Slechts 6 dagen te Alkmaar!! H Van Dinsdag 27 Augustus tot en met Zondag September CORTY ALTHOFF, Alkmaar - Dodenveld. Dinsdag 27 Augustus. Openings Voorstelling J van J nu mmers Eiken avond Groote Voorstelling, KINDEK- en FAMILIE V )ORSTElLINGEN 4 5 G 8 4 5 6 8 10 80 120 80 up liet Doelen veld. Leeuwengroepen,Kangeroe's Lama's, Hippopotamus, Elanden, Drommedaris- kudden, Olifanten-kudden, Zebra's, Herten, De laatste Connies van het eiland Kor- sika, waaronder het Kleinste Paard der wereld, JACHTHONDEN, enz. enz. 4 Kameelen, Zebra en Ponny Schrik niet. niet. is gearriveerd per extra trein met de aller nieuwste uitvinding voor 1912, en wel melde Niet zooals het vorige jaar toen de Cake Walk een plaats had inge nomen op de Paardenmarkt, deze toch is nu verbonden aan de Sloom-Caroussel. A. BENNEK. Reuzen Programma 's avonds 8 unr. |l|'Qj]|jj |j||j| 'S ""r' Voosr* de Imte maal in Alkmaar eOWEüDIEü HALVE PRkïZE^ voor kinderen heneden 10 jaar Nieuw! Voor de eerste maal in Nederland Nieuw! Looping the loop aan de trapeze. Bevat o a. Hat eerste nijlpaard in een groot waterbassin op reis in Nederland. ll®8^ EntreeKinderen 10 ets. Volwassenen 20 ets. «2? zware Belgische Trekpaard „Goliath" als Schoolpaard jqp- Hopende door het geachte publiek evenals vorige jaren met een gunstig bezoek vereerd te worden. met een hier tot nog toe nooit uitgevoerd, geheel nieuw smssmi Tra n -* "v* ast BMBi A Dagelijks vauaf Dinsdag 27 Aug. tot en met Zond g 1 8ept. met steeds schitterende Programma's. Woensdag 28 Augustus Donderdag 29 Augustus. Vrijdag 30 Augustus Zaterdag 31 Augustus onverkort Programma. Op het indrukwekkende programma blinken bijzonder uit ld De opzienbarende prestaties vj*n MARTONIS. Russische Troyka Sledevaart. De beste rijders van de wereld. DE ALEXANDERS, Strong Gladiators act. ZILVEREN STERREN, Origineele acrobatische potpourri KAY 1 ONS Slingerplank act. DE BESTE CLOWNS EN AUGUSTEN, met de nieuwste grappen. A RASPAARDEN, tegelijk in de manége, van de edelste RASPAARDEN. i 90 worden in iedere voorstelling in de manége gebracht, waaronder het SENSATIONEEL! INTERESSANT! Van Woensdag 28 Augustus al dagelijks van 10 uur voor- middags tot 7 uur 's avonds geopend Niemand verzuime deze nooit terugkeerende gelegenheid te baat te nemen en dezen bijzonderen dierentuin te bezichtigen. Nog door niets ove troifen! Geheel nieuw voor Nederland. in vrijheid gedresseerd en gepresenteerd door den heer en mevr MIROW De meesterU ke dressuren van den h< er en mevrouw PIERRE ALTHOFF hebban overal dei grootsten bijval verwekt en Zijn onovertrelb-i-ar. Verder nog verschillende andere attracties Men moet alles zelf gezien hebben om er over te kunnen oordeelen PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge (gen. pl.) f 2,—; Stalles (gen.pl.) f 1,50; le Rang fl,10 2e Rang 75 cents en 3e rang (staanplaats) 40 cent. Alleen voor de namiddag-voorstellingen betalen kinderen beneden 10 jaar HALF GELD op alle rangen. Plaatsen voor Loges, Stalles, len en *2en rang kunnen BESPROKEN worden tegen 10 CENTS extra per plaats. Voor Avond-Voorstelling van 10 tot 6 uur. Na 6 uur s avonds worden de plaatsen voor de Avond-Voorstellingen onbesproken verkocht. Voor de Mid dag-Voorstellingen van 10 tot 1; na 1 uur 's nam. worden de plaatsen voor de middag-voorstelling onbesproken verkocht. Bureau geopend: Dag. van 10 uur voormidd. tot einde der voorst. Op den openingsdag is de kas vanai 5 uur 's nam. geopend. CIRCUS CIRCUS Corty-Althoff's DIERENTUIN, - ANTOON BENNEE Slip Slap Slingerdans Tooverbrue en Cake Walk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11