HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING. Onze opruiming heeft alleen ten doel ieder Seizoen een geheel nieuwe sorteering te kunnen aanbieden. JWF* tot 1 tulula* greopend. G.W. VAN DER VEEN, Fii Nassauplein 7, Alkmaar. Meel-, Koloniale- en Bakkerswaren. Café 't Wapen van Haarlem. Groot Café Concert Kermis 1912, Alkmaar. Scbmliifgloge LAAT, Specialiteiten-Gezelschap, F. Nettenbreijers. Alkmaarsch Warenhuis. ROOMSOEZENKRAAM van W. R 0 U K E M A, Zelfbinders, Allmsarsshe Crediet- en EtfsGtesbanL Groot Dagelijks 2 concerten. Café-Concert-Varié ZELFBINDERS, OVERHEMDEN. achtIrstraat. H. JANSEN. W. ROITKEMA. HOOGLAND -SMIT, Laat 122. De Nouveauté's in Heerenpetten. Geeft voorschot op incasso's. Aanbevelend, C. KOOPMAN, Hofplein. van de Speelgoedafdeling in de étalage ACHTER STRAAT van het ALKMAARSCH WARENHUIS. Men koopt 50 j„ goedkooper dan op de Kermis. WÊÈÊÈÊ^ Be^ailghebbeiidenin casu velen bewoners van den Eennemerstraatweg, wordt medegedeeld, dat, al wordt de vergunning daartoe van overheidswege gegeven, waaraan ik niet twijfel, de te bouwen Auto garage beslist NIET zal verrijzen op het perceel Kadaster Sectie E No. 2040. LAAT, boek BOTERSTRAAT, LAAT, boek BOTERSTRAAT, Alkmaar. Gevraagd een Banketbakkersbediende, Eenv. KOSTHUIS C. van T w S s k. Tableau de Ie treupe* IPgr* Joseph de IVlunnik, C« van Twisk® De Tooneelvereeniging van Amsterdam. Zondag 25 Jtugusfus Qiidegracht 245, Gedurende de Kermis, Alkmaar 1912, Bloemendaal, „Het Koning Willemshuis". JULIANA-KAPEL. Houttil No. 17. VAN NIEUWKUYK's Prachtcollectie ENG. HEEREN PETTEN, Schoenwerk. Schoutenstraat 18.Wed. JAC. VAN BEEK. tf&i*iëté en Hpei^etie Oeeelsehep Vocale ai Insti umentale Ensemble Internationale. Telefoon Intercommunaal 417. INSIDER. Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIAAL voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. ATTENTIE. ATTENTIE. Telefoon No. 74. Het beste adres voor Ie soort J. H. WILLERS, i GERARD WORM, Houttll 64. Telefoon 356. Gedurende de Kermis vanaf Za terdag 24 Aug. onder directie van Jos. G. de Munnik de hier zoo gunstig bekende karakter komiek met geheel nieuw repertoire. lederen avond varieerend Pro gramma. Opvoering der nieuwste succes OPERETTE en SOLO's. (nabij de Kapelkerk). 110de Opvoering van TWEE HEEREN zoeken VRIJE ZIT- en SL AAPKAMER met pension, i Aangewezen inrichting voor partijen, Eenige pasvorm. Fijne afwerking. JU N N £L co CD Telefoon No. 59. Nieuwste modellen. Groote keuze. Gedurende de Kermis treedt in het Maastrichtsch Bierhuis op het gun- stig bekend staande 6 lederen avond OPVOERING van een ÏI'J Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.k. magazijn. HET WITTE HUIS. Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.k. magazUu. GEACHTE BURGERS Wederom gearriveerd de welingerichte standplaats Gedempte Mieuwesloot, tegenover den tuin van den WelEdelen Heer DE LANGE. Specialiteit in de Echte VANILLE ROOMSOE- SEN k 3 en 5 ct. per stuk. NOUGAT en MOCCASCHUIM 3 ct. AMANDEL en LIQEUEBATONS 3 ct. MOSCOVISCH GEBAK en MOCCATAAET per puntstuk verkrijgbaar k 5 ct. Hopende als het vorige jaar met een druk bezoek veieerd te worden. BELEEFD AANBEVELEND, Let op het Juiste adres s. v. p. