DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 196. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DINSDAG 20 AUGUSTUS. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. BINNENLAND. I I ..I. I! EERSTE KAMER. De Eerste Kamer komt in dit zittingsjaar niet meel' bijeen om de nog bij haar aanhangige wetsontwerpen af te doen, zulks zal in de nieuwe zittingsperiode ge- sehiedèn. COMMISSIE VAK VOORBEREIDING INVALI DITEITSWET. De Commissie van Voorbereiding uit de Tweede Kamer voor de Invaliditeitswetten komt Donderdag weer bijeen en wel ter vaststelling van haar verslag. LOODGIETERS EN KERKEN. In een missive aan de commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën wijst de minister van binnenlandsche zaken er op, dat het meermalen is voorgekomen, dat monumenten van geschiedenis en kunst een prooi der vlammen zijn geworden tengevolge van onvoorzichtigheid' van werklieden, voornamelijk van loodgieters, aan de daken of goten werkzaam. Het ware, meent de minister, ongetwijfeld' wenschelijk, in dien, voor zooveel dit nog niet is geschied, van ge meentewege maatregelen werden genomen, welke ten doel hebben brandgevaar te voorkomen in al die geval len, waarin zoodanig gevaar voorzien is, inzonderheid, als aan daken of goten met' vuur moet worden ge werkt. De minister zou het aangenaam vinden, indien de aandacht van de gemeentebesturen hierop werd1 geves tigd. Gemengd nieuw». EEN HISTORIE VAN SCHRIJFMACHINES. De agent van een geaccrediteerd huis in schrijfma chines te Amsterdam werd onlangs vereerd met de op dracht, eenigo machines op zicht te zenden. Spoedig daarop kreeg hij bericht dat twee der ma chines zouden worden gehouden en of meneer zoo goed zou willen zijn, de rekening te presenteeren. Dat go- -ohiedde, doch betaling bleef nit. Bij informatie bleek dat de kooper iemand was, voor wien het werkwoord: „betalen," een hoogst onaangena me klank heeft. De benadeelde deed zijn beklag bij de politie, doch er was niets aan te d'oen. Alleen langs den weg der civiele actie kon de kooper worden ver volgd. Toen heeft de verkooper zichzelf raad ge schaft. Voor het huis van het „Mannetje van alles" verscheen gistermorgen omstreeks te 9 uur een automobiel, waarin vier heeren. Drie ervan gingen stoutmoedig de trap op van den wanbetaler en namen, ongevraagd, ongeweigerd, de twee schrijfmachines mee. Aan lawaai en schelden van de zijde van den „koo per," van diens echtgenoot© en eenig' ander vrouwvolk in het huis geen gebrek, maar de agent had zijn schrijfmachines terug en vóór de „kooper" zich van zijn verontwaardiging had' hersteld, was de auto uit het gezicht verdwenen. ZEEHONDEN. In de Zeeuwsche stroomen is het getal zeehonden, dat men op de zandbanken ziet, in de laatste jaren voortdurend verminderd, zoodat men slechts tientallen kan waarnemen, waar vroeger honderden verschenen, wat te dnnken is aan het voortdurend wegvangen van jonge exemplarende oudere laten zich niet meer ver schalken. Elk jaar worden uit de Zeeuwsche stroomen circa 450 exemplaren gedoode dieren aangegeven voor liet verkrijgen der Rijkspremie ad 2.50 voor een mau- ROMAN VAN PAULA BUSCIL 8) o „Natuurlijk!" zeide Hercules zelfbewust. „Ik had gisteren op proef gewerkt en ben dadelijk voor zes maanden geëngageerd." „Dan verder alles goeds," zeide Verconi, die spoedig afscheid nam met de woorden: „ik moet thans een woning zoeken." „Onze schoon e, bruine wagens zijn verkocht en wij zullen nooit meer daarin wonen?" vroeg de kleine aan haar vader, toen zij zich weder op weg begeven had den. „Ja, alles is verkocht en wij moeten nu in huizen wonen als de andere menschen." Hij bleef staan en zag op een bordje: „hier parterre en gemeubileerde kamer te huur." „Daar willen wij dadelijk binnen gaan," zeide hij tot Mira en hij belde. Een dikke vrouw met een brutaal gezicht opende de deur en voordat nog Verconi in zijn gebroken Duitsch kon zeggen, wat hij wilde, zeide de vrouw met harde stem: „u wilt de gemeubileerde kamer zien?" Verconi bevestigde en volgde haar in het vertrek. „Hier