DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No. 198. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. DONDERDAG 22 AUGUSTUS. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. binnenland. Telefoonnummer 3. ROMAN WAN PAULA BUSCK. .(Wordt Toirolfdl. ALKMAARSCHE ODRANT. DéFILé VOOR H. M. DE KONINGIN. Gisterochtend hebben twee batterijen van het korps rijdende artillerie uit Arnhem, die van Maandag af gekampeerd hebhen in de legerplaats bij Oldebroek, voor de Koninklijke familie op het paleis liet Loo ge defileerd. Voor hét paleis stondi een groote menigte, waaronder vele Amsterdammers; een goedkoope trein had juist 500 passagiers aangebracht'. Om klokke 11 uur reed! de Koningin met Prinses Juliana in een open rijtuig naar den ingang van de, cour. De Prins in generaals-uniform klein tenue, begaf zich te voet daarheen met dames en heeren van het gevolg. De Prins plaatste zich vóór het rijtuig, de commandant van het korps, luitenant-kolonel C. J. Picke, rechts van hem In het rijtuig staande sloeg Prinses' Juliana den voorbijtrekkenden troep gade. Ka. afloop werden de manschappen onthaald in de manége in het konink lijke park, waarheen zich ook de Koninklijke familie met gevolg begaf. De officieren waren de gasten van H. M. de Ko ningin ten paleize. fen en het gevorderde fabrikant, hooger loon betaalt dan onder soortgelijke omstandigheden gemiddeld be taald behoort te worden. De A. N. D. B. aanvaardt uit hoofde van het sub 2 genoemde de door de firma Asscher voorgestelde loon regeling, zoodat eena vermindering van 15 op de tarieven der firma voor het roosjesslijpen zal worden ingevoerd. lieden zijn de verschillende afdeelingen der fa blieken weder geopend, behalve de roosjesaf- deeling, welke^ Maandag a.s. zal worden geopend. Deze laatste afdeeling" wordt gevestigd in het nieuwe ge- deelte, der fabriek, dat Maandag in dienst wordt ge steld DF. HEIDEBLOEM VOOR DE! NOODLIJDENDEN OP ARUBA, BONAIRE EN CURAgAO. De padvinders in het geheele land!, als ook de meis jesgezellen zijn met geestdrift bereid! gevonden om door eene gemeenschappelijke samenwerking het ge lukkig denkbeeld van de Komingin te verwezenlijken en dus overal in den lande tip Koninginne-dag kleine tuiltjes van heibloemen ter wille van de noodlijdenden <>P Aruba, Bonaire en Ciwragao ten verkoop aan te fneden. Op tal van plaatsen zullen zich voorts nog comités vormen om aan dien opzet, ook plaatselijk, wat meer bekendheid, vastheid! en aanzien te geven. Ook Het Loo zal een groot aantal bouquetjes ter beschikking der verschillende afdeelingen stellen, waai door dan door de Koningin het voorbeeld' gege ven wordt, hoe Nederland zich tegenover zijn Koloniën m nood te gedragen heeft. DE PEST OP JAVA. „j.aï „H.D." verneemt izulleu tot afdoende be- -drijding van de pest, die nog steeds blijkens de weke- i,l kscne pestberichten op Java .beersebt, door den gou- verneur-generaal van Ned.-Indië doctoren voor den tijd van een jaar worden gevrajagd. Gemengd Hieuw». DE OPHEFFING DER UITSLUITING BIJ DE FIRMA ASSC'HER. Omtrent de beëindiging van. het' conflict bij de fir- ma Asscher verneemt bet Hbld. het volgendei De firma I. J. Asscher en d*> A. N. D. B„ het onder werp van het tusschen hen b ei den, hangend1© geschil gezamenlijk nader onderzocht hebbende, zijn gekomen tot de navolgende conclusie: 1. Dat de firma Asschen is. gekomen tot, de erken ning, dat niet staande gehouden kan worden de door haar geuite meening, Ja.Jc de loonstandaiard) in de Koosjesbranche zou zijn gmteald eu dat haar uit dien hoofde loonsvermindering zou moeten worden toege staan. 