0 Egb fie JONGEN gevraagd. R. KEUTER Az, "SP tl"' fkt „FT 7Prr een KEUKENMEISJE, een TWEEDE MEISJE, Zondagsschool 36 Aug. tot en met 4 Sept. 8 Ló* g &u I O N D E R W IJ S f i??e«d?2o^mouiie; f Au«' O'»»1» VICTORIA-WATER advertentie n. buitenland. LOON f 3,per week, Kruidenierswinkel, Coöp. Ver. „Ons Belang", Huigbrouwerstraat. een DIENSTBODE linnennaaïstei* y Ver v. Vrijz. Hervormden. BINNENLAND. iHitJlïRna laatste Berichten. I. PRINS Az., Oudegracht 285*»- Llf TI T A a 1,05> Blauwe f l._ a i 05 uer half H.L. Aanvoer 640 manden of zakken l,20m^rK«°'95 0,95 FTlo'a°'l30 °'40' g"'' "7 1 BOVENKAeIpeL 17a ,2°n" '-50 60 K"' büitenlan». 'pCt, maakt hiermede bekend, dat de zaak GESLOTEN zal zijn van 18 leclen voor het kiezen van een definitief bestuur, 11 voor het kiezen van een voorloopig- bestuur. Bij de bestuursverkiezing' werden op de heereu Cloeck,Wentink, D. A. Luiting en W. M. H. Pels resp. uitgebracht 16, 16, 17 en 20 stemmen, terwijl tal van leden een geringer aantal stemmen op zich veree- nigden. De heer Luiting nam de benoeming aan, de heer Pels niet. Nadat op verzoek van den heer Cloeck de vergade ring twee minuten was geschorst, om de gekozenen in de gelegenheid te stellen even te confereeren, verklaar de de heer Cloeck zich bereid tot 1 Januari de be stuursfunctie te aanvaarden, belovende te doen wat mogelijk is om de A. W. V. vooruit te brengen. Ook de heer Wentink verklaarde zich bereid tot 1 Januari de bestuursfunctie te aanvaarden. Na de gekozenen hadden de meeste stemmen op zich vereenigd de heeren Lind, van Vuure, G. Groot en W. Wolzak. De heeren Lind en Wolzak wenschten niet in aanmerking te komen. De heer Cloeck voüd! dit verkeerd, ieder moet zich hier geven. Bij de nieuwe vrije stemming wierden gekozen de heeren W. van Vuure en G. Groot, met resp. 21 en 16 stemmen. Beide heeren namen de benoeming aan. A adat de heer Cloeck nog een opwekkend woord had gesproken, bracht bij de rondvraag die heer van Vuure uit naam van de vereeniging dank aan de commissie voor de propaganda, welke zij had' gemaakt voor de A. W. V. (Applaus). Hierna werd de vergadering om ongeveer kwart na elf gesloten. In de daarna gehouden bestuursvergadering werden de functies aldus verdeeld!: W. van Vuure, voorzitter; G. Groot, secretaris1; D. A. Lui tink, penningmeester; J. Cloeck, vice-voorzit>ter; E. G. Wentink, 2e secreta ris; H. Jansen, 2e penningmeester. Het bestuur be sloot propaganda te maken en zal1 beginnen met spre kers uit tie noodigen, die in overleg met den voorzitter van den Middenstandsbond zullen worden gekozen. GESLAAGD. De heer O. Hofmeester van hier slaagde te 's-Gra- venhage voor het examen Hoogduitsche taal L. O. DE KERMIS. De volgende inrichtingen zullen gedurende de ker mis alhier worden geplaatst Op de Paardenmarkt: Hommerson en Zonen, bioscoop; Wegkamp, het vroolijke^ rad; Ivunkels, toboggan; Derlcs, luchtscbom- melmej. Dobber, minerva. Op de Nieuwesloot: Trieschmuth, illusiontheater; Teller, hoepla; mej. Bonefang, schiettent; geheel-onthouders verversching- tent; de Winter, photografietent; de Groot, hoepla; v. Vim wegen, dikke dame; Damman, panorama; Flo- lijn, zuurkraam; de Groot, werptont; Koster, zuur kraam; Dekkers, poffertjeskraam; Rezel, hoepla; Re- zel, schiettent. Op