DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No 197. Honderd en veertiende Jaargang. 1912.| WOENSDAG 21 AUGUSTUS. FEUILLETON. Loting voor de Militie. Gemeente-Rekening. ENGELSCHE BRIEVEN. Dinsdag 3 September a.s., BINNENLAND. "Pi oEi.iJKE VFAtoommm. De BURGEMEESTER dor gemeente ALKMAAR breng,fc ter kennis van belanghebbenden dat de loting (lei* in dit jaar voor de Militie ingeschrevenen voor deze gemeente zal geschieden op des voorin, ten 10 ure, ten stadhuize. 1 olgens art. 62, sub 2, dér Militiewet, nemen aan de loting deel alle voor de lichting ingeschreven per sonen, met uitzondering van hen: lo. die voor den aanvang der loting voor de ge meente blijken te zijn overleden; ^2o. die voor den dienst, bij de militie ongeschikt zijn bevonden; 3o. die vóór 1 September bij onherroepelijk gewor den uitspraak van den militieraad of van Gedeputeer de Staten of bij Koninklijke op een ingesteld beroep genomen beslissing voorgoed of t ij d e 1 ij k van den dienst zijn v r ij g e s tel d; 4o. die vóór 1 September onherroepelijk, hetzij voorgoed, hetzij voorloop ig van den dienst zijn uitgesloten. Alkmaar, 19 Augustus 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat de rekening «ler gemeente, dienst 1011, van heden af op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. Alkmaar 19 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Van onzen Londenschen medewerker.) Naar men weet vigeert hier sedert eenigen tijd de zoogenaamde „Shops Act die, zooals elke goede wet .van dien aard behoort, te doen, eenvoudig een lang be staand en algemeen geworden gebruik codificeert en voorschrijft dat behalve den Zondag', elke „zaak" haar personeel nog een halven dag in de week vrij moet ge ven. andaar de biljetten en kaarten die men tegen- w ooi dig in bijna alle winkels ziet, waarop meegedeeld wordt op welken dag der week de inrichting van ar 1 uur n.m. zal gesloten wezen. Zaterdag' is de meest populaire dag, doch Woensdag' en Donderdag worden in de voorsteden vaak gebruikt, vanwaar de gewoonte der theaters om op een of meer van die dagen mati nees te geven. Dat is nu zeer fraai, doch voor één soort winkelier buitengewoon lastig en wel voor de handelaars in oude boeken, die tegenwoordig in en bij Charing- Cross Road in zoo grooten getale te vinden zijn. Deze hee- ren en dames doen 's morgens zoo goed als geen zaken; de vreemdelingen gebruiken den voormiddag om musea enz. af te loepen en gaan dan, als ze boe kenliefhebbers zijn, 's middags voor en na de thee een beetje grasduinen in de boekenstalletjes. Eu de Lon- denaars zelve hebben 'overdag hun ri'erk en vinden eerst s avonds tijd de winkels af te neuzen en te zoe ken naar wat van hun gading is of kan zijn. Met andere woorden: de „half holiday" komt voor den „secondhand bookseller," financieel althans, neer op een geheelen vrijen, dag. Nu laat de wet evenwel toe dat, wanneer de meerderheid van een aantal win keliers in één bedrijf en in één buurt dit verzoeken, zij van de bedoelde verplichting kunnen worden vrijge steld. Derhalve hebben 130 van de 210 boekverkoopers m, om en bij Charing Gross Road! een collectief ver- wiek bij de bevoegde autoriteit in deze de London County Concil ingediend, om zoodanige vrijstel ling. Liet antwoord was dat de Council wegens liet zomer-rec.es niet. weer vergadert vóór October en Je heeren maar zoolang moesten wachten. De boekverkoopers konden natuurlijk niet wachten, dt schade, vooral nu in 't reisseizoen, zou te groot we zen en men ziet ze dan ook kalm de geheele week open blijven. De ambtenaren van den Council, belast met de ten uitvoerlegging der wet,-hebben op dien grond; tegen een aantal hunner geverbaliseerd en de zaak diende deze week voor den politierechter Sir Albert de Kutzen, t M as