DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het Circuskind. No, 19.9 Honderd en veertiende Jaargang. 1912. VRIJDAG 23 AUGUSTUS. FEUILLETON. LANDWEER. STADSNIEUWS. ALRMAA HESrVISG E VING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven de kohieren der Bedrijfs-belastinlg Nos. 1 en 8, voor het dienstjaar 1912/13 executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 19 Augustus- 1912; dat ieder verplicht is zijn aanslag', op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 22 Augustus 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR herinnert de verlofgangers der militie van de lichting 1904, die op 1 Augustus j.l. naar de Landweer zijn overgegaan nogmaals aan hunne verplichting om zich vóór of op 30 AUGUSTUS a.s. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. i De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. ALKMAARSGHE WINKELIERSVEREEN1- GING. In het „Gulden lies" vergaderden gisteravond een dertigtal leden der Alkmaarsche Winkeliersvereeni- ging, die gevolg gegeven hadden aan de uitnoodiging van de in de algena-eene vergadering van 8 Augustus 1.1. benoemde commissie, bestaande uit de heeren E. G. Wentink, I). Geels en H. Jansen, aan welke werd opgedragen te onderzoeken of het voortbestaan der A. W. V. wenschelijk is. Om ongeveer half negen opende de heer E. G, Wen- tink, die voorzat, de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Spr. wees er. op, dat het doel dezer vergadering allen per circulaire bekend) was gemaakt Alvorens de vergadering- verder in te leiden, meende spr. tot plicht te- hebben namens de commissie een woord van dank te brengen aan het afgetreden be stuur voor de krachten, aan de vereeniging besteed. Daarna kwam de voorzitter tot de vraagheeft- de A. W. Y. recht van bestaan? Deze vraag beantwoordde spr. bevestigend, d'och) wat ziet men? Dat bekrompen heid en afdaling in klein gedoe soms- de behartiging van het algemeen belang belet, Een feit is echter, ver volgde spr., dat we in voldoend aantal zijn, om te zor gen voor een goed levensbestaa-n der vereeniging. De enkeling beteekeut weinig. Wanneer een bestuur geko zen wordt bestaande uit mannen met lust en ijver, die de A. W. V. tot een bloeiende vereeniging maken, dan kan belangrijk werk onder handen worden genomen. De vereeniging kan meehelpen tot een krachtige be vordering- van het gemeentebelang. Spr. bracht een wotord van hulde aan het Dagelijkse!! Bestuur der ge meente Alkmaar voor hetgeen het in het belang' dei' winkeliers steeds heeft gedaan -en vooral aan den bur gemeester, bfj wien men steeds op een goede ontvangst kan rekenen, wanneer men een algemeen belang bij hem komt bepleiten. Xoodig' is, ook met liet oog op den bloei der omge ving, een krachtige samenwerking van menschen van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand. Ook liet gemeentebestuur kan meewerken door verbe tering der wegen. Veel zaken behoeven voorlichting. Doch men dient niet af te dalen tot het bevorderen van privé-belangetjes. Voor degenen, die dit wenschen te doen is in de vereeniging- geen plaats. Spr. zeide nu gaarne het woord te geven aan dengen e, die het verlangen daartoe te kennen gaf. Medegedeeld werd, dat van een drietal leden een schrijven was^ ingekomen, waarin ze mededeelden ver hinderd te zijn de vergadering bij te wonen en zich voor het voortbestaan der vereeniging verklaarden. Een ander lid beval aan tot liquidatie over te gaan en op te richten een winkelrersvereeniging, uitsluitend Roman van PAULA BUSCH. 