van een enorm QUANTUM LICHTOXTKIA Co., De Hygiënische Zuivelinrichling BEAGID licht. M. A. ERKAMP, Kermis te Bergen. In „de Rustende Jager" Muziek voor den Dans. groote voorstelling I! A Z A II A L C M AIII A. Langeslraat, hij de Steenenbrug, bazar alcmaria. Langestraat bij de Steenenbrug C Verheus, Noordhollandsch Landbouwcrediet. CR EDI ETEN. CONCURREERT NIET ALLEEN IN PRIJS, maar 00E IN KWALITEIT, ruim gesorteerd in Speelgoederen yoor de Kermis. GOEDKOOPE WIKKEL verloting. 1 Ulrechtsche JACHTWAGEN. de Friesche [Kap A. E. Coppejans. Inboedel te koop Watertochtjes iCaalvepstraaf 132. r A. R. A. GERRITSEN PL AG GERT, De wasch, ziet het, ig groot, doch is door de zuivere zeep het werk gemakkelijk Wanneer de Nieren ziek zijn, Vraag en aanbod. Vraagt prijs en inlichting omtrent ALKMAAR.Fnidsen II5a ZOMIAG en PINsDtG 'vanaf don middag Maandag gratia bal. Koopt uw Kermiscadeaux en Kinderspeelgoederen in Alle speelgoed wordt opgeruimd met 20 pet, kas®ting« Aanbevelend, WILLE M SMIT. Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. H een dorschmachine met rosmolen op 35 en 26 SEPTEMBER 19.12 te Heeehugowaard- Hoofdprijs H! Deventer Koek-Kraam HH wegras vsetrfrek. maakt aan hare geachte Clientèle bekend, dat hare veestallen sinds MEI j.l. onder controle staan der RIJKS-SERUMINRICIITING te Rotterdam en alle onderzoekingen bewezen hebben, dat geen enkele afwijking aan wezig was, zoodat hare runderen als volkomen gezond dienen beschouwd te worden. Beleefd aanbevelend, BRAAD- en .^okPKIPPEN, KUI KENS en EENDVODBLS. Prachtig, helder licht, beslist geen brandgevaar. Entrée 25 Cent. Dansen vrij. Ko'oss Ie keuze van de goedkoopste tot de fijnste artikelen. Schouter.simat- bij de Laat OPWINDEN BIJ ABON NEMENT Aanbevelend, Aan deze tentoonstelling is ver bonden eene koninklijk goedge keurde Alleenverkoop van de echte Willem Stuvé's NOUGAT zenwasscher, n.h., Snaarmansla.an 58, Amsterdam. 0. J. Koster, dienstbode, n.h., Wildemanstraat 21, Hei- loo. D. Winkel, boekhouder, n.h., Zijdam 5, Rotter dam. R. P. de Boer, bankwerker, n.h., Luttik-Oudorp 5, Helder. C. Schermer, dienstbode, ni.h., Oudegracht 243, Watergraafsmeer. A. Yerger, kleermaker, r.c., Heul 22, Amsterdam. G. Honig, bierbottelaar, d.g., Heligland 18, Graft. M. Scale, zonder beroep, n.h., Heiligland 4, Broek op Langendijk. A. J. van Trot- senburg, opzichter, geene, Kanaalkade 36, Medan, De li. H. Voorthuijsen, zonder beroep, n.h., Veerstraat 1, Uitgeest. M. Yasbinder, zonder beroep, n.h., Berger- weg 62, Heiloo. J. Zwart, dienstbode, r.c., Lange- straat 104, Yelsen. J. Ruward', dienstbode, n.h., Spoor straat 73, Leeuwarden. IJ. B,okma, verpleegster, n.h., Ritsevoort 15, Groningen. H. V. Dijckmeaster, zonder beroep, n.h., Zijdam 7, Rome. H. A. Wester, onderwij zer, R. O. G., n.h., Kennemerstraatweg 164, Ambt- Doetinehem. D. de Haan, zonder beroep, n.h., Lange straat 23, Amsterdam. J. A. L. Wethnes, schipper, r.c., Oosterkolkstraat 13, Zaandam. Z. Sieffers, onderwij zeres, n.h., Steijnstraat 35, Graft. A. 0. J. P. Moor man, kermisreiziger, n.h., aan boord, Amsterdam. G. J. ter Beek, onderwijzeres, r.c., Oudegracht 173, Bus- sum. M. E. F. Voogel, onderwijzeres Bewaarschool, r. c., Oudegracht! 173, Soest. G. Hoogzaad, liefdezuster, r.c., Emmastraat 12, Rotterdam. II. M. Hendriks, lief dezuster, r.c., Emmastraat 12, Rotterdam. Th. C. J. de Bus, liefdezuster, r.c., Emmastraat 12, Rotterdam. A. Beukema, timmerman, geref., Prins. Hendrikstraat 10, Assen. P. Hoekstra, arbeider, n.h., Veerstraat 1, Bergen. W. Rol, stuurman, r.c., Ritsevoort 46, Bata via H. Schermer, zonder beroep, r.c., Koningsweg 39, Zaandam. L. Smorenberg, zonder beroep, r.c., Verl. Landstraat. 16, Helder. A. J. G. Hofstee, zonder be roep, r.c., Hof 4, Rotterdam. S. de Vries, winkelchef, n.h.. Laat 06a., Rotterdam. M. Leek, dienstbode, r.c., Stationsweg 37, Berkhout. H. dei Roest, wagenmaker, n.h., Koningsweg 3, Amsterdam. A. Visser, dienstbo de, n.h., Hofdijkstraat 2, Ijlst. N. Kom, stucadoor, r.c., Snaarmanslaani 82, Heiloo.P. G. Hart-land, kisten maker, n.h., Koningsweg 69, Enkhuizen. M. Schoen, zonder beroep, r.c., Visscherslaan 6, Uitgeest. A. Zent- veld, zonder beroep, geene, Tuinstraat 61, Rotterdam. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 25 Aug. 1912. Groote Kerk, 10 uur, Ds. de Pree, Avond 6 uur, Ds. Vinke. Kapel, 10 uur, de heer de Borst, cand. te Schagen. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds. H. Makkink. Doopsgez. Kerk, 10 uur, geen dienst. Rem.-Ger. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Geref. Kerk, 10 u,ur en 's avonds 6 uur Ds. v. d. Meulen, van Wormerveer. Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- ging „Faulus." Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 87s tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 572 tot 7 uur. vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Ingezonden mededeeiingen. VERKOOP coupons. EEN GROOTE WASCH EIM WEINIG WERK. ZUBVERE ZEEP. wordt het geheele lichaam langzamerhand vergiftigd. Niets is meer te vreezen dan vergiftiging door uri nezuur, omdat dit zoo langzaam voortwoekert en zoo dikwijls niet verdacht wordt, voordat de ziekte zich door het geheele lichaam verbreid heeft. Het groote werk der nieren is om uit het bloed de urinezuur-vergiften af te scheiden. Wanneer deze organen echter zwak of ziek zijn, kunnen zij hun werk niet behoorlijk volbrengen en wordt 't geheele lichaam langzamerhand vergiftigd. Dat is de reden, datgij u zoo afgemat, terneerge slagen en prikkelbaar gevoelt. ITet is of gij geen kracht, geen energie of- werklust hebt. 's Morgens hebt gij <^en ellendig gevoel in uw rug, en pijn in de lendenen en zijden, uw oogen zijn opgeblazen en uw le dematen rlieumatisch, vooral bij v-ochtig weer. Uw urine is bewolkt en komt branderig en onregelmatig. Tenzij het urinezuur onmiddellijk wordt uitgedre ven, worden uw levensdeelen aangetast en treden noodlottige ziekten op; de nieren worden cel na cel vernietigd en de blaas verliest misschien haar kracht om het water op te ho-uden. Alleen een nierengeneesmiddel kan het urinezuur oplossen en de nieren helpen om de onzuiverheden uit het bloed te filtreeren. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn als zoodanig bekend. Zij werken rechtstreeks op de nieren en blaas en herstellen- hjin natuurlijke wer king. Let er op, dat de juiste naam Foster's Rugpijn Nie ren Pillen, en de handteekening van James Poster op de doos voorkomen en weigert alle namaak. De echte zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slotbouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10,— voor zes donzen. Van 15 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. mma Oedurende de Kermis versch GEROOKTE PALING. Standplaats tegen het Waaggebouw. J. HABICH, Alkmaar.Palingrooker. JJet Meubel magazijn KOOLTUIN 9, is weer zeldzaatp goedkoop in Ledikanten, Wasch tafels, Stoelen, Spiegels, enz. enz. Dit bespaart u veel geld. Zondags gesloten. TE HUUR AANGEBODEN. In het Centrum der stad een zeer net ingericht BOVENHUIS, bevat tende vier kamers, keuken en waranda, huurprijs bil lijk. Te bezichtigen eiken dag van 2 tot 5 uur. Te bevragen bij E. BLEEKEB, Ridderstraat No. 14. 1TE KOOP: Meubelen, Stoelen en Spiegels in ve* schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof eerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. Hoenderpark, METIUSSTRAAT 3. ijosGoop-voorstelliif. des iiHiuidilHK* voor kinderen en familie A 25 Cent en des avonds 8 HUB A 60 CENT Na afloop AANBEVELEND. Zie Etalages, Vrij Entree, Alles is geprijsd, geheel ingericht ais alle groote Bazars y /Mui—1 met de witte salonhooten der Alkiuaar-Packet van Alkmaar: 6-8—10—12—2.30-4—6—7.30 uur. naar MA RKEN—HOORN - (ENKHUIZEN) VOLEND AM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 16, de Bnyterkade. S/tf Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. "&Q f B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o" ningsweg 46. Grafteekenen, Schoolsteen mantels enz. andel in nieuwe en gebruikte Machinerieën, Ge reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Tv nn suil Ir tin o 4.1 G. DOE8CHOT en ZOON, Alkmaar. Jlrafteekenen, Schoorsteenmantels enz worden net en billijk geleverd door A. KALLANSEE, Steen houwerij, Korte Nieuwesloot BI. Ileen heerlijker, zuiverder en smakelijker glas bier dan het beroemde TRAPPISTENBIER. Ook per halve flesch verkrijgbaar bij J. H. ALBERS, in den Bierkelder Verdronkenoord, ingang Kapelplein. Uurwerk maker, zoo goed als nieuw, bij P. KANT, Middenweg, Heer-Hngowaard. De goedkoope winkel HUB TE POEL. UEWENSTEIJf Naaimachines altijd succes, bij C. J. TJADEJf, Kiuheimstr. 28. Voor weder ver koopers zijn de loten te ver krijgen hij den Heer W. VAN SL.OOTEN, te Heerhrigo waard. Evenals vorige .jaren staat OOK DIT JAAR DE VAN OUDS BEKENDE op de Alkmaarsche Kermis op de LAAT bij de Grand Bazar National voor de Burgerschool. welke beslist niet goedkooper kan geleverd wor den dan 25 et. per onswil men zich echter tevreden stellen met het gebruik van een mindere kwaliteit, dan is ook die bij mij verkrijgbaar a ÏO et. per ons. Beleefd aanbevelend, Dorpstraat 89A, halte OOSTDORP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10