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR. IS Winkel naast de E. K. Kerk. Verdr. Oord 117. Tel. 247, 2 maal bellen. per stuk 3 stuks 1.25. 3.30. ZIE DE ETALAGE. 'ï'r - - mm v m h n W| mi Haarsma van Oucoop De |ong, Biedt zich aan een NET PEESOON als BOEKHOUDER of REIZIGER. Euim elf jaar in een dergelijke zaak werkzaam, doch om bijzondere redenen van betrekking willende veranderen. Goede getuigschriften ten dienste. Brieven onder letter H 247 bureau van dit blad. :v'r De nieuwste ULSTEE HOEDEN, in alle prijzen en qualiteiten. Vraagt onze „THE DOLLAR HAT" 2.50. Prima qualiteit de bekende Engelsche HAAEHOEDEN Chique vormen 3.50. P. G., v. g. g. v. Br. letter D H Boekhandel JAC. SINJEWEL, IJmuiden. met vrije KAMER gevraagd, lo. SEPT. voor gymnasiast. Fr. br. met prijsopgave aan ds. A. VAN DEE ©GOT te Middelie. Mejuffrouw MAEIANNE, Holl. Chanteuse. De Heer LECON BONE, de Moderne Humorist (Genre Dumas). Nieuw Eepertoire. Mejuffrouw MAEGAEETE, Holl. Soubrette). De Heer en Mevrouw BONEFANG, Holl. Zang- en Karakter duettisten. De Heer BEENAEDS, Holl. Humorist. Billijke prijzen. Beste consumptie. Zondag 25, Donderdag 29, Zaterdag 31 Augustus en Zondag 1 September 10 ct. ENTEEE. Kaarten den geheelen avond geldig. W Er wordt niet gecollecteerd. AANBEVELEND, Joodsch drama in 4 bedr. van HEEMANN EET- CHENBACH. Vertaald door KA EEL PEOOST, EegieHEEMANN SCHWAB. ABRAHAM SENDER LEHM4NN de Heer LOUIS DE VEIES. In onze voorstellingen treden op de Dames E. de Boer-van Eijk, Phil. Kerckhoven-Jonkers, M. Faassen, Ternooy Apèl, Tilly Lus, Jeanne Eenée, M. Haspels, Hes van Eijk, en de heeren Hermann Schwab, Louis de Vries, Charles Gilhuys, W. v. d. Veer, E. van Praag, A. Frank, J. v. d. Poll, P. Beukman, L. Bouw meester Jr., van Held van Driest, Jaq. Hermans en F. Fuchs. AAMVANiG 8 ÜliR. Prijzen der plaatsenle Bang (Klapstoelen) f L50, Parquet t 1 30, Loge t 1.-, 3e Bang 1 0.75, 4e Bang t 0.40. ABONNEMENTSKAARTEN, lO stnks A 1 18- verkrijgbaar aan den schouwburg, en per stuk in de bekende sigarenwinkels PLAATSBESPREKING dagelijks van 10—4 urn en vanaf 6 uur A 10 cents extra per plaats. TELEFOONNUMMEES 439 en 499. Fr. br. met opgaaf condities onder lett. S. W., adv.. bur. DE EOOIJ, alhier. in het lokaal van den Heer NETTENBEEIJEES, OPTEEDEN VAN IIET ALOM GUNSTIG BEKENDE Directie: C. R. DE GROOT, met medewerking van de M®j. HELENA, Chanteuse Komiek. De Heer DE GROOT Jr., Humorist. MeJ. EMILIE BRIJIJER, Concert-Alt-Zangeres, Groot succes: Frankrijk, Hongarije, Engeland, Italië, Spanje en Portugal. TRIO CORKELLIE, Muzical Exentrik. DUO C. R. DE GROOT. De Heeren UORRELLIE in hnn sctne de Amsterd. Vischvrouw. ENRÉE VRIJ. ENTREE VRIJ. Aanbevelend, <D CO JU -O ~o 05 a CD CD- 0) Aanbevelend, Hermanio Capello mr- Entrée Vrtf. Zeer goede consumptie. Entré® Vrij. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3