11) -o- De kleine begraafplaats in de buurt van het Johan- nes-hospitaal die- anders zoo eenzaam en vergeten te midden van de stad lag, werd) heden door vele- men schen bezocht. De menschen bleven op straat staan en keken door de ijzeren tralies van het hek. „Wat gebeurt hier?" vroeg de een aan den ander. „O, dé man uit het circus, die onlangs den nek ge broken heeft, wordt heden begraven en daarom is het geheele circus hier," was het antwoord. En inderdaad waren allen bijeen. Ieder, van den directeur tot den stalknecht toe, waren hiér tegen woordig, want allen hadden belang gestekt in den vlij- tigen ereoni, Zelfs de circuskapel' had verzocht den treurmarsch bij de begrafenis te mogen spelen. De pastoor der gemeente had juist in de kleine cipe waarin het lijk opgebaard en met vele bloemen 1 wrsierd was, een rede gehouden over het leven van den overledene. Nu werd de kist door zes artisten vau hot circus eruit gedragen. De muzikanten gingen voorop en speelden den treurmarsch van Chopin Een paar oude vrouwen uit de kleermakerij, die met Vérco- ni nog nooit een woord- hadden gesproken, schreiden het hevigst. Mira evenwel, de arme Mira, die haar goeden vader zoo plotseling verloren had, gaf zich geheel aan haar groote smart over. Steeds heviger begon zij te snik ken en zij was- door geen toespreken te kalmeeren. Madame Lewandowsky was in haar nabijheid en trachtte vriendelijk voor de kleine to zijn. Zij was heden met haar man overeengekomen Mira te adoptee- ren. Hoe dikwijls had zij bij haar beide jongens een voor winkeliers.' Nog' was één lid met kennisgeving afwezig, terwijl een viertal heeren zich hadden aan gegeven voor het lidmaatschap der vereeniging. Op verzoek van don heer A. Fortuin werd lecture gedaan van een bij hem ingekomen1 schrijven van de Haarlemsche Handelsvereeniging, houdende een waar schuwing tegen de practijken eener onsoliede handels firma. Den heer H. Jansen, het woord verkrijgend!, kwam het voor, dat het voortbestaan' der Winkeliersvereeni- ging wel gewenscht is. Gezamenlijk moeten de win keliers optreden tegen andere plaatsen. Verschillende dorpen moeten worden bewerkt, om de bewoners naar Alkmaar te trekken. Veel goed' zou men te dezen kun nen doen door de verspreiding' van een orgaan. Men kan verder aan de vereeniging verbinden een rechts kundig adviseur. Om tot opwekking te komen voor de A. W. Y., kan een feestavond' worden georganiseerd, üc contributie van 1.50 per jaar vindt spr. wel wat weinig. Deze moet minstens 5 of 10 'sjaars- be dragen. Spr. meent, dat bij bet voortbestaan der ver eeniging de contributie dient te worden verhoogd. De lieer IV. van Yuure zeide tot zijn teleurstelling to zien, dat de vergadering slecht bezocht was. Eenigszins kan men hier uit opmaken, dat de verschil lende winkeliers de noodzakelijkheid van het bestaan dier A.W .1 niet inzien. Spr. ziet er ook niet veel heil in. Er is de laatste jaren weinig verricht, er was bijna geen actie te voeren, want was dit wel het geval ge weest, dan zouden de voorstanders van de eventueel te voeren actie wel voor den dag gekomen zijn. De heer J. Li-ndl Hzn, was het hier voor een groot deel mee eens. Met verwondering zag spr. het kleine aantal aanwezigen. Ook hebben slechte weinigen ant woord gegeven op de door de commissie verzonden cir culaire. Spr. bejammert dit. Nu er zoo weinig be langstelling- getoond wordt, is het 't beste, de vereeni ging' op te doeken, om haar na één of twee jaar op nieuw op te richten. Volgens spr. is er thans nie van te maken. De voorzitter betreurde ook de weinige belangstel ling, spr. zeide minstens 50 der leden verwacht te hebben. Eenig zelfverwijt treft- misschien de commis sie, doordat ze mogelijk met haar circulaire voor velen niet duidelijk is geweest. De heer D. Geels meende, dat in de weinige be langstelling, welke nu getoond' wordt, een aansporing moest liggen voor het bestuur der vereeniging', om met de behandeling van actueele punten de winkeliers te trekken. Na één of twee jaar zullen) de levenskrach ten niet ontkiemen tot een sterkere vereeniging. Het bestaan der vereeniging dient niet afgerekend te wor den naar het aantal leden, maar n'aar hetgeen er ge daan dient te worden. De A. W. V. dient haar kracht te zoeken in het oprichten van vakvereenigingen, waardoor coöperaties