heeft vroeger een officier gewoond; hij heeft zich echter om schulden doodgeschoten." Met deze woorden wees de vrouw haar kamer aan en hoopte den eenvoudig uitziend'en man daarmede te imponeeren. De gewezen directeur, die niet verwend was, vond behagen in de kamer. „Wie zijt u eigenlijk?" vroeg de vrouw en zag Ver coni aan. „Ik ben circus-artist," antwoordde Verconi. Nauwe lijks had hij echter deze woorden gesproken, of het roode gezicht der vrouw werd nog rooder. Eerst bleef zij bewegingloos voor Verconi staan, toen zeide zij een weinig verlegen: „ach, dat spijt mij zeer. Lieden van netje en 3 voor een wijfje. Het. grootste aantal Wördt aangegeven in Bruinisse en Veere. EEN STUDENTENHUIS. t)öor de Christenstudentenvereeniging te Leiden werd voor eenigen tijd een groot, deftig heerenhuis aan het Rapenburg aangekocht voor ruim 18.000. Het is verbouwd! en ingericht tot een studentenhuis. Voor een tiental studenten zijn er ruime, eenvoudig, maar degelijk ingerichte zit- en slaapkamers. Deze zijn reeds alle bezet. Maar dit is de hoofdzaak niet. Beneden is een rui me zaal tot koffie en eonversatiekamer ingericht, waar studenten, die het wenschen, kunnen lunchen. Op de eerste verdieping is een leeszaal, die ook voor dispuut- en vergaderzaal dienst lean doen. Studenten, leden der vereeniging, kunnen hier een thuis vinden. De inrichting wordt onder leiding van het bestuur der studentenvereeniging beheerd door een bejaarde dame, mej. Olivier, die in Brussel een groot pension heeft gehouden. Na de vacantie zal dit studentenhuis, dat met inbe grip van den koopprijs van liet huis ongeveer 30.000 zal kosten, worden geopend. PLAN 1913. Veertig aandeelhouders van het Koninklijk Zoölo gisch Botanisch Genootschap te 's-Gravenhage, heb ben een reglementswijziging aanhangig gemaakt, strekkende om de terreinen en lokalen van het Genoot schap niet, zonder machtiging van aandeelhouders, langer dan drie achtereenvolgende wekeui te verhuren. Dit voorstel is gedaan in verband met de voorne mens van het bestuur om terreinen en gebouwen van het Genootschap in 1913, drie maanden (Juli, Augus tus en September) te verhuren Voor de tentoonstelling van sport en toerisme. TRAGISCH. Het kwam in den laatsten tijd wel eens voor, dat er aan het Hollandsche Spoor te 's-Gravenliage uit be- stelgoederen voorwerpen werden vermist. De politie werd gewaarschuwd' en hield een oog in 'tzeil. Zater dagavond werd in de goederenloods een spoorwegbe ambte op heeterdaad! betrapt op het openen van een pakket en het daaruit wegnemen van. een paar voor werpen. Aan ontkennen viel niet te denken, wairt.de voorwerpen werden bij onderzoek op den man, die reeds vele jaren in dienst der H. IJ. S. M. was, gevonden. Uit vrees voor de gevolgen van zijn misdaad' wierp de man zich e.enige oogenblikken nadia.t hij zich ontdekt zag vóór een in de richting van Amsterdam rijdenden trein. De man werd op slag gedood. EEN SIMULANT. Voor eenige dagen werd! te Haarlem' in een der ker mistenten een rijwiel gestolen. Als verdacht van dezen diefstal hield de recherche een man aan uit Loósdüinen en bracht hem, om ver hoord te worden, naar het bureau van oplitie. Onder'dat. verhoor viel de man opeetns op den grond, sloeg, trapte en raasde, vernielde een deel van het meubilair en niet minder dan 5 agenten waren noodig om hem te overmeesteren. De toevallig op het bureau aanwezige politie-dokter gelastte overbrenging naar het St. Elisabeth's gast huis, hoewel hij en de hoofdinspecteur van. politie on middellijk aan simulatie dachten. De overbrenging had met groote moeite plaats, de man bleef woest doen, wilde niet naar het gasthuis en het kostte heel wat moeite hem daar te krijgen. het circus kan ik echter hier niet laten wonen." Het laatste voegde zij er met gemaakte energie aan toe en trachtte zich een voorname houdiing te geven. Zonder een woord te zeggen, wendde Verconi zich om, nam zijn kind aan de hand en verliet! het huis. „Waarom wil die vrouw ons niet honden?" vroeg Mira. „Omdat wij van het circus zijn!" Mira