2. Dat. de A. N. D. Ik is. gekomen tot de erkenning, nat de firma Asseher, gezien den aard der grondstof TOONEELVEREENTGING. De Naamlooze Vennootschap „Tooneelvereeniging," die gisteren bericht kreeg, dat op haar statuten de Koninklijke bewilliging werd! verkregen, deelt mede, dat de navolgende dames en, heeren de voorloopige contracten, die nog deze wèek door definitieve vervan gen zullen worden, hebben geteekend: Dames-artiestenJulia Cuypers, E. d© Boer—Van Rijk, Ph. van KerckhovenJonkers, Mien Erfmann Sasbach, Marie Faassen, Henriëtte van Kuyk, Truus Post, Betsy de Vries—Van Berkel, Mientje Kling, An nie Nagtegaal, Hesje van Rijk, Willy van Rheenen, Ida Swarts. Heeren-artiesten: L. B. J. Moor, E. Erfmann, C. van Kerckhoven, Willem van der Veer, Frits Bouw meester, Johan Tknrot.t, J. vau dér Poll, Adolf Bouw meester, Anton Verheyen, Petro Beukman, Carel) Rij- ken, Alex Faassen, Jacques van Hoven, L. van Wester hoven, IJ. Hermans. Administratie: 11. J. L. Bossard, administrateur- secietans, 11. K. leuue, 2de adbiinistrateur-secreta- ris. Regisseurs: Herman Heijermans," L. B. J. Moor, E. Erfmann. Muziek: S. Praeger. De openingsavond te Amsterdam zal op Dinsdag 24 a'S' l)'aafs hebhen. De gerestaureerde o landsche Schouwburg'' is voor alle avonden ge- ïuurd. V an begin Octojber af zullen regelmatig iede- ïen Maandagavond volksvoorstellingen tegen verniin- e. P''Jzen gegeven worden, terwijl literaire mati nees in voorbereiding zjjn. 10) _0_ ..Mira had ook eerst aan het spelletje medegedaan; zij hield er echter dadelijk mede op, toen de geplaagde de kleinen begon te verzoeken. Voor det ijdele vrouw was dit bijzonder hard, want in tusschen wan het ook bij de toeschouwers niet! onbemerkt gebleven. Welk eon belachelijk figuur moest zij thans slaan! Een blinde woede tegen de kinderen mankte zich van haar meester, welke Mira nog duur te staan zou komen. Het- kwam haar een eeuwigheid voor, totdat de scene was afgeloopen, maar eindelijk werd zij van de kleine kwelgeesten bevrijd ett tracl/tte nu in'het ver- oop der pantomime door du.bbelei* ijver den slechten indruk van straks uit te. wisschen.. Maar nooit, nooit zou zij i io verschrikkelijke minuken vergeten en de kinderen wilde zij de daad betaald! zetten." Üi t „Nu, nu waarheen zoo haastige Mira?" riep de di recteursvrouw de haar voorhijloop^mde kleine na. Mira bleef beschaamd staan. Zij had, i4-, haar ijver, de dame n het geheel met bespeutot. Me* een diepe révérence gaf zij mevrouw Baim-iamcc de hamd. „Nu, waarheen ging bet! zoo snel?" herhaalde de nog jonge vrouw. 1 Z;'g',°en weini® Verlegen .tot. haar op. „Ik wilde 1 li ,Unf vandaa r naar papi te zien, Vr i toch dadelijk de manége binnenkomen." „Ja", zeide zij zacht. „Papi vrtrheugt zich altijd zoo, wanneer hij mij daafrboven -zie»t." „Nu, ga dan spoedig, opdat g;ij rtiet- te laat' komt!" „jï1,a- 'e at nVefc tweemaal? zeggen, maakte e buiging en hep weg-, buiten adani liep zij de trap pen op en stond nu bowen naast d© andere artisten, hhZ hun minunei- gereed óf mog- niet aan de beurt waren. Maar bebalv* madam», Lewandowsky -au ONVEILIGHEID. De openbare veiligheid neemt op het platteland van Noord-Brabant met den dag af. Sedert Zaterdag zijn de volgende inbraken te -boeken, waarbij de dieven wel niet veel buit behaalden, een omstandigheid, die echter aan hun brutaliteit niets afdoet: te Valkens- w aard bij een schoenfabrikant, te Berg-eyk bij een si garenfabrikant, te Helmond! bij een visehhandelaar. Mot schrik ziet' men den winter tegemoet. dezer instelling- minder kapitaalkrachtige koopers tot j koopen aan te moedigen door het verstrekken- van krediet en het toestaan van betalingen in termijnen, terwijl het bureau het risico tegenover de daarbij aan gesloten verkoopers op zich neemt, natuurlijk tegen een in die zijde toe t-e staan rabat. Als zetel van het bureau fungeert de Grand Bazar Frangais, terwijl blijkens de annonces reeds aanzienlijke firma's daarbij zijn aangesloten. Blijkens de aangekondigde protest vergadering acht de middenstand zich door dit bureau, dat zich tusschen kooper en verkooper