kunnen worden bestreden. Door vakvereenigingen kan men komen tot Zondagsrust, kunnen oneerlijke concurrenten worden bestreden. De Mid'denstandsvereeniging' in haar geheel kan voor de winkeliers oprichten een informatie- en incassobureau, kan concurrentie van de gemeente bestrijden (Hoorn), kan winkeliers in hiet boekhouden onderwijzen, welke kennis zoo vaak te wenschen overlaat. De heer J. A. B. Fenijn had gedacht, dat de bespre kingen een andéren loop zouden nemen en wel over de vraag, waarom er thans zoo weinig belangstelling be staat. Spr. liad gedacht, dat door het blootleggen van deze oorzaken, de richting van dien weg ter verbetering- zou worden aangegeven. Dat er thans weinig belang stelling bestaat, is' geen wonder, daar -er de laatste ja ren gesuft is. De heer van Vuure wildé den heer Geels antwoor den naar aanleiding van diens wenk om vakvereeni gingen te vormen. Spr. is lid geweest van een Sme den-bond en niettegenstaande men zich alle moeite heeft getroost, is de vereeniging' gestorven. In theo rie is het heel mooi. Het vereenigingsleven staat in Alkmaar niet hoog. 't Is treurig. Spr. zou een goede vereeniging toejuichen, maar hij twijfelt er aan, dat men er toe kan komen. Nog merkte spr. op, dat hij verschillende winkeliers de laatste dagen had gesproken enj ben had opgewekt deze vergadering bij te wonen, doch ze- wilden niet ko men. De heer L. Trijbetz zeide, dat hem het- vorig jaar eên kwitantie was aangeboden van de A. W. V., welke spr. weigerde te betalen, omdat er geen vergadering was meisje gewenscht en hoe mooi zou het trapèzenummer huaner kinderen zijn, wanneer zulk een lief meisje als Mira medewerkte. Veel gemakkelijker zouden zij dan engagementen vinden en het nummer zou in waarde aanmerkelijk stijgen. Het kind was handig -en zou hun bij de repetitie niet teveel moeite geven. Dat had- de practische vrouw alles met één blik overzien. Het meest echter verheugde zich Erangois, de oudste zoon. Mira had alles kalm met zich laten gebeuren. Zij had den laats ten nacht reeds hij de Lewandowsky's ge slapen. Met stil geduld had' zij alles verdragen, had zich zonder tegenstreven door de haar zoo onsympa thieke vrouw te bed laten brengen. Maar dan, toen zij alleen en alles om haar kalm geweest was, had zij nog lang, lang geschreid. En nu liep zij achter de kist van haar vader en schreide nog veel meer. De pastoor troostte haar en had gisteren reeds- lang en vriendelijk met haar gesproken. Maar was er dan eenige troost? Da-ar stonden zij nu allen stil voor den diepen, zwar ten kuil, waarin de vader werd) neergelaten. Ach, da-ar beneden zou hij liggen, zoo alleen, zoo diep, zoo diep zij had wel luide willen uitschreeuwen! Kon zij hem toch slechte een enkele maal zien, voordat de kist werdl neergelaten. Maar thans haar klein hart kromp ineen liet men hem re-eds in het graf zak ken. Zij had nooit geweten, wat de dood was, zij was de begraafplaats voorbijgeloopen en had' alleen ge hoord, dat- onder eiken heuvel een doo-de lag. Eu nu was haar lieve, goede vader ook gestorven en lag daar beneden in den grond! Zij draaide zich om en schrei de voort. Allen traden nu van het graf weg, de plechtigheid was afgeloo-pen. De pastoor kwam op de kleine toe. Hij zag het schreiende kind vriendelijk aan en streelde haar warm voorhoofd. Kleine Mira," zeide hij, „je vader slaapt slechts en gij zult hem daarboven wederzien." Hij wees naar den hemel en Mira volgde zijn hand met. vragenden blik. gehouden. Daarna, is er weer een jaar lang niet ver gaderd. Spr. vroeg aan het toenmalig bestuur, waar om dit het geval was. Was- er gebrek aan belangstel ling? Waren er geen punten ter behandeling? Als er iets anders tusschenzit, laten die bestuursleden er dan mee voor den dag komen. De voorzitter en de heer Geels wezen er op, dat dit thans niet aan de orde is. De vraag' is- of men is voor of tegen het voortbestaan der vereeniging. De