hield! op met vragen, zij was geschrokken. Al begreep zij ook niet geheel, wat deze, totin van haar vader te beteekenen had, zoo kromp toch haar week kinderhart telkens hevig daarbij samen. Was het dan een schande in het circus te zijn? Op den avondl van denzelfden dag moest Verconi voor de eerste maal zijne clownsgrappen ten beste ge ven in het hel verlichte circus Baumann. Hoe hard was liet voor den zwaar beproefden, ge- plaagden man zijn dolle sprongen en. zijn goedkoope aardigheden aan liet. lachende publiek te vertoonen Hij liep met luid geschreeuw, dat meer geleek op een hartverscheurend gekrijsch dan op een gewonen clownslach door de manége en trok een opgestopte kat aan een klein draadje achter zich aan, struikelde dan 'over zijn eigen beenen, stond weer op' en liep verder. En hoé hadf de ernstige man zich toegetakeld! Een vuurroods pruik dekte zijn zwart hoofdhaar; met wit meel had hij het fijne, gele teint' dik besteneerd) en zijn lange fijn gebogen neus had! hij met een roodl bestre ken, dat even schreeuwend als de, pruik glansde, maar tot een andere nuance behoorde en tengevolge daar van de vreeselijke disharmonie van het geheel nog aanmerkelijk verhoogde. Wie evenwel de diepe, donkere oogen met dat men gelmoes van kleuren zag stralen en in menschenoogen weet te lezen, die kon bespeuren, hoe weinig deze man tot lachen en schertsen gestemd' was, dat hem. de toe juichingen van het publiek als; dolksteken in het hart drongen. En toch lachte hij steeds luide, wierp zich eens van achteren en eens van voren op den grond en maakte allerlei capriolen in de Lucht. Mira stond aan den opgang rechts naast het circus- podium legen een pilaar geleund pn sag in dg manége In die inrichting is nu de simulatie geconstateerd, j zoodat de man niet alleen zal terecht staan wegens diefstal van liet rijwiel, doch tevens wegens vernieling en wegens verzet tegen de politie. DRAGEN VAN WAPENEN. Zaterdag werd voor het kantongerecht te Harlingen het laatste bedrijf afgespeeld' der aldaar voor eenigen tijd geleden gehouden bloemententoonstelling. De hel- lebardiers werden veroordeeld tot een boete van 50 cents, wegens het dragen van wapenen! GEWELDPLEGING. Te Stramproy (L.) heeft, naar de „L. K." meldt, een geval van ernstige geweldpleging plaats gehad. Janssen, die in twist was met zijn buurman, G. H. Zontrop, 34 jaren, landbouwer, over den verkoop van een stuk vee, waarvoor Z. 12 van J. terugeischte en dit niet kon bekomen, zou, Zaterdagmorgen om 1 uur die som hebben opgeëischt doch daar er geen betaling volgde, op J. het geweer hebben afgevuurd, zonder hem evenwel te treffen. Deze laatste vluchtte daarop zijn huis binnen, terwijl door diens huisvrouw de deur werd dichtgedaan en gegrendeld. Terwijl ze daarmede be zig was knalde weder een schot, waardoor de vrouw in het bovenbeen ernstig werd getroffenhagelkorrels en een stuk van de deur drongen haar in het lièhaarrt. Voorts werden de glasruiten nog bij J. ingeslagen, die, uit vrees voor erger, de f 12 d'oor de daardoor ontsta ne opening aan J. zou hebben betaald. J. wist toen nog niet, wat met zijn vrouw was voorgevallen en vond haar daarna in voormelden toestand) te bed. De Justitie uit Roermond1 arriveerde Zondagochtend tot het doen van een onderzoek in loco en het hooren van getuigen. De vermoedelijke dader heeft de wijk naar België genomen. MOORDAANSLAG. Gisteren is .to Tiel gevankelijk binnengebracht er. na verhoor d'oor den rechter-commissaris in liet huis van bewaring opgesloten, de dertigjarige E. D„ te Trieht, die aldaar Zondagavond zijn gewezen meisje, door twee revolverschoten in de zijde heeft gewond. Haar vader, die met haar wandelde, kreeg drie schoten in de borst. Hij mocht niet worden vervoerd. De dochter is ter verpleging naar Utrecht overgebracht. Gistemamid'dag is het gerecht naar Tricht vertrokken, teneinde den vader zoo mogelijk te hooien. DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. Terwijl de heer J. A. Mulder, uit Utrecht, en zijn dochter, gistermiddag op hun rijwiel den