DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No 200. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 24 AUGUSTUS. te Alkmaar, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Öroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Loting voor de Militie. Telefoonnummer 3. opa Maandag 2 September 1912 LAND W E E R. Dinsdag 3 September a.s., BINNENLAND. Dit nummer bestaat uit 3 bladeu. f I ])e BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR herinnert de verlofgangers, der militie van de lichting' 1904, die op 1 Augu-stus j.l. naar de Landweer zijn overgegaan nogmaals aan hunne verplichting om zich vóór of op 30 AUGUSTUS a.s. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden dat de loting- der in dit jaar voor de Militie ingeschrevenen voor deze gemeente zal geschieden op des voorm. ten 10 ure, ten stadhuize. Volgens art. 62, sub 2, der Militiewet, nemen aan de loting' deel alle voor de lichting ingeschreven per sonen, met uitzondering van hen: lo. die voor den aanvang der loting voor de ge meerite blijken te zijn overleden; 2o. die voor den dienst bij de militie ongeschikt zijn bevonden; 3o. die vóór 1 September bij onherroepelijk gewor den uitspraak van den militieraad1 of van Gedeputeer de Staten of bij Koninklijke op een ingesteld beroep genomen beslissing voorgoed of t iji d e 1 ij k van den dienst zijn vrijgesteld; 4o. die vóór 1 September onherroepelijk, hetzij voorgoed, hetzij voorloopig van den. dienst zijn uitgesloten. Alkmaar, 19 Augustus 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. VOOR DE PRINSES. Door den stal Doorwerth te Heélsnm is aan EL M. de Koningin een Shetlandsche ponny verkocht, voor Prinses Juliana. DE OPENING DER STATEX-GENERAAU Naar gemeld wordt is het zeker, dat de nieuwe zit- ting der Sta ten-Generaal ditmaal door 11. M. de Ko ningin in persoon zal worden geopend. DRANKWET. l)e Nederlandsehe Bond van koffiehuis-, sociëteit-, restauranthouders en slijters Vergunning, gevestigd' te Amsterdam, en do Federatie van provinciale Bonden van vergunninghouders, gevestigd! te Zutphen samen .ongeveer 7000 vergunninghouders omvattende hebben zich per adres tot de Tweede Kamer gericht met ver zoek te doen, wat mogelijk is, om de herziening van de Drankwet, welke adressanten „een zeer urgente zaak" moemen, te bespoedigen. Bij het adres is1 eene. memorie van toelichting ge voegd, waarin adressanten een aantal hunner wen «her, en grieven hebben uiteengezet. REGISTRATIERECHTEN BIJ VERKOOP. Naar verluidt hebben de notarissen vanwege het de partement van financiën een circulaire ontvangen, waarbij medegedeeld wordt, dat voortaan bij verkoop ■van bouwterrein, indien reeds gebouwen op het erf staan, registratierecht moet worden betaald van het bouwterrein en de gebouwen. Het verdient derhalve aanbeveling, bij verkoop van bouwterrein dadelijk de koopacte te laten passeren (L' Ct0 PROEF MET TREKHONDEN. Bij ministerieele beschikking is bepaald, dat bij het regiment grenadiers en jagers een proef zal worden genomen met trekhonden voor het vervoer van mitrail leurs. De kapitein jhr. C. A. J. Meijer, van genoemd regiment, wordt belast met het nemen van de proef, terwijl hem, naar het Vad. verneemt, is opgedragen 3 geschikte honden met tuigen aan te schaffen, waarvan 4 in België en 4 in Nederland. Gemengd nieuws COLLIERSDIEFSTAL VAN 5000. Eeu brutale diefstal is gisterochtend; gepleegd' in den goud- en zilverwinkel van den heer S. Spijer in de Kalverstraat bij de Munt te Amsterdam. Van de gelegenheid', dat een der bedienden de ijze ren roldeur, welke 's nachtsi den winkel sluit, in de achter den winkel gelegen gang wilde brengen, maakte een insluiper gebruik uit een. vitrine twee colliers en een gouden breloque weg' te nemen. De glazen vitrine, welke niet op slot was, stond