heer J. Cloeck merkte op, dat indien hij welin gelicht was, de heeren Eenijn en Trijbetz voor het eerst ter vergadering gekomen waren. De ééne vraagt naar de oorz-aken van het verval, de andere naar de redenen, waarom niet vergaderd is. Doch om daarop antwoord te geven is de vergadering niet belegd, er dient antwoord te worden gegeven op de vraag: Wat moeten we? De opmerking, dat men door de slechte opkomst het best doet dé vereeniging op te- doeken, laat spr. langs zijn koude kleeren afzakken. Allen ter vergadering zijn bezield met de gedachte, dat de Win keliersvereniging nuttig en nood-ig is. Spr. vroeg aan den voorzitter of deze het goedvindt, dat de aan wezigen kiezen een propaganda-commissie, welke zich in verbinding stelt met het Bondsbestuur, er op wij zend, dat hier nog 105 winkeliers lid zijn der vereeni ging en dat hier een goéde Middenstandsvereeniging „de Hanze" bestaat. De propaganda-commissie dient bij de verschillende winkeliers langs te gaan en dezen op te wekken tot toetreding. Dan moet men komen met een vergadering, waar het concept-reglement be handeld wordt en een -bestuur wordt gekozen, dan we ten de leden dat ze niet hebben te loopen achter het oude bestuur, dat geen geestdrift kon wekken, niet achter de commissie, die haar best doet, maar het ge- wenschte succes op haar streven niet- ziet, maar dan kunnen ze de besten kiezen uit de beste winkeliers. Er moet dan niet worden gesproken over contributie, over een rechtskundig bureau enz., maar een beroep worden gedaan op de werkkracht van ieder. Komt er een propaganda-commissie, dan is er binnen dertig da gen een vereeniging van 200 leden en een vergadering met den Bondsvoorzitter, en er i-s gevormd, spr. twij feit er niét aan, de kern van een g-roote vereeniging. l)e heer Geels merkte o-p, dat de heer Cloeck te ver uitloopt. De weg, dien hij aanwijst, is niet de weg der commissie. De vraag is: Is het voortbestaan wen schelijk? Eerst moet men het er*over eens' zijn of de vereeniging moet blijven bestaan en dan dient over te worden gegaan tot het verkiezen van -een bestuur. De heer Cloeck was het daarmee niet eens. Gez-ien de opkomst, achtte spr. den uitslag' niet- twijfelachtig. De commissie legt haar werk ook neer. Een propa ganda-commissie is de eenige weg. Wordt er ge stemd, dan wordt het: laat maar zakken. De heer Geels vroeg, wat de rechte bedoeling van den heer Cloeck was. Dat de commissie bedankt en dan de werkzaamheden overgaan op de propaganda- commissie? De heer Cloeck merkte op, dat de A. W. V. geen belangstelling heeft kunnen wekken, de commissie heeft het- ook niet gekund. De vereeniging heeft- nu nog verbinding met liet hoofdbestuur, er is nog geld in kas, nu dient doorgegaan te worden. De heer A. Fortuin zeide met gemengde gevoelens de o-pkomst ter vergadering gezien te hebben. Het is niet uit leedvermaak, wanneer spr. constateert, dat er weifiig belangstelling wordt! getoond. Wanneer spr. gevraagd wordt, of de A. W. V. moet voorbtestaau, dan antwoordt hij volmondig': ja! Er is gezegd, dat de A. I nog veel kan doen. Spr. verzekert, dat het incassobureau, dat bestaan heeft, uitstekend in orde was onder de leiding van den lieer Pels. Met mannenmoed) heeft deze het 2x/2 jaar volgehouden en op welke wijze werd hem dank betuigd? In de 2x/2 jaar is van het incasso-bureau geen gebruik gemaakt; door de leden is het op schandelijke- wijze verwaar loosd. De cursussen in boekhouden zijn hoog noodig. Vaak is aangeboden gratis onderricht in het winkel- boekhouden, 0,111. door den heer Versteege, directeur der Handelsschool. Geen enkele meldde zich voor den cursus a-an. De glasverzekering is- geëntameerd door de A. W. V. en op uitbundige wijze door het bestuur voorgesteld, hoewel het geen onderdeel was, dat tot der A. W. V. behoorde. De Handelsdagschool is een stuk werk van de A. W. V. Dat het onderwijs op de inrichting' op prijs wordt gesteld