Amersfoort- schen straatweg afreden, werden zij ter hoogte van de uitspanning „De Pan" door een hen achterop rijdende automobiel aangereden. Hunne rijwielen werden ver brijzeld. De heer M. werd een 25-tal meters medege- sleept en aan de. rechterzijde van het lichaam verwond. De auto ging, zonder zich ergens over te bekommeren, verder. De heer M. werd per rijtuig naar Utrecht ver voerd. GEEN COLLECTEN De Delftsche Bestuurdersbond heeft aan B. en W. van Delft verlof verzocht tot het inzamelen van gelden aan de ingangen van fabrieken ten bate van de sta kende glasblazers. B. en W. hebben dat verzoek afge wezen. Zij willen zich in het conflict geen partij stel len. Het bedrijf, waar gestaakt wordt, ligt bovendien buiten Delft en zij willen de mogelijkheid niet; openen voor antipathieke betoogingen. neder en had geen oog voor haar vader, dien zij nog nooit zoo bont aangedaan had! gezien. Hij beviel haar in het geheel niet. Hoe schoon had zij het zich voor gesteld haar papa als „dommen August" aangekleed onderhal die anderen te zien rondspringen. Maar neen, zoo dom had! hij er' niet. moeten uitzien! Instinctief voelde het kind het hartverscheurende van deze geforceerde capriolen en grappen en wendde bedroefd Het- hoofdje om. Haar vader verliet nu de manége en liep naar zijn garderobe. Mira wendde zich nog eens naar hem om en wenkte hem toe. Dan liep zij madame Lewand'ows- ky, die hoog te paard, in het zwart- als amazone ge kleed was, voorbij en knikte slechts met het hoofd. Zij kon deze vrouw niet uitstaan en wist toch niet waarom. Een vreemde heer stond' voor de schoolrijdster en onderhield zich zoo levendig met de dame, dat deze de kleine Mira in het. geheel niet bespeurde en haar vluchtigen groet niet beantwoordde. Het kind' ging verder, naar de. stallen. Hier zou het haar vader wachten. En de tijd viel haar niet lang, want hoeveel was hier te zien! Vooral de hon den amuseerden haar, de lieve, kleine dienen! Hoe herinnerden zij Mira aan hare lievelingen van vroe ger! En een grijs ezeltje was er ook, juist als Tomp- sen's kleine, oude Peter zag het er uit,! Zij streelde en liefkoosde, het en deed1 dat telkens weer. Eindelijk kwam haar vader, hij had) het afschuwe lijke bonte eostuum weder met zijn eenvoudige klee ding verwisseld en de lieve, vertrouwde trekken van de helle verf gereinigd. Blijde zag Mira tot hem op en hij nam zijn kind bij de hand en bracht het buiten. „Zóo, nu zullen wij eten en dan naar huis gaan en eens flink uitslapen!" „Dus behoef ik hedenavond' niet te dansen, papi vroeg de kleine. „Neen, liefje, eerst, als de nieuwe pantomime gaat. Morgen vroeg zult gij vlijtig studeeren." Zij hadden het circus-restaurant bereikt en traden binnen. Verconi ging aan een kleine hoektafel zitten en bestelde spiegeleieren mot ham. Zij hadden heden SCHANDELIJK. Toen men gistermorgen in het weiland van den heer L. ten W„ lid van den raad van Steenwijk, kwam om de koeien te melken, bleek d'at twee koeien en twge kalveren met een scherp voorwerp verwond waren. Bij al deze dieven had men getracht de linkerhakpees door te snijden. Bij een der kalveren was dit gelukt, 'tdier moest afgemaakt worden. Hoewel de drie andere die ren oen diepe snede boven den hak hadden, waren daarbij de peezen slechts' ten deele of in 't geheel niet geraakt, zoodat or alle kans op genezing bestaak De wachtmeester der marechaussee, er mee in ken nis gesteld, begon dadelijk een nauwkeurig onderzoek. De gemeenteveldwachter Scheper van de Wetering werd met zijn politiehond' ontboden. Alle nasporinge» hadden echter tot heden geen resultaat. EEN INTERNATIONALE ZAKKENROLLER. De vorige maand werd te Amsterdam een vreemde ling aangehouden die op de Stadhouderskade op het balcon van een tramwagen van lijn 5 aan een mede passagier een gouden horloge met ketting had ontsto len. De man werd naar het Huis van Bewaring over gebracht en zal in het begin van September voor de rechtbank ald'aar terechtstaan. Teneinde de identiteit van den aangehoudene te kunnen vaststellen werden aan het