het Hof: A. Benner, stoomcaroussel en cake walk; wed. Gal- lard, caroussel. Op de Steeneubrug Wed. v. d. Zee, wafelkraam; Hoefnagel, beignets- kraam. Op de Laat: Kinsbargen, schouwburg, Schoenmaker, caroussel en Alten, rodelbaan. Bij de Groote Kerk: Delmonte, schouwburg. Op bet Doelenveld: Corty Althoff, circus. Benevens diverse inrichtingen voor koek, paling, 'JA galanterie en suikerwerken, op verschillende ge deelten der stad. Geboren: 22 Aug. Cornelia Maria, d. v. Wil- lem Groot en Maria Margaretha Smiers. 23 Aug. Dieuwertje, d. v. Tennis Koomen en Dieuwertje van Veen. Keeltje, d. v. Johannes Zwer ver en Clasina Olij. Overleden: 22 Aug-. Cornelia Theresia Bar bara Fuhrmann, 26 jaar. OUDER DOM S- EN INVALIDITEITSWET. Gisteren kwam de commissie van voorbereiding voor de ouderdoms- en invaliditeitswet bijeen, ter vast stelling' van haar rapport, dat vermoedelijk reeds de volgende week verschijnen zal. Zijn wij wel ingelicht, dan moeten ook die groepen aan) de linkerzijde, welke j zich niet principieel tegen dwangverzekering kanten, zoo weinig bevredigd zijn door het overleg dat heeft plaats gehad, dat wanneer het ontwerp bij de openbare behandeling niet op enkele punten ,zeer belangrijk ge wijzigd wordt, ongetwijfeld de geheele linkerzijde tegen stemmen zal. (Tel.) DE BAKKERSWET. In de Tweede Kamer zal een voorstel worden gedaan, om het ontwerp Bakkerswet van den heer Aalberse c.s. direct na de nieuwe Indische begrooting in de afdee- lingen te onderzoeken. De bedoeling moet zijn, de openbare behandeling zeer spoedig te doen plaats hebben. die 22 jaar geleden bij den advocaat van het Leger was gedeponeerd, werd Woensdag geopend' op een ver gadering van gevolmachtigden, en toen bleek, dat William Booth zijn oudsten) zoon tot zijn opvolger had benoemd. Bramwell Booth is in 1856 geboren en heeft zijn vader sedert 1880 bij zijn arbeid ter zijde gestaan. Volgens de Engelsche bladen gelijkt hij in' menig opzicht op wijlen den generaal. Hij is een even hard werker als deze was, en weet de tucht even krachtig te handhaven. Zijn eohtgenoote heeft reeds jaren het oppertoezicht over het vrouwendepartement KORTE BERICHTEN. Uit Petersburg wordt gemeld, dat de bemanning- van een kruiser bij een algemeene muiterij de officie ren vennoord hebben. Het vuur der forten boor de de kruiser in den grond, waarbij de geheele beman- mng omkwam. De aardbevingen op den Balkan, voornamelijk rondom de Zee van Marmara duren nog steeds voort. - Len^ beambte van de A. Schaaffhausensche -Bankverein te Berlijn heeft het vorige jaar 120.000 mark Pruisische consols verduisterd. Dit kwam thans eerst aan het licht, daar hij 70.000 mark bij de bank deponeerde, wat zeer d'e aandacht trok. boerenkaas f 33,-commissie f 33.-, middelbare f 33.