebruiken voor d;e teleurgestel- dën van den derden en verderen graad, die niet meer op de Schiedamsche dijkglooiingen mogen zitten. In elk opzicht practisch dus. (N. Ct.) O EEN TYPHUSBACILLEN. De Gezondheidscommissie voor Baarn c.a. heeft naar aanleiding- van een aldaar voorkomend typhusge- val het water van d-e rivier de Eem laten onderzoeken in het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht. Uit het onderzoek is gebleken, dat het water ia de Eem geen typhusbacillen bevat, zoodat de vele zwemliofhebbers. die in den laatsten tijd' in de Eem niet durfden zwemmen uit gevaar voor besmet ting-, weer van de badinrichting kuynen gebruik ma ken. HET DUURDE HEM TE LANG! De landbouwer Van Staveren niet zijn vrouw, wo nende aan den IJweg tusscbeu den Venneper- en den Bennebroekweg te Lisse, waren op bezoek bij hun on langs getrouwde dochter te Lisserbroek. Men was per rijtuig gekomen en had gemakshalve het paard ge spannen voor den wagen, aan een ring vastgebonden o.P het erf. Toen men omstreeks half elf we-er huis waarts wilde keeren, waren paard en wagen reeds weg. V aarheen? Dat wist men niet. Men ging zoeken. Dat trok de aandacht van een buurman. Toen men hem op de desbetreffende vraag had' verteld, wat de reden was van het zoeken, ging hem een licht op. En hij vertelde dat hij, toen hij omstreeks 10 uur thuis kwam, een paard' ën wagen van het erf zag komen, dat zich stapsvoets in de richting van den Lisserweg bewoog. Hoewel hij wegens- de duisternis niet had kunnen zien, of er i-emandi in den wagen zat, had hij natuurlijk verondersteld, dat dit wel het geval was geweest. Het bleek nu echter, dat bruintje er geheel alleen van door was gegaan. He schoonzoon ging- op de mededeeling van, den buurman per fiet» in de ric-h- ting- van de woning van zijn schoonvader zoeken, en jawel, niet ver van zijn huis verwijderd, stapte bruin tje heel bedaard' met den ledigen wagen achter zich huiswaarts. En of het zich nu had' geërgerd! dat men hem maar buiten had vastgebonden, terwijl zijn mees- ter binnen, zat te fuiven, of, dat het niet gewoon was dat zijn baas zoo lang plakte, is onbekend, maar een feit is, dat het zich omstreeks 10 uur had losgewerkt, op liet erf zonder ongevallen was omgedraaid en het hek uitgereden, en ten slotte, zonder zich te overhaas ten, en zonder zich verder te bekommeren om zijn baas en vrouw, heel rustig huis-toe was gestapt VJjEESCH VERGIFTIGING. Een streng onderzoek wordt ingesteld' naar aanlei ding van het' overlijden van vrouw v. D. te Stratum, die van het vergiftigde paardevleese-h, waarvan in deze gemeente een tiental personen ernstig ziek zijn ge weest, ook moet gegeten hebben en onder vergifti gingsverschijnselen is gestorven. Eenigen tijd geleden is d-oor den inspecteur van het bureau Singel te Amsterdam den heer II. J. Versteeg, op last van den. burgemeester een administratie pro ces-verbaal opgemaakt' van een verhoor, dat de inspec teur den agent. B. Winters; voorzitter van den Amster damsehen Politiebond, deed ondergaan. Het verhoor liep over verschillende, op het lagere pölitie-personeel volgens de bewering van Winters toe gepaste disciplinaire straffen, welke bewering hij in een openbar© vergadering van den Amsterdamschen Politiebond had geuit. De burgemeester was over deze uitingen, gedaan in een openbare vergadering, zeer verstoord. Nadat bij van het administratief proces-verbaal had kennis genomen, heeft hij den agent B. Winters ge straft met plaatsing, gedurende een maand, in de zoogenaamde strafklasse en hem bovendien 25 num mers doen terugstellen op de ranglijst. VAN EXTER NAAR AMERIKA. Door den griffier bij de Arr.