hoofdbureau van politic aldaar vingerafdrukken van den verdachte ge reproduceerd en deze werden opgezonden naar de po litieautoriteiten te Londen en Berlijn. Daar raad pleegde men de verzamelingen vingerafdrukken van misdadigers en door vergelijking met, die, welke uit Amsterdam waren toegezonden, kwam men tot de con clusie, dat men hier te maken had met iemand, dis zich zoowel in de Engelsche als in de. Duitsche hoofd stad reeds aan misdrijven had schuldig gemaakt. De namen, onder welke hij er te boek stond, kwamen ech ter niet. overeen met die, welke hij te Amsterdam had opgegeven. Een 'onderzoek in zijn geboorteplaats War schau ingesteld, wees uit, dat hij in Amsterdam zijn waren naam genoemd had. EEN PSEUDO-GEESTELIJKE. Van katholieke zijde wordt gewaarschuwd tegen een Eng-elsch-sprekend, als geestelijke gekleed persoon van ongeveer 30-jarigen leeftijd, met een zwarten ring baard, die, voorzien van een machtiging van het ge meentebestuur van Delft, in die gemeente heeft ge tracht van verschillende ingezetenen geld los te krij gen. Hij vertoonde daarbij een in het Hollandsch ge stelden brief, geteeken.d door de bisschop van Chaldea Sea. Noch den bisschop van Haarlem, noch den De ken van Delft is iets van deze inzameling bekend. EEN VERGISSING. Te Arnhem werd dezer dagen door een werkman aan gifte gedaan, d'at hij vader was geworden van een zoon. Thuis komende, vernam hij evenwel dat de ba ker zich vergist had en dat hij vader was geworden van een dochter. Die dochter staat'nu als zoon ingeschreven en de rechtbank zal er aan te pas moeten komen om de zaak in hel: reine te brengen. AANGEHOUDEN. Zaterdag werd door rechercheurs en rijksveldwach ters gevankelijk uit Rotterdam naar 's-Gravenhage ge bracht zekere A. v. d. M., die gesignaleerd stond en volgens zeggen tevens verdacht werd van medeplich- beiden nog niets warms gehad; en hadden veel eetlust. Lewandowsky zat met een jongen jongleur aan een tafel in de buurt van het buffet en dronk den eenen schnaps na den anderen. Hij verzekerde, dat hij met de alcohol nieuwe kracht voor de inspanning van den avond van lieden putte, want hij geloofde, iets geheel bijzonders gepresteerd! te hebben werkelijk ging geen avond' voorbij, waarop hij dat niet geloofd had! De jonge man scheen zich' over de in vuur gerakende man te amuseeren en deed! hem flink bescheid. Ver coni schudde slechts het hoofd. „Hebt gij madame Lewandrowsky hedenavond niet gezien vroeg hij plotseling aan de kleine. „Ja, papi, zij sprak met een fijnen mijnheer", zeide het kind. O ja, Mira wist heel goed, wat een fijne mijnheel' was, die er zoo fijn gestreken uitzagen en zoo gaarne in liet circus gingen en aan de dames steeds bloemen zonden! Of zij later ook zoovele mooie bloemen zou ontvangen als madame Lewandrowsky? En bloemen, die waren toch zeer duur en kostten veel geld, dat. wist zij precies, nadat zij haar papi stee-ds een mooi bouquet op zijn verjaardag gaf. Plotseling' vroeg zij: „Papi, deze fijne heeren moeten toch zeer rijk zijn?" En de vader, die dezen gedaohtensamenhang ried, nam het kind; met groote oogen op en zei glimlachend: „maar, zottinnetje, die fijne heeren zijn in het geheel niet fijn!" En toen het kind hem met verbazing aan zag, voegde hij eraan toe: „nu, dat kunt gij nog niet begrijpen. Liefje, wanneer gij eerst groot zijt, dan zult gij het zien. Die fijne heeren moeten aan mijne Mira g'een bloemen zenden!" En daarbij zette hij zulk een dreigend gezicht, dat. het kind angstig werd on in de gedachte berustte nooit zulke schoone bloemen to ontvangen. De deur van den foyer van het circus was een wei nig geopend on juist sloop madame Lewandowsky snel voorbij. Haar man had haar niet gezien, want die dronk kalm voort en scheen nog lang- te willen drin ken. Alleen Verconi zag haar door het groote op de straat uitziende raam na en schudde weer het hoofd. Daar aan de overzijde stond een heer, op wien zij af ging.- Hij wenkte een passeerend rijtuig en beiden stegen in. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1