-. Aangevoerd 375 stapels wegende 200000 f 6.50 fc;75> g.rst f 6,85 7,30,'id. chef l' Ij'-'l k.rw.iz'aad f - 1° TT 0.Cj witt" Jit° 19,-. grauwe f 0 - 'AT" ,2'50 BEOEK OP LANOENDUKhs AUV8- Heden werd besteed voor: 1.60, gew. muizen f 1.25 DE VERGUNNING VOOR DEN KIESRECHT OPTOCHT DER S. D. A. P. GEWEIGERD. „Het Volk' meldt, dat de burgemeester van den Haag gisteren aan de heeren Vliegen en Van Kuyk- hof, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van het bestuur der S. D. A. P., mondeling heeft medegedeeld, dat hij géén toestemming- geeft om op 17 September den voorgenomen kiesrechtoptoeht te houden. Naar de ,,NCt. verneemt, moet des burgemeesters motief voor het onthouden van toestemming na het geven van vergunning verleden jaar, geweest zijn, dat de betooging door telkenmalige herhaling op den dag, door de Grondwet voor de opening van de Staten-Ge- neraal bestemd, een ander karakter krijgt dan zij de eerste maal had. Zij zou op deze wijze een tegenmanifestatiie worden tegen de plechtige opening van het parlement door het hoofd van den Staat, waartoe het openhaar gezag zijn medewerking niet mag verleenen. Gemengd nieuws. BARTJE BERENDSEN. De te 's-Boseh gearresteerde heeft na een langdurig verhoor voor den commissaris' van politie bekend' Bar- tje Berendsen te zijn; een uit Arnhem overgekomen marechaussee bevestigde ddt. Berendsen heeft een groot aantal inbraken en dief stallen gepleegd en stond) aan het hoofd' eener bende, n Gelderland werd reeds lang jacht op hem gemaakt en heele bosschen afgezet om hem in de val te lokken. In yelp meent men hem in vrouwenkleeren bij de be- grafenis zijner moeder te hebben gezien. Heden wordt Berendsen naar Arnhem getranspor teerd ter confrontatie. liR r'1 UPfi UITVAART GENERAAL BOOTH. AMSTERDAM, 23 Augustus. In verband' met het overlijden van generaal Booth zal op 28 Augustus in Olympia te Landen de g-roote gedenkdienst worden ge- houden. De teraardebestelling zal 29 Augustus plaats hebben te Abüey Park. In alle plaatsen, waar afdee- lingen gevestigd zijn, zullen op 4 September gedenk- diensten worden gehouden, te Amsterdam in den schouwburgzaal van het Paleis van Volksvlijt. in BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examen». Graafjes f 1.30 a zak, Julia muizen 71.20 a7V sk?,' *m70err 588 a 1.10, Blauwe f 0.55 a 1 10 332 hi» J T® ®FS 5 f 2 30 a 9QG ,1r odj baal zilveruien (nep) a —90, drielingen id. f 0 70 a 0 Qfi isnn u slaboonen f 2,80 a f 3,30 p. 50 K G 7400 hl i l le soort f 10.40 a 17.80, 2e soort f 2.Ja 8ÏïöOOO bos wortelen f 0.60 a 1 90 4kooa j 45000 PURMEREND, 22 Aug AM».,, w, STER, PURMEREND en OMSTREKEN81^ I slagmarkt werd heden verhandeld °P de af' Pere?ToVfl%\°'30SSniJboonen f 0.40 a 1.15 del marig 4PP6len f 1,40 a f X'90- Han'- MEDEMBLIK 21 Aug. Groote Muizen f 1 15 a a 0 - CteTr i fe a ^oote ronde OM,0.- Kmnh' kkin%f zak.'z'ü veruien f 2,70 l f K™'.«ve.r 0-' Ingezonden Mededeelliigeii. Telefoon 889. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOU WORE DIET. Voordam, C 11, Alkmaar. pCt. 31It 21/8 CIRCUS CORTY ALTIIOFF. Het circus Corty-Althoff, dat tegenwoordig bijna het eenige reizende circus is, dat zich met paarden- dressuur bezighoudt, kan er zich) thans weer op beroe men met eenige nieuwe dressuren voor den dag te komen. Sinds verleden jaar is de stal van het circus weer 30 paarden rijker geworden, zoodat de heer Alt hoff thans eigenaar is vaii 130 paarden. Iets geheel nieuws is de dierenverzameling, die de neer Althoff van Carl Hagenbeek uit Hamburg heeft gekocht. Deze verzameling, die bestaat uit dieren van allerlei soort en grootte, is een kijkje waard. Vooral de glazen wagen met het groote waterbassin, waarin een nijlpaard gehuisvest is, trekt de aandacht, daar een dergelijk exemplaar nog nooit door een rei zend circus meegevoerd is. Het dier schijnt zich ech ter zeer behagelijk te gevoelen in zijn woning, die door een praetisch aangebrachte verwarming steeds op dezelfde temperatuur wordt gehouden. PREDIKBEURTEN 25 Augustus. Uit de omgeving. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Heiloo, 9l/2 uur, Ds. G. J. Paré. EvaDgelisatielokaal te Heiloo, 10 uur, den Eerw. Heer Joh. Gutteling van Velzeroord. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. F. W. J. van den Kieboom. Kapel Elim, Bergen, 10 ure, Ds. M. G. Blauw, van Blokzijl. Herv. Gem. te Egmondbinnen, 9l/2 uur, Ds. H. W Bosch. Herv. Gem. te Schermerhorn 91/uur, Ds. Groot te Oudorp. Ger Kerk, 9l/2 uur, Ds. M. Kroeskamp te Utrecht, nm. D/2 dezelfde. UIT KG MOND AAN ZEE. Op de Egmondsche tentoonstelling zijn de volgen de bekroningen uitgereikt: A Gouden medaille met verguld) zilveren eere-tne- daille, uitgeloofd door den burgemeester van Alk maar, aan I'. Dikkers Azn., te Meppel, inzending „Kettung Gouden medaille met verguld zilveren eere-medail- le' u'lf lo°fcl l001' Mr- A- H. de Lange te Alkmaar, aan 1 he Fire-Extinguisher „Kyl-Fyre" te Eastbourue, ringiand, inzending: „Brandbluschapparaiat"; B. Gouden medaille met zilveren eere-medaille, uit geloofd) door den Burgemeester van Alkmaar, aan de Prins-Hendnkstichting te Egmond' aan Zee, inzen ding; „Huisvlijtartikelen"; Gouden medaille met zilveren eere-medaille, uitg<e- loofd door Mr. A. P. H. de Lange te Alkmaar, aan 7.. Middelkamp te Eg-mond' aan Zee, inzending: „Rijwielen"; C. Gouden medaille aan: de Kon. Ned. Fabriek van V erbandst-offen, v. L Utermohlen en Co. te Amster dam, inzending: „Verbandartikelen"; F. J. Koster Rotterdam, inzending: „Verbandartikelen"; Kon' y\erl. Pyrotechnische Fabriek van A. J. Kat te Leiden, inzending: „Zeesignalen"; Ned. Dekkleeden en Ten- tenfabnek v.h. L. J. Werner, den Haag, inzending: „Reddingsgordels"; Dr. W. P. Mulié, te Leiden, inzen ding: „Model reddingboot"N. V. scheepswerf „Ni- eolaas^Witstni," te Alkmaar, inzending: „Scheepsmo dellen li. ivuyper te Alkmaar, inzending: „Slaapka mer-ameublementen"; N. V. Melkfabriek „Wilhelmi- te Bergen. N.-II., inzending: „Zuivelproducten"; .i lyryuger Jz., te Den Helder, inzending-: „Foto's op RecMmgsgebiedi" I). Zilieren medaille aan: W. J. Krijnen, Amster dam, inzending: „Model reddingsvlot"; C. de Coek Hervormd Weeshuis, Haarlem, inzending: „Huis- vlijtai'tikelen." pCt, 5 5 5 4 4 4 4 fi 4 41/8 4 41/, 4 div. ZONDAGSSCHOOL „EVANGELISCHE UNIE." De lessen van de Zondagsschool van de Vereeniging voor Vrijzinnig-Hervormden zullen Zondag a.s. wedeT- een aanvang nemen. Tevens zullen dan nieuwe leer lmgen worden toegelaten. LOTING NATIONALE MILITIE. De loting voor de Militie zal als volgt plaats hebben Alkmaar, op Dinsdag 3 September, d'es voorm 9 ure, voor de gemeenten Akersloot en Heiloo en des voorm. 10 ure voor de gemeente Alkmaar; op \V oensdag 4 September, des voornr. 9 ure, voor de gemeenten Bergen, Egmond aan Zee, Egmond bin nen, Koedijk, Limmen, Oudorp, Petten, SchermerhoTii, Schoorl, Ursem, Warmenhuizen' en Zuid1- en Noord- schermer te Winkel: op Donderdag 5 September, des voorm. 