natuurlijk, waar de advocaat de boekverkoopers duidelijk in 't licht stelde, een zuiver vexatoir optreden. Men weet, dat, de Council verlof in o e t geven om open te blijven, wijl meer dan de helft het verzoek daartoe onderteekenden; en de advo caat betwijfelde zelfs of de ambtenaren in dit geval wel bevoegd waren tot vervolging over te gaan. De rechter verdiepte zich in dit laatste punt maar niet, doch verdaagde de zaak voor onhepaalden tijd, daarbij weigerend in te gaan op het, verzoek van s Councils advocaat en te gelasten, dat. de boekwin kels moesten gesloten worden tot tijd en wijle de Coun cil de gevraagde vrijstelling officieel heeft verleend. ie achting voor boekverkoopers en boeken mogen hebben, liet schijnt dat die. bij de vrouwen niet alge meen te vinden is. Ten minste de bestuurders van verschillende openbare boekerijen klagen zeer, hoewel waarschijnlijk eenzijdig over de oneerlijkheid der be zoeksters. Die van Luton zegt, dat tijdschriften zelden ver minkt of gestolen worden behalve in de afzonderlijke zaal voor vrouwen. Een speciale leeszaal in de boe kerij van Buckingham Palace Road! in Westminster moest mep om die reilen opheffen. Hetzelfde is ge- bemd in die te Chelsea; niet alleen werden uit de zaal voor vrouwen tijdschriften gestolen of stukken er uit gesneden, doch de bezoeksters hielden er sociëteit en gebiuikten haar als kleedkamer, waar ze zich met de ipeeste ongegeneerdheid; verkleedden. In Lewisham geschiedt hetzelfde en daar stelen of verknippen ze zelfs in de publieke zaal de tijdschriften die haar belang inboezemen. In Southwark is even eens de vrouwenzaal moeten worden opgeheven; er werd gebabbeld, men ging' er zitten dutten en stal tijd schriften.^ Deze opheffing van een speciale zaal voor vrouwen hielp daar nog niet; en nu heeft men er iemand moeten aanstellen, die in de openbare zaal bij zonderlijk de bezoeksters in het oog houdt en er op moet letten dat ze niets stelen of verminken. M ellicht is bet waar, wat sommigen beweren, dat het die vrouwen en meisjes alleen te doen is om din gen uit modejournalen. Een mijner kennissen heeft ten minste op dat punt een eigenaardige ervaring op gedaan. In de «Coupé van zijn Citytrein zat op zeke ren morgen een schrijfmaehinisfcje of iets dergelijks, die op 'n gegeven oogenblik zenu.wach.tig begon te zoe ken naar iets, dat bleek haar Sffr.orwrgbiljet te zijn. Het was zoek en bleef zoek en, meest ze de vracht nog eens betalen, dan zou ze, naar uit een verzuchting' bleek, geen geld voor haar luncli overhouden. Mijn kennis, vol sympathie voor vrouwen die haar eigen brood verdienen, vroeg- haar verlof haar met 'n shil hng te helpen en dankbaar nam ze die hulp aan. toevallig kwam ze in 't gedrang bij den uitgang- vóór hem en tob zijn stomme verbazing zag hij haar kalm het onvindbare kaartje aan den controleur afge ven. Hij hield haar daarop natuurlijk in 't oog en ziet, ze stapte op het boekenstalletje af en koclit voor een shilling een mode-tijdschrift. De. andere reizigers waren weg; mijn kennis be greep dat, als hij haar interpelleerde, ze alles zou hee ten liegen en een scène maken; doch ik vrees dat honderd lunehlooze schrijfmachinistjes met haar allen geen penny meer uit hem zullen krijgen. De onpartijdigheid gebiedt mij evenwel hier bij te voegen, dat, volgens den bibliothecaris van het Britseh Museum, de onhebbelijkheid om boeken weg te nemen of te verminken veel meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomt en de Reading Room of leeskamer daar, is ongetwijfeld de grootste en, voortdurend, drukst be- zoclite der wereld. liet zal met deze ondeugd' wel we- zen als^ met.de meest menschelijke zwakheden: Zij komt bij mannen en bij vrouwen beiden voor en het is onbillijk er de dames alleen om hard1 te vallen. In de buurt van ditzelfde Britseh Museum is men bezig met een proefneming, die met boeken niets uit staande heeft. In dezen tijd van t jaar, wanneer Londen zooge naamd „leeg' is de tienduizenden vreemdelingen, die de duizend of wat vertrokken Londenaars; vervan gen telt. 