plaatst, bena-' deeld. RATTEN I' LAAG. Bij den veehouder L. v. Dijk te Rottevalle (Fr.) zijn gisternacht 16 jonge kippen en een konijn door ratten doodgebeten. EEN PROTEST VERGADERING, l it Rotterdam wordt gemel'di: De gezamenlijke winkeliersvereeüigingeri van alle richtingen hebben een gecombineerde openbare verga dering- uitgeschreven tegen Maandag. Bedoeld wordt het mt-brengen van een protest tegen het hier sinds en kele dagen opgerichte zoogenaantde Abonnement- I rangais. Als wij het goed begrijpen, is de bedoeling OU DE RW E TS CUE EETLUST. Lit- op de redactie berustende „familie-papieren," deelt het weekblad „Moleschott" het volgende, menu mede vau een huiselijk dineetje, dat op den ltden De cember 1852 in ons land gegeven is Witte Ragout. Soep a la Reine. Croquette a la Volaille. Roastbeaf met Worteltjes. Zwezerikken met. hanekamm en Bloemkool met Sauce. Coteletten met sauce va.n tomate». Geforceerde kalfsborst. Schorseneren. Boeuf a la Mode met piqante Sauc«. Pastelon. Kuikens met bruine ragout. Andijvie met Eijeren. Kalkoenen met Pekeltongen. Kuikens wit. Gebraden Kapoenen. Rooktongen met Tuinboont.jes. Kuikens met doperwten. Kapoenen met mergpastij'tjes. Galantine. i Pudding a la Vanille. Pudding met Rijnsche wijn Shuc#. Daubes met Zalm. Daubes met Kuiken. Salade a la Volaille. Bessetaarten. Glacés. Dessert. Op de achterzijde van het versierde menu staat- Bon Appetit. De. tegenwoordige familie besluit „Moleschot" heeft minder eetlust en dat is maar g-oed ook, want waar i« tegenwoordig de keukenmeid die bij zoo'n der gelijk familiefeestje haar kunsten vertoonen kan? UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gisteren vergaderde ten lokale van den -heer N. de Waard d© feestcommissie en de verschillend© subcom missies van het. op 29 Juli: g-ehoudén feest- ter herden king van liet 25-jarig bestaan der veiling. De voorzitter, de heer Houtkooper, opende de ver gadering met een woordl van hulde en dank aan de verschillende subcommissies van de motordemonstra- tie, fietsenop-tocht en gondelvaart voor de vel© be- hare beide jo-ngens zag zij geen van haar andere ken nissen. - Nu hoorde men een luid gelach en gejoel iu de ma nege. U, dat was haar vader reeds, de clown daar, die de menschen allen aangrijnsde en in de handen klapte. De oude Lewandowsky kwam bij Mira. Reeds lan gen tijdi had' hij zich -steeds onder een voorwendsel aan haar willen opdringen. „Iloe goed! springt je vader hedenavond veel be ter dan anderszeide hij. Gaarne zou Mira thans alleen geweest zijn en de bewegingen van haar vader gevolgd hébben, zonder zich door den haar weinig- sympathieken knaap be gluur cl te weten. Maar zij kon hem niet verjagen. Ver- conizag juist tot Mira op en de kleine wenkte met de hand. De clown deecl in de arena zijn neksprong-en, waar mede hij dien avond' ijverig geoefend! had, een, twee, driemaal. Mira telde mede. Daar bleef haar vader plotseling liggen, stil, bewegingloos; hij lachte ook niet meer, hij zag ook niet tot haal- op, maar zijn oogen staarden zoo -strak in de lucht, dat Mira hui- verde. Papa maakt© toch maar gekheid, -nu deed' hij also! hij dood was en de menschen geloofden het ook, althans de dommen, de anderen lachten allen.» De stalmeesters in hunne blauwe livereien stieten elkaar aan. Mira zag- dat nauwkeurig en nu lachte zij ook. Papa maakte heden wel bijzondere grappen, want hij bleef zoo liggen. Ach, waarom deed hij dat Zij werd nu angstig, als papa dat zie-n kon! Nu trad e.en stalmeester de arena binnen en riep: „Nu, clown, nu zijt gij lang- genoeg dood geweest. Wilt gij liever niet weer levend) worden?" En een an dere August huppelde met dwaze sprongen om haar vader en pakte hem bij een been. Die in de blauwe liverei bukte zich nu tot Verconi neder en schrikte; dan fluisterde hij cle-n August iets in en beiden droegen hem weg. Mira had