-Rechtbank te Haarlem, wordt in „De Meerbode" bij advertentie opgeroepen Martinus Van Exter, laatst gewoond hebbende te Haarlemmermeer, wiens verblijfplaats onbekend is, om op Maandag 7 October te verschijnen ter terechtzit ting- van de Arr.-Rechtbank te, Haarlem, ten ©inde te worden gehoord' aangaande een door den voogdijraad te Haarlem ingediend en hem betreffend' verzoek schrift, Naar de „O. H. C." verneemt, isi deze man, bekend uit de vergiftigingszaak in de Nieuwe Meer, naar Amerika vertrokken met achterlating van een paar kleine kinderen. TWEE ME'NSCHEN VERDRONKEN. Donderdagavond' is te Veenhuizan de vrouw van den zaalopziener van A. in de vaart gevallen en verdron ken; haar mau, die haar was nagesprongen, verdronk eveneens. Zij laten 4 jeugdige kinderen onverzorgd' achter. IN DEN TRETN LATEN LIGGEN. Den 4den September a.s. zullen- te Utrecht worden verkocht de over het tweede halfjaar 1911 in de rijtui gen der Staatsspoorwegen gevonden goederen, bene vens de overbovonden onafgehaalde en geweigerde goe deren.^ Dat een en ander nogal wat beloopt, blijkt uit het feit, dat niet minder dan 1002 parapluies en para sols, 529 wandelstokken, 5 rijwielen, kleederen enz., diverse gouden en met goud gemonteerde voorwerpen, w. o. 5 armbanden, 6 broches, 14 1 org nets, 27 ringen enz. en diverse zilveren en met zilver gemonteerde voorwerpen, w. o. 18 armbanden, 10 broches, 8 horlo ges, 11 parapluies en 37 wandelstokken enz. ten ver koop worden aangeboden. SNEEUW EN VORST. Naar gemeld wordt, heeft 't Woensdag op Schou wen tijdens een kort onweer zóó gehageld! en ge sneeuwd, dat velden en wegen weldra een volmaakt wintel-gezicht opleverden. Men kon zelfs sneeuwballen maken. ÏTR Winschoten komt thans het bericht, dat het gisternacht daar zoodanig heeft gevroren, dat heele velden tuinboonen totaal zijn vernield. In het hotel „Larenberg" te Laren (N.-H.) brandde gisteren de kachel voor de logés. HET 40-JARIG PRIESTERFEEST VAN MGR. GALLIER. Ter eere van het 40-jarig priesterfeest van mgr. A. J. Gallier, den r.-k. bisschop van Haarlem, is gister avond een buitengewoon druk bezocht feestcoucert gegeven iu de bijzónder fraai versierde concertzaal der |Y ereeniging, dat door den kerkvorst werd bijge woond. Bij het betreden der concertzaal zette liet koor voor deze lege.nheid samengesteld! door 300 dames en hee ren, de antiphoon ..Ecce Sacei'dos" in, terwijl allen zich van hun zetels verhieven. Deze. zang was vier stemmig gezet voor gemengd] koor a cappella door den Haarlemscben componist Philip Loots. Nadat de voorzitter der feestcommissie, de heer mr. J. N. J. E. Thijssen, een welkomstwoord had gespro ken, werd de feestcantate uitgevoerd, eveneens- een compositie van Loots, waarbij het Haarlemscli Muziek korps, versterkt met leden van het orkest van het Am- s.terdamsche Concertgebouw, medewerkte. Namens heb katholieke Haarlem werd daarop de bis schop toegesproken door den heer J. M. Taskin, pre- i.lent van liet groot-seminarie te Warmond en kanun nik van het kathedraal kapittel. De schitterende rede, bij herhaling door instemmend gejuich onderbroken, verwierf daverende toejuichin gen. Tot slot zong het, koor „Ouverture", een compositie van Willem Andriessen, door hem zelf gedirigeerd, gevolgd door Handels „Haleluja" uit het oratorium „Der Messias." Daar honderden geen toegang tot dit huideconcert konden erlangen, word't het denTOden herhaald, waar bij dan mgr. Callier wederom aanwezig zal zijn. De heer L. vau den Berg, rector te Haarlem, zal dan de feestrede uitspreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1