'n Londensch journalist in zijn hartstocht voor „cliché's niet mee in dezen tijd Worden hier de straten opengebroken, die herstel noodig hebben. In dien toestand! van opgebrokenheid verkeert, ook het nauwe, drukke Holborn ten westen van Kings- way en het Uolhorn-restaurant. Doch het. gebeurt- hier om te zien of het niet goedkooper is- weer met graniet te bestraten, zooals men deed voor asfalt: werd' inge voerd. Er is heel wat over te doen geweest in den gemeen teraad van Holborn, doch de meerderheid won het en de harde Noorsche straatkeien zullen in die straat komen helpen om het gewone lawaai, dat er nu reeds hooren en zien doet vergaan, nog wat grooter te ma n. Asfalt heeft er nu 42 jaar gelegen, want in 1870 heeft men de granieten keien, zoowel daar als in Oheapside opgeruimd, nadat de City in 1869 in Threadneedle street, bij de Bank, het voorbeeld had gegeven. Eerst twaalf jaar later, in 1882, werd het asfalt in westelijke richting verder getrokken door New Oxford street, terwijl de laag beton waarop het rustte daar eerst drie' jaren geleden behoefde ver nieuwd te worden. In Oheapside, dat nog weer nau wer en voller is dan Holborn, heeft de betonlaag het veel korter uitgehouden en moest zoowel in 1888 als in 1904 vernieuwd worden. Het spreekt van zelf dat de andere Londensche ge meenteraden zeer benieuwd zijn naar den afloop van deze Ilolbornsche reactionaire proefneming. Laat, wie de stilte lief heeft, hopen dat ze mislukke. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE FRIESC'HE LANDBOUWTENTOONSTELLING. Omtrent liet bezoek van H. M. de Koningin en Z. K, IJ. Prins Hendrik aan de landbouwtentoonstelling- te Leeuwarden, op 28 dezer, wordt gemeld: Omstreeks 1 uur komen de vorstelijke bezoekers per extra-trein aldaar aan, om zich direct te begeven naar het terrein van de veemarkt, alwaar het vee zal zijn tentoongesteld. Vervolgens wordt een rijtoer door de stad gemaakt, welke tocht eindigt bij het huis van den commissaris der Koningin. Na daar eenigeii tijd te hebben vertoefd, wordt weer een rijtoer gemaakt, om daarna een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Om 1 uur zal liet vorstelijk echtpaar naar Het Loa terugkeeren. Roman van BAULA BUSOIL 9) Het was reeds laat geworden en het circuslokaal vulde, zich thans met artisten. Luide en levendig ging het er spoedig toe, en de atmosfeer werd' rookerig- en zweel, leen stoncl Verconi op en betaalde en begaf zich met Mira naar huis. Toen zij buiten kwamen, zwiepte hun een felle ha- gelregen in bet gezicht. Zij hadden nog'een verren ueg voor zich, want het was niet mogelijk geweest een geschikte woning in de buurt te vinden. De vader boog zich tot Mira neder en nam het kleine meisje op den arm. Hij hulde het in zijn mantel, droeg het de straten door en bekommerde zich niet om de ineu- schen, die hen links en rechts aangaapten en grappen over hen maakten. Het kind legde het kopje tegen Slbp in' Nadat hij' 200 een half uur Vam tte oopen had, trad hij een onvriendelijk uit ziend luns binnen en droeg met inspanning van al zijn Sr moSe!1. n°g dFie traPP- Ss moedb, 1JS' W'e/e d*.ur ""P eeu kleine dakkamer en egde liet lund op zijn bed. Nadat hij een eind ie kaars bad aangestoken, spreidde hij op de oude sofa die naast- het bed stond, een leger, nam een hoofdkussen en een deken en stopte de kleine voorzichtig- toe Dan bleet li ij voor haar staan en beschouwde haar teeder' Ja, hij wilde werken en al zijne krachten inspannen, om aan zijn kind ondanks