dat alles met toenemende onrust gezien Maar hoe dwaas! Had haar papa niet dikwijls reeds „dood zijn in de manége gespeeld en zich laten weg dragen, om dan des te uitgelatener weer te verschii- nen? Na enkele oogenblikken sprong de andere August weder binnen. „Ilaha", lachte hij, „nu zal ik sprin gen en mij niet- zoo dom aanstellen als de andere moeiingen welke zij allen zoo bereidwillig en met de grootste nauwkeurigheid ten uitvoer hadden g-ebracht. De secretaris en penningmeester der feestcommissie mochten ook deelen in den dank door den voorzitter hun gebracht. De secretaris, de heer S. Wagenaar, meende dat waai zoo velen in zoo'n kort woord hulde werd ge bracht, toch zeker allereerst' op zijn plaats was een woord van lof aan den voorzitter der feestcommissie, den heer Houtkooper. Niet alleen dat de vele en ver schillende vergaderingen welke noodig waren om zoo n grootsch feest voor té bereiden onder zijn leiding steeds uitstekend' van stapel 'liepen, maar het organi- seerencl talent van den voorzitter kwam bij deze ge legenheid tot uiting. De penningmeester, de heer G. Slot, deed rekening over zijn gehouden beheer. De heeren Kok van Harenkarspël en Bouwens van Lroek op Lang-endijk werden aangewezen tot nazien dezer rekening. Bij monde van den laatste werd ge- rapporteerd dat er wel is waar een tekort is, doch de penningmeester had hem gemachtigd aan de vergade ring mee te deelen dat het tekort 'bereidwillig zou wórden gedekt. De voorzitter meende na de officieele rekening' vau den penningmeester, dat nu voor hem de tijd gekomen was om de verschillend© commissies té ontbinden. Wel kwamen er in 't verder verloop der vergadering stem men ij moesten de feestcommissie en ook mis schien de sub-commissies maar permanent verklaren," doch de voorzitter meende flat- dit feest hiermee geëindigd was en waar wij misschien spoedig weer eens feest zullen vieren, dat wij dan allen weer op onzen post zullen staan. De secretaris merkte op, dat vanaf deze plaats niet mocht ontbreken een woord van erkentelijkheid aan den Gemeenteraad van Broek op Langendijk, welke zoo bereidwillig was een zoo'n mooi groot en schitte- lend geslaagd' vuurwerk der feestcommissie aan te bieden. .\u kwamen de tongen los, waar de een een bedankje kieég, mocht de ander niet worden gepasseerd. In de eerste plaats werd gewezen op de buitenge meenten Zuid-Scharwoude, Oudkarspel, Ilarenkar.spel, \V armenhuizen, Koedijk en St. Pancras. Zij allen had den als om strijd (in letterlijken en figuurlijken zin) mee gedaan om den luister van het feest te verhoogen, en financieel èn door het zenden van een versierd vaartuig, al was er een gemeente, welke niet aan het leest kon deélnemen. Ook andere groote vereenigin- gen, n.l. „Groen ten cult uur," „de Koophandel" en niet het minst- de Commissie van Beheer. Zij hadden als t ware met. elkaar een wedijver in 't „wie van ons zal t meest betalen aan dit- feest." Als corporatie's kwamen nog- in aanmerking- de nog zoo jonge vereeniging- voor Dorpsverfraaiing met haar volijverigén voorzitter en ook een apart woord van dank aan de Dijkbewoners, voor de zoo feestelijk ge maakte ingang- naar het feestterrein der kinderspelen. Besloten werd om aan den heer P. Yet een-e schrifte lijke dankbetuiging te zenden voor de zoo belangeloo» afgestane dijk bij het speelterrein. Velen, zoo moge lijk allen werden nog bedacht, de heeren juryleden voor hun soms zoo moeilijk© taak, de Dir. van Zang- ver. en Muziekgezelschappen, de gondellisten, en voor- namei-ijk zij die zich zooveel moeite hadden getroost om kianig voor den dag- te komen en geen prijs had clown, mijn broeder V' „Vooreerst is papa niet zijn broeder en ten tweede heelt hij zich niet dom aangesteld", dacht Mira. Zij wachtte nog een oogenblik, maar haar vader kwam met terug. Nu wendde zij zich om naar den jongen Lewandowsky, die