blijkt- hieruit, dat de II. IJ. SM. gaarne in dienst neemt d-e leerlingen, die „Hij kan je zien en hoort alles, wat gij tot hem spreekt," Madame Lewandowsky had juist- op een klein spi- ritustoestel, dat ook dikwijls diende om daarop een geheel middagmaal gereed te maken, koffie gekookt. De oude Lewandowsky lag o-p zijn bed en snorkte. IVvrouw gaf hem nu een flinken duw -en schreeuwde: „Hier, oude je koffie!" en zette een bierglas met kof- lie op het nachttafeltje. Dan liep zij naar de beide jongens, die in de zijka mer tot afwisseling met elkaar weer aan het plukha ren waren. Zij nam een sterke hondenzweep van den wand en sloeg- er onbarmhartig' op los. „Wilt gij el kaar loslaten? Mon Dieu die vervloekte bengels!" Mira, die reeds gedurende -het gevecht der beide broeders vol schrik op de vensterbank gekropen was, kroop thans geheel in een hoek. Zoo iets had zij nog nooit gezien en vol vrees' beschouwde zij d'e groote zweep, die zoo onbarmhartig- op de kinderen neder- suisde. „Stilte! klonk van daarnaast de ruwe stem van Le wandowsky nog half in slaap. Dadelijk hield de vrouw met haar slaan op en d-e jongens staakten hun geschreeuw. Slechts de kleinere snikte nog. Nu zette de vrouw een groote kan koffie! op den koffer, die in een hoek stond. „Daar drinkt!" riep zij de knapen toe, terwijl- zij hen in glazen koffie inschonk en Mira, bij gebrek aan een kop, in den suikerpot haar de-el gaf. De kleine nam het met tegenzin aan. Een walging overviel haar, toen zij de onzindelijkheid! om zich heen zag. Hoe netjes was toch juffrouw Tompsen in alles geweest, wat door hare handen ging! „Heden en morgen behoeft gij nog niets te doen". zeide madame Lewandowsky en dwong zich tot een lachje, daarbij nam *ij ©an kofferbak en hield dien IIi- f het diploma der school hebben verworven. Toch was de belangstelling' der leden alleszins gering. Spr. is het echter met den heer Cloeck eens, dat geen groot aantal noodig is. De winkeliers schijnen het 's avonds te druk te hebben of te lusteloos te zijn, om ter verga dering te komen. Het bestuur heeft den indruk ge kregen, dat de leden er genoegen in schiepen niet te komen en meenden hun plicht als winkelier te hebben gedaan door 1,50 contributie te betalen. Wat het verbinden van een rechtskundigen adviseur aan de vereeniging aangaat, spr. kan zich er niet mee veree nigen. Spr. is-het eens met- de woorden van een wijs man', die zeide: Een koopman is de beste advocaat in eigen zaak. Spr. is principieel tegen het ontlasten van de com missie, zooals de- heer Cloeck wil, omdiat deze er een nieuwe commissie voor in dé plaats wil stellen. Al za ten achter de tafel, waar thans de commissie zit, ook de hoofdredacteuren der plaatselijke bladen, die het soms zeer scherp kunnen zeggen en voor wier techniek op de^ pen spr. bewondering heeft en waaraan hij gaar ne zijn hulde betuigt, dan zou er thans niet meer be langstelling zijn. Laten de opposanten de consequen ties van hun oppositie aanvaarden, tracht© ieder de A. W. V. vooruit te sturen, dan krijgèn we met den steun der pers weer de oude A. W. V. De voorzitter vroeg of het niet- goed) zou zijn, nu verschillende leden hun meening' hebben uitgesproken, om de vergadering een kwartier op te schorten, ten einde onderling van gedachten te kunnen wisselen. De heer J. Cloeck achtte dat niet noodig. Spr. durf de nu de stemming wel aan, overtuigd als hij was, dat de meerderheid der leden zich) vast vóór het- voortbe staan zou verklaren. Bq de stemming, waartoe thans werd overgegaan, verklaarden zich 29 leden vóór het voortbestaan, ter wijl 2 bi anco stemmen werden) uitgebracht De voorzitter vroeg of nu zou worden overgegaan tot- het benoemen van een best-uur of t-ot aanwijzen van eenige leden, die als propaganda-commissie zullen fungeeren. De heer Fortuin verklaarde zich voor het kiezen van een bestuur. Spr. zou hierin echter een wijziging wil len aanbrengen; 9 