Nieuwe Schouwburg Loge, LOUIS DAVIDS, Üc"ri' Alkmaar Vooruit, Brugman's Tulband, JAC. BRUGMAN, J. van Veen, raktijk hervat, flW* Als gast Mej. Rika Davids. Iht Watertochtjes DE ADELAAR. Comestibleshandel. - -Tghunluis - Ha Vermont C. Verheus, RITSEVOORT 40. Telefoon 444. DE ADELAAR. Fijne Vleeschwaren. H.fJ. SCHWaRZER. Bouwterrein Noordhollandsch i Landbouwcrediet DEPOSITO'S. DAALDERS FEESTPROGRAMMA - cd Tui KERMIS. ALKMAAR 1912. PT" Vooraf HET WEDUWENBAL, GRÖOTE MATINÉE, aanvang 2 uur. 75 cent per 5 Telefoon®444. J. BAK, ZAADMARKT. Iioek KOOLTUIN ons. (Verkrijgbaarfin potjes) f 150 per K.G. f In pakken van 5 ons 15 cent. Vraag: GONO. Zomerfeesten in liet Weeshuis te Reedham (Eng.). S i m o n e, Standplaats: KERKPLEIN. Vanaf Zondag 25 Augustus tot en met Zondag 1 September Voor de Kermis. Homoeopatisch Arts, -ï- HAARLEM, SOPHIE SMITH, de beroemde Vlaamsche actrice. LOUIS en HENRIËTTE DAVIDS, vermaarde duettisten, Kleine Tilly Kalkhoven met haar duifjes. de beste jeugdige son- Orkest onder leiding van den Heer LIMBURG. Opvoering van de REVUE. Vooraf specialiteiten. Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. De Lange De Moraaz, Sinds jaren Handels Venn. Anker-Maatschappij. LAMOBGUW IMMIBM Aanbevelend I Te lef OOP 444. BEZOEKT de Zaterdag 24, Zondag 25 en Maandag 26 Aug. ^lafdag-lfoorsielling* Geheel nieuw Programme* - - Oudkarspeische Brandwaarborg- Maatschappijen van 1816. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. BekroondAntwerpen 1906 (Gouden Medaille), Tilburg 1909 (Eere-Diploma) en alom verkrijgbaar: J. BIJLOOS' Hoofd Eau de Cologne, sedert 1878 in den handel, overtreft alle namaak. Ter voorkoming en vernieti gingvan levend liootdon rein, onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Een uitkomst voor ieder huishouden. Prijs 25, 35 en 50 ct. per flacon. Proefflaeon 15 ct. Colorant, onschadelijke haarverf, maakt het haar niet vet, f 0.75 per flacon. antiseptisch haarwater, voorkomt het uitvallen der haren, verwijdert roos, schilvers enz. Schitterende voorstellingen! Onbedaarlijk lachsucces! zeer fijn gebakken in zuivere Natuurboter, gevuld met Amandel pers, van f 0,75 tot f 1,50. HOORNSCHE BROEDERS, FIJN KRENTENBROOD en dagelijks VERSCHE SPOUWERS. Beleefd aanbevelend, Broodbakker, LINDELAAN 61, ALKMAAR. REVÏTE in twee bedrijven door LOUIS DAVIDS, speciaal voor Alkmaar bewerkt «O personen, met zang, dans, koren, monologen en schitterende Apothéose. 30 personen. Opstand in Saparatoeli; de Vogelwet; de „Titanic"; het Comité Alkmaar Vooruit; Mevr. Bosboom Toussaint; Stadsaanplakkerde Heiloërbrug Strafexerceerende Verliefde Diender; enz. enz. de dolste kermisklucht van den tegenwoordigen tijd, in één bedrijf J brette van Nederland. ü*- AANVANG 8 U B. Prijzen der plaatsenStalles (klapstoelen) 11 35, Parket f 1.—I.oge 10.SO, Parterre t O.OO, Galerij 10.40 Plaatsbespreking aanbevolen van 10 tot 3 uur.Bureau geopend 6 uur. VRIJDAG 30 en ZATERDAG 31 AUGUSTUS Entréeprijzen le rang t o.75 3e rang I 0.50. met de witte salonhooten der Alkmaar-Packet van Alkmaar: 6—8—10—12—2.30—4—6—7.30 uur. naar MARKEN-HOORN - (ENKHUIZEN)VOLENDAM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, de Ruyterkade. Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. "VQ Bt eedstraat Alkmaar. Effecten, Coupons, Prolongatiën, Hvpotlieken, Brand- assurantiënVerzekeringen Incasseeringen, Inbraak verzekeringen DisconteeringenWissels op Binnen- en Buitenland, Gelden déposito, Handelscredieten. en nog is de beste van alle. 1 Verkrijgbaar bjj Engros 7RIE5CHÊ TfflTOOMSTELUMG F urwerkmaker, Schouten straat bij de Laat. OPWINDEN BIJ ABON NEMENT. L 31 'U:." aan den Westerweg, Nassauiaan, NassanpleinEgmondentraat Lamoraalstraat en Lindelaan. Te bevragen bjj: A. O. DEN BOSSTERD. Nassanplein 41. Cacao is heilzaam, mits ze goed is. Daarvan zijt gij zeker bij L A NGESTRA A T. van 4 tot en met 8 SEPTEMBER. BeschermheerZ. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN. WOENSDAG 4 SEPT. 's middags 12 uur; Opening door Z.Excall. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Groote Harddraverij, DONDERDAG 5 en VRIJDAG 6 SEPT.: Demonstratie van Rundvee, Paarden, Scha pen en Varkens. 70NI)AnA? JrP^PTVr 0o^c1our? Hippique en Springconcours. ZONDAG 8 SEPT.. Voetbalwedstrijd tusschen „Ajax", Amsterdam en ,,G. V C Wagemngen - Ringrjjden. WOENSDAG en ZONDAG: Schitterend Vuurwerk. VRIJDAGGondelvaart. KE H^IDEKOOPER I^lern)/gIedemi Stel,hlg fa 6611 Melkmachine (BOE- s Avonds 11 uur extra trein richting Hoorn. Fogies met opgave van dag en duur, aan te vragen bij den Seeretarie H. Jb. AVIS. enkel voor a.s. 1De Dochter van den Markgraaf (gekleurd drama), 2. De Droom van Polycarpe (komisch). 3. Prachtig gekleurde Natuuropname. 4. Zigoto en het Kleine Vogeltje (komisch). 5. De Samenzwering tegen den Keizer (drama). o y°ri^8m (Datuuropname.) 7. Zigoto en de Slaapdrank (komisch). 8. Drama in de Fabriek. 9. Prachtig gekleurde Natuuropname. 10. Pathé Journal. Wegens het enorme sncces als EXTRA NUMMER A,s Zaterdag van 2—4 uur 's Avonds van 7—11 uur. A.s. ZONDAG doorloopende voorstelling van's middags 2 tot 'a avonds 11 uur. Elke minuut toegang. A.s, Dinsdag met het oog op de Feestdagen DE DIRECTIE. Druk N. V. v/h. HEKfcU COSTER wi Zn., Alkmaxi. V prima LEEUWARDEN I9ij vAN 26 AUG: T JOT EN MET I SEPI kwaliteit Roomboter. L00KE CACAO. Alkmaarsch Bioscoop-Theater. n till.i.i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4