9 ure, voor de gemeenten Hoogwoud, Nieuwe-Niedorp, Opmeer, Oude-Nied'orp, Spanbroek en Winkel- te Heer-Hugowaard:op Vrijdag 6 September, des ™°rW- A ur«-> voor de gemeenten Broek op Langen- dyk Hcer-IIugowaard, Hensbroek, Noord-Scharwoude, Obdam, Oterleek, Oudkarspel, St.-Pancras en Zuid- ochörwoud^. Bnrgerlljbe stand. Ondertrouwd: Karei Heidelberg en Johanna Margareta Glinderman. Pieter Takken en Johanna Sophia van der Linden. Willem Adrianus Bierman, uedn. van Eva Esbach en Maria Wilhelmina Lingerak wed. van Dirk Zoetelief. Simon Visser en Rika Lmgeman. Martinus Johannes Schut en Elisabeth Smorenberg. - Jan Goedhart en Elisabeth van Bee- miVQ., UIT DE RIJP. Gisteren maakten pl.m. 150 kinderen uit de hoogste klassen der O. L. S. alhier hun jaarlijksch uitstapje. e reis was^ per boot naar Amsterdam, verder per trein naar Naarden, vervolgens per tram naar Muiden en Muiderberg, 0111 aldaar weder met de boot over zee door de Oranjesluizen, en zoo weer over Amsterdam naar huis terug te keeren. Liet het weer zich 's mor geus zeer slecht aanzien, op den dag kwam het zon netje herhaaldelijk het gezelschap opvroolijken. KORTE BERICHTEN. Te Terhaar, gemeente Vlagtwêdde zou de knecht van een landbouwer een sloot uitdiepen. Hij keerde met terug. Men ging hem zoeken, dbch vond bij de sloot alleen de gereedschappen en een tabaksdoos. Uok verdere nasponngen hadden geen resultaat lot heden. Te Wessingtange, gemeente Vlagtwedde, zou een landbouwer en kerkvoogd een voer heideplaggen ledi- gen. Hij stortte daarbij achterover van den wagen* zyn zoon vond hem stervende. De 70-jarige vrouw te Garderen, gem. Barneveld, die dezer dagen door een koe hevig gestooten was, is thans aan de gevolgen overleden. iDe oefr AI,arius Spree, vroeger mede-directeur van den Schouwburg Stoel en Spree te Amsterdam, thans directeur van het Ilollandsch-Vlaamseh Too- neeigezelschap, trad gisteren in het huwelijk met me- juifrouw Sophie te Mijtelaar. De St. Bavo te Haarlem wordt door één bliksemaf- eider besehermd, die echter de kerk niet voor treffen beveiligt. Thans wordt er een tweede afleider bijge plaatst, dit dit wel zal doen. ,7" f® Herwijnen kreeg iemand bij 't korembinden een distel in de hand, met het gevolg, dat de hand opzwol en bloedvergiftiging we-rd geöonstateerd. Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrjjk Jan. Jul. Busland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr, j( Finano. enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordhollandsch Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden I >i n Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli )t Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak 'n Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper €y. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds 'pCt. 4Ik Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningon. Holl. iJz. Sp.-Mij. loorw. Koers van |22Aug.i 23 Aug 91 651/2 91i/8 6ös/4 108s/16 103 s/8 461/8 831/2 87i/8 86i/2 11007/ic 861/2 977/16 I J/l«] lOOiu 96i/o J175% 1071/3 157 136 169s/4 678 3121/4 1363 481/2 91 1578 590 2441/4 4071/2 582 220 2661/2 5121/2 1631/2 217 1188 751/s 64 32 43 1236 911/3 875/8 27 27 741/8 605/i6 1181 53/s 201/16 661/2 106/g 471/2 871/s 881/2 861/2 1756/8 157 135 166 675 3101/» Oberfalinsteln wordt geregeld in eigen schepen van Gber- lahnstem naar Rotterdam aangevoerd. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 23 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond' van 24 Augustus. In het gebied van de waarneming is de hoogste be- Jeende stand van den barometer 768.2 te Uedaix. De laagste stand van den barometer 746.7 te Ska- VER WACHTING. Matige tot krachtige zuidelijke tot zuidwestelijken wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk re- genbmen, later tijdelijk opklarend, zelfde temperatuur. Getrouwd: WILLEM SLOTEMAKER en GRIETJE BOS. Koed^k 22 Aug. 1912. Getrouwd: 91 578 589s/4 243 408 5813/4 223 2651/2 512 I641/4 1871/4 5P Mii. tot expl Deli Spoorwi w AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. it Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Eric Kansas City South. 11 fi 11 pref Miss K. Texas C. v. Few-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Roek Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 Gemeente-cred. BELGIE Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp, Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. S is 4 867/8 92 1255 110 11086/8 231/4 871 e 28 6IS/4 29»/16 881/2 |117Vi6 27 1112 31i/8 1172 5 86V16 31 43 250 901/2 873/8 27 27 736/16 595/s 51/4 193/j 66 11 491/4 87 92 36 5/8 6l!/3 287/8 47/8 3 3 21/, 4 8 5 5 10616/u 1101 8016/ul 11197/8 1121/2 160 460 Koers van het geld. Prolongatie 41/, pCt. t Mededeelingen. Voor Amerikaansche waarden was ae stemming iets flauwer, Oliewaarden met vrijwel onveranderde koersen, alleen Intern. Rumeensche no teerden beter. Tabakken vast met weinig variatie. Mijnen beter voor Redjang Lebong. Gemengde mededeelingen. DE OPVOLGER VAN GENERAAL BOOTH. Bramwell Booth volgt zijn vader op als generaal van het Leger des Heil», De verzegeld» enveloppe Marktberichten. Voorlooplg marktbericht. ALKMAAR, 23 Aug. Kaas. Kleine volvette met rgksmerk fkleine fabriekskaas f 38,—, kleine A. VAN KLEEF Jr. en T. ELLES, die, mede namens wederzijdsche familie, hun hartelii- ken dank betuigen voor de vele bewijzen van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 22 Augustus 1912. DANKBETUIGING. Bij deze betuigen ondergeteekenden hunnen hartelij- ken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de geboorte hunner dochter ondervonden C. VEER H. VEER— v. d. ZANDE. Alkmaar, 23 Augustus 1912. Mevrouw MASCHMEIJER, Bergen, vraagt loon 150 gld., 26 gld. waschgeld, en 120 gld., 26 gld. waschgeld, mits voorz. v.g.g. 1LR8TOND GEVRAAGD wegens ziekte dei- tegenwoordige als meid-alleen, die goed kan koken, v.g.g.v., huur I 130*~ verhooging, t 26.- waschgeld. Me- vrouw LENTZ, Zijlweg 31, Haarlem. I Voor een dag per week of per veertien dagen aan huis wordt gevraagd een die ook eenvoudige kleedingstukken kan knippen en I .laponnen kan veranderen. Brieven onder letter K 247 1 Bureau van dit Blad. De lessen nemen weder een aanvang op ZONDAG 24 Aug. a.s. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar ten 10 ure. I 42 11 ure in het catechisatielokaal (Burgerweeshuis, ingang Pa ternosterstraat). Nieuwe leerlingen worden toegelaten. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2