dicht bij een der toonbanken en was. gejaeel gevuld met gouden sieraden en juweelen. De insluiper heeft eenig-e der meest kostbare siera den meegenomen. Het waren twee colliers, waarvan een uit parelen bestond en het ander van goudi was met parelen bezet; ook nam hij mede een gouden, met edelsteenen versierde breloque. De gezamenlijke waar de dezer voorwerpen bedraagt ongeveer J 5000. Toen de bediende in den winkel terugkeerde, na de ijzeren veiligheidsdeur weggebracht te hebben, bemerk te deze tot zijn g-rooten schrik dfen diefstal. Da zoon van den heer Spyer bevond zich in de ach terkamer, doch deze hacL niets van den diefstal be merkt, -evenmin als voorbijgangers in de Kalverstraat. In den winkel waren geen sporen, van den insluiper, die met zijn buit naituurlijk spoedig' in de menschen- massa op straat verdween. De firma stelde de politie dadelijk in kennis met- het gebeurde. Er iijn echter tot dusver nog geen aan wijzingen. Voorts heeft! de firma een belooning van 250 uitgeloofd: vjnor dengene, die aanwijzingen kan geven welke leidien tot terugbrenging der gestolen sie raden. SMOKKELEN VAN SACCHARINE. Tengevolge van het ontdekken van een uitgebreiden saccharine-sraokkeSiandel, heeft de Duitsche douane de visitatie der treinen aanmerkelijk verscherpt. Meestal wordt de smokkelwaar in de coupé's onder de zitbanken, op de Aborten, in (Je ruimten voor het neer laten der raampjes of op.- ande-re verborgen plaatsen verstopt. Het goed! wordt! zonder geleiders ingevoerd en op'het bestemmingsstation dotpr een medeplichtige in ontvangsft genomen. 1 Door de spoorwegmaatschappijen werd) het perso neel opgedfagen den douanen op alle manieren hun medewerking- te verleen-eu, terwijl door de administra tie der invoerrechten aan het spoorwegpersoneel gelde lijke belooningen voor het ontdekken van '/raude wer den toegezegd. Men hoopt oip deze wijze he>.t smokke len met succes, tegen te, gaan. DE ONTVOERDE' BARONES. De „Nieuwe Gazet" bevat weder een berichtje uyer de Haagsche jongedame, die in een gésticht voor ze nuwlijders nabij Brussel opgesloten werd. De recht»'.» van instructie Benoit te Brugge, heeft geweigerd! haar in vrijhéidl te doen stellen. Deze beslissing is geba seerd' op het rapport van dr. De Boeck, specialiteit voor zenuwziekten, die in opdracht van het parket de barones onderzocht. Dr. De Boeck is van oordeel, dat de barones in het belang- van haar gezondheid nog ge durende eenigen tijdl in het gesticht moest blijven. De advocaat van de barones, mr. Dejardin, heeft on middellijk tegen de rechterzijde beslissing' beroep a(an- geteekend. Als een bijzonderheid dient tevens gemeld, dat Het Biklt. een centrum van geheelonthouding' is geworden; het drankgebruik, voorheen zoo algemeen, is er zeer verminderd en misbruik komt er bijna niet voor. Ook in dit opzicht is dus de gemeente belangrijk vooruit gegaan. DE GEWEIGERDE ROODE DINSDAG- OPTOCHT. Door den heer Vliegen erop gewezen, dat ook dit jaar een bijzondere aanleiding was: de standi van het kiesreehtvraagstuk, het verschijnen van het rapport der grondwetscommissie, antwoordde de burgemeester, dat zijn weigering niet te maken had met het- object, het onderwerp der manifestatie, en ook niet met- de politieke kleur van de aanvragers. Zijn eenige reden was: op dien dag kunnen wij niet ieder jaar zoo'n manifestatie hebben. „Het Volk" schrijft hierbij dat de burgemeester uit drukkelijk heeft toegegeven dat zijn weigering niet ontleend) is aan den eenigen grond' waaraan een weige ring' nnig worden ontleend: het belang der openbare orde. „Is er gevaar dat die door een zekere mani festatie wordt bedreigd, dan kan een burgemeester een dergelijke gevraagde vergunning weigeren - meent het blad. Is. dergelijk gevaar er niet, dan is een weigering' niet ontleend aan