hare tegenwoordige armoe de, een aangenaam leven te verschaffen. Hij had ook niets meer op de wereld dan zijn Mira. Hedenavond was de première van de groote panto mime, de clou van het eeiaoen. Dan was »r naast nacht- en dagrepetities in den laatsten tijd veel te doen geweest. De circuskleermakerij, de pruikenma ker en de schoenmaker hadden nauwelijks hun mid dag-pauze kunnen houden. De balletmeester en hoofd regisseur, die ook paardendiresseur was en den naam had, de rechterhand van den directeur te zijn, hadden zeer weinig geslapen. En de deelnemers, die hadden tehuis voor hun spiegel gerepeteerd, dan in hun gar derobe en ten slotte in de groote manége. Madame Lewandowsky had ook een rol gevraagd en op hare bewering, dat zij een geroutineerde pantomi- miste en bij nare vroegere engagementen steeds de hoofdrollen vervuld had, werd haar er ook een gege ven. De overige artisten, die in hun contract niet extra bedongen hadden niet mede te werken, moesten deze of gene kleine rol op zich nemen of ook slechts iïgui antencliensten verrichten. Verconi nam, overeen komstig zijn beroep, een komische rol op zich. Mira, die ook mocht modedansen, verheugde zich zeer op die pantomime. Meer dan eens was zij naai de kleedermakerij gegaan, om het hoofd der garderobe naar haar costuuin te vragen en het even te zien en, daar iedereen haar gaarne mocht lijden, werd haar deze wónseh steeds lachend vervuld. Nu was hij dus gekomen, de verlangde avond en be vend van opwinding zat- zij in het kleine kinderkleed vertrek en liet. zich door de garderobière gehoorzaam kleeden. Zij had van opwinding- zulk een kleur, dat de verf, waarmede de vrouw haar de wangen kleurde, in het geheel niet noodig was. Zij liet zich alles werk- tuigolijk welgevallen, hare gedachten waren slechte bij de pantomime en bij den ijsgnomendans, waarin zij zou medewerken. Plotseling' schrikte zij op, want de garderobière luid haar op den schouder geklopt en geroepen„verstaat ge, kleine, zet een klein mondje! Zie, zoo! En daar bij trok de leelijke vrouw hare breede lippen samen en Kneep de mondhoeken nog scherper dan zij reeds wa len, toe, zoodat het eerder een varkenssnuitje dan een ein gemaakten menschenmond geleek. - na, rio instinctief het leelijke in deze onnatuur voeld», nam zich vast voor het niet te doen. Nu DE VERGADERZAAL VAN DE STATEN. n" binten vail oord-Holland' vergaderen sinds ja ren in ite groote zaal op het Prinsenhof, eigendom van. de gemeente Haarlem. De raad' doet desgelijks. Her haalde malen bleek, dat de omgeving eigenlijk niet geschikt was om er in te vergaderen voor welk college dan ook. De accoustiek was er slecht, de ventilatie liet alles te wenschen en vooral bij de, laatste zomerzitting van de Staten, die tot goed' 6 uur duurde, hebben de leden van de Staten het ervaren, dat de Zaal bij een tempe ratuur als toen. totaal niet voldeed aan zelfs zeer ma tig gestelde eisc'heu. Eerstdaags is een voorstel van Ged. Staten te ver- Machten om in den tuin van het gouvernementsge bouw in de Jansstraat een nieuwe Statenzaal te bou wen. De teekeningen daarvoor zijn reeds kant en klaar. NOOD IN WEST-INDIë. In alle plaatsen, waar afdeelingen van Oost en West zijn gevestigd, zal men trachten met behulp van de padvinders op Koninginnedag een bloemverkoop tel houden ten bate van de noodlijdenden op Bonaire en Curagao. kwam een ongeveer 20-jarig persoon bij mij staan en vroeg mij of ik spionneerde. Nauwelijks had ik geant- '.voord, dat ik slechts wat toekende, of ik ontving met een hard voorwerp een klap op 't hoofd. Hierop greep hij mijn rijwiel en wilde er mee wegrijden. Toen ik hom dit belette, richtte hij een revolver op mij en zei- ..Zeg niets, hoor." Uit angst liet ik mijn fiets los en do aanrander reed er zoo snel mogelijk mee- weg." HE NIEUWE OFFICIERSPET. Het nieuwe model' van de officierspet voor het Ne- derlandsche leger wijkt, naar het Vad meent te weten, geheel af van het tot dusver gebruikte; de pet bestaat uit een grooten bal van grijs-groen laken met een blauwe bies, daaronder een blauwe band, afgezet met twee smal-gouden tressen. Aan de voorzijde een in goud gevatte oranjeknop, waaromheen een gebor duurde lauwertak. EEN KELLNERSSTAKING. Naai men aan de Res.