bestuursleden is te veel. Spr. zou willen voorstellen het bestuur uit 5 leden te doen bestaan. Uit het bestuur kan dan wel een propagan da-commissie worden gevormd. Dé heer Cloeck merkte op, dat het niet reglementair is om een bestuur van 5 leden te kiezen. Het tijdstip is te ongunstig om thans een bestuur te kiezen, beter kan een propaganda-commissie worden gevormd. erschillende leden gaven hun gevoelen ten aan zien hiervan te kennen. De voorzitter verklaarde zich voor een propaganda-commissie. De heer Fortuin wees er op, dat er nog 105 leden zijn en er nog 200 in kas is. Spr. wilde een bestuur. De heer Cloeck wees op art, 10 der statuten. Er is nog een bestuur. Spr. verdédigde nader een propa ganda-commissie. De heer D. J. Levert zeide, dat A. W. V. 9 jaar heett bestaan. De o ud)-voo rzit t er draagt de schuld vau den achteruitga ug en deze v-erze-ti zich nu tegen den heer Cloeck. De leden van de Hanze willen nog wel lid worden van de A. W. V., mits- er maar vergaderin gen worden gehouden, 't Spijt spr., dat hij een emi nent man als de heer Fortuin steeds aan doovemans- deur werd geklopt. De heer Fortuin zeide, nu hij persoonlijk in het de bat werd gebracht, te willen opmerken, dat er een ver schil voor hem in is gelegen door wien) hij wordt geat taqueerd. De woorden van den heer Levert laat spr. langs zich heenglijden. Spr. is er van overtuigd, dat de heer Cloeck weet, dat spr.'s doel niet is om afbre kende kritiek te leveren. Na eenige discussie over de kwestie of het oude be stuur nog bestuur is of collectief ontslag heeft aange boden, beantwoordden de oude bestuursleden de vraag \an den voorzitter of ze bedankt hadden, bevestigend. Do heer II. Jansen is lid van het nieuwe bestuur, want deze is als zoodanig- in de vorige vergadering gekozen. De heer I\ M. II. Pels wees er o-p, dat het bestuur statuair uit minstens 6 leden moet bestaan. Het voorstel-Cloeck, het benoemen van een propa ganda-commissie, ondersteund door twee leden, werd in stemming gebracht en verworpen met 20 tegen 9 stemmen. Bij de daarna gehouden stemming verklaarden zich ra voor. „Hier, dat is je bed. Gij zult in de keuken slapen. Draag den bak er maar heen!" En daarbij zette zij den bak voor Mira neer. IIet_ kind sleepte gehoorzaam het nieuwe bed naai de kleine keuken, waar op een tafel nog de ongewas- schen vaten van het middageten stonden. Madame Lewandowsky bracht haar nog een ouden deken, die vroeger aan haar lievelingspaard) behoord) had' en ten overvloede wierp zij Mira een groot-en zak als hoofd kussen toe, die kostuumlappen en restes van kleeren bevatte. „Daarop zult gij goed) slapen", zeide zij. Mira beschouwde dat van ter zijde met eenigen twij fel. Ach, het was haar alles om het even, hoe het er uitzag en hoe het was; alleen proper had het moéten zijn. Van dit vuil hier had: zij zulk een groote wal ging. „Zoo, nu zal ik je laten zien hoe men afwascht", zei madame Lewandowsky en ging d-e enkele borden en messen en vorken in een kleinen schotel dompelen, waarin ados in keuken en huis afge-wasschen en ge- wassche-n werd. Met de vingers krabde zij de spijsres- tes van dc borden en droogde ze dan af met een hand doek, die de geheele familie ook gebruikte. Van morgen af hebt gij daarvoor te zorgen!" kom- mandéerde zij, „wij gaan dadelijk naar het circus. Gij blijft hedenavond bier en kunt gaan slapen." Daarbij sloeg zij reeds de keukendeur dicht en liet Mira alleen. Daar zat de kleine nu in haar kofferbak. Ach, hoe liefdeloos waren deze menschen! Men had haar wel niet geslagen of met een leelijk woord beschimpt, maar zij had toch instinctief den toon die hier heerschte begrepen en vermoedde maar al te wel wat haar nog wachtte. Hoe goed was toch altijd haar papi voor haar geweest, de arme, lieve, goede papi en nu lag hij daar beneden zoo alleen, zoo ver weg va a kaar. (Wordt vervul g'i I-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1