de wet, -dan is een dergelijke weigering bloot machtsmisbruik." EEN HERBOREN GEMEENTE. Men schrijft uit. Het Bildt (Er.) aan de N. Crt. Wie het tegenwoordige Bildt met dat van een kwart-eeuw vergelijkt, zou eer aan de geschiedenis van een Amerikaansehe nederzetting dan aan een Friesche gemeente in den uitersten noordwesthoek denken. Be halve de taal, een Eriesch-IIollandsch diialect- ge volg van de omstandigheid dat de eerste kolonisten f Hollanders waren is schier alles er veranderd en verbeterd: kleiwegen zijn overal vervangen door grindwegen, de telefoon deed! er in de 80ei<r jaren reeds haar intree, terwijl' tram en spoor: de gemeente overi gens uit haar isolement hebben verlost. Hen reis naar Leeuwarden, Eranek-er of Harlingen, waai ;mee vroeger een dag gemoeid ging, is nu niet' meer clan een uit stapje: binnen het uur kan men een deze v steden nu gemakkelijk bereiken. En ook op het gebied' van woningbouw iCnag de ge meente als voorbeeld! gegteld. De bekende tfilanthroop, wijlen de heer Jansen te' Amsterdam, gaf 'daartoe in dertijd den eersten stoot, door in de verschtiileas.de pa rochiën een aantal' arbeiderswoningen ta do en boiowen. Sedert heeft de gemeente zelf den woning^bomv ter hand genomen. Zoo zijn te St.-AnnaeParcchie sond het dorp, waardoor dit zijn karakter kon' behouden, ,eea 50-tal woningen verrezen, ruim en vriendelijk ge bouwd, ter vervanging, gedeeltelijk, van eten onbe woonbaar verklaarde buurt, die evenals, andere' stegen, mettertijd zullen verdwijnen. En te St.-Jaco-bi- en On- ze-Li-eve-Vrouwen-Parochie is of wordt' op .dezelfde wijze getracht het woningvraagstuk op te lossen: ook daar verdwijnen de éénkamerwoningen om pla.ats .te maken voor betere en meer hygiënisch Ingerichlte. Deii huurprijs van i5 per jaar vinden velen weliswaar een» bezwaar, doch de vele gemakken wegen, hiertegen ruim op, een „huis met tuin -en erf is. ftrouw-ens financieel een offer TO&sdk Misschien ligt het aan het temperament der Bildt- kers, dat- er in deze zaken zoo voortvarend! is .opgetre den. Want het geestelijke en politieke leven is. er bui tengewoon krachtig ontwikkeld. St.-Anna,-Parochie,, waar de-verschillende socialistische -groepen, tal van aanhangers tellen, bezit daarnevens' niet minder dan vier kerken: de Ned. Hervormden en Doopsgezinalen ieder één, de Christelijk Gereformeerden twee, met .te zamen 4 predikanten. De gemeente heeft een eigen gasfabriek, waardoor in de woningen en stallen van zelfs de meest afgele gen hoeven, op een uur afstarydJ en verder van de fa briek gelegen, de petroleum voor het gas gaat wijken. En de dorpsstraten, voorheen 's avonds in een droef en somber duister gehuld', zullen weldra eveneens schitteren in het moderne schijnsel. Het onderwijs op de lagere scholen wordt geen schoolgeld! geheven is er eveneens verbeterd! door een cursus o.a. in vreemde talen. Een veilingLo-kaal, in de nabijheid) van het station, heeft den afzet van landbouwproducten zeer in de hand gewerkt. Een sportterrein biedt er gelegenheid tot' het beoefenen van allerlei spelen, terwijl eveneens dient genoemd het N. V. „HET TOONEEL". Het gezelschap der Naaml. Vennootschap „Het Tooneel" zal voor het komende speelseizoen zijn sa mengesteld als volgt: Directeur: Willem Royaards. Voor de administratie: J. II. L. Bossard en Jac. Post. Voor de costumes: Nell Bronger en C. W. Sneyders. Voor de decors: A. van Hattem, H. Houtman en W. Deering. Spelenden. HeeretnWillem Royaards, Jan Muscli, Hermann Schwab, E. van Praag, Meyer vaii Beem, Mari via Warmelo, Ko Arnoldi, Co. Balfoort, Rienk Brouwer, O. Bachigaloupi Tournioire, Charles Gil- huys,, Oh. E. P. Mögle, Daan van Ollefen, Alex Frank, van Dalsum, Eugène Gilhuys, Pierre Mols, J. Étermheim, A. Engers-, W. Westerman, A. Wynnobel, Vinaent Berghegge, Louis