-bode meedeelt, is gisteren in het Palace-hotel te Scheveniugen een staking uitge broken onder de kellners. De aanleiding daartoe was als volgt. Een dame wenschte niet langer door een der zgu. chef-kellners bediend te worden, die daarop ontslagen is. Direct daarop hebben een 20-tal kellners vergaderd en besloten tot staking. De bediening wordt nu, zoo goed als het gaat, waar genomen door de kellners van het Palace-eafé. DE BURGEMEESTER EN DE AMSTERHAM- SCHE POLITIEBOND. Gistermiddag- heeft de voorzitter van don Amster- damsehen Politiebond, de agent B. Winters, op zijn vei zoek, een onderhoud! gehad niet den burgemeester. Het onderhoud, dat. ongeveer een half uur duurde, heeft geen wijziging in de straf ten gevolge gehad. BRUTAAL. Gisterochtend is aan een loopjongen, in dienst van een firma op de Scheepmakershaven te Rotterdam, in een volksmenigte nabij de Wijnbrug een aanget.ee- kende brief ontstolen, die hij even te voren aan het postkantoor afgehaald had. He brief hield drie bank biljetten van 100 mark in. tèemeiigd nieuws. EEN ZONDERLING VERHAAL. Gistermorgen vervoegde zich een 15-jarige jongen aan liet politie-bureau te Watergraafsmeer en deelde het volgende mede „terwijl ik in de Kruislaan aan liet teekenen was, f i ZIJ m den spiegel en zij lachte luidkeels van vreugd», zulk een mooi costuum bad zij nog- nooit aangehad. Witte, dunne mousseline met duizenden- schitterende dingen voorzien, de rok en de mouwen ook glinsteren de kristallen, ijskegels, een kroon van fonkelende stee- nen in de zwarte haren! Alles, alles bewonderde zij nog eens voor den spiegel, zoo vond haar de vader, die de garderobe was binnengekomen. „Kindje! Gij klein, ijdel meisje, schaamt ge je metf' riep hij uit en verlegen draaide zich Mira om en bleef als versteend voor hem staan. Neen zoo af schuwelijk hacl hij er nog nooit uitgezien. „O papa', wat ziet ge er uit?" „Ja, hartje, ik ben hedenavond' een dronken kozak, die de anderen met- den knoet flink moet slaan!" En daarbij ljet hij zijn zweep met luiden knal door de uclit- suizen. Hij trok zich de donkerharige pruik nog dieper over liet voorhoofd, zoodat zij bijna tot de zwart gemaakte wenkbrauwen reikte. De neus gloeide in auwroode nuanceeriug, en de oogen sebenèn- door de daaronder liggende schaduw nog- dieper in het hoofd te liggen. Zoozeer het kind over haar vader ontsteld was, zoo zeer was hij' over zijn klein meisje verheugd. Zoo mooi was zij hem nog nooit voorgekomen. Ja, van haar zou hij eens vreugde beleven, dat wist hij be paald. Nu klonk de electi-ische bel in de garderobes, om het begin van de „witte acte" aan te kondigen. Mira vatte haar vader bij de band en trok hem mede. Bui ten scheidde- zij van hem en liep door de rijen der in het wit g-ekleede figuranten, langs de in ijsberenvel- len gehulde trompetters en de van kant en bonte stee- nen glinsterende balletdames. En een ieder had het kind, dat zij allen kenden, iets toe te roepen. Nauwe lijks had Mira de haar aangewezen plaats ingenomen, of daar liep ook reeds madame Lewandowsky, die een arme, vluchtende gravin had voor te stellen, hen voor bij. De scène, waarin Mira moest optreden, had een aanvang genomen. In de manége was schemerlicht. Sneeuwvlokken vielen en tegen een besneeuwde struik was de gravin GEVAARLIJK. "isterochtend zijn twee