kort- geleden nog naast haar ge staan had, maar hij was er niet meer. Ook op de tri bune, die nog pas geheel bezet was, zat geen artist meer. Dat was toch merkwaardig! Een onbeschrijfelijke angst overviel haar. Zij vloog de trappen af, liep naar de kleedkamer van haar vader. Maar daar ston- den alle artisten en fluisterden met. elkaar, en toen zij nu op hen toetrad, zwegen zij. I)e circusdokter en de directeur kwamen door de gang. Ernstig gingen zij haar voorbij. „Waar is papi?" vroeg zij een jonge kunstenares, die ^medelijdend! bij haar gekomen was. „Ach, binnen!" En daarbij wees het jonge meisje op de deur dér kleedkamer. Met gedempte stem sprak zij verder en ontweek daarbij den vragenden blik van het kind. „Hij heeft zich een beetje pijn gedaan." Mira .schrikte hevig- bij deze woorden, en eenige oogenblikken bedkvong zij hare tranen, die daarna des te heviger uitbraken. ,,Tk wil naar papi toe", snikte zij. „Dadelijk, dadelijk, de dokter onderzoekt hem juist, dan moet gij nog een oogenblik wachten, Mira", troostte eene vriendelijke vrouw. „Hij heeft zich wat pijn gedaan en de dokter maakt hem dadelijk weer gezond Ach, als dat werkelijk waar was, dan wilde zij g-aar- ne wachten en den dokter niet storen! Daar hoorde zij een paar balletdames, die bij elkaar stonden, met elkaar fluisteren: „ach, het arme kind, wat zal daar van worden?" Bedoelden zij haar? Mira draaide zich om, toen zei een andere: „pst!" en legde de spreekster da hand op den mond. De dokter en de directeur kwamen weer uit de kleedkamer en aan de vragende blikken, welke op bei de gericht waren, gaf het ernstig, bedenkelijk uiterlijk van beiden geen blijde opheldering. „Heeft hij papa weer gezond) gemaakt?" vroeg- Mira met bevende stem. „Dat gaat niet zoo spoedig, dat duurt nog mis schiet» enkele dagen", antwoordde de vrouw met ge maakte kalmte. een Paar dagen?" vroeg Mira weder eu daar bij liepen haar dikke tranen over de wangen. „Maar nu wil ik naar papa. Mijn papa, arme papi!" Met deze woorden rukte zij zich los en liep de kleed kamer binnen, waarin zich thans de meeste artisten verzameld' hadden. Zij drong zich naar voren. Niemand lette eerst- op haar, totdat zij dicht bij d© sofa gekomen was, waarop haar vader lag. !'aar 'aF hij lang uitgestrekt, bleek, bewegingloos! Hij had de oogen geopend, maar deze waren nog even strak en zonder uitdrukking als in de arena. Hij zag haar niet. Nu riep zij: „papi, lieve, goede papi, ik ben hier! Zij vatte zijn hand'en schudde die. Hij hoorde niet. ragend zag zij de anderen aan. Daar schreiden eenige vrouwen. Een kunstrijdster stond' naast haai en vatte haar bij de eene hand, met de andere streelde zij nog- het voorbood van haar vader. „Kleine, dezen nacht- zult gij bij ons slapen. Vader is ziek en wordt naar het hospitaal gebracht", zeide zij zacht en zij nam het scheiende kind met- zich mede. De directeur liep naar zijn loge, nadat de ziekenwa- gen besteld was. „Ja, Verconi zal er wel niet weer bovenop komen", zeide hij tot zijn vrouw. „De dokter heeft zooeven ge constateerd, dat hij den ruggegraat gebroken heeften dat hij dezen nacht nog- wel sterven zal." „Maar hoe is dat mogelijk bij dien eenvoudiger» nek- sprong, dien bij maakte!" riep de jonge vrouw. „Ja, de man heeft geen jonge beenderen meer, hij hoeft te veel op zijn krachten vertrouwd", antwoordde de directeur. ..En do arme kleine, het lieve kind, wat zal daarvan worden „Nu, dat zal met haar talenten wel bij een nette kun st rijde rsf ami lie onder dak komen, bij de Clarices of de Lewandrowsky's of zulke lieden." ..O, die arme Verconi, die vlijtige, goede man had toch zooveel ongeluk niet verdiend", jammerde me vrouw Baumann. Het publiek echter had niets bespeurd. Het hield het voorgevallene nog altijd voor een grap en lachte vérder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1