Saalborn, Ben C. Kok, M. Parser., Dames: Anna Sablairolles, Sophie de Vries, O. Spoor Car.elsen, Marie Holtrop, J. Royaards Sandberg, Piene Beider, E. van Beem, E. Lemaire, Hetty Beck, Betsy Ranueei Beekman, Theo Kok van der Gang, Sara Heyblom, Henriëtte Demmink, Fie Carelsen, M. Gilhuys Sasbach, S. van Gelder, J. Engers. Inspeciënt: J. A. Kaart. Souffleur: II. Oheval. armhuis, dat „voor ouden draagt en" van dagen dem gevel dezen een vriendelijk tekui*' vinden BEWAARSCHOOL-ONDERWIJS. Door liet hoofdbestuur van het: Nederlandsch Onder wijzers-Genootschap is een adres gezonden aan de Koningin, waarbij verzocht wordt een wetsvoorstel tot regeling van het bewaarsehoolonderwijs aanhangig te maken, rekening houdende met de volgende beginse len a. De fröbelschool) moet een zelfstandig instituut zijn. b. De taak der fröbelschool is, door spel en bezig heid het kind onder goede leiding gelegenheid en mid delen te verschaffen om zijn eigen innigste wezen te ontwikkelen. c. Er moet overal voor alle ouders, die dit voor hun kinderen wenschen, van overheidswege voldoende gelegenheid gegeven worden hun kinderen naar een fröbelschool te zenden. t d. Het personeel, dat met de leiding der kinderen belast is, zoowel dat der bijzondere als der openbare fröbelscholen, moet de noodige waarborgen aanbieden voor bekwaamheid en geschikthlieid, welke waarborgen .verkregen worden door een examen van staatswege, j e. De lokaliteit, zoowel die der bijzondere inrich tingen als die der openbare, moet voldoen aan be haalde eischen op paed-agogisch en hygiënisch gebied. f. Bij subsidieering van bijzondere fröbelscholen moeten dezelfde eischen gesteld! worden omtrent per soneel, lokaliteit, grootte der klassen, spel en bezigheid dei' kinderen, als gelden voor de openbare fröbelscho len. g. De salarieering dient zóó te zijn, dat men vol doende eischen van beschaving en ontwikkeling aan het pefsoneel kan stellen. De minima en het minimum bedrag en het aantal i3ei' periodieke verhoogingen worden in cle wet vastge legd', alsmede de pensioenregeling. ti. Van overheidswege wordt gezorgd voor voldoende jvrai'tfsche en theoretische opleiding aan zelfstandige LirieLtingen. L de overheid zorgt voor deskundig toezicht. EEN VEELZIJDIG CONGRES. WoensciLng hield de Belgische Boeriimenboiul te Leuven ziju algemeenen Boerinnendag, die wonderwel gelu kt is en* een onverwachten bijval heeft bekomen. Aa ai het. verslag in het II. v. A. zijn de volgende zin snede tn ontleend': „Tem slotte doet zij uitschijnen hoe groot en heilig' de taalk eener moeder is en zet de aanwezigen aan, naast de. zédeldjke opvoeding der kinderen, ook hun lïcham. eüjke gezondheid goed) te verzorgen. Deze voordracht! met blijkbaar veel kennis van zaken gedaan, wordt warm toegejuicht". Iloogjl Frateur heeft het nadien over. ding de.s gespeendte:. varkens." de Door EEN VONDST, fwerkïtoden, bezig met het uitgraven van een inaJ^rij voqr jjeferoleumprodueten a*ü bet N< Buiten Spaarne, nabij het Tonnetje te Schoten, is een 4-tal tegels gevonden, jammer genoeg alle beschadigd. De figuren echter zijn goed waar te nemen. De tegels zijn van rooden steen vervaardigd, terwijl de teekening in blauwe tint op witten achtergrond is uitgevoerd. Vermoedelijk dateeren deze tegels uit de 14e eeuw. Ook is een urntje gevonden, grauwbruin van kleur, ongeveer 5 a 6 cM. hoog. (O. H. Ct.) DE NIEIJWE TARIEFWET. Als wij alles gaan belasten, Geen kanon uit Duitechland! m^r; En de Duitscher van weeromstuit Wil ons spek en kaas' niet meer; Kolkman weet een prachtig middel, Kolkman is nog niet zoo gek, Van de kaas giet hij kanonnen, En dan schieten wij met spek! Zegt het' voort! (Uit de Enschede-Lonnekei' CH.) 1146 OPZEGGINGEN. Het hoofdbestuur van „de Dageraad'' heeft voldaan aan het verzoek van velen om door zijn