ongeveer 16-jarige jongens, beiden van Slied'ieeht, naar het Huis van bewaring te Dordrecht overgebracht, onder verdenking in don avond van 10 dezer nabij de halte Gasfabriek aldaar een duaislegg-er over de rails te hebben gelegd, waar door groot gevaar voor het. spoorwegverkeer ontstond. De minister van oorlog heeft bepaald dat tuin de manschappen der nationale militie, die in hef g-enot van groot verlof worden gesteld, in den vervolge de geheele mobilisatie-uitrusting moet worden medegege- ven, met uitzondering- van die goederen, waarin elk milipien bij mobilisatie zoo eenigszins mogelijk zelf moet voorzien, ti.l. hemden, onderbroeken en sokken en waarvoor hem, bij eigen voorziening-, een geldelijke vergoeding zal worden uitbetaald. OUDE SCHULD. Door de V interswijksche politie is iemand' aange bieden die in 1905, wegens diefstal, door de Zutphen- sehe rechtbank tot een lialif jaar gevangenisstraf ver oordeeld was. Hij ontkwam de straf door naar Duitsch- land te vluchten. Dezer dagen keerde hij naar Win terswijk terug, ging- zich te buiten aan sterken drank en speelde zich daagd'oor in handen der politie, dio toen tevens tot de ontdekking kwam, dat hij nog wat met de justitie te verrekenen had. NIET ANIMEEREND. De betrekking van directeur van het Post- en Tele- graatkantoor te Overschie is vacant. In liet laatste nummer van het „Orgaan van den Post- en Telegraaf bond wordt in verband met deze vacantie directie o.m. het volgende medegedeeld;: -" =g-BB nedoi gevallen. Daar kwamen de dwergen en ijsgno- men, die zacht om madame Lewandowsky hunne ron dedansen uitvoerden. Zij omgaven haar in een kring en knielden dan aan haar hoofd! neder. De aardige kinderdans-seènes, waarbij Mira als voordanseres het middelpunt gevormd had, vond grooten bijval en uit de loges en stalles wierp men dSn kleinen bonbons, appels en sinaasappels toe, die zij blijde in ontvangst, nam. Mira had een grooten sinaasappel gevat en of schoon zij die gaarne dadelijk zou verorberd! hebben, bedwong zij haar eetlust. Zij dacht er niet aan of 't paste of niet, maar alleen, dat zij haar mooien sinaas appel met vadertje wilde deelen, hij hield er zooveel van, dat wist zij. De anderen begonnen echter sans géne liunne bon bons in den mond te steken en de sinaasappelen te schillen. Een kleine berggnoom rukte zieli zelfs den baard at. om beter en meer te kunnen eten. Ten slot te veegje hij zijne chocolade-vingers aan den schoo- nen, witten atlas-pantalon af, zoodat onder de toe schouwers groote vroolijkheid ontstond. I oen de geheele voorraad opgeteerd was, begonnen de kleine danskunstenaars zich zeer te vervelen, want zij moesten de geheele acte bij madame Lewandowsky blijven zitten. Daar viel het pen kleinen deugniet in nog nader bij de arme vrouw te gaan en aan de gedeel telijk echte haren te trekken. De Eranpaise trilde ze nuwachtig, zij moest echter vast en diep sla pen en halt in de sneeuw verstijfd zijn. Zoo kon zij zich dus niet verdedigen. Dat beviel den kinderen en nu kwa men zij allen nader, en de oen prikte de arme met oen naald, een ander trok aan hour haar, en een nog ver meteler kind rukte aan madame's valsche lokken pracht alles echter zoo mogelijk onopvallend, zoodat het door de toeschouwers nauwelijks bespeurd werd. Mevrouw de gravin begon zich op den grond steeds heviger te bewegen, dat schonk aan de kleine kabou ters groot genoegen. Eerst trachtte zij de kinderhar ten door zachte wó.orden te verwecken, dan door bel of- t >n, ten slotte echter wilde zij hen door vreecelijke be dreigingen schrik aanjagen. Maar zelfs de aankondi ging, dat do Hercules elk kind met een grooten stok zou afrossen redde haar niet van de kwelgeesten. fL'.-'i—.1— .to i u (Worth vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1