bemiddeling hun lidmaatschap van de kerk op te zeggen. Het ver zond daartoe den 15den Juli 1146 opzeggingen, ver deeld over 11 kerkgenootschappen, waarna het al den opzeggers bericht zond dat aan hun verzoek is voldaan. VAN TEXEL. Gisteren is te Texel op hoogen leeftijd overleden de lieer Jacob Buijs, oud-postsehipper tussohen Texel en Vlieland, en bekend door het redden van vele schip breukelingen. De overledene was Broeder van den Nederlandschen Leeuw STRAAT-ELLENDE. In den barren regen hadden ze door de atad Utrecht gesjouwd. Straat in en straat uit. En hun weinige kleeren waren doorweekt door de neerplassen de buien. De dag was nog lang Hij was 'n eind in de zestig en zij slechts weinig ja ren jonger. Ze hadden van den ochtend af gebedeld, dan hier en dan ginds Maar de mensehen waren ge haast geweest, hadden niets- gegeven. En zij waren moedeloos voortgesjokt door kletsnatte straten en steegjes. Totdat het middag was geworden. Toen konden ze niet meer. In vredesnaam zouden ze maar naar de politie trekken. En daar hulp vragen. Ook brood. Ze hadden sinds gisteren niets meer gegeten De politie gaf eten en warm dirinken. Voor de kou van den killen regendag. Ze zaten -naast elkaar op een bank, in de vestibule van het hoofdbureau aan da Ganzenmarkt. Twee oude memschjes, op van ellende, van het wanliopig-zwervende leven gaande van stad tot stad. Geen eigen huis, geen geld. Ze vroegen vrij vervoer naar Rotterdam; om 't daar dan maar weer eens te probeereu Ze kregen 'n billet voor Rotterdam. Voetje voor voetje ging 't op weg maar het station. Maar op de Neude zakte de vrouw in elkaar. Ze had gehoopt dat 't gaan zou. Maar 't ging- niet. En op een handwa gen die juist voorbij kwam, werd ze. terug g-ebraoht naar het bureau. Ze was ziek; ziek van uitputting, van gebrek, van vermoeienis. Men legde haar voor zichtig- in een brancard on reed) haar vervolgens naar 't ziekenhuis. Daar zal ze warmte vinden, en 'n bed, goede voeding', rust- en verpleging'. Misschien wel het einde. Ze gaven elkander 'n hand, toen de kap over de ra- derbaar ging: „'k Zal trachten je in Rotterdam weer te vinden. Als ik beter ben." Zij naar 't groote gasthuis. En hij alléén naar Rotterdam. De misère weer in. Buiten joeg de regen als in de herfst over de stad. Straat-ellende. (IJ. D.) KILOMETERBOEKJES. De invulling der vakjes van de kilometerboekjes met anderen dan dein gewonen zwarten of violetten inkt zal voortaan niet meer worden toegelaten, daal de andere inktsoorten- spoedig vei-bleken en ook op andere wijze bezwaren opleveren. VERGIFTIGD. Donderdagmiddag half 3 viel -een man iin de Ane- gang- te Haarlem op straat neer en bleef liggen. Er bleek, dat de man vergiftigingsverschijnselen vertoon de. Men1 bracht hem bij en toen bleek, dat de man zalm gegeten had. Na een half uur verpleging kom hij naar huis terug'keer'eu. BLOEDIGE DAAD De Hollaudsche arbeider Erederik Janssen kreeg tc Dinslaken na een drinkgelag twist met zijnen kost baar. Gerrit Meijer. Janssen snelde naar de keuken, greep een broodmes en stak het Meijer tot. aan het heft in den hals, waardoor drie slagaderen werden doorge sneden. Een spoedig aanwezige dokter kon den man nog bijtijds door afbinden der aderen redden. De da der werd, toen hij naar ons land1 uitwijken wilde, ge arresteerd. EEN LAAGHARTIGE' DAAD. Een besteller uit O.-Pekela vond! een fijnen appel op zijn erf, die afkomstig was van den boom van zijn buurman en collega. Verheugd zoo'n prachtig exem plaar te hebben gevonden, werd dra het mes voor den dag gehaald en de appel doorgesneden, waarbij echter bleek, dat de vrucht- niet minder dan zes naalden be vat Ie. Voorwaar een laaghartige daad. EEN TROUWE ECHTGENOOT! Te Groningen heeft in een hotel vertoefd Ken Duif-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1